A

Bibliografi - alfabetisk del
Andenæs | Askeland


Andenæs, Mads Henry

Bøker, stensiler

Sameier og selskaper: sameier, ansvarlige selskaper,kommandittselskaper, partsrederier.
- Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1977. - 639 s. - Dr.avhandling Univ. i Oslo, 1978
Anmeldt av Magnus Aarbakke i LoR (1979) s. 329-332 og av Knut Rodhe i TfR (1981) s. 140-143

Aksjeselskapsrett. - Oslo: Bedriftsøkonomens forlag, 1981.
- xiii, 352 s. - Ny utg. 1992
Anmeldt av Carl Hemstrøm i TfR (1984) s. 183-187 og av Tore Bråthen i LoR (1983) s. 319-324

Artikler, bokanmeldelser

Tilbakekall av løfter.
- I: JV (1977) s. 81-111

Aksjeselskapet i historisk, økonomisk og rettspolitisk lys.
- I: LoR (1980) s. 3-19

Tolking av lover med både strafferettslige og sivilrettslige sanksjoner:
belyst ved tre av dem.
- I: LoR (1983) s. 163-199

Bokanmeldelse av Dobrowen m.fl.: Rederi og kapitaltilførsel:
hovedproblemer i moderne rederifinansiering. - Oslo: Sjørettsfondet, 1981.
- I: LoR (1983) s. 154-157

Askeland, Bjarte

Artikler, bokanmeldelser

Respekten for menneskelivet - grenser flyttes.
- I: Injuria [nr.1] (1987) s. 31

Redegjør for utviklingen av det ulovfestede objektive ansvar, og for
rettstilstanden idag når det gjelder dette ansvarsgrunnlaget: eksamensoppgave høsten 1991.
- I: JV (1992) s. 40-50