G

Bibliografi - alfabetisk del

Giertsen | Grahl-Madsen | Greve, G | Greve, H | Grønlien | GussgardGiertsen, Johan

Bøker, stensiler

Kan et aksjekjøp finansieres av firmaets egne midler? - Oslo: Den norske
advokatforening, 1990. - 52 s. - (Småskrift; nr. 55)

Generasjonsskifte. - Bergen: Giertsen, 1993. - xxv, 723 s.
- Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Generasjonsskifte: juridiske spørsmål. - Oslo: Næringslivets Forlag A/S, 1994. - 31 s.
- (Skriftserie utgitt av NHOs prosjekt for familiebedrifter) (På omslaget: Familielederskap, eierskap: Temahefte 2).

Artikler, bokanmeldelser

Bordet fanger?
- Rt. 1980 s. 769. - I: Stud.jur. [nr. 6] (1980) s. 25-28

Erstatningsretten mot nye høyder: kommentar til Frostating lagmannsretts
dom av 2. juli 1980 (Sevaldsen-dommen). - I: Stud.jur. [nr. 5] (1980) s. 6-9

Bokanmeldelse av Jan Fridthjof Bernt: Avtaler med stat og kommune. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1981. - I: Injuria [nr.5] (1981) s. 63-65

Fra rettslivet
- Rt. 1980 s. 485. - I: Injuria [nr. 4] (1981) s. 28-29

Avbestilling og kreditormora i gjensidig bebyrdende kontraktsforhold:
eksamensbesvarelse våren 1981. - I: JV (1982) s. 92-102

Bokanmeldelse av Johs. Andenæs: Fra spredte felter. - Oslo: Tanum-Norli, 1982.
- I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 24

Dommer i straffeprosess 1980.
- I: Injuria [nr. 2] (1982) s. 30-36

Interessant forvaltningsdom
i Rt. 1981 s. 745. - I: Stud.jur [nr. 1] (1982) s. 59-61

Mangler pressen folkeskikk?
- I: Injuria [nr 1] (1982) s. 36

Medvirkningsansvaret i norsk strafferett.
- I: Injuria [nr. 1] (1982) s. 17-25

Nyere rettspraksis: tvml. § 54.
- I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 25-30

Ugyldighetsregel ved brudd på offentlighetsloven.
- I: Stud.jur. [nr. 2] (1982) s. 18-19

Bedrageri eller underslag/ulovlig besittelseskrenkelse? - villedende
sensorveiledning vår 82? - I: JV (1983) s. 84-91. - Også i: Injuria [nr. 1] (1983) s. 37-49

Bokanmeldelse av Jo Hov: Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 5] (1983) s. 12-14

Bokanmeldelse av Torstein Eckhoff: Forvaltningsrett. - 2. utg.- Oslo:
Tanum-Norli, 1982. - I: Injuria [nr. 3] (1983) s. 16-24

Straffeloven § 211 «utuktig».
- I: Injuria [nr. 6] (1983) s. 25-29

Bokanmeldelse av Kristian Huser: Avtaletolking. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1983. - I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 37-38

Endringer i erstatningslovgivningen.
- I: Injuria [nr. 5] (1984) s. 39-43

HR-dom om narko-spaning i Nygårdsparken.
- I: Injuria [nr. 3] (1984) s. 10-12

I hvilken utstrekninger bevisumiddelbarhetsprinsippet gjennomført i
sivil-og straffeprosessen? (eksamensoppgave). - I: Injuria [nr. 2] (1984) s. 12-15 og [nr. 3] s. 13-16

Domstolspraksis og forvaltningspraksis som rettskildefaktor: erfaringer
fra sensur høsten 1984. - I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 23-28

Forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16.
- I: Injuria [nr. 2] (1985) s. 24-28

Kan et ansvalig sivilt selskap slås konkurs?
- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 8-10

Rettergangen i landsviksaker.
- I: Injuria [nr. 1] (1985) s. 50-56

2. avd. V-86: Culpanormen: (kommentar til eksamensoppgave).
- I: Injuria [nr. 3] (1986) s.15-17

Eksamen, 4 avdeling, høst 85: «Forvaltningslovens § 41».
- I: Injuria [nr. 1] (1986) s. 37-41

