F

Bibliografi - alfabetisk del

Fanebust | Fosnes | Frantzen | Frihagen | Frølich


Fanebust, Arne

Bøker, stensiler

Oppsigelse på politisk grunnlag: problemstillinger, lovstoff og aktuelle saker.
- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - 41 s. - (Skrift; nr. 7/76)

Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om «saklig grunn» i forhold på bedriftssiden.
- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 61 s. - (Skriftserie; nr. 3/77)

Dommer i tjenestemannsrett: dommer og uttalelser fra Ombudsmannen i
tjenestemannssaker. - 3. utg. / red. Fanebust. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 84 s. - (Skriftserie; nr. 1/79). - 1. og 2. utg. 1972 og 1977

Midlertidig tilsetting: bruk av midlertidig tilsetting og
rettsstillingen for midlertidig personale. - Bergen: Universitetet, 1982. - 95 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 2)

Tjenestemannsrett: tilsetting og opphør av arbeidsavtaler: rett og plikt
i arbeidsforholdet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - xi, 282 s.

Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om «saklig grunn», forhandlings- og
søksmålsordningen, sanksjonssystemet. - 2. utg. - Bergen: Universitetsforlaget, 1989. - xii, 406 s. - 1. utg. 1985: Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1986
1. utg. anmeldt av Rut Nielsen i TfR(1986) s. 570-572, av Thor-Erik Johansen i Juristkontakt (1986) s.66, av Tor Aa. Gjone i LoR (1987) s. 58-62 og av Grete Mossige i Norsk farmaceutisk tidsskrift [nr. 4](1986) s. 33
2. utg. anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt (1990) s. 168, av Stephan Didrik Eid i Advokatbladet [nr. 6](1991) s. 32 og av Gro Eriksen i Injuria [nr. 1] (1990) s. 36

Artikler, bokanmeldelser

Avskjed av tjenestemenn.
- I: Juristkontakt (1972) s. 178-180, s. 202-206, s. 216-219

Bokanmeldelse av Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard:
Administration og borger. - København: Juristforbundets forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 9-10

Bokanmeldelse av Henning Jakhelln: Temporær arbeidsassistanse (arbeidsutleie).
- Oslo: Eget forlag, 1973. - I: Juristkontakt (1974) s. 29 og 31

Oppsigelse på politisk grunnlag. - I: Rett og humanisme: festskrift til
Kristen Andersen / redaktør Henning Jakhelln. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 152-168

Ajourført behandling av arbeidsretten. Bokanmeldelse av Peter J. Bernhardt:
Arbeidsrett del 1: om arbeidsavtalen. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1978.- I: Bedriftsøkonomen (1978) s. 538

Politimannens tjenesterettslige stilling. - I: Kompendium beregnet på
studium av spesialfaget politirett hefte 1 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 41-106

Lærebok i bedrifts- og personalrett: bokanmeldelse av Fr. Fr. Gundersen og
Chr. Schjoldager: Bedrifts-og personalrett. - Jar: Gundersen, 1979. - I: Bedriftsøkonomen (1979) s. 284-285

Om utlysning av stillinger i offentlig tjeneste.
- I: LoR (1979) s. 62-76

Anmeldelse av Hasselbalch: Ansættelsesretten. - København, Jurist- og
Økonomforbundets forlag, 1985. - I: TfR (1985) s. 700

Anmeldelse av Krarup og Matthiassen: Afskedigelseret. - København:
Gads forlag, 1984. - I: TfR (1986) s. 431-434

Arbeidsmiljøloven 10 år: hva har tvistespørsmålene dreiet seg om? - I:
Arbeidsliv og arbeidsmiljø. - Bergen: Universitetsforskning, 1988. - S. 27-36. - (Publikasjon; nr. 1)

Fosnes, Trygve

Bøker, stensiler

Politirett: allmenn politirett: politiets oppgaver og funksjoner. Notat utarbeidet
til studieformål. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1984. - VII, 184 s.

