(fortsettelse)

H

Bibliografi - alfabetisk del

Hatland | Haukali | Helland | Henriksen | Hjulstad | Holgersen | Hov | Hove | Husabø | Huser | HæremHove, Harald

Bøker, stensiler

Skoledirektørens overprøving av vedtak i skolestyre og kommunestyre.-
Bergen: Intitutt for offentlig rett, 1976. - 62 bl. - (Skrift; nr. 5/76)

Partsoffentlighet og intern saksbehandling. - Bergen: Universitetet, 1982.
- III, 137 bl. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 1)

Kommunalrett. - 2. utg. / av Jan Fr. Bernt, Hove og Oddvar Overå. - Oslo:
Tano, 1989. - 483 s. - 1. utg. 1987, 3. utg. høst 1994
1. utg. anmeldt av Erik Harder i TfR (1989) s. 42-45 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 4] (1988) s. 28-29
2. utg. anmeldt av Kari Pedersen i Injuria [nr. 5] (1989) s. 26 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1989) s. 35

Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og
barneverntjenesteloven / av Asbjørn Kjønstad, Jan Fridthjof Bernt, Alice Kjellevold og Hove. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 403 s.

Artikler, bokanmeldelser

Forkynning av rettsdokumenter.- I: NOU 1980:12, Vedlegg nr. 4
Bundne statsutgifter: kommentarer til grunnfagseksamen våren 1982. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 11-13

Rettssikkerhet for hvem i barnevernet? - I: Rettssikkerhet og
ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 55-65. - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 del II. - S. 302-310 og s. 325-326

Hvilke organ har myndighet til å treffe avgjørelser innen
skoleforvaltningen. - I: Norsk skolerett / red. Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 92-113

Saksbehandlingsregler i skoleforvaltningen. - I: Norsk skolerett / red.
Wilhelm Matheson. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 114-198

Lov om barneverntjenester. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet under
sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 281-327

Husabø, Erling Johannes

Bøker, stensiler

Rett til sjølvvalt livsavslutning? - Bergen: Husabø, 1993.
- x, 615 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Artikler, bokanmeldelser

Nordisk studentjuriststevne.
- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 50

Legalisering av aktiv dødshjelp i Nederland.
- I: TfR (1990) s. 672-707

Etisk legitimering av aktiv dødshjelp / av David Doublet og Husabø.
- I: Dagbladet 20.10.1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

Huser, Kristian

Bøker, stensiler

Avtaletolking: en innføring i avtaletolkingslærens alminnelige del. -
Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 627 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1983
Anmeldt av Erik Christian Stoltz i Juristkontakt (1983) s. 399, av Nils Moe i Advokatbladet (1983) s. 355-356, av Kurt Grønfors i TfR (1984) s. 465-467 og av Johan Giertsen i Injuria [nr. 4] (1984) s. 37-38

Avtalesensur: om de nye generalklausulene i Avtalelovens § 36 og
Markedsføringslovens § 9a. - Bergen: Eget forlag, 1984. - 114 s.
Anmeldt av H. Krag Jespersen i TfR (1986) s. 573-576 og 712 og av Nils Moe i Advokatbladet (1984) s. 333-334

On the evolution of the principles of interpretation of contracts in
American law. - Bergen: Eget forlag, 1984. - 319 s. - Dr.avhandling Harvard University

Gjeldsforhandling og konkurs. - 3 bind (1987-1992):
Bind 1: Innledning, allment, gjeldsforhandling. - Bergen: Juristinformasjon, 1987. - 541 s.
Anmeldt av Mogens Munch i TfR (1990) s. 347-355, av Knut Ro i LoR (1989) s. 41-43 og i Advokatbladet [nr. 1] (1989) s. 29
Bind 2: Konkurs, prosessuelle fellesregler. - Bergen: Juristinformasjon, 1988. - 544 s.
Anmeldt i TfR (1990) s. 347-355.
Bind 3: Omstøtelse. - Bergen: Juristinformasjon, 1992. - 741 s.

