Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SEFOS - Senter for samfunnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Aars, Jacob
Blir lokalvalgene mer lokale? Bergens Tidende. 1999-09-11.

2
Aars, Jacob
Dagsseminar om lokaldemokrati for KS og kommunalavdelingen i
Kommunal- og regionaldepartementet 23. april 1999. 1999. Institutt for
administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB, 23.04.99.

3
Aars, Jacob
Hva skjer med det lokale demokratiet? Kommentar til Tora Aasland. 1999. Hva
skjer med demokratiet?. Oslo, 20. september 1999.

4
Aars, Jacob
Local Politics and Ambition in Norway: De-Motivated and Unaccountable
Councillors? 1999. ECPR Joint Workshop. Mannheim, 26.-31. mars 1999.

5
Aars, Jacob
Lokaldemokratiet - aktuelle utfordringer. 1999. Årsmøtet i KS Møre og
Romsdal, 26. februar 1999.

6
Aars, Jacob
Motivasjonsforutsetninger innenfor ulike representasjonsordninger. 1999.
Seminarrekken "Vilkår for demokrati". Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap, UiB, 22.04.99.

7
Aars, Jacob
Om utvidede folkehøringer. 1999. Forskersamling om Lokal Agenda 21. Soria
Moria, 26. oktober 1999.

8
Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans-Erik
Party Politicisation Reversed? The potential localisation of local
politics in Norway. 1999. Nordisk statsviterkonferanse (NOPSA). Uppsala,
19.-21. august 1999.

9
Aars, Jacob
Perspektiver på kommunesektorens handlingsrom. 1999. Kommunalavdelingens
forskningsdag (Kommunal- og   regionaldepartementet). Kommunal- og
regionaldepartementet, Oslo, 19.02.99.

10
Aars, Jacob
Resultater og erfaringer fra satsingsområdet "Demokrati, deltakelse  og
styring". 1999. Kurs for forskningsformidlere, KS. Lillestrøm, 24. mars 1999.

11
Aars, Jacob
Utfordringene for kommunene i fremtiden. 1999. Foredrag for Kommunenes
informasjonskollegium, Lillehammer, 30.11.99.

12
Andersson, Mette; Jacobsen, Christine
Andregenerasjonen som indikator på sosial og kulturell forandring. 1999.
IMER-programmets oppstartseminar. Oslo, januar 1999.

13
Andersson, Mette
Ethnic entrepreneurs. Identity work as negotiations of gender,
ethnicity and generation. 1999. Seminaret "Politics of identity and forms of
belonging". Universitetet i Bergen, november 1999.

14
Andersson, Mette
From the perspective of the internal Other. Immigrant perspectives on
European identity. 1999. Workshop: Putting the mosaic together? A common
European   cultural identity - critical perspectives. Bergen, april 1999.

15
Andersson, Mette
In between Otherness and Hybridity: The situated politics of
recognition and emergent multi-ethnic youth cultures. 1999. Fourth
International Metropolis Conference. Washington DC, desember 1999.

16
Andersson, Mette
Individualized and collectivized bases for migrant youth identity   work.
1999. Working Conference: Youth in the Plural City: Individualised  and
Collecitivised Identity Projects. Roma, mai 1999.

17
Andersson, Mette
Utlendinger. 1999. Lørdagsuniversitetet, Bergen, september 1999.

18
Askildsen, Jan Erik; Ireland, Norman J.
Bargaining Credibility and the Limits to Within-Firm Pensions. - Skriftserie
i helseøkonomi. - HEB - Program for helseøkonomi i Bergen 6, 8 Bergen 1999.

19
Askildsen, Jan Erik; Nilsen, Øivind Anti
Investment or production factors: Alternative explanations of the
demand for young workers in Norway. TSER-STT working paper 19-99. EU
Targeted Socio-Economic Research 19, 1 - 24 Orleans 1999. Workshop,
EU-TSER-STT. Orleans, 7.-9. januar 1999.

