H

Bibliografi - alfabetisk del

Hatland | Haukali | Helland | Henriksen | Hjulstad | Holgersen | Hov | Hove | Husabø | Huser | HæremHatland, Trond

Artikler, bokanmeldelser

Redegjør for hovedprinsippene for utmåling av erstatning for tap i fremtidig erverv:
eksamensoppgave 1. avdeling høst 1990. - I: Injuria [nr. 4] (1992) s. 38-43. - Kommentert av Nils Nygaard i samme nummer

Haukali, Bernhard

Artikler, bokanmeldelser

Studiet og eksamensordningen.
- I: Injuria [nr. 5] (1983) s. 45-46

Vestlia-seminaret 1983.
- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 16-18

Bokanmeldelse av Kompendium i oppgaveskriving / av Mads T. Andenæs,
Pål H. Christiansen og Jan B. Jansen.- Oslo: Bergendal forlag, 1983.
- I: Injuria [nr. 2] (1983) s. 49-51

Helland, Thore Eithun

Bøker, stensiler

Byggjelånsreservasjon: om bruken av
finansieringsbevis/transportfråsegner i entreprise. - Bergen: Universitetet, 1992. - 52 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 35). - Juridisk særavhandling 1989

Henriksen, Arne

Artikler, bokanmeldelser

Kommentar til mønsterbesvarelsen: Kravet om god tro som vilkår for ekstingsjon.
- I: Injuria [nr. 3] (1994) s. 87-89. - Besvarelsen er gjengitt i samme nummer.

Hjulstad, Roar

Bøker, stensiler

Litteraturhenvisning til sentraladministrasjonens organisasjon og
spørsmål om reorganisering. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1971. - (Notat; nr. 3/71)

Holgersen, Gudrun

Bøker, stensiler

Likestillingsloven: særlig om lovens anvendelse i utdanning og næringsliv.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1984. - 234 s.
Anmeldt av Geir Ove Røberg i Injuria [nr. 3] (1985) s. 69-70, av Marit Halvorsen i LoR (1985) s. 589-592 og av Ruth Nielsen i TfR (1985) s. 469-471

Tilbake til arbeid? - folketrygdens regler om ytelser under attføring med
hovedvekt på de sentrale vilkår. - Bergen: Alma Mater, 1992. - 548 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1991

Trygderett: lovforståelse, analysemetode og begrep / av Holgersen og
Nils Nygaard. - Bergen: Alma Mater, 1994. - 275 s. - 1. utg. 1987, 2. utg. 1988 under tittelen: Kompendium i trygderett 2

Artikler, bokanmeldelser

Den norske likestillingsloven. - I: Årbog for kvinderet 1980. -
København: Juristforbundets forlag, 1980. - S. 55-65

Trygderettens utvikling ang. kvinner og deres rettigheter de siste 100 år.
- I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 69-72

Forvirrende rettssituasjon for husmødre.
- I: Juristkontakt (1986) s. 294-297 og s. 323-325

Likestilling mellom kjønnene. - I: Husadvokaten bind 1 / red. Tore
Bråthen. - Oslo: Aschehoug, 1986. - S. 410-431

Viktig verk om kvinnerett: bokanmeldelse av Tove Stang Dahl: Kvinnerett
1 og 2. - Oslo: Universitetsforlaget, 1985.- I: LoR (1986) s. 618-625

Bokanmeldelse av Ligestillingslovene med kommentarer / av Agnete
Andersen og Ruth Nielsen. - København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 1986. - I: TfR (1987) s. 999-1002

Den rettskildemessige vekt av praksis ved spesielle håndhevnings- og
kontrollorganer innen forvaltningen. - I: TfR (1987) s. 404-444

Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven.
- I: LoR (1987) s. 451-472

Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon. - I: Underveis... festskrift til
Eva Kolstad / red. Gunnar Bergby m.fl. - Oslo: Aventura forlag, 1988

Bokanmeldelse av Asbjørn Kjønstad: Folketrygdens uførepensjon. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1988. - I: JV (1989) s. 194-195

Kommentar til eksamensbesvarelsen: Redegjør for og sammenlign reglene om
erstatning for tap av forsørger og reglene om trygdeytelser til gjenlevende ektefelle og barn. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 12-13

