Ansatte 1969–1994

Juridisk fakultetsbiografi

Andenæs, Mads Henry, f. 1940, cand. jur. Oslo 1966, dr. juris Oslo 1978
med avhandlingen "Sameier og selskaper".
Professor 1979-83. Professor UiO fra 1983. Styrer IfP 1982-83.
Bibliografi

Andersen, Lars-Kaspar, f. 1965, stud. jur. Bergen.
Prosjektass. Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt 1988-90, engasjement som konsulent i Riksarkivet 1990-92 (begge ved IfP). Engasjert som edb-konsulent 1989-90 og 1993, som vit.ass. 1994.

Askeland, Bjarte, f. 1965, cand. jur. Bergen 1991.
Amanuensis fra 1991. Permisjon 1992-94: dommerfullmektig Jæren sorenskriverembete.
Bibliografi

Auestad, Thor Henning, f. 1959, cand. jur. Bergen 1985.
Vit.ass. 1985-86. Dommerfullmektig 1986-87, advokat 1987-90, byrettsdommer Stavanger fra 1990

Bakka, Pål Magne, f. 1958, cand. jur. Bergen 1988,
LLM eksamen fra Kings College London 1993.Vit.ass. 1984-85, juniorstipendiat 1985-88. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Harris 1988-90, advokat samme sted fra 1993, dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete 1990-92. Møterett for Høyesterett.
Bibliografi

Baldersheim, Tor Inge, f. 1953, cand. jur. Bergen 1981. Vit.ass. 1981.

Berge, Ole Johan, f. 1957, cand. jur. Bergen 1983.
Vit.ass. 1981. Advokat i Haugesund.

Bergmann, Anne Gro, f. 1965, stud. jur. Bergen.
Juniorstipendiat 1991-92.

Bernt, Jan Fridthjof, f. 1943, cand. jur. Oslo 1968,
MCL University of Michigan 1971, dr. juris Bergen 1979 med avhandlingen "Avtale og offentlig myndighetsutøving".
Professor fra 1980, universitetslektor, stipendiat NAVF, amanuensis og førsteamanuensis 1969-79.
Dommerfullmektig Nordhordland sorenskriverembete 1969.
Styrer IfO 1984-87, prodekanus 1988-89, prorektor UiB 1990 92. Leder for Lovutvalget for psykisk helsevern 1988, leder for Kommunelovutvalget 1990, medlem av Lovstrukturutvalget 1992, leder for Universitet- og høyskolelovutvalget 1993. Leder NAVFs råd for dataarkivering fra 1984, medlem faggruppen rettsvitenskap RSF, NAVF fra 1991, forskningsleder NORAS (program for kommunalforskning) fra 1991.
Bibliografi

Bertelsen Tor, Holger, f. 1955, cand. jur. Bergen 1982.
Aensis 1985-87 og i 1992, stipendiat 1988-91. Førstekonsulent Fylkesmannen i Hordaland fra 1993.

Bjordal, Erling, f. 1953, d. 1988, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1979.

Bjorøy, Kari Kaland, f. 1962.
Sekretær ved sekretariatet fra 1989. Ansatt UiB fra 1984.

Bjørnestad, Svein, f. 1952, cand. jur. Bergen 1978.
Vit.ass. 1976-77. Dommerfullmektig Sandnes og Nordhordland sorenskriverembeter 1979-80, direksjonssekretær A/S Nevi 1981, advokat i advokatfirmaet Stiegler, Heitmann, Bjørnestad 1982 83, advokat/avdelingssjef Esso Norge A/S, juridisk avdeling/leting og produksjon fra 1983.
Formann Det juridiske utvalg Oljeindustriens landsforening 1991-92.

Bjørnsen, Leiv, f. 1962, cand. jur. Bergen 1989.
Vit.ass. 1987-88. Førstekonsulent Miljøverndepartementet 1989-90, politifullmektig/adjutant Stavanger politikammer 1990-91, dommerfullmektig Jæren sorenskriverembete 1991-92, advokat i advokatfirmaet Bull, Asserson, Thinn & Høland fra 1992.

Blindheim, Jorunn, f. 1968, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1992-93.

Blokhus, Bjørn, f. 1947, cand. jur. Bergen 1974.
Studentmedarbeider biblioteket 1971. Journalist Bergens Tidende 1974-78, Utenriksdepartementet fra 1978: rettsavdelingen to perioder, byråsjef 1989-90, pressetalsmann 1990-92, nå ambassaderåd i Geneve.

Blytt, Eli, f. 1941. Kontorfullmektig sekretariatet 1988.

Blaauw jr., Haakon, f. 1949, cand. jur. Bergen 1975,
LLM eksamen Columbia Law Shcool 1977. Vit.ass. 1973-74. Advokat 1977, partner Wikborg & Rein i Bergen fra 1981. Møterett for Høyesterett 1992.

Borge, Frode Aleksander, f. 1965, cand. jur. Bergen 1993.
Amanuensis fra 1994, vit.ass. 1991-92.

Brekken, Arild Gunnar, f. 1952, cand. jur. Bergen 1979.
Vit.ass. 1978. Sivilarbeider på prosjektet "Overhoffrettsdommar" 1980.

Brudvik, Arthur J., f. 1942, cand. jur. Bergen 1973, siviløkonom 1967.
Førsteamanuensis NHH fra 1986, gjesteforsker UiB fra 1989, vit.ass. NHH 1972, amanuensis NHH fra 1976. Dommerfullmektig Nordhordland sorenskriverembete 1973-74, advokatfullmektig advokatfirmaet Wiig, Wiig & Roll 1975-76, prosjektleder Industriøkonomisk institutt tre mnd. i 1976.
Fra 1987 varamedlem i Oljeskattenemnda, fra 1990 nestleder i nemnda for godkjenning av siviløkonomtittelen, fra 1993 nestleder Ligningsnemnda for storbedrifter. Bibliografi

Bruland, Alf Henrik, f. 1936, cand. jur. Oslo 1965.
Universitetslektor 1969-72. Konsulent Sivillovbokutvalet 1966-67, dommerfullmektig Sunnfjord herredsrett 1968 69, advokat 1973 78, lagdommer Gulating lagmannsrett fra 1978 (lagmann fra 1990).
Kretsmeklingsmann Vestlandet krets fra 1984.
Bibliografi

Braathen, Knut Harald, f. 1964, cand. jur. Bergen 1992.
Vit.ass. 1990-91. Advokatfullmektig i Bergen.

Buanes, Eivind, f. 1945, cand.philol. 1972.
Fakultetsdirektør/fakultetssekretær fra 1987. Vit.ass. UiB 1972-74, instituttsekretær 1974-78, studiekonsulent 1978, instituttsekretær 1978-81, førstekonsulent 1981-83, avdelingssjef 1983, kontorsjef 1984-87.
Medlem av diverse utvalg og råd.

Bårdsen, Arnfinn, f. 1966, cand. jur. 1992.
Amanuensis fra 1992, juniorstipendiat 1989-90.
Bibliografi

Dahle, Randi, f. 1945. Kontorfullmektig IfO 1989-90.

Danielsen, Aud Jorunn, f. 1943.
Kontorfullmektig IfO fra 1987, førstefullmektig fra 1993. Kontorfullmektig De odontologiske institutter 1986-87.

Dethlie, Gunvor Bryn, cand. jur. Vit.ass. på timebasis 1976-77.

