Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Ansvar og protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderniteten. -
Sosiologisk institutt 407 s. Bergen 1999. ISBN 82-578-0142-9

2
Ansvar og protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderniteten. Red.
Birkelund, Gunn Elisabeth; Broch-Due, Anne-Kathrine; Nilsen, Ann. -
Sosiologisk institutt 407 s. Bergen 1999. ISBN 82-578-0142-9

3
Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Red. Møen,
Atle; Slattelid, Rasmus. - Aschehoug 251 s. Oslo 1999. ISBN 82-03-18196-1

4
Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990- tallet. - SNF -
rapport nr. 12 / 99. SNF - prosjekt nr 6735 :  Kunnskapstatus for
trygdeforskningen. Red. Hansen, Hans - Tore. - Stiftelsen for samfunns - og
næringslivsforskning 365 s. Bergen 1999.

5
Andersson, Mette
"Etniske entreprenører" - utdanning som mål, symbol og motstand. Ansvar og
protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderniteten. Red. Birkelund, Gunn
Elisabeth; Broch-Due, Anne Kathrine; Nilsen, Ann. Sosiologisk institutt,
Universitetet i Bergen 339 - 354 Bergen 1999. ISBN 82-578-0142-9

6
Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne
Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. -
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 269 s. Bergen 1999. ISBN 82-7674-511-3

7
Grendstad, Gunnar; Hjellbrekke, Johs.
Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende. 1999-10-19.

8
Grendstad, Gunnar; Hjellbrekke, Johs.
Mål og mening i en valgkamp. Bergens Tidende. 24 1999-10-19.

9
Grønmo, Sigmund
Motstridende tendenser i samfunnsutviklingen: Noen utfordringer for
samfunnsforskningen. 1999. Den 20. nordiske sosiologkongress. Bergen,
17.-20. juni 1999.

10
Grønmo, Sigmund
Networks for North-North-South-South Co-operation: Some Concluding
Remarks. North-South Co-operation in Higher Education and Research.
Proceedings from the NUAS-NUS Conference. Red. Simonsen, Jon G.; Myklebust,
 Jan P.; Karlsen, Hanne. Univ. of Bergen and NUAS, Åbo 75 - 77 Bergen 1999.
Conference on Nordic Challenges in North-South Cooperation. Bergen, April
15-16, 1999.

11
Grønmo, Sigmund
Strategi for utviklingsforskning. Bergens Tidende. 1999-03-16.

12
Gåsdal, Odd; Rysstad, Sigurd
Elgjakt som fellesgode og inntektskilde. Tidsskrift for samfunnsforskning.
4: 40, 467 - 490 1999. ISSN 0040-7461

13
Gåsdal, Odd; Rysstad, Sigurd
Hvem får jakte elg? Vilt og Fisk. 3: 2, 10 - 11 1999. ISSN 1500-2047

14
Hansen, Hans - Tore; Catalano, Ralph; Hartig, Terry
The Ecological Effect of Unemployment on the Incident of Very Low
Birthweight in Norway and Sweden. Journal of Health and Social Behavior. Vol
40, nr. 4: 422 - 428 1999.

15
Hjellbrekke, Johs.
Innføring i korrespondanseanalyse. - Fagbokforlaget 127 s. Bergen 1999.

16
Hjellbrekke, Johs.
Korrespondanseanalyse av krysstabellar. Datahåndbok for humanister. Red.
Aarseth, Espen. AdNotam Gyldendal 191 - 215 Oslo 1999.

17
Hjellbrekke, Johs.
Sluttrapport frå Rosenberg-undersøkinga. - Johs. Hjellbrekke, Sosiologisk
institutt, UiB 58 s. Bergen 1999.

18
Hjellbrekke, Johs.
Yard Work and Worker Memories. An Analysis of Fields and Practices of
Remembering from a Relationist Standpoint. - Sosiologisk institutt, Univ. i
Bergen 400 s. Bergen 1999.

19
Isaksen, Lise Widding
Bodily Dimensions of Caring. 1999. 17.03.1999, University of California,
Berkeley.

20
Isaksen, Lise Widding
Den skitne kroppen. 1999. 25.02.1999, Sociologiska institutionen, Uppsala.

21
Isaksen, Lise Widding
Den skitne kroppen som forhandlingsgrunnlag. Konferanserapport - Kjønn i
endring. Norges forskningsråd 0 Oslo 1999.

