UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
jur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

EU-bestemmelser
regulerer også idrett

Utstilling 2006-I

I utgangspunktet regulerte ikke EU et område som idrett. Dette ble overlatt til medlemslandene. Utviklingen i EU og det forhold at idretten blir berørt av økonomiske aspekter, har allikevel ført til at regler og politikk på området har oppstått. Bibliotekets utstilling forsøker å belyse denne utviklingen.

Utstillingen er i vestibylen utenfor biblioteket. Den er utarbeidet av avdelingsbibliotekar Liv Glasser, det er også teksten her.
Velkommen på besøk!

Bergen, 16.2.2006
Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar


Walrave- og Bosman-dommene

Den første gangen sporten kom rettslig i søkelyset var antagelig i 1974. I Walrave-dommen ble det slått fast at idrett bare hadde noe med EU-rett å gjøre når det gjaldt økonomisk aktivitet i henhold til Roma-traktatens § 2. Senere ble denne fulgt opp av andre dommer hvor av Bosman-dommen i 1995 er den mest kjente og hvor de ble slått fast at bestemmelsen om fri flyt av arbeidskraft også gjaldt idrettsutøvere – her fotballspillere.

Regelendringer

Virkningen av Bosman-dommen førte til at også det generelle lovverket ble påvirket. I 1992 kom Europarådet med ”European Sport Charter” (revidert i 2001) som i sin § 2 definerer sport. Amsterdamtraktaten i 1999 fulgte opp med en erklæring, no 29, i Nice i år 2000 kom rådet med en deklarasjon og i Forslag til konstitusjon i 2004 er det foreslått en egen artikkel om sport.

Idrettens betydning

Flere dokumenter fra kommisjonen understreker at betydningen av idretten har økt – også utover det rent kommersielle og virker inn på områder som helse, utdanning og det sosiale liv.

EU har også engasjert seg når det gjelder narkotika og idrett, rasisme i idretten og kvinners deltakelse. Utstilling gir et bilde av noe av den litteraturen og bestemmelser som finnes på dette området.