S

Bibliografi - alfabetisk del

Sandvik | Smørdal | Stautland | Stavang | Stokkan | Strandbakken | Sundbotten | Sæbø | Søfteland | Søvik |Sandvik, Tore

Bøker, stensiler

Entrepenørrisikoen. - Oslo: Tanum, 1966. 463 s.
Anmeldt av Stig Jørgensen i TfR (1967) s. 245-250 og av Arne Beck i LoR (1967) s. 44-46

Handelsagentur og andre mellommansforhold i varehandelen. - Oslo: Tanum,
1971. - 226 s.
Anmeldt av Jon Tenden i Juristkontakt [nr. 1] (1972) s. 7-8 og av Jon R. Gundersen i Advokatbladet (1972) s. 20-21

NBI's ansvar for råd i Byggedetaljblad. - Oslo: Norges
byggeforskningsinstitutt, 1972

Det juridiske studiet. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1974. -
86 s. - 1. utg. 1961, 2. utg. 1969
1. utg. anmeldt av Kirsti Coward i LoR (1962) s. 94
3. utg. anmeldt av Astri M. Lund i TfR (1975) s. 624 og i LoR (1975) s. 286-287, av Gunnar Hem i Juristkontakt (1974) s. 151

Persondata og personvern: innstilling fra kredittopplysningsutvalget av
1970. - NOU 1974:22 - 63 s. - Sandvik var formann i utvalget

Utkast til nordiske kontraksbestemmelser for bygge- og anleggsarbeider.
- Stockholm: Nordiska rådet, 1976. - (Nordisk utredningsserie; 1976:22). - Utarbeidet på oppdrag for sekretæriatet til Nordisk ministerråd.

Kommunal og fylkeskommunal kontrahering av bygg- og anleggsarbeider:
forslag til retningslinjer: utarbeidet på grunnlag av Tvedtutvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av A. Frihagen og B. Aakre i samarb. m. Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

Kommentarer til NS 3401. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - 376 s.
Anmeldt av Erik Hørlyck i TfR (1978) s. 585-587, av Bjørn Sulland i LoR (1978) s. 395-398 og av Peder Møller i Advokatbladet (1978) s. 76-77

Bygningslov og privatrett. - Bergen: Institutt for offentlig rett. 1978.
- 27 s. (Skriftserie; nr. 1/78)

Standardkontrakter: et utvalg av kontraktsformularer innen kjøp og
tilvirking, oppdrag, bolig, transport, kreditt og forsikring / utarbeidet av Institutt for privatrett ved UiB under redaksjon av Kai Krüger og Sandvik. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 177 s.
Anmeldt i Juristkontakt (1979) s. 141

Norsk panterett. - 2. utg. / av Kai Krüger, Sandvik og Ole Johan
Giertsen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - xxv, 463 s.
1.utg. 1980 anmeldt av Per Christian Eriksen, Bjarte Grænlien og Berit Salbu i Juristkontakt (1981), s. 266-269, Carl-Bernhard Kjelstrup i LoR (1982) s. 102-112 og av Nils Moe i Norsk Advokatblad (1981) s. 191-192

Kvalifikasjonskrav for entrepenører / fra et utvalg oppnevnt av
Industridepartementet 9. april 1984. - NOU 1985:4. - Sandvik var leder for utvalget

Lærebok i materiell konkursrett: utdrag. - Bergen: Universitetsforlaget,
1985. - 194 s.

Artikler, bokanmeldelser

Naborett og lovteknikk. - I: TfR (1959) s. 171-173. - Under «Fra utkikken»

Reduksjon av pengenes kjøpekraft. - I: TfR (1959) s. 366-368. - Under «Fra utkikken»

Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til Advokatgerningen I. -
2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1962) s. 92-93

Bokanmeldelse av Kurt Grönfors: Ställningsfullmakt och bulvanskap. -
Stockholm: Norstedts, 1961. - I: TfR (1962) s. 87-93

Naborett og grannelov. - I: LoR (1962) s. 121-132

Sløyf lukningsvedtektene. - I: Dagbladet 1.9.1962

Barns og foreldres erstatningsrettlige stilling i fremmed rett. - I:
Statens offentliga utredningar (SOU) 1963:3. - S. 63-77. - Også i: Innstilling om ny lov for skade voldt av barn og ungdom m.m. - Oslo, 1964. - Vedlegg 3, s. 38-50.

Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Indledning til Advokatgerningen II. -
2. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1962. - I: LoR (1963) s. 47-48

Passivitetsspørsmål ved prisovertredelser. - I: LoR (1963) s. 248-257

Ansvar for skadevoldende egenskaper etter norsk rett. - I: TfR (1964) s. 503-540

Bokanmeldelse av Axel H. Pedersen: Byggeriets retlige og økonomiske
organisation. - 5. utg. - København: Juristforbundets forlag, 1964.- I: LoR (1964) s. 382

Lønnsstigningsspørsmål i entrepriseforhold. - I: LoR (1964) s. 289-307

Norsk juridisk litteratur [fast årlig spalte]. - I: Svensk juristtidning (1964–1979)

Overslag. - I: Bygg (1964) s. 151-154. - Også i: Elektroinstallatøren
(1964) s. 270-273

Noen vederlagsspørsmål i entrepriseforhold. - I: TfR (1965) s. 176-181.
- Under «Fra spredte felter»

Proformaoverdragelse av fast eiendom. - I: TfR (1967) s. 48-75. -
Prøveforelesning over oppgitt emne dr.graden 1966

Bokanmeldelse av Sjur Brækhus: Juridiske arbeider fra sjø og land. -
Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: Juristkontakt [nr. 7] (1968) s. 13

Eiendomsovergang og kreditorbeslag ved tilvirkningskontrakter. - I: TfR
(1968) s. 445-480. - Prøveforelesning over selvvalgt emne dr.graden 1966

Ansvar for vannledningskader i naboforhold. - I: «Med lov skal land
byggjast»: heidersskrift til Knut Robberstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 133-142

Avtaleretten. - I: Knophs oversikt over Norges rett. - 5. utg. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1969. - S. 231-260. - Også i 4. utg. 1966

Bokanmeldelse av Gustav W. Norrmén: Om bostadaktieköparen rättsliga
ställning i det s.k. gründerförhällande: en studie från bolagsrättens och kontraktsrättens gränsområde. - Helsingfors: 1968. - I: TfR (1969) s. 140-144

Enkelte spørsmål ved anbudskonkurranse. - I: Nordisk gjenklang:
festskrift til Carl Jacob Arnholm . - Oslo: Tanum, 1969. - S. 485-500

Mellommannsoppdrag og oppdragsfullmakter. - I: TfR (1969) s. 511-522

Bokanmeldelse av Ole Lando: Udenrigshandelens kontrakter:
udenrigshandelsret 1. - København: Munksgaard, 1969. - I: TfR (1970) s. 560-563

Bokanmeldelse av Ulf Bernitz: Marknadsrätt: en komparativ studie av
marknadslagstiftningens utveckling och hovudlinjer. - Stockholm: Jurist- och samhällsvetarforbundets förlag, 1969. - I: TfR (1970 ) s. 564-568

Bokanmeldelse av Audvar Os: Erstatningsansvar for skader og ulemper ved
byggevirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1971. - I: Juristkontakt (1971) s. 176

Bokanmeldelse av Jørgen Hansen, Henrik Viltoft og Per Walsøe: Ansvar og
modernisert byggeproces. - København: Nordisk forlag, 1970. - I: TfR (1971) s. 127-130

Anmeldelse av Eek, Bolding och Stenberg: Eksporträtt 4. - Stockholm,
1970. - I: TfR (1972) s. 125-126

Anmeldelse av Hørlyck: Entreprise- og licitationsbetingelser. -
København: 1973. - I: TfR (1975) s. 478-480

Bokanmeldelse av Børge Dahl: Produktansvar. - København:
Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1975) s. 41-42

Konsulentens økonomiske ansvar. - I: Forhandlingerne på Det 27. nordiske
juristmøde i Reykjavik 20.-22. august 1975 bilag 10 og referat fra forhandlingene. - S. 331-333 og 353-354

Statlige entrepriser og NS 3401. - I: Offentlige anbudsregler. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 66-77

Noen spørsmål ved entrepenørgaranti. - I: Rett og humanisme: festskrift
til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 317-325

Avtalerett: bokanmeldelse av Fridthjof Frank Gundersen: Hovedlinjer i
avtaleretten. - Oslo, 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 106-107

Reguleringsplan og spilte utgifter. - I: Jus og jord: heidersskrift til
Olav Lid. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 247-255

Voldgifts- og domstolsbehandling. - I: TfR (1979) s. 456-475

Konkurslovproposisjonen. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 66-67

Panthaverdekning og avtale. - I: LoR (1981) s. 401-407

Beneficium ordinis: kommentar til eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1]
(1982) s. 10-11

Anvisninger, forbehold og forhandlinger ved anbudskonkurranse. - I:
Kommunalt tidsskrift [nr. 9] (1983) s. 33-35. - Også i: Byggindustrien [nr. 9] (1983) og [nr. 10] (s. 23 flg og 19 flg.). - Og i: Byggherren [nr. 8] (1983) s. 29 flg.