Bruk av tvangsmidler for å håndheve offentligrettslige plikter. - Bergen:
Universitetet, 1985. - 73 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 11)

Artikler, bokanmeldelser

Status, kompetanse og funksjoner til rektor ved de akademiske institusjoner
i Norge. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1970) s. 43-57

Straff eller andre sanksjoner for å håndheve forvaltningslovgivningen?
- I: Kriminalpolitikk / red. Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - S. 111-116

Avkall i stedet for tilbakekall av offentligrettslige rettigheter.
- I: JV (1978) s. 267-282

Politiets oppgaver og midler i trafikksituasjoner. - I: Kompendium beregnet
på studium av spesialfaget politirett, hefte 3 / red. Sverre Tønnessen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1978. - S. 1-81

Forhåndsdom uten forsvar.
- I: LoR (1988) s. 369-376

Nordhus/Vogts voldsundersøkelse.
- I: LoR (1988) s. 148-151

Frantzen, Torstein

Artikler, bokanmeldelser

Hvor langt er betalinger foretatt av konkursdebitor før fristdagen
bindende for konkurskreditorene:eksamensoppgave 3. avd. høsten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 26-30. - Besvarelsen er kommentert av Kristian Huser på s. 30-31 i samme nummer

Praktikum 3. avdeling høsten 1991. - I: Injuria [nr. 3A] (1992) s. 32-35.
- Besvarelsen er kommentert av Bjarte Eikeseth på s. 35-37 i samme nummer

Frihagen, Arvid

Bøker, stensiler

Fra prisrådets praksis: Prisrådets stilling til leverandørers bruk av sin
monopollignende makt til å regulere melkeomsetningen og installasjonsvirksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1960. - 98 s.

Prisrådets organisasjon og virksomhet. - Oslo: Universitetsforlaget, 1961.
- 82 s. - Licentiatsgradsarbeid ved Univ. i Oslo

Linjekonferanser og kartell-lovgivning: offentlig kontroll og regulering av linjekonferanser
og andre private, konkurransebegrensende avtaler i internasjonal sjøfart. - Oslo: Universitetsforlaget, 1963. - 490 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1963
Anmeldt av Kürt Grönfors i Svensk juristtidning (1964) s. 358, av Nils Grenander i TfR (1965) s. 218-223 og i Juristen (1964) s. 105-106

Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten. - Oslo:
Universitetsforlaget, 1966. - 535 s.
Anmeldt av Jan Skåre i LoR (1967) s. 237-240

Inhabilitet i forvaltningen. - 3. utg. - Oslo: Norges juristforbund, 1970.
- 49 s. - (Småskrift; nr. 1). - 1. og 2. utg. 1969

Omgjøring som ikke er til skade for noen part og omgjøring til skade for
en part før han er underrettet om vedtaket, etter Fvl. § 35 og pga. ugyldighet. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 42 b. - (Notat; nr.1/70)

Organer for juristene ved Universitetet i Bergen. - Bergen: Institutt
for offentlig rett, 1970. - bl. - (Notat; nr. 3/70)

NAVF's forvaltningsmessige stilling. - Bergen: Universitetsforlaget, 1971.
- Også i: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1971. - 41 s. - (Notat; nr. 1/71)

Statens kontroll med kommunene. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1972.
- 17 bl. - (Notat; nr. 2/72)

Delegasjon av forvaltningsmyndighet. - Oslo: Norges juristforbund, 1973.
- 61 s. - (Småskriftserien nr. 2)
Anmeldt av Erik Keiserud i Juristkontakt (1973) s. 136 og av Haldor Høyte i Juristkontakt (1973) s. 163-164

Offentlighetsloven og kommunalforvaltningen. - Bergen: Institutt for
offentlig rett, 1974. - 24 s. - (Skrift nr. 2/74)

Avskjed fra offentlig tjeneste: arbeidsrett og forvaltningsrett. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1976. - 10 s. - (Skrift nr. 8/76). - Også i: Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 187-195

Offentlige anbudsregler / red. Frihagen. - Bergen: Institutt for
offentlig rett, 1976. - 165 s. - (Skrift nr. 6/76)

