M

Bibliografi - alfabetisk del

Mathiassen | Matningsdal | Matre | Mellbye | Mestad | Mæland |Mathiassen, Christian S.

Bøker, stensiler

Renters renter og morarenteloven. - Bergen: Universitetet, 1993.
- (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 38). - Særavhandling 1989

Artikler, bokanmeldelser

Gi en utredning om allemannsrettenes rettslige karakter, og gi en oversikt
over de viktigste av disse. - I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 18-24. - Seminaroppgave

Matningsdal, Magnus

Bøker, stensiler

Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse: vilkårene for straff. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1981. - 267 s.
Anmeldt av Kjell V. Andorsen i LoR (1982) s. 279-284, av Bjarne Christensen i NTfK (1983) s. 68-71, av Alf Nordhus i Norsk Advokatblad (1981) s. 296-297 og av Bjarne Christensen i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1983) s. 68-71

Ny foreldelseslov. - Bergen: Universitetet, 1982. - 72 s.
- (Det juridiske fakultet / Skrifter; nr. 3/82)

Inndragning. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - 667 s. - Dr.avhandling
Univ. i Bergen, 1985
Anmeldt av Stein Husby i JV (1989) s. 195-196

Straffeloven med kommentarer: første del: Almindelige bestemmelser /
red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - xvii, 396 s.
Anmeldt av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 1] (1991) s. 26 og av Kjell V. Andorsen i Juristkontakt [nr. 6] (1991) s. 68-70

Artikler, bokanmeldelser

Foreldelse av erstatningskrav ved personskade. - I: TfR (1980) s. 472-511

Bokanmeldelse av Olle Hoflund: Trafikkbrottslagen. - Stockholm:
Juristförlaget, 1981. - I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab (1982) s. 45-47

Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad og Steinar Tjomsland: Foreldelsesloven.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: LoR (1984) s. 167-169

Trafikksaker i forhørsretten. - I: JV (1983) s. 93-116

Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse. - I: Ærekrenkelser // Promillekjøring
og etterfølgende alkoholnytelse. - Bergen: Universitetet, 1984. - S. 29-48. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 5/84)

Etterskuddsom. - I: TfR (1985) s. 559-589

Sanksjoner ved overtredelse av ferieloven. - I: Ot.prp. nr 5 (1986-87):
vedlegg 2 - S. 196-202

Betinget dom og prøveløslatelse. - I: LoR (1988) s. 3-25

Kommentarer til veitrafikklovens §§ 21-22 og 31. - I: Veitrafikkloven: kommentarutgave.
- 2. utg. / red. Torgersen og Engstrøm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 231-266, 379-387. - Også i 1. utg. 1983

Juridiske personers straffansvar / av Matningsdal og Gudrun Schneider.
- I: JV (1989) s. 49-104

Kommentarer til Straffelovens §§ 28a-28c, 34-38, 52-55 og 64-76. - I: Straffeloven
med kommentarer: første del / red. Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 66-87, 101-127, 202-253 og 281-311

Ny struktur i prosess- og strafferettslovgivningen. - I: Bedre struktur i lovverket:
Lovstrukturutvalgets delutredning II.- NOU 1992:32. - S. 404-411 (Vedlegg nr. 21)

Nyere reaksjonspraksis m.v. ved promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse.
- I: LoR (1993) s. 151-180

Matre, Hugo P.

Bøker, stensiler

Inntektsbeskatningen ved leasingavtaler: særlig om grensen mellom overdragelse
av eiendomsrett og stiftelse av bruksrett. - Oslo: Institutt for offentlig rett, 1991. - 173 s. - (Skriftserie; nr. 2:91)

Artikler, bokanmeldelser

Klassifikasjon av leasingkontrakter: det skatterettslige eiendomsbegrep ved leasing.
- I: Skatterett (1991) s. 241-269

Om offentlighet i skifteretten. - I: LoR (1992) s. 201-205

Deductibility of interest and financing charges in computing income.
- I: Cahiers de droit fiscal international: studies on international fiscal law / by the International fiscal association. - Vol LXXIXa (1994) s. 345-357

Mellbye, Halfdan

Bøker, stensiler

Regulering av eierforholdene i fiskeoppdrettsnæringen. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1988. - 120 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14 [i.e. 16]). - Særavhandling 1986.

Artikler, bokanmeldelser

Ombyggings-arkitekten. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 6-7

Kommentar til en dom om nødtestament: Rt. 1984 s. 1425.
- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 4-7

Kommentar til praktikumsoppgave 1. avd. vår 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 20

Forvaltningens adgang til å omgjøre myndighetsavgjørelser.
- I: JV (1990) s. 95-118

Ugyldig forskrift om fiskeoppdrett i Nord-Troms og Finmark.
- I: LoR (1990) s. 329-342

Kommentar til 4. avd. teori: Grunnloven § 96. - I: Injuria [nr. 3A] (1992)
s. 45-46. - Besvarelse gjengitt i samme nr.

Kommentar til Praktikum 2. avd. vår 1993. - I: Injuria [nr. 5] (1993) s. 59-60.
- Besvarelse gjengitt i samme nummer

Mestad, Ola

Bøker, stensiler

Konsesjonspolitikken under borgerlig styre / av Mestad og Arne Ringnes.
- Oslo: Sjørettsfondet, 1981. - 19 s. - (Marius; nr. 68) Statoil og statleg styring og kontroll. - Oslo: Sjørettsfondet, 1985. - ix, 326 s. - (Marius; nr. 105). - Lisensiatgradavhandling
Anmeldt av Torstein Eckhoff i LoR (1986) s. 560-561

Bruk og endring av konsesjonsvilkår. - Oslo: Sjørettsfondet, 1986.- 66
s. - (MarIus; nr. 121)

Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka: Rt. 1985 s. 1355.- Oslo:
Sjørettsfondet, 1986. - 30 s. - (Marius; nr. 118)

Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1991. - xiv, 495 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1992
Anmeldt av Jan Einar Barbo i JV (1992) s. 253-256 og av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 6] (1992) s. 24

Artikler, bokanmeldelser

Juss-buss i utlandet. - I: Juss-buss 1971-1981 / red. Gunnar de Capua m. fl. - Oslo:
Juss-buss, 1981

Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat og kommune. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1981. - I: Stud.jur. [nr. 1] (1982) s. 57-58

10-års register til JV 1973-1982 / utarbeidet av Rune Svoren og Mestad.
- I: JV (1983) s. 1-26

Anton Martin Schweigaard.- I: JV (1984) s. 253-254

Bokanmeldelse av Carl August Fleischer: Petroleumsrett. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1984) s. 37-38

Oppgåveløysing, praktisk oppgåve, 3. avdeling vår 1984. - I: JV (1984) s. 1-19

Om sosialøkonomi i juss-studiet og ny lærebok. - I: JV (1986) s. 204- 216

Mindretallsvern i Samarbeidsavtalen: trykt innlegg i paneldebatten. - I: Marius; nr. 157.
- Oslo: Sjørettsfondet, 1988. - S. 67-74

Mæland, Henry J.

Bøker, stensiler

Retten til eget bilde og fotografilovens § 15. - Bergen: Universitetet, 1985. - 49 s.
- Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 8). - Også noe forkortet i: LoR (1985) s. 195-224

Ærekrenkelser. - Bergen: Universitetsforlaget, 1986. - 554 s. - Rev. utg.
av dr.avhandling Univ. i Bergen, 1984
Anmeldt av Markus Andresen i Juristkontakt (1987) s. 96-97

Ærekrenkelser. - I: Ærekrenkelser // Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse.
- Bergen: Universitetet, 1987. - S. 1-46. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 5). - Kommet i flere utgaver.

Voldgift. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - xiv, 338 s.
Anmeldt av Arne Bech i Advokatbladet [nr. 5] (1989) s. 25

Oppgaver i sivilprosess. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1988/92.
- 72 s. - 1. utg. 1988

Fast promillegrense på sjøen / Straffelovrådet på oppdrag fra Justisdepartementet.
- NOU 1993:21. - 41 s. - Mæland leder for utvalget

Artikler, bokanmeldelser

Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs og Bratholm.
- I: LR (1986) s. 3-26

Bokanmeldelse av Nils Jareborg: Brotten, 3. häftet. Brotten mot allmänheten och staten.
- 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 225-226

Straff og mortifikasjon ved ærekrenkelser. - I: Corpus Juris 25 år: festskrift.
- Oslo: 1988. - S. 121-152

Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. - I: JV (1990) s. 6-22

Kommentarer til Straffelovens §§ 56-63. - I: Straffeloven med kommentarer:
første del / red. Magnus Matningsdal og Anders Bratholm. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 235-281

Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om gjenopptagelse.
- I: LoR (1991) s. 561-574