Bokanmeldelse av Europeisk agentrett: praktisk veiledning særlig om
avtaleutforming, oppsigelse og avgangsvederlag / Johan Landsdorff m. fl. - Oslo: Norges eksportråd, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 451-452

Conditions of contract for offshore contracts. - I: Offshore contracting
in the North Sea / Alan C. Page (red). - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 84-95

Fellespant. - I: JV (1983) s. 67-83

Internasjonalt enhetlig fullmaktslov. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 6-10

Innlegg i debatten om: Forhandlere og mellommenns stilling ved avtalens opphør.
- I: Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 del II s. 650

Jurister og kontrakter. - I: Juristkontakt (1984 ) s. 194-195

Kontraktørvirksomhet i byggebransjen: det juridiske perspektiv. - I: På
gyngende grunn: kontraktørvirksomhet i byggebransjen. - Oslo: Tiden, 1984 . S. 72-117

Boligfinansiering: særlig om innskudd. - I: Boligrett. - 2. utg. / red.
Christian Fredrik Wyller. - Bergen: Eget forlag, 1988. - S. 277-296. - Også i 1. utg.

Smørdal, Jarle Golten

Artikler, bokanmeldelser

Gjer greie for utviklinga av det ulovfesta objektive ansvaret, og for
rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvarsgrunnlaget: eksamensoppgave hausten 1991. - I: Injuria [nr.3A] (1992) s. 14-18. - Besvarelsen kommentert av Ernst Nordtveit

Stautland, Per Kjetil

Artikler, bokanmeldelser

Gje eit oversyn over dei rettslege utvegar ein lønstakar i gjeldskrise
har til å løysa problema sine…: 3. avdeling vår 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 48-54

Om fastlegginga av forfall i pengekravstilhøve. - I: Utvalgte
eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 56-61

Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra
tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 13-18

Stavang, Per

Bøker, stensiler

Parlamentarisme og maktbalanse: maktbalansen i det norske
parlamentariske systemet særleg i åra 1945-61. - Oslo: Universitetsforlaget, 1964. - 340 s. - Dr.philos-avhandling Univ. i Oslo, 1964
Anmeldt i Nordisk administrativt tidsskrift (1965) s. 358-361

Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen:
Alma Mater, 1994. - 185 s.

Artikler, bokanmeldelser

Mistillitsframlegg mot statsstyret: en parallell til den nåverende
parlamentariske situasjon. - I: Arbeiderbladet 5.7.1963

Om oppløysingsrett for Stortinget. - I: LoR (1963) s. 353-364

Negativt fleirtal i norsk parlamentarisme. - I: LoR (1971) s. 145-166. -
Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 155-181. - Og i: Noen statsrettslige emner.- Oslo: Universitetsforlaget, 1972. - Prøveforelesning selvvalgt emne dr.philos-graden 1964

Parlamentarismen i Noreg. - I: TfR (1976) s. 423-463. - Også i: Per
Stavang: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 9-47

Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge. - 4. utg. -
Oslo: Tanum-Norli, 1976. - I: TfR (1978) s. 433-438

Om forhandlingsrett, drøftingar og samarbeidsutval. - I: Kompendium
beregnet på studium av spesialfaget politirett: hefte 2 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 107-257b

Om «kongelege prerogativ» i norsk statsrett. - I: Jus og jord:
heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 256-268. - Også i: JV (1978) s. 357-368. - Og i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen, Alma Mater, 1994. - S. 48-61

Kva rett kan einskildmenn bygge på plenarvedtak i Stortinget? - I: Lov
og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 541-556

Vedtak eller tilråding: kva skal til for å binde regjeringa? - I: TfR
(1982) s. 723-754

Dei juridiske institutta frå 1969 til i dag. - I: Injuria [nr. 4] (1983) s. 12-13

Kongen og konstitusjonen: folkekongen. - Tillegg til Bergens Tidende 28.6.1983

Bokanmeldelse av Mads T. Andenæs og Ingeborg Wilberg: Grunnloven:
kommentarutgave . - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - I: LoR (1984) s.163-167

Parlamentarismen. - I: Samtiden [nr. 2] (1984) s. 28-35

Politiske demonstrasjonsstreiker. - I: Injuria [nr. 3] (1984) s. 17-25

Den utvida utenriksnemda. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift
til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - S. 630-650. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 117-141

Forvaltningsretten / av Per Stavang og Gunnar Aasland. - I: Knophs
oversikt over Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 991-1009. - Også i: 8. utg. 1981, 7. utg. 1975 og 6. utg. 1973

Grunnlova frå 1814 til 1989: grunnlovbrigde, grunnlovtolking og
sedvanerett. - I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 8-17. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 103-116

