Å

Bibliografi - alfabetisk del

Aakre | Aall | Aasen |Aakre, Paul

Artikler, bokanmeldelser

Om å være vit.ass. - I: Injuria [nr. 4] (1981) s. 6-8

Aall, Jørgen

Bøker, stensiler

Makter og mennesker: studier i folkerett og fremmedrett: utvalg av
Grahl-Madsens artikler / red. Aall og Terje Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.
Anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 10] (1991) s. 34

Rettergang og menneskerettigheter: Den europeiske
menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. - Bergen: Jørgen Aall, 1993. - 602 s. - Dr.avhandling Univ. i Bergen, 1994

Artikler, bokanmeldelser

Sivil ulydighet. - I: Injuria [nr. 1] (1981) s. 15-17

Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. - I: TfR
(1988) s. 443-446

Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter EMK og etter norsk rett.
- I: LoR (1988) 478-488

Er varetektsdommeren upartisk i hovedforhandlingen? - I: LoR (1989) s. 413-426

Menneskerettighetskonvensjonene som rettskildefaktor i intern norsk
rett. - I: TfR (1989) s. 613-639

Domstolkontroll med frihetsberøvende sikringsvedtak: en kommentar til
«Arne-dommen». - I: JV (1990) s. 349-358

Statens plikt til å sikre menneskerettighetene. - I: TfR (1990) s. 828-86

Aasen, Henriette Sinding

Bøker, stensiler

Rasehygiene og menneskeverd: nasjonalismens steriliseringslov av 23. juli 1942.
- Oslo: Universitetet, 1989. - iii, 74 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 4/1989) (Kvinnerettslige studier; nr. 28A)

Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg og rettslig regulering /
red. Anne Hellum, Aslak Syse og Aasen. - Oslo: Ad Notam, 1990. - 146 s.
Anmeldt av Marit Halvorsen i Hefte for kritisk juss [nr. 1] (1991) s. 40-46

Artikler, bokanmeldelser

Hva slags barn? – abortdebatt med nyt innhold. - I: Retfærd [nr. 50]
(1990) s. 28-42. - Også på engelsk under tittelen: What kind of children? - a new content to the debate on abortion. - I: Birth law / red. Anne Hellum. - Oslo: Universitetsforlaget, 1993

Noen historiske perspektiver knyttet til dagens utvikling innen prenatal
diagnostikk. - I: Menneske, natur og fødselsteknologi: verdivalg og rettslig regulering / red. Anne Hellum, Aslak Syse og Aasen. - Oslo: Ad Notam, 1990. - S. 27-42

Fosterdiagnostik och rätten att välja. - I: Kvinnovetenskaplig tidskrift
(1991) s. 42-57

Bokanmeldelse av Aslak Syse: Abortloven: juss og verdier. - Oslo: Ad
Notam Gyldendal, 1993. - I: Hefte for kritisk juss [nr. 2] (1993) s. 28-38