T

Bibliografi - alfabetisk del

Tveit | Tønnesen |Tveit, Hans-Carl

Artikler, bokanmeldelser

Dragefjellet: stedet der menn er menn.- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 86

Innflytting på Dragefjellet! - I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 37-38

Bokanmeldelse av Årbok for trygderetten 1984 / redaktør Finn Grøstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 18-19

0-opptak, eller «når veggene buler». - I: Injuria [nr. 2] (1990) s. 34-35

Bygg reis deg (om ikke i år så til neste vår) - I: Injuria [nr. 2]
(1991) s. 41-42

Tønnesen, Sverre

Bøker, stensiler

Samenes rett til jorden i sine bygder. - Bergen: Institutt for offentlig
rett - en presentasjon. - Institutt for offentlig rett, 1970. - 5 s. - (Notat; nr. 4/70)

Ukefredningsbestemmelsene i lakseloven. - Bergen: Institutt for
offentlig rett, 1970. - 72 s. - (Notat; nr. 7/70)

Retten til jorden i Finnmark: rettsregler om den såkalte «Statens
umatrikulerte grunn» - en undersøkelse med særskilt sikte på samenes rettigheter. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1972. - 2 bind. - (Skrift nr. 3/1972). - 2. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - xiii, 414 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1973
Anmeldt av Tomas Cramér i TfR (1974) s. 642-654

Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett, hefte 1-6 /
red. Tønnesen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978-79

Internasjonal strafferettspleie. - Bergen: Institutt for offentlig rett,
1981. - 2 bind

Politirett: kompendium: utdrag av hefte 1 og 2. - Rev. utg. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1990

Regelsett av betydning for studiet av politirett. - rev. utg. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1992. - 1. utg. 1978

Artikler, bokanmeldelser

Om norsk reindriftslovgivning. - I: Injuria [nr. 3] (1972) s. 7-8. -
Foredrag holdt 13. mars 1972

Forholdet mellom strl. §§ 42 og 57. - I: JV (1974) s. 271-325. -
Prøveforelesning oppgitt emne dr.graden, 1973

Saker om rettsstridig adferd fra polititjenestemenn. - I: LoR (1976) s.340-366

Hordaland-politiet før 1900. - I: Hordaland Politikammer 1900–1975. -
Bergen: Politikammeret, 1977. - S. 42-64

Om retten til jorden i Finnmark. - I: Samenes og sameområdenes rettslige
stilling. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - S. 124-144

Disposisjon «Generelt om politiets oppgaver og de midler som kan og bør
brukes for å løse disse». - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979

Internasjonal strafferett, herunder internasjonal rettshjelp i
straffesaker. - I: Kompendium beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 4: Politirettslige emner / red. Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979