Universitetsbiblioteketet i Bergen : Griegakademiets bibliotek

Ny nettside:

uib.no/ub

Griegakademiets bibliotek

Databaser

BIBSYS' emneportal til musikk og scenekunst

ISI Web of SCIENCE
Internasjonal base som gir referanser til artikler og innholdsfortegnelse i tidsskrifter fra 1987.Gå til "easy search". Skriv så 'music' som topic. Her får du oversikt over ulike tidskriftsartikler som tar for seg musikk.

JSTOR
JSTOR er en tidsskriftbase i fulltekst der en kan søke etter ord i hele teksten. Basen inneholder ca. 150 av sentrale humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter i USA og England.
Abonnementsdatabase tilgjengelig over UiBs nettverk.

Music Topics
Emneportal fra USA med kommenterte nettressurser innen musikk i flere kategorier som dekker alt fra klassisk til jazz.

New Grove Dictionary of Music and Musicians
Omfattende og lett tilgjengelig musikkbase. Fulltekstsøkning, biografier, lenker og krysshenvisninger [info]

NORART - Norske tidsskriftartikler
Artikler fra ca 440 tidsskrifter og årbøker utgitt i Norge.

Nornoter
Norsk musikkfortegnelese

Norsk nasjonalbibliografi

Norsk samkatalog for bøker
Referanser til bøker og elektroniske dokumenter i ca. 400 norske biblioteker.

Norsk samkatalog for notetrykk

Nordisk samkatalog for periodika
I denne basen blir både norske og utenlandske tidsskrifter registrert. Her bør en gå for å se hvor i Norden tidsskrifter befinner seg.

OCLC FirstSearch
Bibliotekkataloger til bøker, tidsskrifter, kongresser o.a. fra store bibliotek hovedsakelig i USA, bl.a. WorldCat, ArticleFirst, Netfirst, Proceedings [info]

RILM   Music Abstracts
Database inneholdende abstrakter av musikklitteratur.