Doublet, David, f. 1954, mag. art. i filosofi 1982, dr. philos Bergen 1986
med avhandlingen "Fornuften som rettsinstans".
Førsteamanuensis/amanuensis fra 1988. Timelærer filosofisk institutt 1983-85, stipendiat samme sted 1985-87.
Bibliografi

Duus, Arthur, f. 1960, cand. jur. Bergen 1983, LLM Harvard law school 1990.
Vit.ass. 1982, amanuensis 1985-86. Dommerfullmektig Tana og Varanger sorenskriverembete 1984-85, vernepliktig jurist/ krigsadvokaten for Østlandet/Generaladvokaten 1986 87, advokat i advokatfirmaet Wiig & Co fra 1987 (partner fra 1991).

Dybvik, Solfrid Gyda, f. 1936, cand. jur. Bergen 1987.
Konsulent 1988-93. Administrasjonssekretær Farmakologisk institutt UiB 1963-81, førstesekretær Universitetsdirektørens kontor 1981-83 og forvaltningsavdelingen fra 1983. Kontorass. Statens Fryseri i Ålesund 1955-61, Hypotekbanken i Bergen 1961, Fiskeridirektøren Bergen 1961-62.

Døssland, Bjarte Kristian, f. 1970, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1992-93.

Edvardsen, Terje Steen, f. 1945, cand. polit.
Fakultetssekretær 1985-87. Direktør LOS-senteret, UiB.

Eeg, Thomas, f. 1963, cand. jur. Bergen 1990.
Amanuensis fra 1991. Advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Frithjof Ths. Eeg 1990-91.
Bibliografi

Eftestøl, Ellen, f. 1965, stud. jur. Oslo. Juniorstipendiat 1990-91.

Egeland, Eva Mina, f. 1952. Konsulent sekretariatet fra 1988.

Eidsvaag, Tine, f. 1960, cand. jur. Bergen 1984.
Amanuensis fra 1988. Konsulent Justisdepartementet 1984-85, dommerfullmektig Byskriveren i Bergen 1985-86, dommerfullmektig Nordhordland sorenskriverembete 1986-87.

Eilertsen, Trond, f. 1956, cand. jur. Bergen 1983.
Vit.ass. 1980-83. Dommerfullmektig Lofoten sorenskriverembete 1983-84, advokat hos Wikborg, Rein & Co, Oslo, fra 1984 (fra 1990 som partner). Stasjonert Japankontoret i Kobe 1987-89.

Einarsen, Terje, f. 1960, cand. jur. Bergen 1986, LLM Harvard 1989.
Stipendiat fra 1989.
Bibliografi

Elgan, Øystein, f. 1955, cand. jur. Bergen 1980.
Vit.ass. 1978. Advokatfullmektig 1981, dommerfullmektig 1982, advokat fra 1984.
Bibliografi

Eriksen, Per Chr., f. 1958, cand. jur. Bergen 1985.
Vit.ass. 1982-83. Politifullmektig og adjutant Stavanger politikammer 1985-86, dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete 1986-87, advokatfullmektig 1987-88, egen advokatpraksis 1988 92, partner advokatfirmaet Wiig & Co fra 1993.
Bibliografi

Falck, Preben, f. 1967, stud. jur. Bergen. Juniorstipendiat 1993-94.

Fanebust, Arne, f. 1948, cand. jur. Bergen 1972,
dr. juris Bergen 1986 med avhandlingen "Oppsigelse i arbeidsforhold".
Lektor, amanuensis, førsteamanuensis 1972-84, vit.ass. 1970-71. Dommerfullmektig Nordhordland sorenskriverembete 1975, dommer i Bergen byrett 1984-90, sorenskriver Nordhordland fra 1990.
Visestyrar IfO 1980-82, styrar IfO 1983-85, prodekanus 1983-84.
Bibliografi

Farstad, Kristin, f. 1959, cand. jur. Bergen 1985.
Vit.ass. 1983. Politiadjutant Bergen Politikammer og konst. statsadvokat i Hordaland 1992-94, advokat Den norske Bank fra 1994.

Faye, Rita, f. 1946.
Sekretær ved sekretariatet fra 1993. Kontorfullmektig/sekretær Bergen kommune i fem år, ved UiB fire år, ved advokatkontor ti år.

Fosnes, Dag Roar, f. 1960, 1. og 2. avd. juss, stud. polit. Bergen. Vit.ass. 1994.

Fosnes, Trygve, f. 1919, d. 1990, cand. jur. Oslo 1949.
Universitetslektor 1971-88. Dommerfullmektig Vardø 1950-52, sekretær Fylkesmannen i Nordland 1952 55, fylkesfullmektig Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 1955-60, deretter høgskolesekretær Norges Lærerhøgskole i Trondheim til 1971.
Bibliografi

Frantzen, Torstein, f. 1968, cand. jur. Bergen 1993. Amanuensis fra 1994.
Bibliografi

Friestad, Øygunn, f. 1948, cand. polit.
Studiekonsulent sekretariatet fra 1993.

Frihagen, Arvid, f. 1931, cand. jur. Oslo 1957,
MCL Univ. i Michigan 1959, lic. jur. Oslo 1962, dr. juris Oslo 1964 med avhandlingen "Linjekonferanser og kartellovgivning".
Professor fra 1969, førsteamanuensis UiO 1967-69.
Styrer IfO 1969-80, viseformann Norges Juristforbund 1966-73, medlem Petroleumsprisrådet fra 1990.
Bibliografi

Frølich, Peter, f. 1956, cand. jur. Bergen 1984.
Vit.ass. 1981. Advokat Den Norske Bank, senere Wikborg, Rein & Co. som partner.
Bibliografi

Frønsdal, Lars, f. 1945 cand. jur. Bergen/Oslo 1973.
Vit.ass. 1973. Statsadvokat Eidsivating fra 1979.

Fugleberg, Yngve, f. 1965, cand. jur. Bergen 1991.
Vit.ass. 1987. Førstekonsulent fylkesmannen i Aust-Agder fra 1991.

Fæste, Erling, f. 1967, stud. jur. Bergen.
Studentmedarbeider biblioteket 1992-93.

Giertsen, Johan Randulf Petter, f. 1957, cand. jur. Bergen 1983,
dr. juris Bergen 1994 med avhandlingen "Generasjonskifte: kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving".
Universitetslektor, amanuensis, stipendiat fra 1984, førsteamanuensis fra 1989. Vit.ass. 1979. Dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete 1984-85, kst. dommer Bergen byrett september 1993.
Styrer IfP fra 1991.
Bibliografi

Gjelstad, Øyvind, f. 1965, cand. jur. Bergen 1991.
Juniorstipendiat 1989-90. Dommerfullmektig Sunnmøre sorenskriverembete 1992 93.
Bibliografi

Grahl-Madsen, Atle, f. 1922, d. 1989, cand. jur. Oslo 1947,
dr. juris Oslo 1967 med avhandlingen "The status of refugees in international law", diplom i folkerett fra Haag-akademiet for internasjonal rett i 1969.
Professor 1980-89. Bestyrer Heimen for skadelidte barn, Geilo 1944-45, sosialsjef Forsvarets velferdsdistrikt Østlandet 1946-47, dommerfullmektig 1947-50, Resettlement officer, International refugee organization 1948-49, advokatfullmektig hos høyesterettsadvokatene Holm, Rode og Christophersen 1951-52, advokatpraksis 1953-72, forskningsstipendiat NAVF 1960-66, spesialrådgiver FNs Høykommissær for flyktninger 1962-63, høyskolelektor/førstelektor NHH 1967-76, spesialkonsulent Kirke- og undervisningsdepartementet 1972, professor Uppsala 1976-81.
Bibliografi

Greve, Guri, f. 1931, cand. jur. Oslo 1954.
Amanuensis 1974-86. Advokat 1954-74, dommer Bergen byrett fra 1986.
Prodekanus 1986.
Bibliografi