«Reklamasjoner i kjøp» - en kommentar. (til en studentoppgave). - I:
Injuria [nr. 1] (1986) s. 13-15. - Oppgaven står gjengitt i Injuria [nr. 4] (1985) s. 14-18

Strenge sensorer, kontrakter og død: kommentar til eksamensoppgaven til
Sven Marius Urke trykket i Injuria hefte 2, 1986. - I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19. - Oppgaven er gjengitt i Injuria 1986 nr. 2 s. 51-56

Ansattes stilling ved eierskifte: bokanmeldelse av Lov om lønmodtageres
retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen. - København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1986. - I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 25-27

Ny utgave av Lødrups «Materiell skifterett»: bokanmeldelse av Peter Lødrup:
Materiell skifterett. 7. utg. - Oslo: Eget forlag, 1986. - I: Advokatbladet [nr. 10] (1987) s. 28

Anmeldelse av Sjur Brækhus: Den personlige gjeldsforfølgelse. - 2. utg. -

Universitetsforlaget, 1988. - I: Advokatbladet [nr. 2] (1988) s. 24-25

Forbudet mot å finansiere erverv av aksjer ved lån eller
sikkerhetsstillelse fra selskapet - aksjeloven § 12-10 siste ledd. - I: LoR (1988) s. 421-441

Forvaltningslovens § 41: sensur høsten 1985.
- I: JV (1988) s. 342-346

Generasjonsskifte i bedrifter.
- I: Bergen Banks kvartalsskrift [nr. 1] (1988) s. 17-21

Generasjonsskifte i bedrifter.
- I: LoR (1988) s. 26-39

Lov, likestilling og mannsdominans.
- I: Injuria [nr. 4 ] (1988) s. 26-29

Perspektiv på den nye arvestriden.
- I: Syn og segn (1988) s. 302-309

Pliktdelsarv.
- I: JV (1988) s. 1-33

Debitors rett og legitimasjon under gjeldsforhandling: kommentarer til
fak.oppgave 3. avd. høst 1988. - I: Injuria [nr. 1] (1989) s. 15-17

Kommentarer til besvarelsen om «Avtalepant i enkle pengekrav». - I:
Injuria [nr. 5] (1989) s. 37-38

Kommentarer til mønsterbesvarelsen: Sikring av enkle krav. 3. avd. UiO
høsten 1988. - I: Stud.jur. [nr. 4] (1989) s. 37-38

Norge trenger en menneskerettighetserklæring.
- I: Bergens Tidende 19.5.1989

Norge trenger en menneskerettighetserklæring.
- I: Injuria [nr.4] (1989) s. 26-27

Kommentar til eksamensbesvarelsen: Omstøtelse av gaver og gavelignende
disposisjoner i konkurs. 3. avd. vår 1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 37. - Den kommenterte oppgaven er gjengitt i samme nr.

Viktigst på 3. avd.: Partsforholdene.
- I: Injuria [nr. 4] (1990) s. 12-14

«Nytt», spennende rettsområde: EF-rett.
- I: Injuria [nr. 4] (1991) s. 40-41

Å lese og å studere - ikke det samme.
- I: Injuria [nr. 6] (1992) s. 25-28

Lovfestede og ulovfestede regler om grunnlag for erstatningsansvar ved
mislighold av kontrakter. Kommentar til en eksamensoppgave. - I: Injuria [nr. 7] (1993) s. 77-78

Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av
selskapets økonomiske stilling. - I: Juristkontakt

Gjelstad, Øyvind

Bøker, stensiler

Materielle vilkår for å sikre tvangsfullbyrding av pengekrav ved arrest. - Bergen:
Universitetet, 1991. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 34)

Artikler, bokanmeldelser

Når blir en mistenkt å betrakte som siktet og hvilken betydning har det
for hans rettsstilling? - fak oppg. nr. 2 teori 4. avd. vår -89. - I: Injuria [nr. 3] (1989) s. 29-33

Grahl-Madsen, Atle

Grahl-Madsens bibliografi er ikke komplett, en rekke publikasjoner av ikke-juridisk karakter er utelatt.

