P

Bibliografi - alfabetisk del

Pedersen |Pedersen, Arvid M.

Artikler, bokanmeldelser

Enkelte synspunkter på skiftelovens § 50: særlig om eiendomsrett til
bolig - og sammenhengen med bruksrett til bolig. - I: JV (1974) s. 119-132

Bruksrett og rådighetsskranker mellom ektefeller i forbindelse med bolig.
- I: Boligrett / red. Christian Fr. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 225-250

Rettspraksis om naturalutlegg etter skl. § 61.2.2: Rt. 1978 s. 1513 og Rt. 1984 s. 552. - I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 18-22