Rettskildebruk i juridisk forskning: 3 foredrag. - Bergen:
Universitetet, 1991. - 37 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 33)

Artikler, bokanmeldelser

Enkelte prosessuelle konkursrettslige spørsmål vedrørende selskaper. -
I: Seks foredrag om konkurs i selskapsforhold. - Oslo: Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 1986. - S. 39-67. (Institutt for privatretts stensilserie; nr. 108)

Litt om konkurslovens § 17.2 - en replikk. - I: LoR (1989) s. 231-234. -
Replikk til Carl-Bernhard Kjelstrups artikkel i LoR (1988) s. 537. - Duplikk ved Carl- Bernhard Kjelstrup i LoR (1990) s. 61-63 under tittelen «Interessekollisjon og lovtolking»

Kommentar til 3. avd. H-91 teori: Hvor langt er betalinger foretatt av
konkursdebitor før fristdagen bindende for konkurskreditorene? - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 30-31. - Oppgaven er gjengitt i samme nr.

Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. - I: Knophs oversikt
over Norges rett. - 10. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993. - S. 693-722. - Også i 9. utg. 1987

Hærem, Axel

Bøker, stensiler

Norsk tingsrett / Hærem og Sjur Brækhus. - Oslo: Universitetsforlaget, 1964.
- xlviii, 688 s. - Utdrag nyutg. i 1976
Anmeldt av Eiliv Fougner i TfR (1965) s. 200-204, av Olav Lid i LoR (1965) s. 117-123, av W.E. von Eyben i Juristen (1965) s. 34-36 og av Henrik Hessler i Svensk juristtidning (1966) s. 298-300

Gjerdehold mellom naboer: lov om grannegjerde av 5. mai 1961. - Oslo:
Aschehoug, 1970. - 81 s.

Skatterettslige eftervirkninger av felleseie. - Bergen: Institutt for
privatsrett, 1971. - 59 s. - (Skrift; nr. 1/71)

Artikler, bokanmeldelser

Straffelovens § 270.
- I: JV (1961) s. 11-18

Bokanmeldelse av W. von Eyben: Fast ejendoms regulering og beskatning. -
København, 1965. - I: TfR (1965) s. 620-632

Enkelte skattespørsmål vedrørende gjenlevende ektefelle. - I: LoR (1965)
s. 433-455. - Også i: Tidsskrift for revisjon og reknskap (1966) s. 620-632

En del bemerkninger til den nye hevdsloven.
- I: JV (1967) s. 71-108

Om oss jurister, særlig de fra Bergen: kåseri fra Finse-seminaret.
- I: Injuria [nr. 2] (1970) s. 20-25

Om stiftelse og bortfall av servitutter ved hevd: kommentar til
eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 12-14

Noen hovedpunkter i norsk petroleumsskatterett. - I: Oljekonsesjon og
rettslig kontroll / red. A.Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 203-223. - (Offentligrettslige skrifter; 1985:2). - (Solstrandseminaret 1985)

Den skattemessige behandling av forventede fjerningsutgifter -
situasjonen frem til 1978. - I: Samarbeidsavtaler og rammebetingelser. / red. A. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 155-160. - (Offentligrettslige skrifter; 1986:1). - (Solstrandseminaret 1985)

Some main features of Norwegian petroleum taxation. - I: Australian
mining and petroleum law association yearbook (1987). - S. 542 flg.

Tingsretten / revidert av Kåre Lilleholt. - I: Knophs oversikt over
Norges rett. - 9. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - S. 229-296. - Også i 8. utg. 1981, 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969 og 4. utg. 1966

Enkelte skattespørsmål med tilknytning til bruksrettigheter. - I: Lov,
dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / red. Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S. 229-240

Skatteproblemer ved selskapsfinansiering - tynn kapitalisering: praksis
ved ligningen av oljeselskaper. - I: Utv. (1990) s. 1198-1229

Boligbeskatning. - I: Boligrett. - 3. utg. / av Christian Fredrik
Wyller. - Bergen: Wyller, 1992. - S. 339-418. - Også i 1. og 2. utg.