Bøker, stensiler

Menneskerett og sunt vett: utvalgte artikler om flyktninge- og
befolkningsproblemer, 1949-1959. - Bergen: Flyktningevenner i Vest-Norge, 1959. - 139 s.

Partivalg og personvalg: regler og tips for kumulering ved kommunevalg.
- Bergen: J. D. Beyer A.S forlag, 1959. - 36s.

The status of refugees in international law: Vol. 1: Refugees character
og Vol. 2: Asylum, entry and sojourn. - Leyden: A.W. Sijthoff, 1966/72. - 499 + 482 s. - Juridisk doktoravhandling. - Nytt opplag Bergen 1984
Anmeldt av E. Hambro i LoR 1967 s. 83-88

Kumulasjon: teknikk og taktikk. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1971. - 72 s.

Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges Handelshøyskole, 1973. - 55 bl. -
(Særtrykkserie; nr. 99). - Tidligere utgitt i Bedriftsøkonomen [nr. 3-7] (1972)

Territorial asylum.
- Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1980. - xvi, 231 s.

Bergen i verden: foredrag fra Internasjonale dager i Bergen 1982 / red.
Grahl-Madsen og B. Sandberg. - Bergen: Universitetet, 1985. - 300 s.

Norsk fremmedrett i støpeskjeen: et bidrag til debatten om ny fremmedlov.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1985. - 295 s.
Anmeldt av Tor G. Birkeland i LoR (1986) s. 231-233

The emergent international law relating to refugees: past, present, future.
- Bergen: Universitetet, 1985. - 121 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 10)

Stemming the tide: refugee law and policy in a troubled world. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1987. - Også i: Defense of the Alien [nr. 10] (1987)

Makter og mennesker: studier i folkerett og fremmedrett: utvalg av
Grahl-Madsens artikler / red. Jørgen Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.
Anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet 1991 nr. 10 (på s. 34)

Artikler, anmeldelser

Familievern - en forsømt oppgave.
- I: Sosialt arbeid (1960) s. 262-268

Formuesforholdet mellom ektefeller som erverver domisil i Norge. - I:
TfR (1960) s. 183-195. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 229-240

The status of refugee minors in Norway. - I: Weggis Report 1960. -
Vaduz: Fridtjof-Nansen-Institut. - S. 125-138

Fridtjof Nansen. - I: Ny Fremtid [2] (1961) s. 63-83. - Også i:
Dagbladet og Morgenavisen 9.10.61. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 241-249

Europas brudd med fortiden. - I: Aftenposten 17.7.1962

Tanker omkring Norges utviklingshjelp. (Grunnloven § 75). - I: Morgenposten 27.9. og 28.9.1962

Utviklingshjelpen.
- I: Aftenposten 3.8. 1962

Asyl and Anerkennungsverfahren nach dem Völkerrecht: die Praxis in
Frankreich, Belgien und Norwegen. - I: Heilsbronn-Colloquium / Kornrumpf et al (ed.). - Augsburg, 1963. - S. 88-97

Egne departementer for statbedrifter og statsbanker?
- I: Verdens Gang 1.11. 1963

Expulsion and refugees.
- I: Nordisk tidsskrift for international ret (1963) s. 41-50

Muligheter for bedre koordinering av utviklingshjelpen.
- I: Morgenposten 21.9. 1963

Sentralisert statsmakt eller aktivt folkestyre: anmeldelse av J. B. Hjort:
Demokrati og statsmakt. - I: Verdens Gang 18.12. 1963

Bør Norge bli en forbundsstat?
- I: Verdens Gang 10.3.1964

Sakfører - advokat.
- I: Verdens Gang 18.5.1964

Statsadvokaten og rettsikkerheten.
- I: Verdens Gang 24.7.1964

Søkelys på asylretten.
- I: LoR (1964) s. 411-414

Wienerkonvensjonen om konsulære forbindelser av 24. april 1963.
- I: LoR (1964) s. 41-46. - Også i: Nordisk tidsskrift for international ret (1964) s. 301-309

Further development of international refugee law. - I: Nordisk tidsskrift
for international ret (1965) s. 159-180

