N

Bibliografi - alfabetisk del

Nogva | Nordtveit | Nygard | Nygaard |Nogva, Jogeir

Bøker, stensiler

Kausjon for entrepenørens skade- og mangelsansvar. - Bergen:
Universitetet, 1993. - 67 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 42). - Særavhandling 1993

Nordtveit, Ernst

Bøker, stensiler

Rettar til nausttomt. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - vii, 84 s.
- (Det juridiske fakultet / Juridiske skrifter; 2)

Oppdragssamarbeid: joint ventures i oppdragsindustri, entrepenørverksemd,
forsking og utvikling. - Bergen: Alma Mater, 1992. - Omarbeidet utg. av dr.avhandling Univ. i Bergen, 1989
Anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 4] (1993) s. 45

Samarbeid mellom næringsverksemder: rettslege rammer: eit oversyn over
samarbeidsformer i næringslivet og selskapsrettslege, konkurranserettslege og skatterettslege rammer for samarbeid. - Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 1993. - 41 bl. - (SNF-rapport; 47/1993)

Artikler, bokanmeldelser

Småkrav - summarisk inndriving og rettshjelp. - I: JV (1976) s. 327-348
Retten til sjøgrunnen nær land. - I: Bergens Tidende 1981 (kronikk)

Oppal av fisk og retten til sjøgrunnen. - I: Norsk fiskeoppdrett
(medlemsblad for norske fiskeoppdretteres forening) [nr. 1] (1983) s. 2

Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt avseende lös egendom. - 2. utg. - Stockholm:
Norstedts, 1984. - I: TfR (1986) s. 577-576

Jus i akvakultur. - I: Foredragsserie fra lørdagsuniversitetet: fiskeoppdrett.

- Univ. i Bergen 18.10-22.11.1986. - 31 s.

Rettslege sider ved oppdrettsnæringa. - I: Vestlandsk landbruk (1986)

Nyttig bok om eierrådighet og samfunnskontroll: bokanmeldelse av Thor Falkanger:
Eierrådighet og samfunnskontroll. - 3. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1987) s. 36

Samarbeidsavtalen - avtale og selskapsrett. - I: 11. runde avtalene. - Bergen:
Solstrandseminaret, 1988. - S. 39-72

Kartfesting, merking og justering: foredrag. - I: Kartdagene 1989 i Drammen.
- Ås: Norges karttekniske forbund, 1989

Yttergrenser: NOU 1988:16: foredrag. - I: Kartdagene 1989 i Drammen. - Ås:
Norges karttekniske forbund, 1989

Grenser for fast eigedom. - I: JV (1990) s. 23-71

Kommentar til 2. avd. H-91 teori: Gjer greie for utviklinga av det ulovfesta
objektive ansvaret, og for rettstilstanden i dag når det gjeld dette ansvarsgrunnlaget. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 19. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

Oppløysing av sameige. - I: TfR (1992) s. 705-785

Nygard, Mons Sandnes

Bøker, stensiler

«Med lov skal land byggjast»: heidersskrift til Knut Robberstad / medlem av skriftstyret.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1969

Ting og rettar. - 2. utg. - Bergen: STM-trykk, 1974. - 304 s. - 1. utg. 1970

Avhendingssaker 1667-1836 - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976.
- 351 s. - 1. utg. 1970
Anmeldt av Steinar Imsen i TfR (1978) s. 471-475

Eigedomsavhending i norsk rettshistorie - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget,

1977. - xvi, 362 s. - 1. utg. 1974
Anmeldt av Steinar Imsen i TfR (1978) s. 471-475

Overhoffrettsdommar: vol. 1 (1667-1679) og vol. 2 (1680-1689). - Oslo:
Den rettshistoriske kommisjon, 1981/87
Vol. 1 er anmeldt av Gunnar Nissen i TfR (1982) s. 776-777

Løysingsrettar: rådsegn 13 frå Sivillovbokutvalet / Mons Nygard leiar. -
NOU 1984:32. - 104 s.

Eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser: rådsegn 14 frå Sivillovbokutvalet
/ Mons Nygard leiar. - NOU 1988:16. - 107 s.

Ny lov om tomtefeste: rådsegn 15 frå Sivillovbokutvalet / Mons Nygard
leiar til sin død i 1991. - NOU 1993:29. - 115 s.

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Holmäck, Åke och Wessén: Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning.
- Lund, 1962. - I: TfR (1963) s. 326-331

Tre ved granne-eigedom. - I: LoR (1964) s. 97-109

Sameige. - I: JV (1968) s. 1-36

Gammal og ny rett. - I: «Med lov skal land byggjast»: heidersskrift til Knut Robberstad.
- Oslo, Universitetsforlaget, 1969. - S. 67-80

Om midtstykke og fiskerett - og den passive partskompetanse. - I: LoR (1973) s. 118-129

Konsesjonslov og odelslov. - I: Jus og jord: heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid
på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 122-133

Jusstudiet i Bergen: bakgrunn, utbygging og forventningar. - I: Injuria [nr. 1]
(1984) s. 15-16

Eigedomsgrense - kart og plan. - I: Arealjuss : professor dr. juris
Torgeir Austenå 60 år. - s. 319-325. - I tidsskriftet: Kart og plan (1988) s. 319-423

Nygaard, Nils

Bøker, stensiler

Retts-utferd / av Nygaard, Knut Robberstad og Daniel Rogstad. - Oslo:
Samlaget, 1969. - 141 s.

Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis. - Bergen:
Universitetsfortlaget, 1974. - 343 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1974.
Anmeldt av Olle Ekstedt i Svensk juristtidning (1975) s. 291-293 og av Magnus Aarbakke i LoR (1977) s. 92-95

Odelsrett og ekteskap. - Bergen: Universitetsforlaget, 1976. - 144 s.
Anmeldt av Hans A. Hegje i Advokatbladet (1978) s. 140

Skatt og skade. - Bergen: Universitetsforlaget, 1985. - 164 s.
Anmeldt av Erling Eide i TfR (1986) s. 708-712, av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 74 og 76-77, av Frederik Zimmer i LoR (1987) s. 441-448, av Thor Ingelsrud i Advokatbladet [nr. 5] (1986) s. 27, av Ove-Martin Granlund i JV (1985) s. 265 og av Per Sandvik i Skatterett (1985) s. 254-255

Årsak og bevis ved ansvar for skade / av Nygaard, Ole Hagen og Siri Nome.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1986. - 180 s.

Bilansvar. - Bergen: Alma Mater, 1990. - 488 s.

Anmeldt av Thor Berg i Injuria [nr. 6] (1990) s. 35

Skade og ansvar. - 4. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - 530 s.
1. utg. 1976 anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet (1977) s. 74 og av Jon Lyng i LoR (1978) s. 45-47
2. utg. 1980 anmeldt av Frode Sulland i Stud. jur. [nr. 6] (1980) s. 29-32 og av Nils Moe i Advokatbladet (1980) s. 236
3. utg. 1985 anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 76-77
4. utg. 1992 anmeldt av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 10] (1992) s. 38, av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 2] (1993) s. 56, av Thor Berg i Injuria [nr. 1] (1993) s. 57 og av Bertil Bengtsson i TfR (1993) s. 420-426

Trygderett: lovforståelse, analysemetode og begrep / av Gudrun Holgersen og Nygaard.
- Bergen: Alma Mater, 1994. - 275 s. - 1. utg. 1987, 2. utg. 1988 under tittelen: Kompendium i trygderett 2

Artikler, bokanmeldelser

Eigedomsatterhald i smågris. - I: Stud.jur. (1962) [nr. 3] s. 29-33 og [nr. 4] s. 30

Kva med Sivillovboka? - samtale med Knut Robberstad. - I: Stud.jur. (1962)
[nr. 6] s. 11-12 og 30

Odelsrett til sameigepart. - I: LoR (1966) s. 373-382

Har staten ansvar for krigsskade? – høgsterettsdommen om skaden på Geithusbrua.
- I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 55-60

Lex Rinde. - I: «Med lov skal land byggjast»: heidersskrift til Knut Robberstad.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1969. - S. 81-106

Om området for odels- og åsetesretten, særleg om åsetesretten til Bergli i Asker.
- I: Retts-utferd. - Oslo: Samlaget, 1969. - S. 9-32

Bokanmeldelse av Flemming Tolstrup: Landboret. - København:
Juristforbundets forlag, 1968. - I: LoR (1971) s. 380-384

Ansvar for naudhandling i norsk erstatningsrett. - I: TfR (1974) s. 245-289

Spørsmålet om endring i lovreglene om ansvar for yrkesskade. - I: LoR
(1974) s. 291-392

Ny odelslov. - I: LoR (1975) s. 51-72

Om statens ansvar for bortkomen post. - I: Rett og humanisme: festskrift til
Kristen Andersen 6. august 1977. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 271-292

Om misbruk av odelsrett. - I: Jus og jord: heidersskrift til professor
dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen. - Oslo: Samlaget, 1978. - S. 134-153

Forureiningsskade ved petroleumsverksemd. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 27-33

Litt meir om kapitalisering. - I: LoR (1981) s. 39-40

Sevaldsen-dommen Rt. 1981 s. 138 - første dom med skadebotutmåling over 1 mill. kr.
ved personskade. - I: Injuria [nr 3] (1981) s. 3-8

Grenser mellom rett og urett ved moralstøttande og moralnøytrale straffebod.
- I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 233-243

Kontantstønad under sjukdom etter folketrygdlova kap. 3: kommentar til
eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 8-9

Eigedomsmeklarens ansvar for råd om skatt. - I: Skatterett (1983) s. 133-144

Forsikring, sjølvmord og sinnssjukdom. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 32-36

Nye paragrafar i skadebotlova, på gamal og ny grunn. - I: Injuria
[nr. 4] (1985) s. 6-10

Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Om jämkning av skadestånd. - Stockholm:
Norstedts, 1982. - I: TfR (1986) s. 192-199

Bokanmeldelse av Bo von Eyben: Erstatningsudmåling: personskade, forsørgertab.
- København: Gad, 1984. - I: TfR (1986) s. 404-407

Overvektsprinsippet ved bevis for faktisk årsakssammenheng. - I: Samfunn rett
rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986.- S. 480-495

Språket i skulen / av Nygaard og Arne Gjeraker. - I: Norsk skolerett / red.
Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 244-265

Frekvens-omgrep som juridiske normer. - I: Lov, dom og bok: festskrift til
Sjur Brækhus 19. juni 1988 / redaktør Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 399-412

Bokanmeldelse av Anders Vinding Kruse og Jens Møller:
Erstatningsansvarsloven med kommentarer. - 2. utg. - København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1989. - I: TfR (1990) s. 111-116

Om bevis for årsaksamanhang i skadebotsaker. - I: Rätt og sanning: ett bevisteoretiskt
symposium i Uppsala 26-27 maj 1989. / utgitt av Hannu Tapani Klami. - Uppsala: Iustus förlag, 1990. - S. 36-42

Dekani ord [fast spalte].- I: Injuria [nr 2] (1990)–(1991)

Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for arbeidstakerbegrepet i
folketrygdlovens § 11-1 og yrkesskadebegrepet i samme lovs § 11-4 nr. 1, herunder kravet til årsakssammenheng: 2. avd. H-1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 24-25. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

Ansvarsplassering etter grannelova § 9. - I: JV (1991) s. 171-186

Kommentar til svar på eksamensoppgåve 1. avd. H-90: Redegjør for hovedprinsippene
for utmåling av erstatning for tap i fremtidig erverv. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 43-44. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.