Kommunal og fylkeskommunal kontrahering av bygg- og anleggsarbeider: forslag
til retningslinjer - utarbeidet på grunnlag av Tvedt-utvalgets innstilling i NOU 1975:9 / av Frihagen og Bjørn Aakre i samarbeid med Tore Sandvik og B. Sulland. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1977. - 17 s. - (Skriftserie; nr. 4)

Forvaltningsrett i hovedtrekk. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - 285 s.
Anmeldt av Randi Gravningsmyhr i Juristkontakt (1978) s. 157, av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet (1978) s. 193-194 av Rune Lavin i TfR (1980) s 125-134 og av Håkon Eriksen i JV (1988) s. 36-37 (andre opplag) Beregning av royalty = The point og reference for royalty value. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 130 s. - (Skriftserie; nr. 3)
Anmeldt av Pål Mitsem i Juristkontakt (1979) s. 331-332 Entrepriseinstruks for kommune og fylkeskommune / av Frihagen og Bjørn Aakre. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1979. - 72 s. - (Skriftserie; nr. 2/79)
Anmeldt i Advokatbladet (1979) s. 220-221

Kodifisering og lovfesting av reglene om oljeutvinning: skisse som diskusjonsgrunnlag
til Oljerettsmøtet i Bergen 5.-6. okt. 1979. - Bergen: A. Frihagen, 1979. - III, 45 bl.

Taushetsplikt etter forvaltningsloven. - Bergen:
Forlaget A. Frihagen A/S, 1979. - 299 s.
Anmeldt av Liv Gjølstad i LoR (1980) s. 364-367, av Audvar Os i Advokatbladet (1980) s. 25 og av Jan Skåre i Nordidk administrativt tidsskrift (1981) s. 91

Vilkår ved utvinningstillatelser m.v. etter forslag til petroleumslov: lovutkastets § 44
- særlig med sikte på sikkerhetskrav, konsesjonstildeling, overdragelse, § 25 - tillatelser og ilandføring. - Bergen: Universitetsforlaget, 1979. - 127 s. - Også i: Institutt for offentlig rett skriftserie; nr. 5/79
Anmeldt av Tore Helliesen i Advokatbladet (1980) s. 309 og av Hanne Margrethe Ingebrigtsen i LoR (1981) s. 575-576

Norske varer og tjenester ved oljeutvinning: preferanse, industriavtaler og teknologiutvikling.
- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1980. - 38 s. - (Skriftserie; nr. 1/80)

Offentlige anbudsregler - innkjøp: statens innkjøpsforskrifter og innkjøpsinstruks
for kommune og fylkeskommune med kommentarer. - Oslo: Forlaget A. Frihagen A/S, 1980. - 383 s.
Anmeldt i Advokatbladet (1980) s. 267

Partsrettigheter i ansettelsessaker - partsoffentlighet og saksbehandling
ved ansettelse i stat og kommune. - Oslo: A. Frihagen A/S, 1981. - 270 s. - Deler tidligere utgitt: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1980. - 98 bl. - (Skriftserie; nr. 4/80)
Anmeldt av Gustaf Petrén i TfR 1983 s. 136-137

Olje og fiske: rettslige problemer og rettslige muligheter = Oil and fishing:
legal problems and legal possibilities. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 137 s. - (Også i: Offentligrettslige skrifter; 1: 82)
Anmeldt av Ulfstein og Ørebech i LoR (1983) s. 265-268 og av Stig Wigum i Advokatbladet (1982) s. 271-272

Statsdeltakelsesavtalene: utvikling og standardisering = The state participation
agreements: developments and standardization. - Bergen: Universitetsforlaget, 1982. - 159 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)
Anmeldt av Knut Kaasen i Juristkontakt (1983) s. 210-212

Offshore tender bidding: contracting for oil and gas development in the North sea:
the offshore tender bidding system. - Bergen: Universitetsforlaget, 1983. - 178 s.
Anmeldt av Marius Gisvold i Juristkontakt (1984) s. 155-156

Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan: foredragsmanuskripter og arbeidsnotater
til Det sjette bergenske oljerettssymposiet 6.-7. desember 1983 på Solstrand / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - 267 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr.2)

Anbudskonkurranse og dokumentinnsyn: anbyders rett til opplysning og innsyn
ved anbudskonkurranse om entreprise for det offentlige. - Bergen: Universitetet, 1984. - 89 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 4)

British-Scandinavian offshore constuction seminar: offshore contracting and contracts:
papers presented at the Second British-Scandinavian offshore construction contract seminar held in Bergen 15.- 16. mai 1985 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 206 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Inhabilitet etter forvaltningsloven. - Oslo: A. Frihagen, 1985. - 565 s.
Anmeldt av Gustaf Petrén i TfR (1987) s. 523-524, av Per Sandvik i Advokatbladet[nr. 5] (1986) s. 26 og av Stein Husby i Juristkontakt (1986) s. 148-149. Anmeldelsen til Husby ble kommentert i Juristkontakt (1986) s 246 av Sverre Jansen

Oljekonsesjon og rettslig kontroll: foredragsmanuskripter og arbeidsnotater
til Det sjuende bergenske oljerettssymposium 5. og 6. desember 1984 / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - 281 s. - (offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Unitavtaler - unitavtaler på den norske kontinentalsokkel:
samarbeidsavtaler med offentligrettslige perspektiver = Unit operating agreements from the Norwegian sector: joint ventures with order aspects. - Bergen: A. Frihagen, 1985. - 78 s. - Også i Oljekonsesjon og rettslig kontroll, 1985

Forvaltningsloven: kommentarutgave. - 2. utg. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1986.
- 1063 s. - 2 bind. - Tidligere utkommet i 1967 som «Forvaltningsloven: oversikt over innhold og forarbeider»
1. utg. anmeldt av Jacob Walnum i LoR (1968) s. 93-95
2. utg. anmeldt i Advokatbladet [nr. 4] (1987) s. 33 , av Arne Fliflet i Juristkontakt (1987) s. 312-313, av Odd Jarl Pedersen i LoR (1988) s. 226-228, av Gustav Petrén i TfR (1988) s. 203-205 og av Arne Fliflet i Juristkontakt (1987) s. 312-313

Samarbeidsavtaler og rammebetingelser: foredrag og arbeidsnotater til
Det åttende bergenske oljerettssymosium 4. og 5. desember 1985 / red. Arvid Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

11. runde avtalene: foredrag og arbeidsnotater til det niende og tiende bergenske
oljerettssymposium / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - 211 s. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Video: Forvaltningsloven - enkeltvedtak / medvirkning fra Berte-Elen Konow.
- Bergen, 1987. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 5)

Video: Inhablilitet etter forvaltningsloven. - Bergen, 1987.
-(Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Video: Partsoffentlighet etter forvaltningsloven. - Bergen, 1987.
- (Offentligrettslige skrifter; nr. 3)

Video: Partsrettigheter i ansettelsessaker. - Bergen, 1987.
- (Offentligrettslige skrifter; nr. 4)

Plan og bygningsloven: kommentarutgave:
Bind 1: Ramme og saksbehandling. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1988. - 325 s.
Bind 2: Rikspolitiske bestemmelser, fylkesplan og kommuneplan. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1988. - 392 s.
Bind 3: Reguleringsplan. - Oslo: Forlaget A. Frihagen A/S, 1989. - 582 s.
Bind 4: Konsekvensutredning og ekspropriasjon.. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1990. - 465 s.