De Forente Nasjoners kompetanse i spørsmål om krenkelser av menneskerettighetene.
- I: Nordisk tidsskrift for internasjonal rett (1966) s. 173-189. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 11-27

The European tradition of asylum and development of refugee law. - I:
Journal of peace research (1966) s. 278-289

Asylretten i Norden. - I: TfR (1967) s. 302-325. - Også i: Makter og
mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 254-276

Forvaltningsrett og forvaltningslov.
- I: Bedriftsøkonomen (1971) s. 18-23

Internasjonale arveoppgjør: universalsuksesjon kontra scission.
- I: TfR (1971) s. 399-454

Offentlighet i forvaltningen.
- I: Bedriftsøkonomen (1971) s. 530-536

Europeisk fellesskap: artikkel i fire deler. - I: Bedriftsøkonomen (1972)
s. 119-132, 172-185, 282-291 og 333-356. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

Handelsavtalene mellom EF og seks EFTA-stater. - I: Bedriftsøkonomen (1972)
s. 538-551. - Også i: Europeisk fellesskap. - Bergen: Norges Handelshøyskoles, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 99)

Avtaleverket om frihandel mellom Norge og EF. - I: Bedriftsøkonomen (1973)
s. 252-261. - Også utgitt ved Norges Handelshøyskole, 1973. - (Særtrykkserie; nr. 104)

Diplomatisk asyl. - I: Aftenposten 21.11. 1973 (kronikk). - Også i:
Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 250-253

Politiske forbrytelser. - I: Bergens Tidende 31.7.1974 (kronikk). - Også i:
Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 283-286

Utlevering av lovbrytere. - I: Aftenposten 15.1.1974 (kronikk). - Også i:
Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 277-282

1984: fremtiden som er begynt. - Bergen: Norges Handelshøyskole, 1975. -
S. 366-377. - (Særtrykkserie; nr. 113). - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 28-54.

Motstandsbevegelser fra krigsrettslig synspunkt. - I: Norsk militært
tidsskrift (1976) s. 227-236. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 55-67

Novum mare clausum: bokanmeldelse av Carl A. Fleischer: Fiskerigrensen,
folkeretten og den økonomiske sone. - Oslo: Universitetsforlaget, 1977. - I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 101-106

De nordatlantiske landområder i strategisk perspektiv. - I: Norsk militært tidsskrift
(1978) s. 115-128. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 78-98

Dødsstraff i krigstid. - I: Norsk militært tidsskrift (1978) s. 435-459.
- Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 99-131

Internasjonal rett mellom makt og moral. - I: Svensk juristtidning (1978)
s. 321-330. - Tiltredelsesforelesning som professor i internasjonal rett ved Uppsala universitet. - Også i: The spirit of Uppsala. - Berlin: de Gruyter, 1984. - S. 16-24. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 68-77

Anerkjennelse av flyktninger i Norge. - I: Nordisk tidsskrift for internasjonal rett (1979)
s. 158-170. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 294-307

Conflict between the principle of unitary succession and the system of
scission. - I: International and comparative law quarterly (1979) s. 598-643

De facto-flyktninger i Norge. - I: Flyktning i Norden / red. G. Melander.
- Lund, 1979. - S. 38-44. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 287-293

Decolonization: the modern version of a «just war». - I: German yearbook
of international law (1979) s. 255-273

Makter og mennesker i folkerettens lys. - I: Internationella studier
[nr. 3] (1979) s. 10-15. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 132-135

International law at the crossroads. - I: Scandinavian studies in
international law (1980) s. 175-186

Økonomisk sone rundt Jan Mayen? - I: Nordisk tidsskrift for
international ret [nr. 1/2] (1980) s. 3-13. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 136-149

International law and organization for a new world order.
- I: UNITAR News (1981) s. 21

International solidarity and the protection of Refugees.
- I: AWR Bulletin [19/28] (1981) s. 4-7

Refugees and refugee law in a world in transition.
- I: AWR Bulletin [19/28] (1981) s. 175-186

«Aut dedere, aut punire»: et element i internasjonal strafferett.
- I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetesforlaget, 1982. - S. 113-122. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 308-316

International refugee law today and tomorrow. - I: Archiv des
Völkerrechts [20] (1982) s. 411-467

