(fortsettelse)

K

Bibliografi - alfabetisk del

Karlsen | Kayser | Kløve | Knustad | Kongshavn | Konow | KrügerKrüger, Kai

Bøker, stensiler

Transportomlegning: særlig om deviasjon i sjøtransport. - Oslo:
Universitetet, 1973. - 811 bl. - 2 bind. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1973

Selgeransvar og produsentansvar. - Bergen: Universitetet, 1974. -
(Godt å vite - Populærvitenskapelig serie; nr. 4/74)

Leveranser av varer og tjenester til offentlig kjøper: noen
kontraktsrettlige spørsmål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 5 bl. - ( Skriftserie; nr. 6/77)

Boligrett / red. Krüger og Christian Fr. Wyller. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1978. - 317 s.
Anmeldt av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1978) s. 155-157, av Arne Kobbe i Advokatbladet (1978) s. 243-244 og av John Grini i LoR (1979) s. 125-126

Standardkontrakter: et utvalg av kontraktsformularer innen kjøp og
tilvirking, oppdrag, bolig, transport, kreditt og forsikring / utarbeidet av Institutt for privatrett ved UiB under redaksjon av Krüger og Tore Sandvik. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 177 s.
Anmeldt i Juristkontakt (1979) s. 141

Etikk og jus i forskningen. - Oslo: Hovedkomiteen for norsk forskning,
1981. - 57 s. - (Skrifter; nr. 14 /81)

Norsk panterett. - 2. utg. / av Krüger, Tore Sandvik og Ole Johan
Giertsen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - xxv, 463 s.
1.utg. 1980 anmeldt av Per Christian Eriksen, Bjarte Grønlien og Berit Salbu i Juristkontakt (1981) s. 266-269, av Carl-Bernhard Kjelstrup i LoR (1982) s. 102-112 og av Nils Moe i Norsk Advokatblad (1981) s. 191-192

Pengekrav. - 2. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1984. - xxiii, 466 s.
1. utg. 1978 anmeldt i Stud.jur. [nr. 3/4] (1979) s. 34-35, av Mats Stensrud jr. i Juristkontakt (1979) s. 145-146, av Nils Ramm og Inger Riis-Johannessen i Stud.jur. [nr. 7] (1980) s. 44-50, av Asbjørn Kjønstad i TfR (1980) s. 528-531, av Steinar Tjomsland i LoR (1980) s. 317-319 og av Jan Tenden i Advokatbladet (1980) s. 24
2. utg. 1984 anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 9] (1985) s. 30-31, av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 37 og av Hugo Tiberg i TfR (1985) s. 635-637

Hovedpunkter i kredittretten. - 2. utg. - Oslo: Bankakademiet/Juul
Møller A/S, 1987. - 362 s.
1. utg. 1982 anmeldt av Steinar Tjomsland i TfR (1983) s. 631

Uttalelser i byggesaker fra Byggebransjens faglig juridiske råd i Bergen.
/ red. Krüger. - Oslo: Tano, 1987. - 411 s.
Anmeldt av Viggo Hagstrøm i TfR (1989) s. 59-60 og av Hans Cappelen i Advokatbladet [nr. 3] (1988) s. 27-28

Norsk kontraktsrett. - Bergen: Alma Mater, 1989. - xxxvi, 997 s.
Anmeldt av Arne Fliflet i Advokatbladet [nr. 8] (1990) s. 26, av Pål Magne Bakka i Injuria [nr. 3] (1990) s. 35-37, av Jan Einar Barbo i JV (1990) s. 179-180 og av Jan Hellner i Juridisk tidskrift (1989-90) s. 423-434

Norsk kjøpsrett. - 3. utg. - Bergen: Alma Mater, 1991. - 542 s. -
1. utg. 1974, 2. utg. 1977
1. utg. anmeldt av Anna Christensen i TfR (1975) s. 618-620 og av Sverre Mitsem i LoR (1976) s. 136-139
2. utg. anmeldt av Cecilie Haneborg i Stud. jur. [nr. 1] (1980) s. 12-13
3. utg. anmeldt av Stephan Didrich Eid i Advokatbladet [nr. 6] (1992) s. 28-29 og av Jan Hellner i Juridisk tidskrift (1991-92) s. 756-759

Artikler, bokanmeldelser

Om Grindeskrifte og annet i gammel og ny Færø-juss.
- I: Stud.jur. [nr. 6] (1964) s. 6-12

«Kraftfôrdommen» (Rt. 1964 s. 534): en kommentar.
- I: JV (1965) s. 70-78

Motivenes betydning ved lovtolkning.
- I: JV (1966) s. 192-203

Post Torrey Canyon - om oljesølsansvar i tankskipsfarten.
- I: LoR (1968) s. 337-357

Bokanmeldelse av Øyvund Hoel og Ivar Kleiven: Konvensjonssamling i
transportrett 1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1968. - I: LoR (1969) s. 43-46

En dom om rutinemessige eiendomsforbehold.
- I: LoR (1969) s. 321-330

Kontrakt og konkursbeslag.
- I: JV (1969) s. 57-82

Om forsett i privatretten - særlig om det forsettlige mislighold.
- I: JV (1969) s. 43-79

Renter i konkurs: omkring konkursloven § 120.
- I: LoR (1969) s. 285-288

Om renter og rentetap: kommentar til nyere rettspraksis.
- I: LoR (1971) s. 471-475

