R

Bibliografi - alfabetisk del

Rassmusen, A | Rassmusen, Ø | Rastum | Rødberg |Rasmussen, Arne Arvid

Bøker, stensiler

Hovedlinjer i rettshistorien. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - 179 s.
Anmeldt av Marit Frogner i JV (1989) s. 110-111

Artikler, bokanmeldelser

Forsøk på provokasjon. - I: Injuria [nr.2] (1971) s. 20-24

Rasmussen, Ørnulf

Bøker, stensiler

Tvistemålslovens kapittel 33 som rettssikkerhetsgaranti i det psykiske
helsevern. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - viii, 150 bl. - (Skriftserie; nr . 4/78). - Særavhandling 1977

Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet. - Bergen: Rasmussen,
1994. - 762 s. - Innlevert til bedømming juridisk dr.grad Bergen, 1994

Artikler, bokanmeldelser

Overprøving av tvangsvedtak. - I: Synapse (1978) s. 14-16

Domstolskontroll med tvangsinnleggelser. - I: LoR (1980) s. 465-470

Psykiatrien må normaliseres. - I: Sykepleieren (1981) s. 10-13

Jus i helseinstutisjoner. - I: Helseadministrasjon og helsepolitikk. - Oslo:
Tanum-Norli, 1982. - S. 293-327

Tvangsmidler og rettsikkerhet. - I: Den nye moralismen. - Oslo:
Gyldendal, 1982. - S. 113-133

Pasientrettigheter fra juridisk synsvinkel: fordelingsrettigheter. - I:
Pasientrettigheter. - Oslo: Forbrukerrådet, 1983. - S. 28-42

Rettssikkerhet ved fordeling av behandlings- og omsorgstilbud. - I:
Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 67-74. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984. - S. 310-315 og S. 344

Bokanmeldelse av Helserett 86. - Oslo: Lex forlag, 1986. - I:
Juristkontakt (1986) s. 435-437

Fordeling av helsetjenester. - I: Samfunnsmedisin i praksis: festskrift
til Fredrik Mellbye. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986.- S. 47-58

De juridiske institutter. - I: Juristkontakt (1988) s. 218-219

Det psykiske helsevern. - I: Sosialrett. - 4. utg. / red. Kristian
Andenæs og Leif Oscar Olsen. - Oslo: Tano, 1993. - Kap. 6. - Også i tidl. utg.

Rastum, Håkon

Bøker, stensiler

Forsinket oppføring av typehus. - Bergen: Universitetet, 1989. - 103 s.
- (Det juridiske fakutetets skriftserie; nr. 18). - Særavhandling 1988.

Rødberg, Geir Ove

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Gudrun Holgersen: Likestillingsloven: særlig om lovens
anvendelse i utdanning og næringsliv. - Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 69-70