Særavhandlinger 1969–1994

Juridisk fakultetsbibliografi

Alle særavhandlinger som er levert pr. 15. august 1994 er med i følgende oversikt – 51 i alt. Avhandlingene, i den form de ble levert til sensur, er oppstilt på biblioteket (ikke til utlån). I tillegg til disse avhandlingene kommer arbeider fra utenlandske studenter.
De 23 avhandlingene som ikke er publisert er merket *. Når forfatteren har vært ansatt ved fakultetet, vil publisering fremgå av bibliografiens alfabetiske del. I de øvrige tilfellene er publisering nevnt særskilt.
Avhandlingene er i oversikten ordnet alfabetisk etter forfatters etternavn. Av de 51 avhandlingene er halvparten – 26 – levert i årene fom. 1988, med foreløpig topp i årene 1988 og 1989 med tilsammen 12 avhandlinger.
Stadig flere avhandlinger publiseres, 19 av de 26 avhandlingene fom. 1988 er publisert – mot ni av de 25 årene før (enkelte av de senest leverte blir sannsynligvis publisert).

Andersen, Terje Retten til behandling i psykiatrien.
Publ. Universitetforlaget 1983
1982
Bakka, Paal Magne «Tynn kapitalisering». Noen sider ved skattelovens § 54 første ledd. 1988
Blaauw jr., Haakon Arkitektnormen og ingeniørnormen. Kontraktsgrunnlag og rettsnorm. 1974*
Brekken, Arild G. og Mæland, Henry John En studie omkring de objektive straffbarhetsvilkår i Strl. § 247. 1978*
Bårdsen, Arnfinn Uttømming av interne rettsmidler. Vilkårene for realitetsbehandling av en klage etter art. 26 iDen Europeiske Menneskerettskonvensjonen. 1991*
Dyrnes, Helge.S. Prinsippet om offentlighet i forvaltningen - særlig om tidspunktet for offentlighet i den kommunale forvaltning. 1970*
Eftestøl, Ellen Johanne Handelsagentens sluttoppgjør - særlig om good-willerstatning. 1970*
Eliassen, Sveinung Uførepensjon fra folketrygden - om endringer i
sykevilkåret og årsakskravet i Ftrl. § 8-3.
1992*
Fanebust, Arne Avskjedigelse av tjenestemenn som ved usømmelig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller nedbryter den aktelse eller tillit som stillingen krever. 1972*
Gjelstad, Øyvind Materielle vilkår for å sikre tvangsfullbyrding av pengekrav ved arrest. 1991
Greve, Hanne Sophie Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide. Bygningsloven kap. XIII.. 1976
Hansen, Jarle. A. Dødsstraffen. En skisse av dødsstraffbestemmelsene i norsk rett i dag. 1978*
Helland, Thore Rettsspørsmål kring bruken av finansieringsbevis/transportfråsegner i entreprise. 1991
Henriksen, Arne Frarådingsplikt ved inngåelse av kredittavtaler. 1989*
Holm, Peter Joar Samordning av alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger. 1979*
Hove, Harald Skoledirektørens overprøving av av vedtak i skolestyre og kommunestyre. 1976
Jarning, Thomas Om når fosterbarn skal tilbakeflyttes til foreldrehjemmet. 1989
Jerstad, Carl Aasland Erstatning for fremtidige utgifter til omsorgstjenester ved personskade - En problempresentasjon. 1992
Jønsson, Erik Leasing og konkurs. Publ. i Det juridiske fakultets skriftserie nr. 30. 1990
Karlsen, Tage Beboermidler - rådighet over psykisk utviklingshemmede instutisjonsbeboeres midler. 1988
Kayser, Axel Tyranni i ekteskapet. Separasjon og skilsmisse på ulovfestet grunnlag i tidlig etterreformatorisk tid. En rettshistorisk undersøkelse. 1989
Komenda, Ryszard Legal guarantees for «reasonable time» of pretrial detention in the Polish Criminal Procedure and in the Western Countries Criminal Procedures, relating to the International Coventant on Civil and Political Rights. 1989*
Konow, Berte-Elen Pressens anonymitetsrett. 1988
Landa, Trym Bruk av tvang under opphold i helse- og sosialinstutisjoner; herunder opphold i særlige boformer. 1993
Larssen, Wiggo Storhaug Fergeansvar. Publ. som juridiske skrifter; 2. - Universitetsforlaget, 1982 1980
Lilli, Marco Private vaktselskap. 1989
Lunde, Daniel NAVFs erstatningsrettslige arbeidsgiveransvar ved deltagelse i bio-medisinsk forskning. 1988*
Mathiassen, Christian S. Rentersrenter og morarenteloven. 1990
Matningsdal, Magnus Kunnskapskravet i strl. ikrl. § 28. 1976*
Mellbye, Halfdan Regulering av eierforholdene i fiskeoppdrettsnæringen.1 1986
Myhre, Thorvald Ornell Politiarresten. En studie omkring innsettelseshjemler, regler om behandling og løslatelse av de innsatte, og om alternativer til drukkenskapsarresten. 1979*
Nielsen, Rune Stiegler Rettsvern og prioritet ved salgspant i deler og tilbehør. Publisert i Det juridiske fakultets skriftserie nr. 37. 1992
Nogva, Jogeir Kausjon for entrepenørens mangels- og skadeansvar. 1993
Nordtveit, Ernst Rettar til nausttomt. 1980
Olsen, Arne Schanche Overprøvelse av disiplinærvedtak mot studenter. 1975*
Rasmussen, Arne Arvid Kongens reluisjonsrett. 1975*
Rasmussen, Ørnulf Tvistemålsloven kap. 33 - som rettsikkerhetsgaranti i det psykiske helsevernet. 1977
Rastum, Håkon Forsinket oppføring av typehus. 1988
Rudi, Normann Beslag av førerkort. 1979*
Rønning, Lisbeth Enger Varetektsfengsling.
Praksisrapport fra advokatkontor våren 1987.
1987*
Sanden, Sølvi Statsløshet i Norge 1984*
Selvikvåg, Trond Retten til laksefiske i sjø, med særlig vekt på fiske knyttet til fast eiendom. 1986*
Smørdal, Jarle Golten Utskiljingsrett til delar og tilhøyrsle. 1994*
Stokkan, Bjørnar Kontraktsfestet stengningsrett for strøm og telefon. En rimelighetsvurdering med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedføringslovens § 9a 1988
Strandbakken, Asbjørn Senkingen av minstestraffen. Bruken av fengsel under 21 dager og Strl. § 26a. 1989
Sundbotten, Agnar Emil Enkelte trekk ved statens anskaffelsesvirksomhet.2 1970
Sæther, Kjell Holst Avkorningsnevndens praktisering av forsikringsavtaleloven § 18, 2. ledd i brannforsikring. 1978*
Søvik, Vigdis Sosialforvaltningens adgang til å gi taushetsbelagte opplysninger til andre organ. 1991
Wiig, Søren Standardiserte aksjeopsjoner. En rettslig oversikt. 1990
Wyller, Christian Fr. Forkjøpsrett i borettslag. 1978

Noter:

  1. Innlevert på nytt i 1988 under tittelen "Regulering av eierforholdene i oppdrettsnæringen".

  2. Innlevert på nytt i 1972 under tittelen "Statlige innkjøp og distriktspolitikk".