UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
jur_head485.jpg (9242 bytes)
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Publikasjoner av
ansatte i juridiske bibliotek

Utstilling 2005-III

Brukerrettet virksomhet
Biblioteket har laget en utstilling av publikasjoner av ansatte ved de juridiske fakultetsbibliotekene i Oslo og Bergen. Publikasjonene springer ut av virksomheten ved bibliotek og handler alle om å presentere og gjøre den juridiske informasjonen tilgjengelig for våre brukere. Det er introduksjoner til kildene, det er bibliografier og klassifikasjonsskjema, det er publisert i bøker og stensiler, og det er ikke minst en økende mengde online-publikasjoner på web (se her fra biblioteket i Bergen, og her fra våre kolleger i Oslo).

Praktisk rettskildelære
Overbibliotekar Pål A. Bertnes i Oslo og Halvor Kongshavn i Bergen har helt nylig publisert tredje sterkt reviderte og omarbeidete utgave av Praktisk rettkildelære - denne gang med undertittelen "juridisk informasjonssøking".
Tidligere utgaver kom i 1992 (med undertittel "Juridisk kildesøking i Norge, øvrige nordiske land og EF") og i 1997 (med undertittel "En håndbok for jusstudiet"). En forgjenger var Juridisk kildesøking, en stensil fra 1989.

Arbeidet har medført en del web-publikasjoner. Den første var en versjon av 1997-utgaven, en tidlig web-bok med tittelen Praktisk rettskildelære: en innføring. Andre produkter er Lov og rett på nett: surfing på det juridiske hav og Praktisk rettskildelære: lov og rett på nett og andre steder - begge opprinnelig fra 1998. På engelsk foreligger Sources to legal information in Norway: written and electronic, siste utgave fra 2003.

Juridiske bibliografier - trykte
Det foreligger ingen generell norsk juridisk bibliografi. Det nærmeste en kommer i trykt versjon er Juridisk oppslagsbok som kom ved Pål A. Bertnes i siste utgave i 1997. Andre viktige trykte bibliografier er Kirsti Lothe Jacobsens Juridisk fakultetsbibliografi over Bergen-produksjonen frem til 1994, Kjersti Selbergs Norsk skatterett 1945-1988: en bibliografi fra 1990 og Kirsten Al Arakis Nordisk sjørettsbibliografi 1880-1998 fra 2000.
Artikler i nordiske juridiske festskrift for årene 1870-2002 er dokumentert i tobindsverket Nordisk juridisk festskriftbibliografi: Innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige (1998 og 2003), av H. Strømø og H. Kongshavn.

Juridiske bibliografier - på web
På web foreligger en rekke spesialbibliografier, fra Bergen nevnes:
* Juridisk fakultetsbibliografi [1969-1994] av K.L. Jacobsen
* Direktiver: kjent under bestemte navn av L. Glasser
* Patent på liv: patentdirektivet [mv] av L. Glasser
* Schengen: en bibliografi av L. Glasser
* Kvinner og EU: en bibliografi av L. Glasser
* Nordic Legal Festschriften [pdf] av H.E. Strømø, H. Kongshavn
* Traktater: publisert i bøker, samlinger og på web av K.L. Jacobsen
* Nett-tekster i folkeretten: samling av lenker til folkerettslige dokumenter med utgangspunkt i Fleischers lærebok i folkerett av H. Kongshavn
* Norwegian law in foreign languages: a bibliography av K.L. Jacobsen

Særlig i fht studenter
De juridiske bibliotekene er - som alle universitetsbibliotek - særlig opptatt av å nå studentene. I Bergen har vi som ledd i dette bl.a. utarbeidet diverse studentsider på web, distribuert en rekke brosjyrer og publisert enkelte trykksaker.
* Publiserte juridiske eksamensbesvarelser ved K.L. Jacobsen, H. Kongshavn
* Nettkilder i folkeretten: intro med pekere mot kilder i folkeretten av H. Kongshavn
* Søk etter kildene i EU og EØS av H. Kongshavn
* Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning av J.W. Ruud
* Danske lovforarbeider: en kortfattet veiledning av J.W. Ruud
* Norske lovforarbeider: en kortfattet veiledning av J.W. Ruud
* Endring av Grunnloven: særskilt om endringen 2004 av ytringsfrihetsbestemmelsen i § 100 av K.L. Jacobsen og J.W. Ruud
* Fra EU-direktiv og -forordning til norsk lov av L. Glasser og J.W. Ruud

Juridisk nettviser
De norske juridiske bibliotekene har samarbeidet tett i mange år, både uformelt og formelt. Ett viktig uttrykk for dette gode samarbeidet er nettportalen Juridisk nettviser. Redaktørene er lederne ved de tre juridiske bibliotekene i Oslo, Bergen og Tromsø. Advokatforeningen er en viktig samarbeidspartner.

Velkommen i biblioteket!
Også andre arbeider er utstilt, bibliotekvirksomhet favner vidt.
Utstillingen og teksten ovenfor er utarbeidet av undertegnede i godt samarbeid med bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik.
Ta en titt - velkommen på besøk i biblioteket!

Bergen 23. september 2005

Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar