UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : Tidligere utstillingerjur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Årets bøker 2007

ved
Kirsti Lothe Jacobsen
Utstilling 2007-IV

Også i år blir det jul, og da er det vanlig med en liten oppsummering av året som nå stunder til ende. Denne oppsummeringen ved Bibliotek for juridiske fag, som vi kommer til å hete fra 1. januar 2008, er uttrykt i en liten juleutstilling med noe av tilfanget av den juridiske forskningen som er kommet til uttrykk i litteraturen med arnested Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

I år - som ellers om årene - er det et rikt spekter av forskningsemner som er belyst og bidrar til et ganske stort tilskudd til den juridiske litteraturen i Norge.

Vår lille juleutstilling i biblioteket omfatter kun bøker – ganske enkelt fordi de er lettest å stille ut og lage noe ”julete” av sånn på denne tiden av året. Mange andre har selvfølgelig bidratt med artikler m.m. De er ikke med her.

Omtalen nedenfor omfatter kun bøkene som er med i utstillingen.


Et festskrift som veldig mange på fakultetet har samarbeidet om å gi ut, er:

Rett og toleranse: festskrift til Helge Johan Thue, 70 år / redaktører:  Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss. - Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007

Dette er en flott artikkelsamling på over 800 sider skrevet av både norske og internasjonale forskere og stort sett med stoff som er i tråd med Helge J. Thues eget livsverk innen rettsområdet internasjonal toleranse.


Vi har i år fått to nye doktoravhandlinger - en med miljørett som emne og den andre på det rettshistoriske planet.

Schütz, Sigrid Eskeland: Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak: plan- og bygningslova kap. VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42. - Bergen: Universitetet i Bergen, 2007. - Avhandling (dr. juris), Universitetet i Bergen, 2007

Og:

Sunde, Jørn Øyrehagen: "Fornuft og erfarenhed": framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet. - Bergen: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2006. - Avhandling (dr. juris), Universitetet i Bergen, 2007

Under innspurten for doktoravhandlingen sin har Jørn Sunde også utgitt boka

Den juridiske komedien: ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie. - Bergen: Fagbokforl., 2007
Og i tillegg var han redaktør av følgende:
Rettstekstar i mellomalderen: idé og praksis. - Oslo: Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo: Unipub 2006, (Unipub skriftserier). - (Rettshistoriske studier; nr. 17) (Institutt for offentlig retts skriftserie; nr. 6/2006)

En ny lærebok kom på plass i hyllen etter lengre tids kamp med lagerarbeid og Forlagssentralen. Det er Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle i samarbeid med  Jørn Jacobsen som står for utgivelsen

Rett, samfunn og demokrati: innledning til juss-studiet. - Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007
En annen mye brukt lærebok er kommet i nytt opplag:
Nils Nygaard: Skade og ansvar. - 6. utg. - Oslo: Universitetsforl., 2007.
En tredje er:
Aall, Jørgen. Rettsstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon. - 2. utg. - Bergen: Fagbokforl., 2007.

Også i år har vi utgivelser i bokform av tidligere doktoravhandlinger:

Monsen, Erik: Berikelseskrav: vederlagskrav og vinningsavståelseskrav. - Oslo: Cappelen akademisk, 2007
Og
Søvig, Harald: Tvang overfor rusmiddelavhengige: sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3. - Bergen: Fagbokforl., 2007
Og dessuten
Tørum, Amund Bjøranger: Direktekrav: særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise: formuerettslige analyser i komparativ belysning. - Oslo: Universitetsforl., 2007

Helt på begynnelsen av året kom en barnelov-kommentar i ny, forminsket utgave

Holgersen, Gudrun og Marianne Tellefsen: Barnet og loven i utdrag. - Oslo: Kommuneforl., 2006

Resultatet av et tverrfaglig forskningsprosjekt må også nevnes

Wilhelmsen, Lars Skjold m.fl: Forskningsbasert informasjon om helse som virkemiddel for å øke eldres livskvalitet: utvikling av et gruppeopplegg. - Bergen: Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret, 2006. - (HEMIL-rapport; nr 1-2006)

Også i år har vi lederen for et offentlig utvalg blant oss, Henry John Mæland:

Fritz Moen og norsk strafferettspleie: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 8. september 2006: avgitt til Justis- og politidepartementet 25. juni 2007. - Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2007. - (Norges offentlige utredninger; 2007:7)

Og sist, men ikke minst - tre nye utgivelser i fakultetets skriftserie. Alle er publiserte masteravhandlinger

Helland, Ingvill: Norwegian law on jurisdiction and choice of law in cases concerning personality rights = Norwegische Regeln zur Gerichtsbarkeit und Rechtswahl bei Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht. - Bergen: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2007. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 109

Hovlid, Ellen Lexerød: Erstatning for tap som følge av forventninger til fremtidig utøvelse av kommunal reguleringsmyndighet. - Bergen: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2007. - 68 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 113)

Skjerven, Anita: Avhendingslova § 3-9 2. setning. - Bergen: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2007. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 112)

Velkommen i biblioteket!