K

Bibliografi - alfabetisk del

Karlsen | Kayser | Kløve | Knustad | Kongshavn | Konow | KrügerKarlsen, Tage

Bøker, stensiler

Beboermidler: rådighet over psykisk utviklingshemmede
institusjonsbeboeres midler. - Bergen: Universitetet, 1989. - 61 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 20). - Særavhandling 1988

Kayser, Aksel

Bøker, stensiler

Tyranni i ekteskapet: separasjon og skilsmisse på ulovfestet grunnlag i
tidlig etterreformatorisk tid: en rettshistorisk undersøkelse. - Bergen: Universitetet, 1989. - 81 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 24). - Særavhandling 1989

Kløve, Unn

Bøker, stensiler

Ugift samliv / av Jenny Pedersen, Kløve m.fl. -
Bergen: Jussfomidlingen, 1990. - 19 s.

Knustad, Børge

Artikler, bokanmeldelser

Jussformidlingen våren 1983.
- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 92-93

Sameiers rett til bruk og utnyttelse og til avhendelse av part i
sameietingen. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 12-18

Høyesteretts dom i royalty-saken - kravet om kvartalsvise innbetalinger
underkjent også av høyesterett. - I: Olje og gassrett / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 3-14

Kongshavn, Halvor

Bøker, stensiler

Utlendinger i norske fengsler. - Oslo: Institutt for kriminologi og
strafferett, 1981. - 81 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 43)

Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: 1962–1982. - Oslo: NSfK, 1982. - 49 s. -
[Skriftet er en 20-års beretning med to registervedlegg:]
a) Nordisk samarbeidsråd for kriminologi: seminarrapporter 1958-1981. - 58 s.
b) Scandinavian studies in criminology: Vol 1-7, 1965-1980. - 19 s. - Ny utg. 1992: Scandinavian studies in criminology: vol 1-12 (1965-1991): alphabetical index / by June Hansen and Kongshavn. - Oslo: The Scandinavian research council for criminology, 1992. - 17 s.

I retning av en marxistisk avviksteori / av Steven Spitzer; oversatt til norsk av
Kongshavn. - Oslo: Institutt for kriminologi og strafferett, 1983. - 27 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts stensilserie; nr. 46)

Rettspsykiatrien: slik fanger ser den: kritisk søkelys på rettspsykiatrien. -
Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - x, 289 s. - (Institutt for kriminologi og strafferetts skriftserie; 2/1987)

Systematisk katalog: klasse L rettsvitenskap - 4. rev. utg. / ved Kongshavn. -
Oslo: Universitetsbiblioteket, 1987. - 135 s. - Opprinnelig utgitt i 1952 ved Kaare Haukaas. - 2. og 3. rev. utg. ved Kongshavn 1985

Juridisk kildesøking / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske
fakultetsbibliotek, 1989. - 91 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 4)

Norske juridiske festskrift 1870-1990: en bibliografi over innholdet. -
Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam, 1991. - 114 s. - Tilleggshefte 1991-1993. - Bergen: Institutt for privatrett, 1994. - 39 s.
Anmeldt av Geir Woxholth i LoR (1992) s. 632, av Joachim Schwietzke i International journal of legal information, Vol. 20 [nr. 2] (1992) s. 197-198 og av Helmut Dau i Recht, Bibliothek, Dokumentation: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen, nr. 1, Märtz (1992).

Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i Norge, øvrige nordiske
land og EF / av Pål A. Bertnes og Kongshavn. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam Gyldendal, 1992. - 254 s.
Anmeldt av Bjørn Frode Skaar i Injuria [nr. 7] (1992) s. 63 og i Nytt fra Universitetet [nr. 2] (1993), av Øyvind Frisvold i Bok og bibliotek [nr. 1] (1993) s. 43, av Odd Heide Hald i Synopsis [nr. 6] (1992), av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 2] (1993) s. 30, i Lov & Data [nr. 34] (1993) og av Timanen i Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland [nr. 1] (1994) s. 94-97

Juridisk oppslagsbok: del 1, Privatrett og del 2, Forvaltningsrett. -
18. utg. ajourført pr. 1. jan. 1993 / Pål A. Bertnes, Kongshavn og Torstein Eckhoff. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 645 s.
16. utg. 1988 anmeldt av Toril Kristiansen i JV (1988) s. 208 og av Odd Heide Hald i Synopsis [nr. 5] (1988)
17. utg. 1990 anmeldt av Eli Hegna i Bok og bibliotek [nr. 6] (1990) og av Erik Keiserud i Advokatbladet [nr. 10] (1991) s. 31
18. utg. anmeldt av Øyvind Frisvold i Bok og bibliotek [nr. 8] (1993)

Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver / redigert og med litteraturtips
av Kongshavn (5 bind 1992–1994):
1. avdeling jus 1975-1993 - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 148 s. - 1. utg. 1990, 2. utg. 1991
2. avdeling jus 1980-1993. - 3. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. - 108 s. - 1. utg. 1991 s.m. Ola Hagen, 2. utg. 1992
3. avdeling jus 1980-1993. - 2. rev. utg. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 125 s. - 1. utg. 1992 s.m. Ola Hagen
4. avdeling jus 1980-1992 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1992. - 102 s.
5. avdeling jus 1984-1993 / s.m. Anne Cathrine Røed. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 183 s.

A bibliography of articles in non-Scandinavian languages 1963-1993 in
Norwegian legal festschriften. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond, 1994. - 26 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 10)

Artikler, bokanmeldelser

«Norwegians dont kill body, but kill mind»
[om utenlandske fanger i norske fengsler]. - I: Materialisten [nr. 4] (1981) s. 81-92

Er straffen for drap for mild? / av Kongshavn og Carl K. Rieber-Mohn.
- I: Dagbladet, 20.4.1982 (kronikk)

Rettspolitisk forening.
- I: Juristkontakt [nr. 3] (1983) s. 8-9

De særlig farlige // Forvaringsforslaget: en kort oversikt. - I:
Tidsskrift for kriminalomsorg [nr. 1] (1985) s. 8-12

Universitetsbibliotekarenes arbeidsvilkår - og bibliotekarenes. - I:
Forskerforum [nr. 5/6] (1985) s. 39

Juss og stat: noen spørsmål til forvirring. - I: Hefte for kritisk juss
[nr. 2] (1986) s. 2-3

Hasj på apotek: norske avisoppslag rundt boken «Den gode fiende». - I:
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab [nr. 3] (1987) s. 228-245

Den nye forvaringsordningen: løser den sikringens problemer? / av Dag
Ellingsen og Kongshavn. - I: Materialisten [nr. 1/2] (1988) s. 44-70

Register 1974-1988. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 4] (1988)
Nordisk EF - litteratur: en kort oversikt. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 3] (1989) s. 14-23

Norsk juridisk litteratur / av Øyvind Frisvold og Kongshavn. - I:
Seminarrapport: Det første nordiske juridiske biblioteksmøte: Oslo, 7-9. juni 1989: den juridiske litteratur og dokumentasjonproduksjon, rettsdatabaser, litteraturdatabaser / hovedansv. seminaret og rapporten Kongshavn og Anne Marie Tronslin. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek, 1989. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr. 6)

Nye bøker [fast spalte med kort omtale av aktuelle bøker].
- I: [Hefte for] Kritisk juss (1989)–

USA-tur til juridiske fagbibliotek.
- I: Løpeseddelen [nr. 7] (1989) s. 13-14

Anders Bratholms forfatterskap fram til 70-årsdagen: bibliografi / av
Pål A. Bertnes, Kaare Haukaas og Kongshavn. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. / red. Nils Christie m.fl. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990 - S. 543-560

Anmeldelse av Jens Søndergaard: Dansk juridisk bibliografi 1985-1987. -
København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1990 og av Lotte Jacobsen: Dansk juridisk bibliografi 1987-89. - København: Det kongelige bibliotek, 1989. - I: LoR [nr. 10] (1990) s. 650-652

Norsk skatterettsbibliografi (anmeldelse av Kjersti Selberg: Norsk
skatterett 1945-1988: en bibliografi. Oslo: 1990. - I: Bok og bibliotek [nr. 5] (1990) s. 20-21

Anmeldelse av Tom Arbo Høeg: Lov og dom 1836-1968 og Lov og dom
1969-1988. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam forlag, 1990. - I: LoR (1991) s. 60

Gunnar-bibliografi [bibliografi Gunnar de Capua].
- I: Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1992) s. 55-56

Universitetsbibliotekar - B-forsker? - I: Uniforum [nr. 6] 26.3.1992. -
Replikk i: Uniforum [nr. 8], 30.4. til motinnlegg i [nr. 7] 9.4. 1992

Sources of legal information in Iceland. - I: International journal of
legal information Vol. 21 [nr. 2] (1993) s. 167-173

Konow, Berte-Elen Reinertsen

Bøker, stensiler

Pressens anonymitetsrett. - Bergen: Universitetet, 1989. - 94. s. -
(Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 17). - Særavhandling 1988

(fortsetter)