B

Bibliografi - alfabetisk del

Bakka | Bernt | Brudvik | Bruland | Bårdsen


Bakka, Pål Magne

Bøker, stensiler

Tynn kapitalisering: noen sider ved skatteloven § 54 første ledd. - Bergen:
Universitetet, 1990. - 77 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 26). - Særavhandling 1988

Juridisk oppgaveteknikk: praktisk rettskildelære for studenter. - Bergen:
Fagbokforlaget, 1993. - 140 s.

Artikler, bokanmeldelser

Tanker om juridiske teorioppgaver - eksamenssituasjonen.
- I: Injuria [nr.4] (1984) s. 25-33

Om elementene i den praktiske oppgaven: og litt til.
- I: Injuria [nr.1] (1985) s. 14-22

Prøvelsesrett: og rett til prosedyre.
- I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 26-39

Om det å «lese juss».
- I: Injuria [nr. 3] (1986) s. 51-74

Ny utgave av Knoph: bokanmeldelse av Knophs oversikt over Norges rett.
- 9. utg. / red. Birger Stuevold Lassen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1987. - I: Injuria [nr. 2] (1987) s. 38-41

Faget skatterett - og om læreboken i dette. Bokanmeldelse av Magnus Aarbakke: Skatt på inntekt.
- I: JV (1988) s. 92-106

Bokanmeldelse av Kai Krüger: Norsk Kontraktsrett. - Bergen: Alma Mater, 1989.
- I: Injuria [nr. 3] (1990) s. 35-37

Bernt, Jan Fridthjof

Bøker, stensiler

Court like procedural safeguards in the administrative process.
- Ann Arbor/Bergen, 1971. - 117 s. - Masters degree thesis

Forbudet i kommunelovens § 23 mot støtte til politiske organisasjoner og formål. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1973. 72 s. - (Skrift; nr. 1:1973).
Anmeldt av Johs Sanderud i Juristkontakt (1973) s. 190-191, av Per Sørum i LoR (1974) s. 140-143

The Norwegian administrative procedure act / translated from Norwegian with assistance
of Richard Lempert. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1974. - 26 s. - (Skrift; nr. 3:1974)

Forvaltningsavtaler: en introduksjon. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1975. - (Skrift; nr. 1:1975)

Kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske forvaltning: notater til forelesninger i
kommunalrett høsten 1975. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1975. - 33 s. - (Skrift; nr. 2:1975)

Folkevalgte organer etter kommune- og fylkeskommuneloven:
funksjonsfordeling og beslutningsprosess. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1976. - 68 s. - (Skrift; nr. 1:1976)

Forbehold ved forvaltningsvedtak. - Bergen:

Institutt for offentlig rett, 1977. - 92 s. - (Skriftserie; nr. 7:1977)

Oppgaver i rettslære / av Bernt og Lars Christensen. - Kristiansand:
Agder distriktshøgskole, 1977. - 89 s. - (Skrifter / økonomisk fagseksjon nr. 1/77)

Avtale og offentlig myndighetsutøving: avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av
diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter: kompetansespørsmål og rettsvirkninger. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1978. - xvi, 463 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1979

Striden om oljeutvinningskonsesjonenes rettslige status - noen forvaltningsrettslige
og statsrettslige grunnproblemer: foredrag på oljerettsmøte arrangert av Oljerettsfondet og Institutt for offentlig rett. - Bergen:
Institutt for offentlig rett, 1979. - 17 bl. - (Skriftserie; nr. 4:1979). - Også i: LoR (1980) s. 323-332

Avtaler med stat og kommune: forhåndstilsagn om utøving av skjønnsmessig
forvaltningsmyndighet og myndighet til å pålegge skatter og avgifter. - Bergen:
Universitetsforlaget, 1981. - 351 s. - (Rev. utg. av dr.avhandlingen Avtale og offentlig myndighetsutøving, 1978)
Anmeldt av Per Sandvik i Juristkontakt (1981) s. 311, av Johan Giertsen i Injuria [nr. 5] (1981) s. 63-65, av Ola Mestad i Stud.jur. [nr. 1] (1982) s. 57-58 og av Arne Fliflet i Advokatbladet (1982) s. 269-271

Forskningsarkiver og personlighetsvern: om langtidslagring og gjenbruk av
taushetspliktbelagte personopplysninger. - Bergen:
Universitetet, 1983. - 52 s. - (Det juridiske fakultets stensilserie; nr. 3)

Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke: fra et utvalg oppnevnt ved
kgl. res. 15. mai 1981, avgitt til Sosialdepartementet 23. mars 1988. - Oslo:
Forvaltningstjenesten, 1988. - (NOU 1988:8).
Formenn: Dagfinn Clemetsen (1981-1984), Bernt (1984-1988)

