UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger

jur_head485.jpg (9242 bytes)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Ti nye land og ny konstitusjon:
hvor går EU?

Utstilling 2004-III


Europeisk dokumentasjonssenter (EDC) åpnet sine nye lokaler på Dragefjellet mandag 9. februar og har i den anledning laget en utstilling som viser litteratur omkring den kommende utvidelsen, samt arbeidet med en ny konstitusjon som tar sikte på å bli EUs nye grunnlov.

Ti nye medlemsland 1. mai
Utvidelsen av EU er en løpende prosess, og en finner grunnlaget for denne i artikkel 49 i Traktaten om den europeiske union. Tidligere utvidelser har omfattet bl.a. Sverige og Danmark, og pr i dag teller EU 15 land.

Den 9. oktober 2002 anbefalte Europakommisjonen at 10 nye land skulle inkluderes i EU, og i desember samme år vedtok Det europeiske råd i København at disse ti kunne tiltrede unionen 1. mai 2004: Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Alle statene, med unntak av Kypros, har holdt folkeavstemming mellom mars og september 2003 om et eventuelt medlemskap. Selve tiltredeserklæringen var signert 16. april 2003. Mer informasjon om utvidelsen finnes på EUs hjemmesider.

Ny konstitusjon
Når det gjelder en ny konstitusjon for EU, konstaterte Det europeiske råd på møte i Laeken (Belgien) i desember 2001 at EU sto overfor et avgjørende vendepunkt og nedsatte et konvent som skulle drøfte EUs fremtid. Konventet er ledet av den franske presidentet Valéry Giscard d’Estaing. Det omfatter de ledende representanter for styresmaktene i medlemslandene, den Europeiske kommisjon, Europaparlamentet og observatører - tilsammen 105 deltakere. Laeken-eklæringen ga konventet følgende oppgaver:

  • det europeiske prosjekt og de europeiske institusjoner skal bringes nærmere innbyggerne,

  • det politiske liv og det europeiske område skal struktureres i et utvidet EU, og

  • EU skal gjøres til en stabiliserende faktor og et holdepunkt i en ny verdensordning.

Det ble dessuten drøftet om forenkling og omarbeidelse ikke burde løpe ut i en forfatningstekst. Konventet har besvart spørsmålene i Laeken erklæringen og har bl. a. foreslått:

  • bedre fordeling av EUs og medlemslandenes myndigheter

  • forenkling av EUs instrumenter

  • tiltak for å øke demokratiet

  • utkast til en grunnlov for EU (ennå ikke er vedtatt)

Mer informasjon om konventet finnes på EUs hjemmesider.

Foredrag om konstitusjonsforslaget
Dr.polit Ulf Sverdrup, forsker ved ARENA, Universitetet i Oslo holdt i forbindelse med åpningen av EDC ved Dragefjellet foredraget ”EUs institusjoner - i lys av konstitusjonsprosessen - og betydningen for Norge”.

Velkommen til Dragefjellet
Utstillingen finner du i bibliotekets lokaler. Den er utarbeidet av avdelingsbibliotekar ved EDC Liv Glasser med god hjelp av bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik. Ovenstående tekst er forfattet av Liv Glasser.

Bergen, 9.2.2004

Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar