L

Bibliografi - alfabetisk del

Landa | Larsen | Launes | Lenth | Liisberg | Lilleholt | Lilli | Lindboe | Lunde | Løchen | Lønningen |Landa, Trym

Bøker, stensiler

Bruk av tvang under opphold i helse- og sosialinstutisjoner; herunder
opphold i særlige boformer. - Bergen: Universitetet, 1994. - ii, 144 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 43)

Artikler, bokanmeldelser

Praktikum 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra
tredjeavdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 5-12

Spesialitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra
tredjeavdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 20-28

Larsen , Wiggo Storhaug

Bøker, stensiler

Fergeansvar. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 52 s. -
(Juridiske skrifter; nr. 1. Det juridiske fakultet, Bergen)

Launes, Kristian

Artikler, bokanmeldelser

Offentlighet i ligningsforvaltningen.
- I: Utv. (1977) s. 688-706

Lenth, Guri

Artikler, bokanmeldelser

Kanonisk rett og dens innvirkning på europeisk og norsk rettshistorie:
eksamensbesvarelse vår 1987. - I: JV (1988) s. 196-207

Bokanmeldelse av Idrett og jus. - 2. utg. / red. Gunnar Martin Kjenner.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1992. - I: LoR (1993) s. 275-278

Liisberg, Bent

Bøker, stensiler

Husleieregulering. -
Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 370 s
Anmeldt av Ørnulf Hagen i Juristkontakt (1985) s. 284-285, av Bror Rittri i TfR (1986) s. 579-582 og av Gert-Fredrik Malt i LoR (1986) s. 305-307

Artikler, bokanmeldelser

Undervisningsplikten - den kan omfatte så mangt og meget.
- I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 35-36. - Svar på Per Christian Eriksens innlegg i Injuria [nr. 1] (1983)

Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum 2. avd vår 1989. - I: Injuria
[nr. 6A] (1990) s. 29-31. - Besvarelsen gjengitt i samme nr.

Lilleholt, Kåre

Bøker, stensiler

Bortleige av bustad mot lån. - Oslo: Fondet til fremme av forsking på
privatrettens område, 1976. - 24 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 39)

En for hverandre: sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller / av Lilleholt
og Peder Skogaas. - Oslo: Gyldendal, 1978. - 140 s. Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Oslo: Tano, 1979. - vi, 227 s. - Del 2 av Lisensiatavhandling Univ. i Oslo, 1981
Anmeldt av Torstein Vaagen i Juristkontakt (1979) s. 107-108, og av Arne Kobbe i Advokatbladet (1979) s. 300-301 og i LoR (1980) s. 362-364

Emne frå bustadretten: artiklar i utval / red. Lilleholt og Asbjørn Kjønstad.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 151 s.
Anmeldt av Gunnar A. Leganger i Juristkontakt (1980) s. 345-349

Leigar eller klient: oppseiing og utkasting frå institusjonsliknande bustader.
- Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1980. - 28 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 72). - Del 5 av Lisensiatavhandling: Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Univ. i Oslo, 1981

Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale går konkurs. - Oslo:
Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1981. - 31 s. -
(Institutt for privatretts stensilserie; nr. 77)

Utkasting m.v. frå husrom: førelesning på Norges Juristforbunds kurs i
Porsgrunn 2. og 3. november 1981. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatretten område, 1982. - 40 s. - (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 82)

Lov om målbruk i offentleg teneste: med kommentarar / av Kåre Lilleholt
og Sigve Gramstad. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. -118 s.

Personskifte i husleigeforhold. - Oslo: Universitetsforlaget, 1986. - 384 s.
- Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986
Anmeldt av Gunnar-Martin Kjenner i Juristkontakt (1987) s. 52 - 53

Kreditorvern: kompendium. - Bergen: Universitetet, 1988. - ix, 153. -
(Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 14)

Godtruerverv og kreditorvern: kompendium. - Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - 257 s.
Anmeldt av Harald Alfsen i Injuria [nr. 4] (1990) s. 35

Forbrukarentrepriselov: delutgreiing frå eit utval oppnemt av Justisdepartementet
28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet april 1992. - NOU 1992:9. - Lilleholt var leder for utvalget

Krisa i lakseoppdrettsnæringa: utgreiing av eit utval oppnemd ved kgl. res. 22. nov. 1991:
gjeven til Fiskeridepartementet 28. aug. 1992. - NOU 1992:36. - 224 s. - Lilleholt var leder for utvalget

Borettslovene med kommentar. - 3. utg. / av John Grini og Lilleholt. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1993. - xiv, 466 s. - 1. utg. 1983, 2. utg. 1986
1. utg anmeldt av Christian Fredrik Wyller i Juristkontakt (1983) s. 443-448 og av Gudmund Knudsen i LoR (1985) s. 190-192

Kjøp av ny bustad: delutgreiing II frå eit utval oppnemt av
Justisdepartementet 28. juni 1988: gjeven til Justisdepartementet i mai 1993. - NOU 1993:20. - 68 s. - Lilleholt var leder for utvalget

Lov om husleieavtaler: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 9. febr. 1990:
avgitt til Kommunal- og Arbeidsdepartementet 9. febr. 1993 / av Lilleholt og John Grini. - NOU 1993:4

Artikler, bokanmeldelser

Om den retten lotteigarane har til naturalutlegg på dødsbuskifte og samansett skifte.
- I: JV (1975) s. 355 - 361. - Eksamensbesvarelse Univ. i Oslo høsten 1973

Endring av leigeobjekt: nokre rettsspørsmål kring byfornying. - I: Emne frå bustadretten.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 4 av Lisensiatavhandling: Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Univ. i Oslo, 1981. - Også i: LoR (1977) s. 231-236

Husmannskontraktar i vår tid. - I: Syn og segn (1977) s. 372-378

Depositum i bustadleigeforhold. - I: JV (1978) s. 229 - 240. - Også i:
Emne frå bustadretten. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - Del 3 av Lisensiatavhandling: Opppseiingsvernet i bustadleigeforhold. - Univ. i Oslo, 1981

Du svarte sigøynar. - I: Syn og segn (1978) s. 169-174

Juridisk nyrydjing: bokanmeldelse av Boligrett / red. Christian Fr. Wyller og Kai Krüger.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - I: Juristkontakt (1978) s. 155-157

Ikkje om Springer (bokmelding om fire bøker om presse og fjernsyn).
- I: Syn og segn (1979) s. 315-317

Målbruk i arbeidslivet: om retten til å bruke dialekt og nynorsk.
- I: Mål og makt (1979) s. 13-23

Rettsstillinga til andelseigaren. - I: Boligjuss I: Boligkooperasjonen og boliglovene.
- Oslo: Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - Litre I, 1-15. - Foredrag holdt på kurs på Sanderstølen høyfjellshotell, 1. del. februar 1979

Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom.
- Stockholm, Norstedts, 1979. - I: TfR (1980) s. 519-520

Nye organisasjonsformer i burettslag og bustadbyggjelag. - I: Boligjuss II:
boligkooperasjonen og boliglovene. - Oslo: Norske boligbyggelags landsforbund, 1980. - Foredrag holdt på kurs i boligjus på Sanderstølen høyfjellshotell 2. del oktober 1979

Noko om sameige i bustadhus. - I: Juristkontakt (1980) s. 158-161. -
Kommentert av Carl August Fleischer i (1980) s. 262-264. - Replikk av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1980) s. 341-342

Nynorsk i offentleg målbruk - I: Målreising i 75 år: Noregs mållag 1906-1981.
- Oslo: Fonna forlag, 1981

Om regulering av festeavgift for tomter. - I: LoR (1981) s. 451-463

Treng vi ei ny husleigelov? - I: LoR (1981) s. 49

Bokanmeldelse av Anders Victorin: Kollektiv hyresrätt. - Stockholm: Norstedts, 1980.
- I: TfR (1982) s. 349-350

Bokanmeldelse av Per Nørby Jensen og Helge Wulff: Hvad må min nabo?: Naborett.
- København: Gad, 1981. - I: TfR (1982) s. 336

Merknad til ein dom om bustadbytte. - I: LoR (1982) s. 269-271. - Kommentert:
av Christian B. Herlofson: Husleieloven § 32a: en kommentar (til Kåre Lilleholt. - I: LoR (1982) s. 393-394 og av Johnny Melnæs: Høyesteretts dom om bytte av boliger. - I: LoR (1982) s 394-395. - Replikk ved Kåre Lilleholt: Sluttord. - I: LoR (1982) s. 395. - Kommentar ved Gunnar Sørlie: Enda mer om Høyesteretts tabbekvote. - I: LoR (1982) s. 451-452 Bokanmeldelse av Anders Victorin og Peter Melz: Bostadrätt: bildande, boande, beskattning. - Stockholm: Norstedts, 1983. - I: TfR (1983) s. 648-649

Bokanmeldelse av Boliglovsamlingen / ved H. Krag Jespersen og Peter Vesterdorf.
København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 629-630

Bokanmeldelse av Peter Block: Ejerlejligheder. - 2. omarbejdede og udvidede udgave.
- København: Juristforbundets forlag, 1982. - I: TfR (1983) s. 608-610

Eigarseksjonslova § 5 første ledd første punktum: eit tolkningsforsøk. -
I: Juristkontakt (1983) s. 198-201 og s. 218-220

Bokanmeldelse av Torgny Håstad: Sakrätt: avseende lös egendom. - Stockholm:
Norstedts, 1982. - I: TfR (1984) s. 195-196

Bokanmeldelse av Bertil Bengtsson og Anders Victorin: Hyra och annan nyttjanderätt
till fast egendom. - 2. utg. - Stockholm: Norstedts, 1985. - I: TfR (1986) s. 402

De juridiske institutter: om institutt for privatrett, Universitetet i Bergen.
- I: Juristkontakt (1987) s. 340-341

Tingsretten / av Axel Hærem; revidert av Lilleholt. - I: Knophs oversikt over Norges rett.
- 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296

Bokanmeldelse av Norstedts juridiska handbok. - 13. utg. / red Claes Sandgren.
- Stockholm: Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 243

Bokanmeldelse av Torkel Gregow: Tredje mans rätt vid utmätning. - Stockholm:
Norstedts, 1987. - I: TfR (1988) s. 478-479

Pant i innløysingspapir: rasjonell rettsvernsregel? - I: Lov, dom og bok:
festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / redaktør Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 325-339

Bokanmeldelse av Mikael Möller: Konkurs och kontrakt. Om konkursboets inträde
i gäldenärens avtal.- Uppsala: Iustus förlag, 1988. - I: TfR (1989) s. 726

0pplåning av pantobligasjonar - merknader til Jens Edvin Andreassen. - I: TfR (1991)
s. 306-312. - Kommentar til artikkelen: I hvilken utstrekning kan forhåndstinglyste pantobligasjoner lånes opp med bibehold av tinglyst prioritet? / av Jens Edvin Andreassen. - Som gir svar tilbake til Kåre Lilleholt i TfR (1991) s. 480-482.

Fast eiendoms rettsforhold. - I: Knophs oversikt over Norges rett. - 10. utg.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 281-297

Lilli, Marco

Bøker, stensiler

Private vaktselskap. - Bergen: Universitetet, 1990. - 75 s. -
(Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 27). - Særavhandling 1989

Lindboe, Knut

Bøker, stensiler

Barnevernrett: juridisk håndbok i barnevern. - Oslo: Tano, 1991. - 229 s.
Anmeldt av Morten Holmboe i LoR (1992) s. 633-636, av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 2] (1992) s. 28 og av Marianne Grimsøe i Juristkontakt [nr. 9] (1991) s. 28.

Artikler, bokanmeldelser

Filmsensur og rettssikkerhet. - I: LoR (1981) s. 29 -33

Straffeprosessloven av 1984. - I: Aftenposten morgennummer 11.4.83 Advokat
i barnevernsaker. - I: Barnevern: erfaringer og synspunkter: en artikkelsamling / redaktør: Steinar Tjomsland. - Oslo: Kommuneforlaget, 1989. - S. 69-80

Anmeldelse av Forsvareren Alf Nordhus 70 år: et debattskrift. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1989. - I: Advokatbladet [nr. 9] (1989) s. 31

Anonyme Retstidende. - I: Advokatbladet [nr. 4] (1990) s. 14 .
- Kommentert av Hans Stenberg-Nilsen i Advokatbladet [nr. 5] (1990) s. 31

Barnevern, forsømmelser og forsinkelser: tvml. § 475. - I: LoR (1990) s. 296 - 298

Lunde, Daniel

Artikler, bokanmeldelser

Hvor langt gjelder det i kontraktsforhold plikt til å ivareta
medkontrahentens interesser? - I: Injuria [nr. 2] (1988) s. 24-34. - Seminaroppgave

Avtalepant i enkle pengekrav. - I: Injuria [nr. 5] (1989) s. 31-36.
- Kommentert av Johan Giertsen

Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett. - 3. utg. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1989. - I: JV (1989) s. 394-396

Bokanmeldelse av Anders Bøhn og Johs. Strenge Næss: Avgjørelser av Høyesteretts
kjæremålsutvalg og forberedende dommer i Høyesterett: tvistemålsloven.- Oslo: Universitetsforlaget, 1989. - I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 40

Praktikum 1. avd. vår 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 14-19.
- Kommentert av Halvdan Mellbye

Redegjør for og sammenlign reglene om erstatning for tap av forsørger og reglene om
trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn: eksamensbesvarelse 1. avd. 1987. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 4-12. - Kommentert av Gudrun Holgersen

Rettsfølgene av brudd på grannelovens §§ 2–5: eksamensbesvarelse 3. avd. vår 1989.
- I: Injuria [nr. 1] (1990) s. 29-35

Forliksrådets kompetanse til å avsi dom. - I: LoR (1992) s. 278-294

Løchen, Kristin

Artikler, bokanmeldelser

Rettsikkerhet og helsehjelp: om fordelingsrettferdighet og
forvaltningsrettslig klagerett i det somatiske sykehusvesen. - I: Pasientrettighet: hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/Universitetsforlaget, 1985. - S. 62-78

Lønningen, Kate

Bøker, stensiler

Bibsys-Marc på mange ark / utarbeidet av Lønningen og Eva Minnich. - Ny utg.
- Trondheim: Bibsys, 1993. - 94 s. - 1. utg. 1991

På sporet av en virkelighet? - pliktavlevering av papirdokument / av Lønningen
og Berit Ch. Nielsen. - Oslo: Riksbibliotektjenesten, 1991. - 47, 7 s. -
(Skrifter fra Riksbibliotektjenesten; 55)