Et begrunnet klasseskille?
- I: LoR (1972) s. 433-434

Deviasjonsansvaret i skandinavisk transportrett.
- I: Nordisk forsikringstidsskrift (1974) s. 351-378

Kjøp og salg. - I: Gyldendals bok om lov og rett / red. Torstein
Eckhoff. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 231-269

Ansvarskanalisering og andre virkemidler i moderne
erstatningslovgivning. - I: JV (1975) s. 89-114

Er vi for ukritiske?
- I: Injuria [nr. 1/2] (1975) s. 21-24

Rentetap og prisstigning ved betalingsmislighold og erstatningsoppgjør.
- I: LoR (1975) s. 195-221

Kjøpslov, bransjevilkår og offentlige anbudsregler. - I: Offentlige
anbudsregler. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - (Skrift; nr. 6/76). - S. 78-106

Fra boligrettens hverdag. - I: Boligrett / red. Christian Fredrik Wyller
og Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 106-143

Ansvar ved forsinket levering i kjøp.
- I: JV (1978) s. 77-107

Ny kredittkjøpslov? - synspunkter omkring NOU 1977:12.
- I: LoR (1978) s. 147-165

Kredittretten i støpeskjeen.
- I: JV (1979) s. 251-279

Salg av andelsleiligheter i borettslag efter den såkalte Stray-metoden.
- I: LoR (1979) s. 200-215. - Kommentert av Carl August Fleischer i LoR (1981) s. 115-132. - Duplikk ved Krüger: Andelssalg og oppløsning - en sluttbemerkning i LoR (1981) s. 207-208

Ny foreldelseslov.
- I: LoR (1980) s. 99-111

Andelssalg og oppløsning - sluttbemerkning. - I: LoR (1981) s. 207-208.
- Kommentar til Fleischers artikkel i LoR (1981) s. 115 flg.

En fremstilling og vurdering av reglene for gjeldsovertakelse: kommentar
til en eksamensoppgave. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 6-7

Hvor langt kan rettstvister løses midlertidig og betryggende i påvente
av endelig dom? - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 603-614

Om forskeres rett og plikt til å opprettholde anonymitet for sine kilder.
- I: LoR (1982) s. 46-56

Bestillers rettsstilling ved solvenssvikt hos hovedverksted eller
underleverandør. - I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S 135-144. - (Offentligrettslige skrifter; 1983:2 )

Forbrukerbegrepet i norsk lovgivning.
- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 18-21

Noe om eksamenskrav og ferdighetsprøvning ved eksamen.
- I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 9-13

Ugyldighetsbegrepet i kontraktsretten og forvaltningsretten / av Jan Fr.
Bernt og Krüger. - I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

Avtaler og betalingsforpliktelser. - I: Spør advokaten: din juridiske
rådgive / red. Olav E. Klingenberg. - Oslo: Cappelen, 1988. - S. 52-82

Datamaskinutrustning og programvare - kontraktsvilkår.
- I: JV (1988) s. 139-169

Fra norsk praksis omkring avtalelovens § 36 og markedsføringslovens § 9a,
særlig i forbrukerforhold. - I: JV (1988) s. 243-282

Moderselskapsgarantier. - I: 11. runde avtalene / red. A. Frihagen. -
Bergen: SolSolstrandseminaret, 1988. - (Offentligrettslige skrifter; 1988:1). - S. 73-100

Tanker om utenrettslig tvistebehandling - særlig om
forbrukertvistutvalget. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 30-35

Civilretlige tvister: effektivere retspleje og alternative
behandlingsformer. - I: Forhandlingerne ved Det 32. nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990 del II. - S. 373-374

EF-retten: noen karakteriserende avstandsinntrykk.
- I: Injuria [nr. 5] (1990) s. 12-16

Mindreåriges erstatningsansvar ved kontraktsinngåelse og i
kontraktsforhold. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 367-381

Nemdapparatet i forsikrings- og forbrukertvistsaker: et hensiktsmessig
verktøy? - refleksjoner i tilknytning til den nye forsikringsavtalelovs § 20-1. - I: Ny forsikringsavtalelovgivning: et FAL fremover: rapport fra et seminar i anledning Knut S. Selmers fratreden som professor i forsikringsrett. - Oslo: Tano, 1990. - S. 58-76

Reformering af de nordiske aftalelove? - I: Forhandlingerne på Det 32.
nordiske juristmøde i Reykjavik den 22.-24. august 1990. - Del II. - S. 257-270. - Krüger var korreferent under denne del av forhandlingene

Fault liability for classification societies towards third parties? - I:
Festskrift Kurt Grönfors / red. Lars Gorton m.fl. - Stockholm: Norstedts, 1991. - S. 271-296

Forskning og undervisning: samspill eller konfrontasjon?
- I: Injuria [nr. 2] (1991) s. 19-22

Dekani ord (fast spalte).
- I: Injuria fom. [nr. 1] (1992)–

Hindringsansvar: ny kontraktsrettslig ansvarsfigur?
- I: JV (1992) s. 337-382

Notat vedrørende bedre samordning i lovverket: et utvalg av lover på
obligasjonsrettens område. - Vedlegg nr. 23 til NOU 1992:32. - S. 413-418

Statlig kontrollansvar: en høyesterettsdom.
- I: LoR (1992) s. 439-455

Opplysningsansvar i markedsføringen. - I: Festskrift: Forbrukerombudet
1973-1993: 20 år / red. Anne-Cathrine Haug. - Oslo: Forbrukerombudet, 1993. - S. 41-63