Reflections concerning the teaching of and research into refugee law.
- I: Collected proceedings. - Geneva: United Nations, 1982. - S. 317-324. - Proceedings from: United Nations High Commisioner for refugees: symposium on the promotion, disseminaton and teaching of fundamental human rights of refugees (Tokyo, 7-11 December 1981)

Refugees and refugee law in a world in transition: transnational legal
problems of refugees. - I: Michigan yearbook of international legal studies (1982) s. 65-88

The small nations of the north in Nordic cooperation. - I: Nordisk
tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1982) s. 3-7

The special regime of refuges.
- I: AWR Bulletin [20] (1982) s. 113-121

Commision and High Commisioner: two modes of international control. - I:
Essays in honour of Voitto Saario and Toivo Sainio. - Helsinki: Finnish branch of the International law association, 1983. - S. 40-50

Identifying the world's refugees.
- I: The annals of the American academy of political and social science 1983. - Beverly Hills, California, 1983. - S. 358-368

Juridiske sider ved flyktningestatus. - I: Flyktning i Norge. - Oslo:
Redd Barna, 1983. - S. 20-26

Refugees, League of Nations offices. - I: Encyclopedia of public
international law. - Vol. 5 (1983). - S. 254-255

Refugees, United Nations High Commisioner. - I: Encyclopedia of public
international law. - Vol. 5 (1983). - S. 255-258

Regulating the refugees: U.N. convention/ protocol on territorial
asylum, legal developments in various countries. - I: Defense of the Alien [vol. 5] (1983) s. 64-70

The League of Nations and the refugees. - I: The League of Nations in
retrospect. - Berlin: W. de Gruyter, 1983. - S. 358-368

Ways and prospects of international co-operation in refugee matters.
- I: AWR Bulletin (1983). - S. 113-118

Wege und Chancen zu internationaler Zusammenarbeit. - I: Asylpolitik der
Bundesrepublik Deutschland. - Baden-Baden: Nomos, 1983. - S. 229-236

Analyse av juridisk embetseksamen, vårsemesteret 1984.
- I: Injuria [nr. 4] (1984) s. 4-11

Autonomi - tidens melodi. - I: Bergens Tidende 14.7.1984 (kronikk). -
Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 170-175, under tittelen «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia».

En «erklæring» i perspektiv.
- I: Bergens Tidende 12.9.1984 (kronikk)

Fjerde nordiske symposium om flyktningrett. - I: Nordisk tidsskrift for
international ret (1984) s. 3-6

Kronen og det suverene parlament. - I: Bergens Tidende 12.7.1984 (kronikk).
- Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 166-170, med tittel «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

Selvstyre for Shetland? - I: Bergens Tidende 10.7.1984 (kronikk). - Også i:
Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991 s. 162-166, med tittel «Selvstyre for øyene rundt Storbritannia»

Tvangsmidler i fremmedretten.
- I: Bergens Tidende 27.8.1984 (kronikk)

Aliens and refugee law: national report - Norway. - I: National Reports (vol. 3).
- Heidelberg: Springer Verlag, 1985. - S. 1-42. - Referat fra «The legal position of aliens in national and international law». - Colloquium som ble avholdt på Max Planck institute for comparative public law and international law, Heidelberg 11.-13. september 1985

Forord til «Bergen i verden». - I: Bergen i verden. - Bergen:
Universitetet, 1985. - S. 7-8

Interim eutelsat: organizationel character and legal personality. - I:
Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-8

Menneskerettighetene i dagens og morgendagens verden. - I: Bergen i verden.
- Universitetet i Bergen, 1985. - S. 261-272. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 150-161

Refugees and displaced persons: meeting the challenge.
- I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 3/4] (1985) s. 3-10

Sweden and humanitarian law.
- I: Akron law reviews (1985) s. 469-472

The evolution of the Nordic autonomies.
- I: Nordisk tidsskrift for international ret [nr. 1/2] (1985) s. 4-9

Ekteskap på oppsigelse.
- I: Bergens Tidende 19.6.1986 (kronikk)

En ny familierett.
- I: Bergens Tidende 20.6.1986 (kronikk)