Praktiske oppgaver i forvaltningsrett. - 6. utg. - Bergen: Alma Mater, 1989. - 177 s.
- Tidligere utg. 1971, 1973, 1975, 1978 og 1987
5. utg. 1987 er anmeldt av Håkon Eriksen i JV (1988) s. 367-38

Forvaltningsrett I: Forvaltning og kompetanse. - 3. utg. - Oslo:
Forlaget A. Frihagen, 1991. - 400 s. - 1. utg. 1968 med tittelen: Lærebok i forvaltningsrett
1. utg. 1968 anmeldt av A. B. i Juristkontakt [nr. 6] (1968) s. 4-5
2. utg. 1977 anmeldt av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet(1978) s. 193-194 og av Rune Lavin i TfR (1980) s. 125-134
3. utg. anmeldt av Toril Kristiansen i LoR (1994) s. 125-128

Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 6. utg. - Bergen:
Forlaget A. Frihagen, 1992. - 164 s. - Tidligere utgitt 1971, 1972, 1975, 1987 og 1989. - Alf Bruland var medforfatter til de to første utgavene
1. utg. anmeldt av Audvar Os i Juristkontakt (1971) s. 107 og av Nils Fjellanger Bakke i Juristkontakt (1972) s. 162-163
4. utg. 1987 anmeldt av Håkon Eriksen i JV (1988) s. 36 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1987) s. 44
6. utg 1992 anmeldt av Roald Sjoner i Juristkontakt [nr. 1] (1993) s. 62-63

Forvaltningsrett II: Saksbehandling. - 5. utg. - Oslo: Forlaget A. Frihagen, 1992.
- 278 s. - 1. utg. 1969, 2. utg. 1969
3. utg. 1975 anmeldt av Eivind Smith i LoR (1976) s. 140-144
4. utg. 1977 anmeldt av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet (1978) s. 193-194 og av Rune Lavin i TfR (1980) s. 125-134
5. utg. 1992 anmeldt av Toril Kristiansen i LoR (1994) s. 125-128

Forvaltningsrett III: Omgjøring, kontroll og ugyldighet. - 4. utg. - Oslo:
Forlaget A. Frihagen, 1992. - 328 s
1. utg. 1971 anmeldt av Tor Solem i Juristkontakt (1971) s. 84
3. utg. 1977 anmeldt av Gunnar Nerdrum i Advokatbladet (1978) s. 193-194 og av Rune Lavin i TfR (1980) s. 125-134
4. utg. 1992 anmeldt av Roald Sjoner i Juristkontakt [nr. 9/10] (1993) s. 65-66 og av Toril Kristiansen i LoR (1994) s. 125-128

Offentlighetsloven, taushetsplikt og partsinnsyn: kommentarer til offentlighetsloven
og de tilknyttede bestemmelser i forvaltningsloven: bind 1 og 2. - 3. utg. - Bergen; Forlaget A. Frihagen, 1994. - 378 + 475 s. - 1. utg. 1970, 2. utg. 1974
2. utg. anmeldt av Gunnar Nedrum i Advokatbladet (1974) s. 253-254 og av Erik Keiserud i Juristkontakt (1975) s. 71

Artikler, bokanmeldelser

Et kommisjonsspørsmål.
- I: JV (1955) s. 129-132.

Noen bemerkninger om selvdømme etter norsk rett.
- I: JV (1956) s. 116-124

Mortvedtdommen og forvaltningens «frie skjønn».
- I: JV (1958) s. 53-59

Priskonkurranse og konkurranseregulering - en oversikt over forbudet mot prisavtaler.
- I: JV (1960) s. 28-58

Skal Stortinget eller Regjeringen gi lover?
- I: JV (1960) s. 70-74

Utilbørlig konkurranse og konkurransebegrensning. - I: Nordiskt immateriellt
rättsskydd (1961) s. 125-141. - Også i: JV (1962) s. 1-22.
- Prøveforelesning selvvalgt emne licentiatgraden Univ. i Oslo, 1962

Prislovens § 18 og en høyesterettsdom.
- I: LoR (1963) s. 223-229

Avstengning av vann og strøm overfor konkursbo.
- I: LoR (1964) s. 281-282

Bokanmeldelse av E. Ernest Goldstein: American enterprise and Scandinavian
antitrust law / University of Texas Austin, 1963. - I: LoR (1964) s. 93-94

Likhetsprinsippet i forvaltningen. - I: LoR (1964) s. 337-356.
- Prøveforelesning oppgitt emne dr. graden Univ. i Oslo, 1964