Samarbeid mellom Stortinget og regjeringa. - I: «Jus» og «politikk» i
det norske statsliv / redaktør Eivind Smith. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - S. 85-99. - Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 142-154

Nokre utfyllande merknader om grunnlova § 66: kommentar til
skriveverksteds-oppgave på 1. avd.: Grunnloven § 66. - I: Injuria [nr. 4] (1991) s. 38-39. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

Folkerøysting og folkestyre. - I: Nationen 7.9.1992 (kronikk). - Også i:
Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 182-185

EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93. - I: JV (1993) s. 213-246.
- Også i: Parlamentarisme og folkestyre: utvalde statsrettslege emne. - Bergen: Alma Mater, 1994. - S. 62--102

Stokkan , Bjørnar

Bøker, stensiler

Kontraktfestet stengningsrett for strøm og telefon: rimelighetsvurdering
med grunnlag i avtalelovens § 36 og markedsføringslovens § 9a. - Bergen: Universitetet, 1988. - 78 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 15). - Også i: JV (1988) s. 283-341. - Særavhandling 1988

Artikler, bokanmeldelser

Det første nasjonale doktorandseminar i rettsvitenskap 1987. - I:
Juristkontakt (1987) s. 508-509

Strandbakken, Asbjørn

Bøker, stensiler

Senkingen av minstestraffen: bruken av fengsel under 21 dager og
straffeloven § 26a. - Bergen: Universitetet, 1989. - iii, 100 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 19). - Særavhandling

Artikler, bokanmeldelser

Anmeldelse av Peter Lødrup: Arverett. - Oslo: Lødrup, 1990. - I: JV
(1990) s. 221-223

Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Ugift samliv. - Oslo: Tano, 1990. - I:
JV (1991) s. 93-95

Kommentar til 2. avd. vår 1991: Om de hensyn som taler for og imot
adgangen til testamentariske disposisjoner og om de skranker det bør være for en slik adgang. - I: Injuria [nr. 6] (1991) s. 42-44. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

Senkingen av minstestraffen: betydningen for straffeutmålingen ved
fartsoverskridelse. - I: LoR (1991) s. 221-236

Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. - I: JV (1992) s. 257-335

Bokanmeldelse av Inge Unneberg: Arveretten med dødsboskifte. - Oslo:
Tano, 1990. - I: JV (1992) s. 51-54

Kommentar til eksamensbesvarelse 4. avd. teori: Straffbart forsøk. - I:
Injuria [nr. 5] (1992) s. 41-43

Bokanmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Avtaler mellom ektefeller. - Oslo:
Tano, 1993. - I: JV (1993) s. 272-285

Bokanmeldelse av Tove Stang Dahl: Den muslimske familie: en undersøkelse
av kvinners rett i islam. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1993) s. 27-32

Lov om registrerte partnerskap. - I: JV (1993) s. 300-351

Om strykutvalgets arbeid. - I: Injuria [nr. 4] (1993) s. 40-41

Sundbotten, Agnar Emil

Bøker, stensiler

Enkelte trekk ved statens anskaffelsesvirksomhet. - Bergen: Institutt
for offentlig rett, 1970. - 70 s. - (Notat; nr. 8/70)

Når staten kjøper. - I: Intistutt for offentlig rett: en presentasjon. -
Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 4/70)

Sæbø, Rune

Artikler, bokanmeldelser

Avtalerevisjon: avtalelovens § 36. - I: Praktisk økonomi & ledelse [nr. 2]
(1992) s. 12-23

Lovens krav til styret. - I: Styrets rolle / red. Torger Reve og Tore
Grønlie. - Oslo: Tano, 1993. - S. 48-73

Kommentar til eksamensbesvarelse: Praktikum 3. avd, vår 1988. - I:
Injuria [nr. 6A] (1990) s. 42-44. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

Kommentar til 3. avd. vår 1988 - teori: Avtalelovens § 36. - I: Injuria
[nr. 2] (1991) s. 38-40. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

Kommentar til Praktikum 3. avd. vår 1991. - I: Injuria [nr. 5] (1991) s. 36-37.
- Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

Kommentar til eksamensbesvarelse 3. avd. v-92, oppgave nr. 2 - teori
(analyse av HR-dom og avtalerevisjon). - I: Injuria [nr. 6] (1992) s. 49-50. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

Søfteland, Øystein

Artikler, bokanmeldelser

Undervisningsforholdets realitet. - I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 45-47

Søvik, Vigdis

Bøker, stensiler

Sosialforvaltningens adgang til å gi taushetspliktbelagte opplysninger
til andre organer. - Bergen: Universitetet, 1991. - vi, 66 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 32). - Også i: JV (1991) s. 237-312. - Særavhandling 1991