Lov om sosial omsorg: spørsmål om lovligheten av retningslinjer og administrative
ordninger i Oslo kommune. - Oslo: Norsk sosionomforbund, 1989. - 24 s. Kommunalrett / av Bernt, Harald Hove og Oddvar Overå. - 2. utg. - Oslo:
Tano, 1989. - 483 s. - 1. utg. 1987, 3. utg. høsten 1994
1. utg. anmeldt av Erik Harder i TfR (1989) s. 42-45 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 4] (1988) s. 28-29
2. utg. anmeldt av Kari Pedersen i Injuria [nr. 5] (1989) s. 26 og av Per Sandvik i Advokatbladet [nr. 7] (1989) s. 35

Rett til økonomisk sosialhjelp: rettslige skranker for kommunenes handlefrihet mht.
normering av og vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp, og når det gjelder sosialtjenestens tilgjengelighet. - Bergen:
Universitetet, 1989. - 31 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 23)

Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner: utredning fra et utvalg oppnevnt
ved kgl. res. 28. aug. 1987, avgitt til Kommunaldepartementet 21. juni 1990. - Oslo:
Forvaltningstjenesten, 1990. - 501 s. - (NOU 1990:13). - Bernt var utvalgsleder

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 med
kommentarer / av Bernt og Oddvar Overå. - Oslo: Kommuneforlaget, 1993. - 456 s.

Lov om universiteter og høgskoler: innstilling fra et utvalg nedsatt ved
kgl. res. av 7. feb, 1992: avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 28. juni 1993. - Oslo: Forvaltningstjenesten, 1993. - 253 s. - (NOU 1993:24). - Bernt var utvalgsleder

Retten og vitenskapen: en introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. /
av Bernt og David Doublet. - 2. utg. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 203 s. - 1. utg. 1992
1. utg. anmeldt i Injuria [nr. 7] (1992) s. 65
2. utg. anmeldt av Ken Uggerud i Kritisk juss [nr 1] (1994) s. 74-79 og av Peter Høilund i Ugeskrift for retsvæsen [nr. 22] (1994) s. 237-238

Sosial trygghet og rettssikkerhet: under sosialtjenesteloven og barnetjenesteloven /
av Bernt, Asbjørn Kjønstad, Alice Kjellevold og Harald Hove. - Bergen: Alma Mater, 1993. - 403 s.

Artikler, bokanmeldelser

Partenes adgang til en forvaltningssaks dokumenter. - I: Institutt for offentlig rett
- en presentasjon. - Bergen: Institutt for offentlig rett, 1970. - 4 bl. - (Notat; nr. 4: 1970)

Eksamenskandidaters rett til å se andres besvarelser.
- I: Juristkontakt (1971) s. 167-168

Interne dokumenter i kommunalforvaltningen.
- I: Juristkontakt (1972) s. 86-89, 100-102 og 110-114

Det lokale selvstyret i støpeskjeen.
- I: Samtiden (1975) s. 638-648

Bokanmeldelse av Jørgen Mathiassen: Aftaler i forvaltningsretten med særligt henblik på
aftaler imellem forvaltningsmyndigheder og private. - København: Juristforbundets forlag, 1974. - I: TfR (1976) s. 501-512

Desentralisert lokalforvaltning.
- I: Nordisk kontakt (1976) s. 881-883

Kvinneproblemet i rettsvitenskapen / av Jan Fridthjof Bernt og Kirsti Bull.
- I: Forskning om kvinner. - Oslo: Universitetsforlaget, 1976. - S. 129-139

Ansattes medbestemmelse i kommunal virksomhet. - I: Rett og humanisme:
festskrift til Kristen Andersen. - Oslo: Tanum-Norli, 1977. - S. 370-393

Hvem er arbeidsgiver i den videregående skole?
- I: LoR (1977) s. 417-425

Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn: et bidrag til læren om forvaltningens
diskresjonære kompetanse. - I: TfR (1978) s. 241-348

Contractual restraints on administrative discretion.
- I: Scandinavian studies in law (1980) s. 49-63. - Referat fra: Avtale og offentlig myndighetsutøving (1978)

Dokumentarismen og ytringsfrihetens grenser.
- I: Samtiden [nr. 5] (1980) s. 51-57

Erstatningsansvar for tap pga. feil ved offentlig myndighetsutøving.
- I: LoR (1980) s. 607-624

Norway: regional or country government. - I: International handbook on local government
reorganization /ed. by Donald C. Rowat. - Westport, Conn: Greenwood Press, 1980. - S. 142-149

