D

Bibliografi - alfabetisk del

Doublet


Doublet, David Roland

Bøker, stensiler

Det fenomenologiske paradoks, konstitusjon og forståelse: et forsøk på
en kritikk av den konstitutive begrunnelse i Martin Heideggers fundamentalontologi. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. - ii, 340 bl.
- (Stensilserie; nr. 60). - Magistergradsavh. i filosofi Univ. i Bergen, 1981

Det menneskelige rom. - Bergen: Filosofisk institutt, 1982. - ii, 55 s.
- (Stensilserie; nr. 61)

Fornuften som rettsinstans. - (Kritik der reinen vernunft som fornuftens
refleksjonsprosess). - Bergen: Filosofisk institutt, 1985. - 308 s. -
(Stensilserie; nr. 72 ). - Dr.phil.-avhandling Univ. i Bergen 1986

Språket som tribunal, fornuften som subjektivitet eller, fornuften som
rettsinstans: 3 forelesninger. - Bergen: Filosofisk institutt, 1986. - 69 s. - (Stensilserie; nr. 74)

Differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. - Bergen: Senter for
vitenskapsteori, 1987. - 190 s. - (Årbok 1987)

Modernitet: differensiering og rasjonalisering / red. Doublet. - Bergen:
Ariadne, 1988. - (Årbok Senter for vitenskapsteori 1988). - Fortsettelse av Differensiering og rasjonalisering, 1987

Die Vernunft als Rechtinstanz. - Oslo/Padenborn: Solum/Verlag Ferdinand
Schöning, 1989. - 225 s. - Opprinnelig dr.avhandling

Transcendentalfilosofi eller historisme? - striden om den menneskelige
fornuft. - Bergen: Universitetet, 1989. - 383 s. - (Senter for vitenskapsteoris skriftserie; nr. 8/1989)

Retten og vitenskapen: en introduksjon til rettsvitenskapens
vitenskapsfilosofi / av Jan Fridthjof Bernt og Doublet. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992
1. utg. anmeldt i Injuria [nr. 7] (1992) s. 65
2. utg. anmeldt av Ken Uggerud i Kritisk juss [nr 1] (1994) s. 74-79 og av Peter Høilund i Ugeskrift for retsvæsen [nr. 22] (1994) s. 237-238

Artikler, bokanmeldelser

Herders Kant-kritikk og humaniora autonomi. - I: Norsk filosofisk
tidsskrift (1985) s. 209-239

Historisme eller transcendentalfilosofi? - humanioras legitimeringskrise.
- I: Differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Senter for vitenskapsteori, 1987. - (Årbok 1987)

Schellings naturfilosofi - (en romantisk anakronisme eller et naturfilosofisk
korrektiv til det mekaniske verdens bilde). - I: Modernitet: differensiering og rasjonalisering. - Bergen: Ariade, 1988. - (Årbok for senter for vitenskapsteori 1988)

Hermeneutikken og rettsvitenskapen.
- I: TfR (1989) s. 589-612

Nasjonsomgrepet - idéhistoriske småstubbar.
- I: Syn og segn (1989) s. 185-191

Etisk legitimering av aktiv dødshjelp / av Doublet og E. J. Husabø.
- I: Dagbladet 20.10.1992 (kronikk). - Også i: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 22-24

Dissens / fra Doublet og Rune Voll. - I: Pseudonyme helseregistre: et lovutkast
om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993:22). - S. 228-246

Vedlegg til dissensen fra Doublet og Voll / av Doublet. - I: Pseudonyme
helseregistre: et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern: innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 22. sept. 1989: avgitt til Sosialdepartementet 8. juli 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - (NOU 1993: 22). - S. 247-251

Norsk rettsteori mellom rettspositivisme og ny-normativisme / av Jan Fr. Bernt og Doublet.
- I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146
Boken anmeldt av Peter Høilund i Information 30.11.93