Prislovens § 18: straffebestemmelse og ugyldighetsregel. - I: JV (1964) s. 66-94.
- Prøveforelesning selvvalgt emne dr.graden Univ. i Oslo, 1964

Bokanmeldelse av Erik Harder: «Om ændring af administrative afgørelser» / København:
Juristforbundets forlag, 1962. - I: TfR (1965) s. 204 -218

Delegasjon av forvaltningsmyndighet.
- I: JV (1965) s. 31-48

Bokanmeldelse av Næringslovene med kommentarer ved Jens Selmer og A. Rønsted.
- København: Juristforbundets forlag, 1967. - I: LoR (1967) s. 432

Bokanmeldelse av Kommunal forvaltning. - 6. utg. / hovedredaktør Arnljot Engh.- Oslo:
Tiden, 1968. - I: Juristkontakt [nr 9/10] (1968) s. 13-14

Forvaltningslovens rekkevidde og gjennomføring.
- I: LoR (1969) s. 337-346

Retten til å klage til Kongen.
- I: LoR (1969) s. 226-237

Bokanmeldelse av Nordisk gjenklang: festskrift til Carl Jacob Arnholm
18. desember 1969.- Oslo: Tanum, 1969. - I: Juristkontakt [nr. 1] (1970) s. 3

Instituttets arbeidsoppgaver og interesseområde. - I: Institutt for offentlig rett:
en presentasjon.- Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr 4/70). - S. 1-2

Offentlighetsloven.
- I: JV (1970) s. 263-286

Offentlighetsloven: kompetanse etter fritt skjønn. - I: JV (1970) s. 265-30.
- Også i: Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - (Notat; nr. 10/70)

Offentlighetsloven og kommunene. - I: Juristkontakt [nr. 7] (1970) s. 2-5

Omgjøring av forvaltningsvedtak.
- I: LoR (1970) s. 305-338

Bokanmeldelse av Ole Krarup: Øvrighedsmyndighedens grense. - København:
Juristforbundets forlag, 1969. - I: Juristen (1971) s. 46-48. - Også i: LoR (1971) s. 138-141

Offentlig planlegging.
- I: Juristkontakt (1971) s. 98-104 og s. 111-118

Offentlighetsprinsippet i praksis: tanker om offentlighetslovens gjennomføring.
- I: LoR (1972) s. 3-22

«Uavhengige» forvaltningsorganer.
- I: Juristkontakt (1972) [nr. 2] s. 2-5 og [nr. 3] s. 42-49

Offentlighetsloven og forvaltningens interne arbeidsdokumenter.
- I: Juristkontakt (1973) s. 202-205 og 211

Politiske hensyn ved individuelle forvaltningsavgjørelser.
- I: Juristkontakt (1973) s. 18-20

Utenforliggende hensyn i forvaltningsretten
- I: Juristkontakt (1973) s. 110-113

Forvaltningsretten: ajourføring av forvaltningslærebøkene.
- I: JV (1974) s. 271-325. - Tidligere også i JV (1972) s. 297-326

Bokanmeldelse av Ole Krarup og Jørgen Mathiassen: Elementær forvaltningsret.
- 3. utg. - København: Juristforbundets Forlag, 1975. - I: Juristkontakt (1975) s. 167-168

Fullmektig- og advokatutgifter i forvaltningssaker.
- I: Juristkontakt (1975) s. 66-67

Regler om offentlig anskaffelse: noen utgangspunkter. - I: Offentlige
anbudsregler / red. Arvid Frihagen. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1976. - S. 13-49. - (Skrift; nr. 6)

Avtaler med forvaltningsmyndighetene.
- I: JV (1977) s. 1-80

Bøndenes streikerett.
- I: LoR (1977) s. 51-72

Kommunale utbyggingsavtaler.
- I: LoR (1977) s. 282-284

Norvege: le secret administratif dans les pays developpés.
- I: Editions Cujas (1977) s. 126-142

Universitetenes selvstendighet: utvikling og tradisjon. - I: Festskrift
til Arne Halvorsen / red. Rolf Danielsen m.fl. - Bergen: Universitetsforlaget, 1977. - S. 100-109