Greve, Hanne Sophie, f. 1952, cand. jur. Bergen 1976,
dr. juris Bergen 1988 med avhandlingen "Kampuchean refugees between the tiger and the crocodile: international law and the overall scope of one refugee situation".
Førsteamanuensis 1986-88, amanuensis 1977-79, stipendiat Chr. Michelsens institutt 1981-82, amanuensis NHH 1985, stipendiat Nordisk institutt for sjørett 1985-88. Dommerfullmektig Sandnes 1978-79, arbeidet for FNs høykommisær for flyktninger 1979-81, advokat hos Wiig & Wiig 1982-84, lagdommer Gulating lagmannsrett fra 1988.
Oppdrag for diverse organisasjoner, i 1994 medlem av FNs kommisjon som skal avdekke krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia. Tidligere oppdrag i Etiopia, Angola, Kampuchea, Thailand. Valgobservatør i flere land.
Bibliografi

Grotmol, Frode, f. 1949, cand. jur. Oslo 1976, studier
ved University of London King's College 1980. Vit.ass. 1973-74. Dommerfullmektig Strømmen sorenskriverembete 1976-77, advokat Regjeringsadvokatembetet 1977-81, advokat Nordisk skibsrederforening fra 1981.
Formann Norges fotballforbunds domsutvalg, medlem Den norske advokatforenings representantskap 1984-85, medlem Intertanko's documentary committee og andre verv innen sjøfartsorganisasjoner.

Grünert, Arne, f. 1969, stud. jur. Bergen.
Studentmedarbeider biblioteket fra 1994.

Grønlien, Harald Lavik, f. 1954, cand. jur. Bergen 1979.
Vit.ass./rekrutteringsassistent 1978-79. Politifullmektig Moss politikammer 1980-81, førstekonsulent Statistisk sentralbyrå 1981-82, dommerfullmektig Jæren sorenskriverembete 1982-84, politifullmektig Rogaland politikammer 1984, politiadjutant/politiinspektør Stavanger 1984-88, kst. statsadvokat Nordland våren 1988, statsadvokat Rogaland fra 1988.

Gussgard (Høvo), Karenanne, f. 1940, cand. jur. Oslo 1964.
Universitetslektor 1974. Dommerfullmektig, politifullmektig, konsulent Arbeids- og administrasjonsdepartemenetet, Bergen kommune, sekretær Høyesterett, dommer Oslo byrett. Høyesterettsdommer fra 1990.
Medlem Klagenemnda for petroleumskatt. Straffelovrådet. Formann utvalget til fordeling av støtte til de politiske partier. Formann skjønnsnemnd etter § 8 i lov av 21.12.1956 om endring i kommunal inndeling.
Bibliografi

Guttormsen, Astrid. Kontorfullmektig IfO 1984-86.

Halvorsen, Frode Seim, f. 1953, cand. jur. Bergen 1979.
Vit.ass. 1977. Advokatfullmektig, dommerfullmektig Ytre Sogn sorenskriverembete 1979-81, advokat fra 1981(nå i advokatfirmaet Harris, Bergen). Møterett for Høyesterett.

Halvorsen, Henny Mehus, f. 1932.
Kontorfullmektig 1973-79. Ved Sjøforsvaret i Tromsø og Bergen 1950-65, Fylkesarbeidskontoret i Hordaland 1966-69. Administrasjonssekretær Institutt for sykepleievitenskap 1979-83, førstesekretær/konsulent universitetsdirektørens kontor/kollegiesekretariatet fra 1983.

Haraldsvik (Bruvik), Britt, f. 1939. Førstesekretær IfP fra 1979.

Harris, Sam E, f. 1960, cand. jur. Bergen 1985, LLM Univ. i Michigan 1989.
Vit.ass. 1983-84. Konsulent/lovrådgiver Justisdepartementet 1985-89, dommerfullmektig 1989-90, advokat Regjeringsadvokaten fra 1990, kst. lagdommer Eidsivating lagmannsrett 1992-93, lagdommer samme sted fra 1994, kst. herredsrettsdommer Nord-Troms herredsrett 1994.

Hatland, Trond, f. 1971, stud. jur. Bergen. Juniorstipendiat 1993-94.
Bibliografi

Hatling, Jan Erik, f. 1954, cand. mag. Bergen. Førstekonsulent sekretariatet fra 1991.

Haukali, Bernhard, f. 1958, cand. jur. Bergen 1986.
Vit.ass. 1984-85. Advokat hos Wikborg, Rein & Co. fra 1986. (Bergen 1986-88, Oslo 1988-89, London 1989-93, Oslo fra 1993).
Bibliografi

Haukali, Snorre, f. 1959, cand. jur. Bergen 1986.
Vit.ass. 1984-85. Dommerfullmektig Sandnes sorenskriverembete 1987-88, vikariat som amanuensis Høgskolesenteret i Rogaland 1988, advokat hos Kluge Advokatfirma fra 1989.

Haukaas, Hege Christin, f. 1967, cand. jur. Bergen 1991.
Amanuensis 1991-92. Førstekonsulent Justisdepartementets lovavdeling fra 1992.

Heimset, Jon Magnus, f. 1953, cand. jur. Bergen 1982.
it.ass. 1979-80. Advokat hos advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.

Helland, Arild Tyse, f. 1951, cand. jur. Bergen 1980.
Vit.ass. 1976-77. Advokat i Bergen.

Helland, Thore Eithun, f. 1965, cand. jur. Bergen 1992.
Juniorstipendiat/vit.ass. 1989-90. Dommerfullmektig Stjør- og Verdal sorenskriverembete fra 1992. Bibliografi

Henriksen, Arne, f. 1964, cand. jur. Bergen 1990.
Amanuensis fra 1993, juniorstipendiat 1988-89. Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Wiig & Co. 1990-91, dommerfullmektig Nordhordland sorenskriverembete 1992-93.
Bibliografi

Hertwig, Jostein, f. 1952, cand. jur. Bergen 1978.
Vit.ass. 1976-78. Politifullmektig Stavanger 1979, dommerfullmektig Senja 1981, politiadjutant Stavanger 1983, advokat hos Elf Petroleum Norge A/S fra 1984.

Hjulstad, Roar, f. 1945, cand. polit Bergen 1973.
Vit.ass. 1971-73. Amanuensis Høgskolesenteret i Rogaland fra 1973, lederutviklingssjef Helikopterservice 1986-88, amanuensis II ved Høgskolesenteret i Rogaland.
Bibliografi

Holba, Hildegunn, f. 1955. Edb-ingeniør Bergen 1978. Edb-konsulent fra 1993.

Holgersen, Gudrun, f. 1950, cand. jur. Oslo 1975,
lic. jur. Bergen 1985, dr. juris Bergen 1991 med avhandlingen "Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår".
Ansatt fra 1978 som amanuensis, universitetsstipendiat, utdanningsstipendiat, førsteamanuensis, som professor fra 1991. Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Helliesen & Middelthon, Stavanger 1975-76, høgskolelektor Nordland distriktshøgskole, Bodø 1976-78, dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete 1983-84.
Ordfører Klagenemnda for likestilling 1987-91, 1991-95.
Bibliografi

Holmen, Hans Olav, f. 1969, stud. jur. Bergen. Juniorstipendiat 1993-94.

Holsen, Ellen Harneth, f. 1927.
Kontorassistent/førstesekretær ved sekretariatet 1978-93.

Hostad, Ivar, f. 1958, cand. jur. Bergen 1984,
Master of international law in business and taxation.
Vit.ass. 1981. Dommerfullmektig Bergen byfogdembete 1984-85, hospitant hos Weintraub & Co. Sacramento, USA 1987-88, advokat Den norske Bank AS fra 1985.