Hvorvidt er det hensiktsmessig å sammenfatte rettsvirkninger av feil i forvaltningsvedtak
ved hjelp av ugyldighetsbegrepet. - I: TfR (1981) s. 104-139

Rettslige og økonomiske rammer for norsk kommunalt selvstyre - reformarbeid og
reformdiskusjon. - I: Nordisk administrativt tidsskrift (1981) s. 255-271

Forvaltningens varslingsplikt etter fvl. § 16 og § 17, 2. og 3. ledd: kommentarer til
oppgaven. - I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 13-15

Legalitetsprinsippet og andre hjemmelsspørsmål i den offentlige rett: noen prinsipielle
betraktninger. - I: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs på 70-årsdagen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1982.
- S. 509-526. - Også i: JV (1983) s. 119-135

Utvinningsavtaler som kontrakter - tilbakevirkende forskrifter i olje- og gass-sektoren?
- I: Utbyggingsbeslutning og utbyggingsplan. - Bergen: Solstrandseminaret, 1983. - (Offentligrettslige skrifter; 1983: 2). - S. 244-262

Er jus vitenskap? - I: Objektivitetsproblemet i vitskapane. - Bergen:
Universitetet, 1984. - (Vitskapsteoretisk forum, skriftserien nr. 1/84). - S 17-34

Forvaltningsrett underveis: om systematikk, begrepsdannelse og fremstillingsform:
bokanmeldelse av Forvaltningsret, almindelige emner. - Aarhus: Institut for offentlig ret, Aarhus universitet. - I: TfR (1984) s. 132-169

Innlegg i debatten om elektronisk databehandling. - I: Forhandlingene ved
Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17- august 1984, del II. - S. 218-223

Innlegg i debatten om rettsvesenet og massemedia. - I: Forhandlingene ved
Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984, del II. - S. 689-691

Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - I:
Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet. - Oslo: 1984. - S. 159-186. - Også i: Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7). - S. 7-41

Taushetsplikt i helse- og sosialvesenet: vern for hvem mot hva? - I:
Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern. - Bergen: Universitetet, 1984. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 7 s. 43-53). - Også i: Forhandlingene ved Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984. - S. 295-302 og 327-330

Oppsummering (ang. seminar om pasientrettigheter). - I: Pasientrettigheter
- hva nå? - Sandvika: Forbrukerrådet/Universitetsforlaget, 1985. - S. 217-224

Rettsikkerhetsproblemer i helsevesenet. - I: LoR (1985) s. 481-482 Rammelovgivning:
et juridisk-idehistorisk overblikk. - Bergen: Universitetet, 1986. - 14 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 12). - Også i: Ramlagstiftning. - Stockholm: Nordisk institutt för samhällsplanering, 1985. - (Meddelande 1985 nr. 10). - Gjesteforelesning Nordisk institutt for samhällsplan, Stockholm 27/9-1985

Ugyldighetsbegrepet i kontraktsretten og forvaltningsretten / av Bernt og Kai Krüger.
- I: Samfunn rett rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. - Oslo: Tano, 1986. - S. 86-130

Grunnlovsjubileet: til fest eller debatt.
- I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 5-7

Lokale styringssystemer. - I: Kommunal organisering / red. Trond Fevolden og
Rune Sørenen. - Oslo: Tano, 1989. - S. 106-127

Rettskildebruk for forskeren: en sammenligning med domstolenes og forvaltningens
rettskildebruk. - I: TfR (1989) s. 265-294

Hva skal vi bruke kommunene og fylkeskommunene til? - debatten om nivåer og
funksjonsdeling i norsk forvaltning. - I: ...den urett som ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. - Oslo: Universitetsforlaget, 1990. - S. 203-212

Kommentar til 4. avd. høsten 1990: Hvilken betydning har ulike typer praksis
(forfatningspraksis, forvaltningspraksis, publikumssedvaner) som rettskildefaktor for domstolene og i det praktiske liv? (Domstolenes egen praksis skal ikke behandles). Hvilke hensyn taler for at domstolene bør legge vekt på slik praksis, og hva er de viktigste motargumenter mot dette? - I: Injuria [nr. 3] (1991) s. 40-42. - Besvarelsen er gjengitt i samme nr.