22
Isaksen, Lise Widding
Lukt, fukt og skam. 1999. 04.03.1999. Medisinsk antropologisk selskap,
Universitetet i Bergen.

23
Isaksen, Lise Widding
Three masculinities in nursing. 1999. Genderations - internasjonal
kvinnekonferanse. 22.06.1999, Tromsø.

24
Isaksen, Lise Widding
Toward a Sociology of (gendered) Disgust. 1999. 27.09.1999, University of
California, Berkeley.

25
Korsnes, Olav
Economic Sociology - Past and Present, with a View to the Future.
Sociologija. 4: 2, 49 - 63 1999. ISSN 1392-3358

26
Møen, Atle
Introduksjon : Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. Det sivile
samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Red. Møen, Atle;
Slaattelid, Rasmus. Aschehoug 1 - 22 Oslo 1999.

27
Nalis, Gülengül
Moral Selves and Social Action : Explorations in the Intersections of
Ethics, Morality and Sociology. 1999. Obligatorisk innlegg i vitenskapsteori
til dr.polit graden. Juni 1999, Bergen.

28
Nilsen, Ann
On Adulthood and Life Course Changes in Late Modernity.
http://www.valt.helsinki.fi/staff/jproos/esaprog.htm#Nilsen. esa 0 internett
1999. European Sociological Association's 4th conference. Amsterdam, aug.
1999.

29
Nilsen, Ann
Where is the Future? Time and Space as Categories in Analyses of   Young
People's Images of the Future. Innovation. The European Journal of Social
Sciences. 12: 2, 175 - 194 1999. ISSN 1351-1610

30
Nilsen, Ann
Young People's Images of the Future. 1999. Futures on Hold? Young Europeans
Thoughts about the Future. Lisboa, Portugal, juli 1999.

31
Olsen, Ole Johnny; Seljestad, Lars Ove
Opplæring i bedrift etter Reform 94 - nye krav og utfordringer for
fagopplæringen. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ved en skilleveg? Red. Kvalsund,
Rune; Deichman-Sørensen, Trine; Aamodt, Per Olaf. Tano Aschehoug 48 - 76
Oslo 1999. ISBN 82-518-3906-8

32
Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd
Allmennhetens rett til jakt. Landbruksøkonomisk forum. 3: 16, 39 - 48 1999.
ISSN 0800-5974

33
Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd; Narud, Ole Gustav
Hvem skal jakte på elgen? Elgen. 70-72 1999. ISSN 0803-4427

34
Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd
Jaktform og jaktdeltakelse - På sporjakt etter drivjaktkulturens
rasjonale. Jakta på elgjaktkulturen. Red. Brottveit, Åmund; Aagedal, Olav.
Abstrakt forlag 87 - 110 Oslo 1999. ISBN 82-7935-009-8

35
Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd; Narud, Ole Gustav
Konsekvenser for "allmennheten" av kommersialisering av elgjakta.
Naturforvaltning og samfunnsfag II. Referat fra konferansen i Oslo 12. og
13. oktober 1999. DN-notat;   1999-6. Direktoratet for naturforvaltning
1999: 6, 137 - 142 Trondheim 1999. ISBN 82-7072-361-4 ISSN 0802-1546
Naturforvaltning og samfunnsfag II. Oslo 12. og 13. oktober 1999.

36
Rysstad, Sigurd; Narud, Ole Gustav; Gåsdal, Odd
"Miljøbasert" næringsutvikling?      -Barrierer mot komersialisering
av elgjakt. Konferanserapport. Direktoratet for naturforvaltning 1 - 14
Trondhjem 1999. Framtidas naturforvaltning: mellom vitenskap og politikk.
Oslo, 12-13.10.99.

37
Seljestad, Lars Ove
Om stripping, syrepassing og jakta på det gode arbeidet. 1999.
Vinterseminaret - Norsk Sosiologforening. Sanderstølen, 8.-10. januar 1999.

38
Seljestad, Lars Ove
Reist i kamp - rive i gløymsle. Historia om Odda Folkets Hus
(1914-1971). Hardanger 1999. 5 - 36 1999. ISSN 0333-0885

39
Seljestad, Lars Ove
Reist i kamp - rive i gløymsle. Historia om Odda Folkets Hus
(1914-1971). Hardanger 1999. 5 - 36 1999. ISSN 0333-0885

40
Seljestad, Lars Ove
Ungdommens livsverden og morgendagens videregående opplæring. 1999. Kyrkje-,
utdannings- og forskingsdeptet, Vidg. avd., 22. april 1999.