Hov, Jo, f. 1941, cand. jur. Oslo 1968, dr. juris Oslo 1976
med avhandlingen "Rettsforlik".
Professor 1976-83. Fra 1983 professor ved UiO.
Prodekanus 1980-83.
Bibliografi

Hove, Harald, f. 1949, cand. jur. 1976.
Amanuensis, førsteamanuensis 1976-88, vit.ass. 1973-75, seniorforeleser fra 1993. Dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete, konstituert byrettsdommer Bergen byrett, egen advokatpraksis fra 1989.
Prodekanus 1984-85. Medlem lovutvalg om opplæringslovene, oppnevnt 1993.
Bibliografi

Hunskaar, Are, f. 1967, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1993-94.

Husabø, Erling Johannes, f. 1961, cand. jur. Bergen 1986,
dr. juris Bergen 1994 med avhandlingen "Rett til sjølvvalt livsavlutning?".
Ansatt fra 1988 som stipendiat, amanuensis, fra 1993 som førsteamanuensis. Konsulent/førstekonsulent Justisdepartementets lovavdeling 1986-88.
Varamedlem i den regionale komité for medisinsk forskningsetikk, region III fra 1989.
Bibliografi

Husabø, Karl Brynjulf, f. 1953, cand. jur. Bergen 1978.
Vit.ass. 1976-77, universitetslektor 1978-79. Konsulent Kommunaldepartementet 1979-81, høyskolelektor Norges kommunal- og sosialhøgskole 1981-83, førstekonsulent, byråsjef, underdirektør Finansdepartementets skattelovavdeling 1983-86, advokat i advokatfirmaet Wesenberg m.fl. 1986-91, fylkesskattesjef i Hordaland fra 1991.

Huser, Kristian, f. 1950, siviløkonom NHH 1973, cand. jur. Bergen 1975,
r. juris Bergen 1983 med avhandlingen "Avtaletolking", Doctor of juridical science (SJD) Harvard 1984 med avhandlingen "On the evolution of the principles of interpretation of contracts in American law".
Stipendiat 1981, amanuensis 1982-83, førsteamanuensis 1983-85, professor fra 1985. Professor II ved NHH 1991-93. Advokatfullmektig/direksjonssekretær i Saga petroleum AS/Noco 1975, advokatfullmektig i advokatfirmaet Greve, Greve & Greve 1976-80, advokat 1977, møterett for Høyesterett 1988.
Styrer for IfP 1985.
Bibliografi

Hærem, Axel, f. 1927, d. 1994, cand. jur. Oslo 1960.
Professor 1969-94. Universitetsstipendiat UiO 1961-69.
Spesialsakkyndig medlem av klagenemda for petroleumskatt. Styrer IfP 1969-76. Medlem styret i Norsk forskerforbund 1978-1983.
Bibliografi

Idsø, Tove Gro, f. 1969, stud. jur. Bergen.
Studentmedarbeider biblioteket fra 1994.

Indrebø, Margrethe, f. 1953, cand. polit. 1990. Edb-konsulent fra 1990.

Iversen, Kjetil, f. 1965, cand. jur. Bergen 1991. Amanuensis i 1992 og fra 1994.

Jacobsen, Kirsti Lothe, f. 1948, cand. jur. Bergen 1984, førskolelærer 1973.
Universitetsbibliotekar fra 1985.

Jarning, Thomas, f. 1961, cand. jur. Bergen 1990.
Juniorstipendiat 1988, sivilarbeider 1991. Dommerfullmektig og advokat i Sogn.
Bibliografi

Jensen, Line Kallestad, f. 1967, cand. jur. Bergen 1992. Konsulent fra 1993.

Jerstad, Carl Aasland, f. 1965, cand. jur. Bergen 1992.
Juniorstipendiat 1991-92. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Secher & Co fra 1992.
Bibliografi

Johnsen, Stig Økenes, f. 1966, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1990-91.

Jæger, Gerd, f. 1931.
Kontorfullmektig IfO 1975-84. Kursleder Norsk petroleumsforening fra 1984.

Jørgensen, Kirsten Kragh, f. 1960, cand. jur. Ørhus 1984. Amanuensis 1987-89.
Bibliografi

Karlsen, Tage, f. 1962, cand. jur. Bergen 1988.
Vit.ass. og juniorstipendiat 1987-88. Amanuensis UiTø 1990 og Høgskolen i Harstad 1990-93. Advokatfullmektig hos advokat Tom Rydrach, Bodø 1988-90, advokat fra 1991.
Bibliografi

Karlstad, Svein-Dag, f. 1955, cand. jur. Bergen 1982
Vit.ass. 1980-81. Advokat fra 1986.

Kayser, Aksel, f. 1961, cand. jur. Bergen 1989.
Juniorstipendiat 1988-89. Advokat i advokatfirmaet Secher & Co. fra 1990.
Bibliografi

Kildahl, Nina Berstad, f. 1959.
Kontorfullmektig sekretariatet fra 1990.

Kirkeleit, Marianne, f. 1969, stud. jur. Bergen. Juniorstipendiat 1993-94.

Kjelby, Gert Johan. f. 1968, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1993-94.

Kløve, Unn, f. 1968, stud. jur. Bergen. Eksamen i menneskerettigheter
ved International institute of human rights, Strasbourg 1993.
Studentmedarbeider fakultetsbiblioteket 1993-94. Vit.ass. 1993-94.
Bibliografi

Knustad, Børge, f. 1958, cand. jur. Bergen 1985.
Vit.ass. 1983-84. Advokat i advokatfirmaet Wiig & Co. fra 1985.
Bibliografi

Kolle, Trude, f. 1967, stud. jur. Bergen.
Studentmedarbeider biblioteket og vit.ass. 1988-92. Leder Jussformidlingen 1994.

Kongshavn, Halvor, f. 1955, cand. jur. Oslo 1982,
hovedfag kriminologi Oslo 1986, biblioteksteoretisk utdanning for akademikere Statens bibliotekshøyskole Oslo 1985.
Fakultetsbibliotekar fra 1992. Vit.ass. Institutt for kriminologi og strafferett UiO 1981 og 1982-83, universitetsbibliotekar og førstebibliotekar Det juridiske fakultetsbibliotek UiO 1983-92.
Bibliografi

Konow, Berte-Elen Reinertsen, f. 1960, cand. jur. Bergen 1988.
Vit.ass. 1985-86, juniorstipendiat 1987-88, stipendiat fra 1991. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Greve, Greve, Greve & Lorentzen 1989-91.
Bibliografi

Krüger, Kai, f. 1940, cand. jur. Oslo 1966, dr. juris Oslo 1973
med avhandlingen "Transportomlegning: særlig om deviasjon i sjøtransport", Meltzers ærespris 1990.
Professor fra 1973. Universitetsstipendiat Nordisk institutt for sjørett UiO 1967-70, amanuensis og førsteamanuensis samme sted 1971-72.
Formann Forbrukertvistutvalget 1978-91, formann avtalelovutvalget 1989-91, medlem Byggebransjens Faglig juridiske råd fra 1977, formann for Dekkbeisfondet. Dekanus fra 1992. Seksjonsformann De juridiske institutter 1975-76, styrer IfP 1980-81, 1988-90.
Bibliografi

Kvernberg (Johansen), Bjørn, f. 1959, cand. jur. Bergen 1985.
Vit.ass. 1982-83. Advokatfullmektig hos Pål Mitsem 1985-87, dommerfullmektig Stavanger byfogdembete 1987-88, advokatfullmektig hos Våland, Staalesen & Netteland 1989-90, egen advokatpraksis 1990-92, partner i advokatfirmaet Selmer, Mauritzen & Co. fra 1992.