Fremmede ubåter på sjøterritoriet og i indre farvann: et folkerettslig
perspektiv. - I: Nordic journal of international law (1986) s. 170-194. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 176-210

Immigration and human rights: international dimentions.
- I: Defense of the alien [nr. 8] (1986) s. 122-129

Introduction to the 3. conference on the small nations of the north in
constitutional and international law in Kautokeino, Norway, June-July 1985. - I: Nordisk tidsskrift for international ret [vol. 1/2] (1986) s. 2-6

Kampen mot terrorismen. - I: Bergens Tidende 20.10.1986 (kronikk). -
Også i: Aftenposten 1986. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 317-321

Protection of refugees by their country of origin. - I: Yale journal of
international law [vol. 11:2] (1986) s. 362-395

Sanctuary: legal aspects.
- I: Defense of the alien (1986) s. 189-199

Avhøringstema, bevisproblemer og troverdighet. - I: Nordic journal of
international law (1987) s. 139-150. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 338-352

Avvisning og bortvisning fra Norge: norsk fremmedrett i en overgangstid.
- I: Mennesker og rettigheter [nr. 2] (1987) s. 24-28. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 322-330

Dramaet Karl Linnas.
- I: Bergens Tidende [nr. 31] (1987) (kronikk)

Flyktningene har ikke skylden.
- I: Bergens Tidende [nr. 38] (1987) (kronikk)

Fridtjof Nansen: den første høykommisær for flyktninger.
- I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 18-20

Hvem er flyktning? - I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 14-16. - Også i:
Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 331-337

Hvor mange asylsøkere?
- I: Bergens Tidende [nr. 52] (1987) (kronikk)

Jeg gråter for Norge.
- I: Bergens Tidende [nr. 47] (1987) (kronikk)

Jusstudiet mot år 2000.
- I: Bergens Tidende [nr. 5] (1987) (kronikk)

Kalaallit Nunaat Grønland på vei mot selvstyre. - I: Juristkontakt
(1987) s. 456-464. - Også i: Injuria 1987 nr. 1 s. 4-13. - Og i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 211-225.

Kommando og ytringsfrihet.
- I: Bergens Tidende [nr. 54] (1987) (kronikk)

Nansens arv.
- I: Flyktning [nr. 2] (1987) s. 20-21

Ny utlendingslov. - I: Aftenposten 8.3.1987 (kronikk)

Når «rett» blir til «ikke rett».
- I: Bergens Tidende [nr. 38] (1987) (kronikk)

The emergent international law relating to refugees: past - present - future:
the refugee problem on universal, regional and national level. - I: Refugee problem on universal, regional and national levels. - Thessaloniki: Institute of international public law and international relations, 1987. - S. 163-262. - (Thesaurus Acroasium [Vol. 13])

The legal position of aliens in Norway. - I: Die Rechtsstellung von
Ausländers nach staatlichem Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law / ed. by Jocken Abr. Frowein and Torsten Stein. - Berlin: Springer, 1987. - S. 983-1008

Universitetet i Bergen: juridisk embetseksamen, 2. avdeling høsten 1986.
- I: Injuria [nr. 1] (1987) s. 49-51

Custom, legislation and treaty as the basis of self-government. - I:
Nordic journal of international law (1988) s. 295-300

Et samfunns- og problemorientert juridisk studium.
- I: Injuria [nr. 1] (1988) s. 8-14

The death penalty: the moral, ethical and human rights dimensions: the
human rights perspective. - I: Revue internationale de droit penal (1988) s. 567-581

U-loven.
- I: StudVest [nr. 7] (1988) (kronikk)

Utlendingsloven.
- I: Bergens Tidende [nr. 61] (1988) (kronikk)

EF-rettens aktuelle og forventede innvirkning på norsk lovgivning.
- I: Injuria [nr.3] (1989) s. 39-40

Iverksetting av vedtak som innebærer at utlending må forlate riket.
- I: TfR (1989) s. 550-588. - Også i: Makter og mennesker. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - S. 353-386

Asylum, territorial. - I: Encyclopedia of public international law. -
Instalment 8. - Amsterdam: North Holland, 1992. - S. 42-46

(fortsetter)