41
Solvang, Per
Bokanmeldelse: Normaliseringsarbeid og ambivalens. Tidsskrift for
velferdsforskning. 2: 3, 83 - 84 1999.

42
Solvang, Per
Disability and three discourses of the welfare state. 1999. The 3rd Annual
Research Conference of Nordic Network on   Disability Research. Trondheim,
September 9-11th 1999.

43
Solvang, Per
Dysleksidebatten - to usammenlignbare posisjoner som begge er
nødvendige. Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk. 1, 44 - 51 1999.

44
Solvang, Per
For lett å bli dyslektiker? 1999. Bergen og omegn dysleksiforening, Bergen
20.4.99.

45
Solvang, Per
Konstruktive kontroverser på feltet lese- og skrivevansker.
Spesialpedagogikk. 2, 46 - 47 1999.

46
Solvang, Per
Legen som takstmann eller portvakt. Tidsskrift for den norske lægeforening.
15, 119 1999.

47
Solvang, Per
Medikalisering av problem i skolan. Locus. 2, 16 - 29 1999.

48
Solvang, Per
Sosial konstruksjonisme. 1999. Institutt for sosial arbeid, NTNU, 16.11.99.

49
Solvang, Per
Sosiologien på 1990-tallet - de 10 viktigste bøkene. Samfunnshuset. - - -
1999.

50
Solvang, Per
Spesialpedagogikkens differensieringsbehov - en debatt om
konstruksjonisme, usynliggjøring og relativismekritikk. Nordisk pedagogikk.
19: 3, 168 - 175 1999.

51
Sümer, Sevil
Changes in Family Patterns and Gender Relations : A Comparative Study of
Norway and Turkey. 1999. Women's Worlds 1999: 7th International
Interdisciplinary   Congress on Women. 21.06.1999, Tromsø.

52
Sümer, Sevil
Postmodernism and Feminism : A Critical Review. Kjønn og arbeid - nye former
for arbeidsliv, Konferanserapport, del 2. Norges forskningsråd 74 - 91 Oslo
1999.

53
Sümer, Sevil
Postmodernism and Feminism: Seeking a Constructive Confrontation. 1999.
Obligatorisk innlegg i vitenskapsteori til dr.polit.-graden. Bergen, 13.
april 1999.

54
Ve, Hildur
Likestilling og realiteter. Kvinner og statsborgerskap. Omsorgens forvitring
?. Fagbokforlaget 18 Norge 1999.

55
Ve, Hildur
Rasjonalitet og identitet og andre tekster. - Pax forlag 145 s. Oslo 1999.
ISBN 82-530-2138-0

56
Ve, Hildur
Ruth Toverud : Barn, terapi og seksuelle overgrep. Tidsskrift for
Velferdsforskning, Nr.4, 1999. 0 1999.

57
Ve, Hildur; Gustavson, Bo; Savoinen, Aino
Utvärdering av FRN's program för Genusforskning 1991 -1997. - FRN i Sverige
36 s. Stockholm, Sverige 1999.

58
Wærness, Kari
Kan travelhet skape grusomhet i den offentlige omsorgstjenesten? Blir
omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. Red.
Thorsen, K.; Wærness, K. Ad Notam Gyldendal 149 - 157 Oslo/Bergen 1999.

59
Wærness, Kari; Söder, Mårten
Normative vurderingers plass i velferdsforskningen. Tidsskrift for
velferdsforskning Nr. 2. 51 - 54 1999.

60
Wærness, Kari
Omsorg, omsorgsarbeid og omsorgsrasjonalitet - refleksjoner over en
sosialpolitisk diskurs. Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i
den senmoderne velferdsstaten. Red. Thorsen, K.; Wærness, K. Ad Notam
Gyldendal 46 - 62 Oslo/Bergen 1999.

61
Wærness, Kari; Knudsen, Knud
Reactions to Global Processes of Change Attitudes toward Gender Roles and
Marriage in Modern Nations. Comparative Social Research. Volum 18. 161 - 195
1999.

62
Wærness, Kari
The Gender Division of Labour Between Norwegian parents in the 1990s:
Ideals and Realities. Gender and the Use of Time. Red. Hufton, O.;
Kravaritou, Y. Kluwer Law International 209 - 224 The Hague 1999.

63
Wærness, Kari
The Gender Division of LabourBetween Norwegian Parents in the 1990s: Ideals
and Realities. Gender and the Use of Time. Red. Hufton, Olwen; Kravaritou,
Yota. Kluwer Law International 209-224 1999. ISBN 90-411-9660-9


<- forrigeinnholdneste ->