Kvinge, Knut Olav, f. 1949, cand. jur. Bergen 1976.
Vit.ass. 1974-75. Dommerfullmektig Sør-Østerdal Sorenskriverembete 1977-79, konsulent/førstekonsulent Skattelovavdelingen Finansdepartementet 1979-80, advokat ved Aker mekaniske verksted 1981-86, direktør Rieber & Søn A/S fra 1986.

Kvinnsland, Lise Fiona, f. 1958, cand. jur. Bergen 1984.
Vit.ass. 1981-83. Amanuensis NHH.

Landa, Trym, f. 1965, cand. jur. Bergen 1994. Juniorstipendiat 1992-93.
Redaktør Jussens Venner 1993.
Bibliografi

Langva, Torgeir Hovland, f. 1955, cand. jur. Bergen 1983. Vit.ass. 1982.

Larsen, Heidi Aas, f. 1969, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1993.

Larsen, Wiggo Storhaug, f. 1954, cand. jur. Bergen 1980.
Vit.ass. 1975-78. Advokat hos Wiig & Co.
Bibliografi

Launes, Kristian, f. 1954, cand. jur. Bergen 1976.
Vit.ass. (rekrutteringsassistent) 1976. Juridisk konsulent Bergen ligningskontor 1976-77, advokatfullmektig hos advokatene Trampe Kindt, Bryn, Bjerknes, Eggen og Wahl-Larsen 1978-81, egen advokatpraksis i Kristiansand fra 1982. Møterett for Høyesterett fra 1989.
Bibliografi

Lenth, Guri, f. 1964, cand. jur. Bergen 1991. Amanuensis fra 1991.
Bibliografi

Liisberg, Bent, f. 1950, cand. jur. Bergen 1976.
Førsteamanuensis/universitetslektor fra 1977. Høyskolelektor Norges kommunal- og sosialhøgskole 1987-88.
Bibliografi

Lilleholt, Kåre, f. 1952, cand. jur. Oslo 1979,
lic.jur. Oslo 1981, dr. juris Bergen 1986 med avhandlingen "Personskifte i husleigeforhold".
Førsteamanuensis 1985-86, professor 1987-89, professor II 1989-92. Universitetslektor UiO 1979-84, advokat fra 1989. Professor NHH fra 1993.
Styrer IfP 1986-87.
Bibliografi

Lillevik, Marit, f. 1967, cand. jur. Bergen 1992.
Fungerende konsulent sekretariatet 1992.

Lilli, Marco, f. 1963, cand. jur. Bergen 1990.
Juniorstipendiat 1988-89, advokatfullmektig kommuneadvokaten i Oslo fra 1990, advokat samme sted fra 1992-93. Dommerfullmektig 1993-94, advokat i advokatfimaet Kluge fra 1994.
Bibliografi

Lindal, Hans Olav, f. 1962, cand. jur. Bergen 1987.
Juniorstipendiat 1985-86. Advokat/partner i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS.

Lindboe, Knut, f. 1946, cand. jur. 1973.
Vit.ass. 1970-72, Oslo kommunes ekspropriasjonskontoret 1973-76, dommerfullmektig Indre Follo sorenskriverembete 1976-77, egen advokatpraksis fra 1978.
Bibliografi

Lindholm, Gøran, jur. kand. Sverige. Vit.ass. på timebasis i 1981.

Losnegård, Line K., f. 1953, MSc (econ), cand. polit. 1992. Kontorassistent 1972-73

Lunde, Daniel, f. 1946, cand. jur. Bergen 1991.
Vit.ass. 1988-91, amanuensis 1992. Lagdommer Gulating lagmannsrett fra 1992.
Bibliografi

Lystrup, Bodil Rake, f. 1962, stud. jur. Bergen.
Studentmedarbeider fakultetsbiblioteket og vit.ass. 1990-93. Personalsekretær Lefac A/S 1987-88, senior informasjonssekretær Saga Petroleum A/S 1983-87.

Løchen, Kristin, f. 1952, cand. jur. Oslo 1983.
Amanuensis 1985-90. Dommerfullmektig Nordhordland sorenskriverembete fra 1991, rådgiver Familie- og barnehageavdelingen Barne- og familiedepartementet 1993.
Bibliografi

Lønningen, Kate A. C., f. 1941, cand. mag.
Biblioteksteoretisk utdannelse for akademikere 1973-74, Riksbibliotekstjenestens lederkurs: biblioteksutvikling 1990-91.
Avdelingsbibliotekar fakultetsbiblioteket fra 1993. Bibliotekar/ konsulent universitetsbiblioteket fra 1966.
Bibliografi

Laastad, Anton Terje, f. 1955, cand. jur. Bergen 1981.
Vit.ass. 1979-80. Advokat i Bergen.

Mathiassen, Christian S., f. 1962, cand. jur. Bergen 1990.
Vit.ass. og juniorstipendiat 1987-89. Advokatfullmektig i advokatfirmaet Harris 1990-92, fra 1992 advokat og partner i samme firma.
Bibliografi

Matningsdal, Magnus Arvid, f. 1951, cand. jur. Bergen 1976,
lic. jur. 1982, dr. juris Bergen 1986 med avhandlingen "Inndragning".
Amanuensis, universitetsstipendiat, utdanningsstipendiat 1979-86, professor 1987-89, professor II fra 1989. Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Selmer, Stavanger 1976-77, dommerfullmektig Jæren sorenskriverembete 1977-79, kst. lagdommer Gulating lagmannsrett 1988-89, herredsrettsdommer Jæren sorenskriverembete fra 1989.
Medlem Straffelovrådet.
Bibliografi

Matre, Hugo P., f. 1963, cand. jur. Oslo 1991.
Amanuensis fra 1992. NAVF-stipendiat 1989-90. Advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Oslo 1991-92.
Bibliografi

Meidell, Bjarne Andreas, f. 1969, stud.jur. Bergen. Juniorstipendiat fra 1994.

Meland, Øystein, f. 1951, cand. jur. Bergen 1977.
Vit.ass. 1975-77. Advokatfullmektig hos Greve, Greve, Greve & Lorentzen 1977-79, dommerfullmektig Midhordland 1979-80, advokatfullmektig Wikborg, Rein & Co 1980-84, partner samme sted fra 1984.

Mellbye, Halfdan, f. 1961, cand. jur. Bergen 1988.
Vit.ass. 1986-87, juniorstipendiat 1987, amanuensis 1988-89, stipendiat 1989-94, amanuensis igjen fra 1994.
Bibliografi

Mestad, Ola, f. 1955, cand. jur. Oslo 1984, lic. jur, Oslo 1985,
dr. juris Oslo 1992 med avhandlingen "Om force majeure og risikofordeling i kontrakt".
Stipendiat 1988-90. Advokat hos Bugge, Arntzen, Hansen og Rasmussen fra 1990.
Bibliografi

Milch, Bente, f. 1945.
Kontorassistent ved sekretariat fra 1976, konsulent fra 1993. Sekretær Secher & co. 1963-69, kontorfullmektig Norges tekniske høyskole 1970-71, administrasjonssekretær Bergen arkitektskole 1988-89.

Moe, Astri, f. 1942. Kontorassistent/fullmektig ved IfP 1978-87.

Moe, Ernst Arvid, f. 1951, cand. jur. Bergen 1977.
Vit.ass. 1975-76. Dommerfullmektig Nordmøre sorenskriverembete 1977-79, advokat 1979-83, ass. fylkesmann i Rogaland 1983-87, kst. byrettsdommer Stavanger 1988, førstebyfogd Stavanger fra 1989.

Mong, Karen, f. 1910. Kontorassistent/førstefullmektig 1972-80.

Myhre, Thorvald Ornell, f. 1954, cand. jur. Bergen 1979. Vit.ass. 1977-79.