Offentlige forvaltningsorganer som aftalepartnere / korreferat ved Frihagen.
- I: Forhandlingerne på Det 28. nordiske juristmøde i København 23.-25. august 1978. - København, 1978. - S. 372-376 og S. 391-393

Unfair competition in Norway. - I: World unfair competition law / red.
H.L. Pinner. - Haag, 1978. - 18 spalter. - Bidro også i 1. utg. 1965

Public access to government documents (Norway). - I: Administrative secrecy
in developed countries / red. Donald C. Rowat. - New York: Columbia University Press, 1979. - S. 106-126

Pris-, kartell og konkurranseretten. - I: Knophs oversikt over Norges rett.
- 8. utg. - Oslo: Universitetsforlaget, 1981. - S. 812-816. - Også i 7. utg. 1975, 6. utg. 1973, 5. utg. 1969 og 4. utg. 1966

Følger av oljeleting og oljeutvinning for fiskerinæringen - juridiske konflikter.
- I: Fiskerinæringen: lov, forvaltning og organisasjon / red. Kari Lindbekk. - Trondheim: Norges fiskeriforskningsråd, 1982. - S. 204-231

Drivverdighet: rettslige krav og prosedyre. - I: Utbyggingsbeslutning og
utbyggingsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 48-62. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Forholdet mellom styringskomiteen og operatøren. - I:
Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan / red. Frihagen. - S. 234-243. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Offshore contracting: some key legal issues. - I: Offshore contracting
in the North Sea / red. Alan C. Page. - Dundee: University of Dundee, 1983. - S. 1-29

Tap av andelsrettigheter ved mislighold av innbetalingsplikt ved petroleumsutbygging.
- I: Utbyggingsbeslutning og utbygningsplan / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - S. 102-134. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 2)

Innlegg i debatten om: Fullmaktslovgivning og annen delegasjon av
lovgivningsmyndighet. - I: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17- august 1984 del 2. - Oslo, 1984. - S. 279-282 og s. 289-290

International tendering: offshore construction bidding. - I:
Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 30-33. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Notes and comments - the Ekofisk royalty-case. - I: Journal of energy and
natural resources law (1985) s. 121-125

The legal frame and standing of the Chinese first round contracts. - I:
Oljekonsesjon og rettslig kontroll / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1985. - S. 135-158. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Den norske konsesjonsvilkårspakken for tildelinger våren 1986. - I:
Samarbeidsavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-49. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Notes and comments: the Royalty-case.
- I: Journal of energy and natural resources law (1986)

The 1985-1986 offshore joint operating agreements in the Norwegian sector.
- I: Samarbeidavtaler og rammebetingelser / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1986. - S. 27-47. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Acquisition of natural resource interests by the state.
- I: Journal of energy law (1987) s. 96-105

Compensation for impact costs due to variation orders under offshore construction
contracts. - I: 11. runde avtalene. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 147-211. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

Kommentarer til petroleumsutvalgets utredning om rørledningslov i NOU 1988:18.
- I: Marius [nr. 157] (1988) s. 7-14

Rates charged offshore joint ventures for operator owned or chartered drilling rigs.
- I: Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19. juni 1988 / redaktør Thor Falkanger. - Oslo: Universitetsforlaget, 1988. - S.149-163

The joint operating agreements and licence terms in the Norwegian 11th round.
- I: 11. runde avtalene / red. Frihagen. - Bergen: Solstrandseminaret, 1988. - S. 13-37. - (Offentligrettslige skrifter; nr. 1)

The legal characterization of resource interests: does it matter? - I:
Energy law 1988. - London: Graham & Trotman, 1988. - S. 345-355

Avtaler og forhåndstilsagn om regulering.
- I: JV (1989) s. 313-345

Frølich, Peter

Artikler, bokanmeldelser

Gi en oversikt over reglene om adgangen til å unnlate påtale og til å gi betinget dom,
og gjør rede for de hensyn som ligger bak (eksamensoppgave). - I: Injuria [nr. 5] (1984) s. 10-17