Forord

Juridisk fakultetsbibliografi

Jeg søker med denne bibliografien å gjøre den juridiske litteraturen med utgangspunkt fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen lett tilgjengelig. Samtidig synliggjør bibliografien hva det juridiske miljøet ved Universitetet i Bergen har arbeidet med i løpet av de 25 årene fagmiljøet har eksistert.

Det er mange som må takkes for at denne utgivelsen er kommet i stand. Først og fremst må jeg takke fakultetsbiblioterkar Halvor Kongshavn for ideen, oppmuntringen, tilretteleggelsen, oppfølgningen, korrekturlesning, settingen og lay-outen. I tillegg har han besvart uttallige spørsmål, og alltid er han like velvillig.
Videre takk til alle de andre ansatte på fakultetsbiblioteket som velvillig har hjulpet til og overtatt en del av mine plikter på arbeidsstedet.
En særskilt takk til stud.jur. Jarle Golten Smørdal som nær medarbeider på prosjektet. Hans arbeidsinsats har vært imponerende.
Førstekontorfullmektig Liv Karin Robak må også takkes særskilt for sitt engasjement. Takk også til fakultetet som har bidradd med lønnsmidler til Golten Smørdal og til undertegnede.
Til slutt en takk til alle som har svart på skjemaet som ble sendt, på personlige og telefoniske henvendelser. Uten god oppfølgning ville arbeidet blitt svært vanskelig.

Det juridiske fakultetsbibliotek planlegger å følge opp utgivelsen. Jeg er derfor takknemlig for alle rettelser, kommentarer og opplysninger om fremtidige publikasjoner.

Bergen, 15. august 1994 - Kirsti Lothe Jacobsen