Mæland, Henry John, f. 1949, cand. jur. Bergen 1979,
dr. juris Bergen 1984 med avhandlingen "Ærekrenkelser".
Professor fra 1988, vit.ass. 1977-79, rekrutteringsassistent, universitetslektor, førsteamanuensis, utdanningstipendiat fra 1980. Konstituert byrettsdommer og lagdommer flere perioder i årene 1984-94.
Styrer IfO 1988-91, prodekanus 1992-95, leder Straffelovrådet fra 1991.
Bibliografi

Nielsen, Per Albert, f. 1946, cand. jur. Bergen 1981. Vit.ass. 1979-80.

Nilsen, Alf Tore, f. 1960, cand. jur. Bergen 1987. NAVF-stipendiat 1986.

Nilsen, Birger, f. 1955, cand. jur. Bergen 1985. Vit.ass. 1979.

Nilsen, Bjørn Trygve, f. 1952, cand. jur. Bergen 1979.
Universitetslektor/amanuensis 1980-81. Kontorsjef Statskraft 1983-88, advokatfullmektig advokatfirmaet Leinæs i Larvik 1988-90, advokat i kontorfellesskapet advokatene Sørlie, Nesheim, Nilsen fra 1990.

Nilsen, Lars Helge, f. 1954, cand. philol. Bergen.
Førstekonsulent sekretariatet 1990-91. Konsulent/studiekonsulent Historisk/filosofisk fakultetssekretariat 1986-89.

Nogva, Jogeir, f. 1965, stud. jur. Bergen.
Rekrutteringsstipendiat NAVF 1991-92.
Bibliografi

Nordenstam, Karin, f. 1942, fil.kand. Sverige.
Førstesekretær sekretariatet fra 1993.

Nordgaard, Walter B., f. 1916, d. 1985, cand. jur. Oslo
Undervisningskonsulent/studiekonsulent fra opprettelsen av juridisk seksjon, frem til 1980. Deretter fakultetssekretær til 1984.

Nordtveit, Ernst, f. 1953, cand. jur. Bergen 1980,
dr. juris Bergen 1990 med avhandlingen "Oppdragssamarbeid: joint ventures; samarbeidsformer innanfor entreprenørverksemd, konsulenttenester og leverandørindustri".
Professor fra 1993, stipendiat, amanuensis, førsteamanuensis, professorstipendiat fra 1981-93, vit.ass. 1975-79.
Sekretær Sivillovbokutvalet 1981-93.
Bibliografi

Nygard, Mons Sandnes, f. 1925, d. 1991, cand. jur. Oslo 1951,
dr. juris Bergen 1975 med avhandlingen "Eigedomsavhending i norsk rettshistorie".
Professor fra 1975 til sin død, utdanningsstipendiat 1972-75. Dommerfullmektig Bergen 1951-53, konsulent 1953-62, senere kontorsjef 1962-79 Sivillovbokutvalget
Leder Sivillovbokutvalet 1980-91. Seksjonsleder 1977-78, dekanus 1980-85.
Bibliografi

Nygaard, Nils Andreas, f. 1932, kandidateksamen ved BI, Oslo 1961,
cand. jur. Oslo 1967, dr. juris Bergen 1974 med avhandlingen "Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis".
Professor fra 1977, stipendiat NAVF fra 1968, utdanningsstipendiat 1971-75, dosent 1975-77.
Seksjonsleder 1979-80, dekanus 1986-1991, styrer IfP 1976-1980.
Bibliografi

Nygård, Johan Peder, f. 1952, cand. jur. Bergen 1979. Vit.ass. 1977.

Nærland, Mass (Mads) Hjertås, f. 1949, cand. jur. Bergen 1977.
Vit.ass. 1974-76. Advokat, dommer Stavanger byrett og Sandnes byrett

Næss (Havenes) Eva Margrethe, f. 1951. Kontorassistent 1980-84.

Oldieck, Fredrik W., f. 1908, d. 1990, cand. jur. Oslo 1931.
Særengasjert 1978-80 i forbindelse med et prosjekt i trygderett. Tidligere trygdesjef.
Bibliografi

Olsen, Arne Schanche, f. 1948, cand. jur. 1975.
Vit.ass. 1973-74. Konsulent Skattedirektøren 1976-77, dommerfullmektig Jarlsberg sorenskriverembete 1978-79, advokatfullmektig 1979, egen advokatpraksis fra 1979.

Oma, Arild, f. 1967, cand. jur. Bergen 1994. Amanuensis fra 1994, vit.ass. 1993-94.

Opdahl, Are, f. 1967, stud. jur. Bergen.
Fungerende konsulent sekretariatet 1992-93. Vit.ass. for undervisningsutvalget.

Opsahl, Torkel, f. 1931, d. 1993, cand. jur. Oslo 1955, dr.
juris Oslo 1965 med avhandlingen "Delegasjon av Stortingets myndighet".
Professor UiO fra 1965 til sin død. I 1972 professor ved UiB.

Oppen, Guro Monna, f. 1961, cand. jur. Bergen 1989.
Vit.ass. 1987. Konsulent Fiskeridirektoratet 1989-91, førstekonsulent Oljedirektoratet fra 1991.

Overå, Oddvar, f. 1944, cand. jur. 1970, lic. jur. 1977.
Universitetslektor, amanuensis 1971-83. Dommerfullmektig Hardanger sorenskriverembete 1976-77, byråsjef Kommunal- og arbeidsdepartementets kommunalavdeling 1978-80, underdirektør samme sted 1983-87, kontorsjef Sivilombudsmannen 1987-91, kontorsjef Stortingets kontor fra 1991.
Medlem Kommunelovutvalget.
Bibliografi

Pedersen, Arvid M., f. 1943, cand. jur. Oslo 1968.
Universitetslektor 1970-86. Dommerfullmektig sorenskriver i Setesdal 1968-70, lagdommer Gulating lagmannsrett fra 1986.
Bibliografi

Penkari, Ciren Stokkenes, f. 1936, d. 1985. Siviløkonom NHH 1970.
Fakultetsbibliotekar Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek fra 1974 til sin død, instituttsekretær UBB fra 1972.

Pettersen, Mette Cecilie Greve, f. 1956, cand. jur. Bergen 1983.
Vit.ass. 1981. Senere advokat, politiadjutant og hjelpestatsadvokat, lagdommer Gulating lagmannsrett fra 1992.

Pind, Morten, f. 1964, cand. jur. Bergen 1989.
Amanuensis 1991-92 og fra 1994. Advokat hos Thommesen Krefting Greve Lund A/S fra 1992. Sekretær husleielovutvalget.

Ramm, Beate, f. 1966. Kontorfullmektig sekretariatet 1991.

Rasmussen, Arne Arvid, f. 1950, cand. jur. l975.
Stipendiat 1990. Advokat, amanuensis/førsteamanuensis NHH, sorenskriver i Nord-Østerdalen 1985-87, lagdommer Gulating lagmannsrett 1987-90. Byfogd Bergen fra 1990. Seniorforeleser NHH.
Bibliografi

Rasmussen, Ørnulf, f. 1951, cand. jur. Bergen 1977.
Professorstipendiat fra 1982, universitetslektor, amanuensis fra 1982, vit.ass. 1975-77. Dommerfullmektig Nordhordland sorenskriverembete 1979, byråsjef Helsedirektoratet 1980-81, advokat i egen praksis fra 1982.
Bibliografi

Rastum, Håkon, f. 1963, cand. jur. Bergen 1989.
Juniorstipendiat 1987-89. Advokatfullmektig hos Wikborg, Rein & Co i 1990, politifullmektig Bergen politikammer 1990-93, dommerfullmektig Bergen byfogdembete 1993, dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete fra 1993.
Bibliografi

Ree, Jørn, f. 1953, cand. jur. Bergen 1978.
Vit.ass. 1978. Sorenskriver Mandal fra 1991.