Fjern sykdom som vilkår for attføringshjelp.
- I: Sosial trygd [nr. 9] (1991)

Standarisert erstatning ved personskade - lik erstatning for ulikt tap?
- I: LoR (1991) s. 515-536

Sykdom som trygderettslig vilkår.
- I: JV (1992) s. 225-252

Om arbeidet i Undervisnings- og eksamensutvalget: særlig om
undervisningen til 3. avdeling. - I: Injuria [nr. 2] (1993) s. 33-34

Hov, Jo

Bøker, stensiler

Sivil rettergang / av Anders Bratholm og Hov. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1973. - xxxv, 658 s. - 2. og 3. utg. (uten Bratholm): Rettergang i sivile saker. - Oslo: Papinan, 1991/94
Anmeldt av Markus Andresen i Advokatbladet (1973) s. 273-275, av Per Olof Bolding i TfR (1975) s. 109-113.

Rettsforlik. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - 631 s.
Anmeldt av Johs. Andenæs i LoR (1977) s. 326-330 og av Gunnar Aasland i Advokatbladet (1978) s. 105-107

Avtalerett. - Oslo: Universitetsforlaget, 1980. - 348 s. - 2. utg. 1992, 3. utg. 1993
1. utg. anmeldt av Kurt Grönfors i TfR (1981) s. 172-174
3. utg. anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 3] (1993) s. 51

Fornærmedes stilling i straffeprosessen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 252 s.
Anmeldt av Tor-Aksel Busch i Juristkontakt (1984) s. 34-35, av Ole Gjerdrum i Advokatbladet (1984) s. 102 og av Knut Erling Øyehaug i JV (1984) s. 83

Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 191 s.
Anmeldt av Johan Giertsen i Injuria [nr. 5] (1983) s. 12-14, av Stein Husby i Juristkontakt (1983) s. 363-364 og i LoR (1984) s. 159-163, av Ole Gjerdrum i Advokatbladet (1983) s. 559-560 og av Chr. Strømmen Wegge i JV (1984) s. 160

Artikler, bokanmeldelser

En oversikt over reglene i Kjøpslovens § 24.
- I: JV (1966) s. 126-155

Formålsbetraktningers betydning ved lovfortolkning og annen rettsanvendelse.
(eksamensbesvarelse). - I: JV (1968) s. 256-262

Bokanmeldelse av Bernt Hjelje: Frivillig voldgift. - 2. utg. - København:
Juristforbundets forlag, 1973. - I: LoR (1974) s. 378-380

Bokanmeldelse av Per Olof Ekeløf: Rättegång: 1. 2. og 5. häftet. - 4. uppl.
- Stockholm: Norstedts, 1974-75. - I: TfR (1976) s. 490-491

Er de någjeldende regler om behandlingen av tvister angående mindre
økonomiske verdier tilfredsstillende, eller trengs det nye regler? - I: LoR (1977) s. 196-209

Noen spørsmål omkring adgangen til å avsi uteblivelsesdom.
- I: LoR (1977) s. 372-381

Interesseteoriene i straffeprosessen. - I: Lov og frihet / festskrift
til Johs. Andenæs på 70-årsdagen.- Oslo: Universitetsforlaget, 1982. - S. 453-472

Pressens ansvar for gjengivelse av ærekrenkelser.
- I: LoR (1982) s. 470-487

Selvdømme i foreningsforhold.
- I: TfR (1982) s. 181-276

Rettsmidler mot uteblivelsesdommer når den uteblevne har gyldig forfall.
- I: LoR (1983) s. 256-264

Ærekrenkelser og personforfølgning i pressen som rettspolitisk problem.
- I: LoR (1983) s. 35-47

Anmelderansvaret. - I: LoR (1984) s. 65-66. - Kommentarer til artikkelen
av Carl August Fleischer i LoR (1984) s. 563-578. Svar på kritikken:

Noen ytterlige bemerkninger om anmelderansvaret.
- I: LoR (1985) s. 348-351

Rettigheter, rettsforhold og fastsettelsessøksmål. - I: Samfunn rett
rettferdighet : festskrift til Torstein Eckhoff. - Oslo: Tano, 1986. - S. 350-375

(fortsetter)