UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

 

Regelverk. Norge. L 14.1

Legislation – Norway (in English)

Bibsys-søk || prjus || jurnett

(se også Juridisk informasjonssøkning. L 2.1, Forarbeider. L 16.5 og Praksis. L 15.1)


Fra Lovdata
Lovdata – avansert søk i lover og/eller forskrifter (inkl søk i hele teksten, i feltet "emne")
http://www.lovdata.no/frame-nl.html

Norges lover – søking i titteldokument
http://www.lovdata.no/all/sok-lov.html

Norges lover – kronologisk med de nyeste lover først
http://www.lovdata.no/all/krono.html

Norges lover – alfabetisk på grunnlag av tittel
http://www.lovdata.no/all/alfab.html

Norges lover – systematisk søk
http://www.lovdata.no/all/index-syste.html

Forskrifter – sentrale
http://www.lovdata.no/for/sf/index.html

Forskrifter – lokale
http://www.lovdata.no/for/lf/index.html

Norsk lovtidend avd. I og II – hefter fra siste år
http://www.lovdata.no/ltavd1/index.html (avd I)
http://www.lovdata.no/ltavd2/index.html (avd II)

Karnov: norsk kommentert lovsamling
Karnov på web – komplett med alle rettsavgjørelser [intern bruk, passord fås på biblioteket]
http://www.rettsdata.no/online/bibliotek.cfm

Karnov på web [direkte adgang for dem som har lagret passordet vha "cookie"]
http://www.rettsdata.no/karnov/

Fra offentlige etater
AIDA - sjekk saksgangen EU-direktiver–EFTA-land
http://www.efta.int/structure/Surv/Databases/Aida/default.asp

Arbeidstilsynet: regelverk
http://www.arbeidstilsynet.no/regel/regelv.html

Grunnloven [17. mai 1814-utgaven]
http://www.stortinget.no/info/grun1814.htm

Offentlige innkjøp: regelverk
http://norsk.lysingsblad.no/offentlig/cpv.html

Politiets overvåkningstjeneste: instrukser og bestemmelser
http://www.pot.no/inst_s1.htm

Personvernregler / fra Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo
http://www.jus.uio.no/iri/afin/person_nett/regler/index.html

Rammekonsesjoner / fra Datatilsynet
http://www.jus.uio.no/iri/afin/person_nett/avgjorelser/kons_dt/konsdt.htm/p>

Riksantikvaren - kulturminneloven med forskrifter; plan- og bygningsloven
http://www.riksantikvaren.no/index6.html

Rundskriv fra Justisdepartementet (1998–)
http://odin.dep.no/jd/publ/rundskriv/

Skatt og ligning / fra Skatteetaten
http://www.skatteetaten.no/

Statens byggtekniske etat: byggeregler
http://www.bebygg.no/beweb/regler/regeltop.html

Statens forurensningstilsyn - forurensningsloven og produktkontrolloven med forskrifter
http://www.sft.no/4.html

Statens helsetilsyn - lover, forskrifter, rundskriv
http://www.helsetilsynet.no/regelver.htm

Stortingets forretningsorden [bokmål]
http://www.stortinget.no/info/foretbt.htm

Stortingets forretningsorden [nynorsk]
http://www.stortinget.no/info/foretnt.htm

Telekommunikasjonsrettslige rettskilder [fra Institt for rettsinformatikk]
http://www.jus.uio.no/iri/instituttet/atr/rettskilder.html

Toll- og avgiftsdirektoratet: rundskriv (1997–)
http://www.toll.no/rundskriv/

Universitetet i Bergen – reglementssamling
http://www.uib.no/UIB/reglement/

Åndsverkloven / lagt opp og kodet av Olav Torvund
http://www.uio.no/~olavt/ophlov-i.html

Fra organisasjoner
Kopinors avtaler ang. kopiering
http://www.kopinor.no/norsk/avtaleomrader/avtaleprinsipper.html

Landsorganisasjonen i Norge: tariffavtaler
http://www.lo.no/avtaler/index.html

Norsk sjøforsikringsplan
http://exchange.dnv.com/NMIP-NO/index.htm

Regler for god advokatskikk (fra Advokatforeningen)
http://www.jus.no/dna/advokatskikk/regler_for_god_advokatskikk.shtml

In English
Translated Norwegian acts (from Law School Library, Univ. of Oslo)
http://www.ub.uio.no/ubit/ulov/

Act no 16 of 28 June 1957 Relating to Outdoor Recreation
http://odin.dep.no:80/md/publ/lover/t-1265e.html

Act no 82 of 10 June 1977 on Motor Traffic on Uncultivated Land and in Watercourses
http://odin.dep.no:80/md/publ/lover/t-1266e.html

Act no 45 of 9 June 1978 on Gender Equality
http://odin.dep.no/bfd/publ/likebro/gend.html

Act no 19 of 5 May 1995 on Day Care Institutions with Regulations (Day Care Institutions Act)
http://odin.dep.no/bfd/publ/barnehag/actno19.html

Bankruptcy act of 1984: extract of
http://www.lovdata.no/kr/kr-english.html

Constitution of the Kingdom of Norway
http://odin.dep.no/html/nofovalt/depter/ud/nornytt/uda-121.html

Creditors recovery act of 1984: extract of
http://www.lovdata.no/kr/kr-english.html

Maritime Code of 24 June, 1994, No. 39
http://www.uio.no/~erikro/WWW/NMC.pdf

Norwegian acts [fra IRI]
http://www.jus.uio.no/iri/rettsinfo/lib/laws/index.html

Norwegian Customs and Excise: information in English
http://www.toll.no/engelsk/main.html

Registered partnership ("Partnerskapsloven")
http://www.qrd.org:80/qrd/world/europe/norway/draft.same.sex.marriage.legislation

Regulations for the management of the Government Petroleum Fund
http://odin.dep.no/fin/publ/petfond/regulat.html

Rules of procedure in the Norwegian Parliament ("Stortingets forretningsorden")
http://www.stortinget.no/info/eng/foreten.htm

Regulations regarding Scrapped Electrical and Electronic Products
http://odin.dep.no:80/md/publ/rundskriv/1998/t-1224.html