Renslo, Øyvind, f. 1969, stud. jur. Bergen. Juniorstipendiat 1994-95.

Revheim, Mariann, f. 1967, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1992-93.

Riisøen, Hallgeir, f. 1966, cand. jur. Bergen 1994. Juniorstipendiat 1990-92.

Robak, Liv Karin, f. 1943.
Kontorassistent, kontorfullmektig og senere førstefullmektig IfP fra 1980.

Rosendal, Per Arne, f. 1947, cand. jur.
Vit.ass. 1973-74. Dommerfullmektig Lofoten sorenskriverembete 1975-76, advokatfullmektig hos advokat Erik Bergsjø 1976-78, egen advokatpraksis i Sandefjord fra 1979-94, fylkesmannen i Vestfold fra 1994.

Ruud, Jørn W., f. 1947, cand. mag. UiO 1983,
Statens bibliotekhøgskole, Oslo 1978. Videreutdannet samme sted 1994.
Hovedbibliotekar fra 1994, avdelingsbibliotekar fra 1992. Ansatt Sjøforsvaret, Haakonsvern 1969-75, Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek UiO 1979-91.

Røberg, Geir Ove, f. 1958, cand. jur. Bergen 1986.
Vit.ass. 1984-85. Advokatfullmektig hos Wikborg, Rein & co., Bergen 1986-89, advokat hos Wikborg, Rein & co's Japankontor i Kobe 1989-92, advokat/partner hos Wikborg, Rein & co. Stasjonert Londonkontoret fra 1992.
Bibliografi

Saksvik, Marit, f. 1950.
Biblioteksekretær fra 1992. Universitetsbiblioteket fra 1990. Bankass. Bergen Bank 1968-71, sentralbordassistent Racal Norge A/S 1986-89.

Sandersen, Liv, f. 1929. Kontorassistent 1979-80.

Sandvik, Tore, f. 1931, d. 1985, cand. jur. Oslo 1956,
dr. juris Oslo 1966 med avhandlingen "Entrepenørrisikoen".
Professor fra 1973. Førsteamanuensis og universitetsstipendiat UiO 1956-69. Professor rettsvitenskap ved NHH 1969-72.
Styrer IfP 1984.
Bibliografi

Saue, Richard, f. 1968, cand. jur. Bergen 1994.
Amanuensis fra 1994. Vit.ass. 1992-93.

Schieldrop, Bjørg, f. 1926.
Kontorassistent, kontorfullmektig og senere førstefullmektig IfP 1980-93.

Sigvathsen, Marit, f. 1947. Kontorassistent 1971-72.

Skjeldal, Klaus, f. 1954, cand. jur. Bergen 1981.
Vit.ass. 1979-80. Juridisk konsulent Fylkeslandbrukskontoret i Sogn og Fjordane 1982-84, dommerfullmektig Voss sorenskriverembete 1984-86, privatpraktiserende advokat fra 1986.

Skaar, Bjørn Frode, f. 1968, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1992-93.

Skaar, Borghild Magni, f. 1964, cand. jur. Bergen 1990.
Vit.ass. 1985. Advokatfullmektig hos Thommesen Krefting Greve Lund A/S.

Sleire, Berit, f. 1927.
Kontorfullmektig og senere førstesekretær IfO fra 1975.

Sletten, Øyvind, f. 1960, cand. jur. Bergen 1986. Vit.ass. 1986.

Smørdal, Jarle Golten, f. 1970, stud. jur. Bergen.
Juniorstipendiat 1993-94 og studentmedarbeider biblioteket i samme tidsrom.
Bibliografi

Solemdal, Finn, f. 1968.
Sekretær biblioteket fra 1992. Ved UB fra 1990.

Stautland, Per Kjetil, f. 1966, stud. jur. Bergen
NORAS-stipendiat 1992-93.
Bibliografi

Stavang, Per, f. 1928, cand. jur. Oslo 1952, dr. philos Oslo
(Det juridiske fakultet) 1967 med avhandlingen "Parlamentarisme og maktbalanse"
Professor fra 1971, lektor/førsteamanuensis ved UiO 1967-71. Sekretær/førstesekretær i Justisdepartementet 1952-54, 1957-67, dommerfullmektig Karmsund sorenskriverembete 1954 .
Seksjonsformann 1974, prodekanus 1986-87, styrer IfO 1980-83 og fra 1992. Medlem kringkastingslovutvalget av 1970. Medlem RSF, fagruppen for rettsvitenskap NAVF 1985-88, medlem publiseringsutvalget i RSF 1985-93.
Bibliografi

Stokkan, Bjørnar, f. 1960, cand. jur. Bergen 1988.
Juniorstipendiat og vit.ass 1987-88. Advokatfullmektig hos advokatene Rekve, Pleym & co. 1988-91, advokat samme sted fra 1991.
Bibliografi

Stoltz, Randi, f. 1959, cand. jur. Bergen 1987.
Førstekonsulent sekretariatet fra 1992. Ansatt Brønnøysundregistrene 1987-92, Fiskeridirektoratet til 1992.

Strandbakken, Asbjørn, f. 1964, cand. jur. Bergen 1989.
Amanuensis fra 1990. Vit.ass. 1987, juniorstipendiat 1988-89. Dommerfullmektig Jæren sorenskriverembete 1994.
Sekretær Straffelovrådet fra 1992.
Bibliografi

Stueland, Einar, f. 1947, cand. jur. Oslo 1972.
Universitetslektor 1973-75. Advokat fra 1975, nå hos Landsorganisasjonen i Norge.

Sundbotten, Agnar Emil, f. 1940, cand. jur. 1970, bedriftsøkonom NHH.
Amanuensis 1971-75. Dommerfullmektig Hardanger sorenskriverembete 1975-76, direksjonssekretær Bergen Bank 1976-79, direktør Det Bergenske Dampskibsselskab 1979-82, adm. direktør Fabin 1982-86, adm. direktør Kyrre 1986-87, direktør Storebrand finans 1987-90, advokat i firmaet Rasmussen Broch & co fra 1990.
Styreformann Vest Maskinsenter A/S, styremedlem Imperial Salmon A/S.
Bibliografi

Süssmann, Hilde, f. 1955. Kontorassistent biblioteket 1991-92.

Svendsen, Amund Brede, f. 1954, siviløkonom NHH 1978, cand. jur. Bergen 1981,
Vit.ass. 1980-81. Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Smith, Grette, Eide, Middelfart og Vik 1981-86. Partner samme sted fra 1986.

Svensen, Mariann Asmundsen, f. 1968, stud. jur. Bergen. Vit.ass. 1991-92.

Sæbø, Rune, f. 1960, cand. jur. Bergen 1987.
Stipendiat fra 1990. Advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & co 1987-90.
Bibliografi

Sæther, Kjell Holst, f. 1952, cand. jur. Bergen 1978.
Vit.ass. 1978. Konsulent Statens pristilsyn 1979, politifullmektig Rogaland politikammer 1979-82, dommerfullmektig Sorenskriveren i Karmsund 1982-83, advokat i Sandnes fra 1983. Møterett for Høyesterett

Søfteland, Øystein, f. 1927, Krigsskolen 1954, Statens gymnastikkskole 1955.
Førstekonsulent, undervisningskonsulent, seksjonsleder sekretariatet 1974-1992. Forsvaret 1950-62, Arbeidskraftorganene 1962-74.
Bibliografi

Sørum, Per, f. 1944, cand. jur.
Universitetslektor 1974-76. Vit.ass. 1973. Egen advokatpraksis i Levanger fra 1976. Møterett for Høyesterett 1984

Søvig, Karl Harald, f. 1969, stud. jur. Bergen.
Vit.ass. 1993-94, engasjement sekretariatet 1992-93.