Rett til å gå opp til eksamen - menneskerett eller utdanningspolitisk antikvitet.
- I: Studvest [nr. 12] (1991) s. 10-11 og [nr. 13] (1991) s. 10-11

The relation between central and local authorities in a constitutional framework /
av Bernt og Francesco Kjellberg. - I: The role of the constitution in a changing society. - Oslo: Det norske vitenskapsakademi, 1991. - S. 39-57

Forbrukertenkning, politisk styring og rettssikkerhtetskrav: hva skjer i et desentralisert
barnevern? - I: Norges Barnevern [nr. 4] (1992) s. 25-30

Tvang. - I: Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling / red: Ståle Eskeland og Aslak Syse.
- Oslo: Ad Notam, 1992. - S. 111-130

Norsk rettsteori mellom rettspositivisme og ny-normativisme / av Bernt og David Doublet.
- I: Retlig polycentri: til Henrik Zahle på 50-årsdagen. - København: Akademisk forlag, 1993. - S. 115-146
Boken anmeldt av Peter Høilund i Information 30.11.93

Rett til stønad til livsopphold. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven
og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 53-78

Saksbehandling og klage. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven
og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 191-210

Tvangsbruk i sosialtjenesten. - I: Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven
og barneverntjenesteloven. - Bergen: Alma Mater, 1993. - S. 159-189

Kan kommunalt selvstyre og rettssikkerhet forenes?
- I: LoR (1994) s. 67-92

Låneopptak og garantistillelser under kommuneloven av 1992.
- I: Kommunalbankens forum for informasjon og debatt [nr. 1] (1994) s. 15-18

Brudvik, Arthur J.

Bøker, stensiler

Innredningsindustriens omstillingsproblemer og konkurransevilkår /
av Brudvik, Hans Malterud og Svein Koløen. - Bergen: Industriøkonomisk institutt, 1978. - 84 s.

Privatrett for økonomer / av Brudvik og Fr. Fr. Gundersen. - Jar:
Gundersen, 1982. - 222 s.

Jus for økonomer. - 4. utg. / av Brudvik og Fr. Fr. Gundersen. - Asker:
Gundersens Forlag, 1993. - 438 s. - Tidl. utg. 1988, 1989 og 1990
2. utg. anmeldt av Jens Lind i Advokatbladet [nr. 9] (1989) s. 34

Skatterett for næringsdrivende. - 17. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994.
- 672 s. - Årlig, første gang av Brudvik i 1985 (8. utg.) som en ajourføring av Leiv Vårdals bok. 10.-12. utgave gikk under tittelen «Vårdals skatterett for næringsdrivende»
12. utg. anmeldt i Advokatbladet [nr. 3] (1989) s. 25
13. utg. i Advokatbladet [nr. 3] (1990) s. 25
14. utg. i Advokatbladet [nr. 3] (1991) s. 32-33
15. utg. i Advokatbladet [nr. 6] (1992) s. 23 – alle av Jomar Kjos-Hansen

Skatterett for økonomer. - 4. utg. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1994.
- 296 s. - 1. utg. 1991, 2. utg. 1992 og 3. utg. 1993
2. utg. anmeldt av Katrine Ø. Andersen i Injuria [nr. 1] (1992) s. 41

Skatterett: oppgavesamling med løsningsforslag. - 8. utg. - Oslo:
Bedriftsøkonomens forlag, 1994. - 248 s. - Årlig fra 1987

Artikler, bokanmeldelser

Juridisk nasjonalrapport for Norge. - I: Den skattemässiga behandlingen
av kursvinster och kursförluster på fordringar och skulder. - Stockholm: Liber, 1986. - S. 213-274. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 16)

Norske rettskilder. - I: Rättskällor inom skatterätten / red. Bertil Wiman.
- Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. - S. 63-84. - (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie; nr. 24)

Bruland, Alf Henrik

Bøker, stensiler

Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. - 2. utgave / av Bruland
og Arvid Frihagen. - Bergen: Universitetsforlaget, 1972. - 180 s.
1. utg. anmeldt av Audvar Os i Juristkontakt (1971) s. 107 og av Nils Fjellanger Bakke i Juristkontakt (1972) s. 162-163

Bårdsen, Arnfinn

Bøker, stensiler

Fri rettshjelp ved klage til Den europeiske menneskerettighetskommisjon.
- Oslo: Den norske advokatforening, 1993. - 71 s. - (Småskrift nr. 58)

Artikler, bokanmeldelser

Grunnloven og menneskerettighetene.
- I: Injuria [nr. 4] (1989) s. 21-25

Jan Mayens kontinentalsokkel og fiskerisone - Den internasjonale
domstols avgjørelse i grensetvisten mellom Danmark og Norge. - I: JV (1993) s. 247-271

Kommentar til oppgaven: Innskrenkende og utvidende (og analogisk)
tolking av lover. - I: Injuria [nr. 4] (1993) s. 55-58

Kommentar til mønsterbesvarelsen: Motstrid mellom rettsregler. 4. avd
høst 1993. - I: Injuria [nr 1] (1994) s. 61-62