O

Bibliografi - alfabetisk del

Ohldieck | Overå |Ohldieck, Fredrik W.

Bøker, stensiler

Lov om folketrygd med utfyllende forskrifter og kommentarer til bestemmelsene
om omfang, sykestønad m.v. - Oslo: Sem og Stenersen, 1973. - Tidligere utgitt som Lov om syketrygd (1960 og 1964) og Loven om enke- og morstrygd (1965)

Sykelønnsordningen. - 2. utg. - Bergen: Universitetsforlaget, 1981. - 1. utg. 1979

Overå, Oddvar

Bøker, stensiler

Godtgjøring til kommunale tillitsmenn: kommunelovens §§ 48 og 49. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1974. - 74 s. - (Skrift; nr. 1/74).
Anmeldt av Bjørn Skau i Juristkontakt (1974) s. 93-94

Nemnder i kommunalforvaltningen: organisasjon og saksbehandling. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1976. - 26 s. - (Skrift; nr. 2/76)

Planleggingslov og «speilvending». - Bergen: Institutt for offentlig rett,
1978. - 20 s. - (Skriftserie; nr. 2/78)

Kommunalrett. - 2. utg. / av Jan Fridthjof Bernt, Harald Hove og Overå.
- Oslo: Tano, 1989. - 483 s.
1. utg. 1987 anmeldt av Erik Harder i TfR (1989) s. 42-45 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 4] (1988) s. 28-29
2. utg. anmeldt av Kari Pedersen i Injuria [nr. 5] (1989)s. 26 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1989) s. 35

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 med
kommentarer / av Jan Fridthjof Bernt og Overå. - Oslo: Kommuneforlaget, 1993. - 456 s.

Artikler, bokanmeldelser

Rådmannens rettslige stilling: reorganisering i Oslo og Bergen. - I:
Juristkontakt (1971) s. 193-197