(fortsettelse)

G

Bibliografi - alfabetisk del

Giertsen | Grahl-Madsen | Greve, G | Greve, H | Grønlien | GussgardGreve, Guri

Bøker, stensiler

Oversikt over familieretten / av Greve og Kirsti Strøm Bull.
- Oslo: NKS, 1989. - 2. utg. 1992

Artikler, bokanmeldelser

Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? - I: Forhandlingerne på
Det 28. nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978. - S. 110-111

Børns retssikkerhet. - I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i
København 23.-28. august 1978. - S. 432-433

Ektefellers felles bolig som deknings- og panteobjekt når ektefellene har felleseie.
- I: JV (1980) s. 49-96

Innlegg i debatten om: Makar och samboendes egendomsförhållanden.
- I: Förhandlingarna vid Det tjugonionde nordiska juristmøtet i Stockholm 19-21 augusti 1981: del 1. - S. 90-93

Morens fortrinnsrett til små barn før og nå. - I: Når bånd brytes: hvem skal den nye
barneloven tjene? / red. Tone Schou Wetlesen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 102-106

Anmeldelse Årbog for kvinderet 1980 / red. Lindgård, Nielsen og Thorbek.
- København, 1980. - I: TfR (1982) s. 141-144

Kreditors plikt til å skaffe debitor erstatningsbolig ved tvangssalg av debitors bolig.
- I: LoR (1982) s. 425-437

Retten til borettsleilighet ved skilsmisse. - I: LoR (1982) s. 155-158.
- Replikk til artikkelen av Lars Borge-Andersen i LoR (1982) s. 330-331

100 års jubileum for vår første norske kvinnelige student: et tilbakeblikk fra 1882
og frem til i dag. - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 67-68

Frifinnelsesdommen.
- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 5-6

Bruksrett til bolig ved separasjon og skilsmisse. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Christian
Fredrik Wyller. - Bergen: Eget forlag, 1985. - S. 433-462. - Også i 1. utg.

Ugift samliv. - I: Boye og Hansen: Personlig økonomi.
- Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1985

Barn og foreldre. - I: Husadvokaten bind 2. / red. Tore Bråthen. - Oslo:
Aschehoug, 1986. - S. 100-123

Økonomiske konsekvenser av ekteskap, partnerskap og samboerforhold. - I: Personlig økonomi 1994.
- 12. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1993. - S. 171-191. - Også i tidl. utg.

Greve, Hanne Sophie

Bøker, stensiler

Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide: bygningsloven kap. XIII. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1976. - 89 s. - (Skrift; nr. 3). - Særavhandling 1976

Midlertidig forbud efter Bygningsloven § 33. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978.
- 101 s. - (Skriftserie; nr. 3)

Kampuchean refugees «between the tiger and the crocodile»: international law and
the overall scope of one refugee situation. - Bergen: H. S. Greve, 1987. - 687 s. - 2 bind. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1988

Artikler, bokanmeldelser

I smeltedigelen: Det juridiske institutt = lærdomsete eller fagskole?
- I: Injuria [nr. 3] (1973) s. 27-29

Sub-contracting: a Norwegian perspective. - I: Offshore contracting in the North Sea. /
redaktør Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 79-83

Forskudd på arv til livsarving: betydningen for arvelaters testasjonsfrihet og gjenlevende
ektefelles rett til lodd i boet. - I: TfR (1988) s. 670-726

Grønlien, Bjarte

Artikler, bokanmeldelser

Bør rettshistorie utgå som eget fag på mellomavdelingen?
- I: Injuria [nr. 3/4) (1982) s. 47-48. - Kommentert av Arne Gjeraker i Injuria [nr. 2] (1983) s. 57-58

Studiereformer - Bergen og Oslo: enkelte bemerkninger.
- I: Injuia [nr. 1] (1983) s. 64-66

Bokanmeldelse av Tore Sandvik, Kai Krüger og Ole Johan Giertsen: Norsk panterett.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1980 / Per Christian Eriksen og Bjarte Grønlien. - I: Juristkontakt (1981) s. 266-269. - Også i: Injuria [nr. 5] (1981) s. 57-62

Gussgard, Karenanne

Artikler, bokanmeldelser

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kompetanse. - I: Rett og rettssal: festskrift til Rolv Ryssdal.
- Oslo: Aschehoug, 1984. - S. 181-196