Søvik, Vigdis, f. 1966, cand. jur. Bergen 1991.
NAVF-stipendiat 1989-90.
Bibliografi

Tande, Knut Martin, f. 1968, stud. jur. Bergen.
Juniorstipendiat 1993-94, vit.ass. på timebasis 1993.

Todnem, Bjørg Longva, f. 1946, cand. jur. Oslo
Konsulent/studieveileder 1985-87. Deretter Universitetsdirektørens kontor, kollegiesekretariatet. Sekretær Universitets- og høyskolelovutvalget, fra 1993 i Fylkesnemda for sosiale saker i Hordaland.

Torkildsen, Gunnar, f. 1946, cand. jur. Oslo 1973
Vit.ass. 1972. Politifullmektig Bergen politikammer 1973-85, statsadvokatfullmektig Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane 1985-87, dommerfullmektig Bergen byrett 1987-88, politiinspektør Hordaland politikammer 1988-89, byrettsdommer i Bergen fra 1989.

Torvund, Atle, f. 1964, cand. jur. Bergen 1989.
Vit.ass. 1988. Førstekonsulent/ fungerende lovrådgiver Justisdepartementets lovavdeling 1990-92, dommerfullmektig Midhordland sorenskriverembete fra 1992.

Totland, Hallvard, f. 1968, stud. jur. Bergen.
Studentmedarbeider biblioteket 1992-93.

Tveit, Britt Margareth, f. 1962. Sekretær sekretariatet
Bibliografi

Tveit, Britt Mari, f. 1960, cand. jur. Oslo 1987
Vit.ass. 1985-86. Advokatfullmektig advokatfirmaet de Besche & Co 1987-89, advokat Norges hypotekinstitutt 1989-92, advokat Roll, Komnæs og Wesenberg 1991, dommerfullmektig Søre Sunnmøre sorenskriverembete fra 1992.

Tveit, Hans-Carl, f. 1954, stud. jur. Bergen. Vit.ass. fra 1991.

Tønnesen, Sverre, f. 1933, d. 1978, cand. jur. Oslo 1960,
dr. juris Bergen 1973 med avhandlingen "Retten til jorden i Finnmark".
Universitetslektor 1969-70, førsteamanuensis fra 1974, professor fra 1976 til sin død i 1978. Statsadvokat Bergen og Hordaland 1970-74.
Bibliografi

Urke, Sven Marius, f. 1960, cand. jur. Bergen 1990.
Vit.ass. 1985-87, juniorstipendiat 1988. Advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten fra 1990.
Bibliografi

Velle, Steinar, f. 1940, cand. jur. Oslo 1966.
Universitetslektor 1970-71. Dommerfullmektig og praksis som saksbehandler i stat og kommune. Fra 1974 fylkessjef, senere ass. fylkesmann Sogn og Fjordane fylkesmannsembete. Statens kontrollør ved Vest-Norges fiskesalslag.

Verling, Fredrik Emil, f. 1954, cand. jur. Bergen 1984.
Amanuensis 1987, vit.ass. 1981-82. Konsulent Justisdepartementet 1984-85, dommerfullmektig Sunnhordland sorenskriverembete 1985-86, politiadjutant Bergen politikammer 1989, fra 1990 privatpraktiserende advokat hos Advokatene Per Erland og Fredrik Verling m.fl., Bergen.

Vike, Anne Kristin, f. 1968, cand. jur. Bergen 1993.
Amanuensis fra 1994. Vit.ass. 1991-92.
Bibliografi

Visthoff, Gerd, f. 1930, 1. avd./jus grunnfag.
Kontorfullmektig og senere førstesekretær IfO fra 1967. Verneombud 1984-94.

Vogt, Edvard Dahm, f. 1923, cand. jur. Oslo 1950,
licentiatus phil. Roma 1952, licentiatus theologiae Roma 1957, licentiatus juris canonici Roma 1959, dr. phil. Roma 1962 med avhandlingen "Friedrich Engels and the dialectics of nature".
Førsteamanuensis 1987-93, førsteamanuensis i sosiologi NHH 1970-87, universitetsstipendiat 1963-68, visiting associate professor 1968-69 University of Saskatchewan, Canada, professore incaricato di sociologia, Universitá internazionale, Roma 1957-59.
Landssekretær, Norges Unge Venstre, Oslo 1947-48.
Bibliografi

Voll, Rune, f. 1957, cand. jur. Bergen 1985.
Amanuensis 1985-88. Lagdommer Gulating lagmannsrett fra 1990.
Bibliografi

Våland, Christian Stang, f. 1966, cand. jur. Bergen 1991.
Vit.ass. 1990. Advokatfullmektig hos Stabell Tellmann Strøm Elde 1992-93, dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete 1993-94.
Bibliografi

Wigum, Sofie, f. 1928. Bibliotekleder fra 1974 til 1993.

Wiig, Søren, f. 1965, cand. jur. Bergen 1990.
Amanuensis fra 1992. Advokatfullmektig hos Peter Frølich, Den norske Bank 1990-92.
Bibliografi

Willumsen, Tore Johan, f. 1953, cand. jur. Bergen 1980.
Sivilarbeider 1981 ved "overhoffrettsdommar", vit.ass. 1980. Privatpraktiserende advokat i Bergen.

Wilmot, Nicolas, f. 1941, master of law, bachelor of law London.
Amanuensis 1972-85. Lektor NHH 1970-72. Leader of marine and offshore division Vesta.
Bibliografi

Wyller, Christian Fredrik, f. 1948, cand. jur. Bergen 1979.
Amanuensis, universitetsstipendiat, førsteamanuensis 1974-88. Lagdommer Gulating lagmannsrett 1985-86 og 1987, advokat med egen praksis 1988-93, sorenskriver Ryfylke fra 1994.
Styrer IfP 1987-88.
Bibliografi

Øen, Arnfinn, f. 1950, cand. jur. Oslo 1977.
Vit.ass. 1975. Førstesekretær, førstekonsulent Samferdselsdepartementet 1977-82, dommerfullmektig Lillestrøm 1982-84, førstekonsulent, byråsjef og avdelingsdirektør Samferdselsdepartementet fra 1984.

Østberg, Stein, f. 1928, cand. jur. Oslo 1952.
Førsteamanuensis 1977-80, før dette direktør i Sparebankforeningen i Norge og amanuensis ved Sjøkrigsskolen.

Østgård, Brynjar, f. 1959, cand. jur. Bergen 1985.
Vit.ass. 1984-85. Advokat hos høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum 1985-88 og fra 1990. Dommerfullmektig Sorenskriveren i Setesdal 1988-90
Bibliografi

Aakre, Paul, f. 1955, cand. jur. Bergen 1983.
NAVF-stipendiat 1981. Advokatfullmektig 1984-85, dommerfullmektig Sandnes sorenskriverembete 1985-86, advokat i Stavanger fra 1986.
Bibliografi

Aall, Jørgen, f. 1958, cand. jur. Bergen 1985,
dr. juris Bergen 1994 med avhandlingen "Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess".
Stipendiat og førsteamanuensis fra 1987. Advokat hos advokatene Aall og Johnsen, Bergen 1985-87.
Bibliografi

Aasen, Henriette Sinding, f. 1963, cand. jur. Oslo 1989.
NAVF-stipendiat fra 1991. Forsker IfO avd. for kvinnerett UiO 1989-90.
Vararepresentant Markedsrådet 1993-96.
Bibliografi