20
Christensen, Karen; Næss, Sturle
Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. - SEFOS rapportserie. -
Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1: 2, 118 s. Bergen 1999. ISBN
82-7470-001-5

21
Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne
Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari
Wærness' sosiologi. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i
velferdsstaten. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 7 - 28 Bergen 1999. ISBN
82-7674-511-3

22
Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne
Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari
Wærness' sosiologi. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i
velferdsstaten. Red. Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 7 - 28 Bergen 1999. ISBN 82-7674-511-3

23
Dyrøy, Nina
"Vi er ikke voldelige nynazister" - en kvalitativ studie av en
ungdomsgjeng. - IMER Norge/Bergen Rapport. - IMER Norge/Bergen 22, 95 s.
Bergen 1999.

24
Elvbakken, Kari Tove
Forskning om forebygging av uønskede svangerskap og abort. - SEFOS
notatserie. - Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 2, 36 s. Bergen 1999.

25
Elvbakken, Kari Tove; Mæland, John Gunnar
Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for
velferdsforskning. 2: 1, 34 - 50 1999. ISSN 0809-2052

26
Fjær, Svanaug
Research or representation? Norm-based action and knowledge
production in European drug co-operation. 1999. "Knowledge and expertise in
alcohol and drug policy". Bergen, 23.-25. september 1999.

27
Fjær, Svanaug
Symposium i Bergen, 23-25 september: "Knowledge and expertise in
alcohol and drug policy" (30 deltakere). 1999. Bergen, 23.-25. september
1999.

28
Grasdal, Astrid L.
Bergensprosjektet "Aktiv oppfølging", samfunnsøkonomisk evaluering
basert på 14 måneders oppfølging. "Bergensprosjektet: Aktiv oppfølging"
1995-1997. Forsøksprosjekt knyttet til rehabilitering av personer med
diffuse, smertefulle, funksjonshemmende tilstander i
bevegelsesapparatet. Bergen kommune, trykksakavdelingen 29 - 63 Bergen 1999.

29
Grasdal, Astrid L.
Bergensprosjektet "Aktiv oppfølging", resultater etter 14 måneders
oppfølging. 1999. Nasjonalt ryggnettverksmøte. Geilo, juni 1999.

30
Grasdal, Astrid L.
Problemer med frafall "attrition" av observasjoner i kontrollerte
forsøk. 1999. Nasjonalt ryggnettverksmøte. Geilo, september 1999.

31
Grasdal, Astrid L.
Rehabilitering av langtidssykemeldte med muskel-skjelett smerter.
Erfaringer fra Bergensprosjektene "Tilbake på jobb" og "Aktiv
oppfølging". 1999. Trygdeforskningsseminaret. Bergen, desember 1999.

32
Grove, Knut
Bokmelding: Angvik, Magne og Vagn Oluf Nielsen (red.) Ungdom og
historie i Norden. Historie. Populærhistorisk magasin. 2, 80 - 81 1999.

33
Grove, Knut
Bokmelding: Gjerdåker, Johannes: Levande landskap. Vossebygdene -
Granvin - Nærøyfjorden. Historie. Populærhistorisk magasin. 4, 74 - 78 1999.

34
Grove, Knut
Då kommunen tok til å driva forretning. Renovasjon og sporveisdrift i
Kristiania og Bergen i eit kommunaliseringsperspektiv. 1999. Norges
forskningsråds program "Offentlig sektor i endring",  forskerseminar.
Solstrand Fjord Hotell, 28.-29.10.99.

35
Grove, Knut
Folkedanning og frilyndte vossingar. Bergens Tidende. 1999-02-17.

36
Grove, Knut; Heiret, Jan
"I Rådalen." En historie om stein, boss og politikk. - Fana Stein og
Gjenvinning 192 s. Bergen 1999.

37
Grove, Knut
Konserndanning, fagorganisering og medbestemming - LO og dei
konserntillitsvalde. 1999. Norske historiedager 99. Lillehammer, 18.6.99.

38
Grove, Knut; Heiret, Jan
Oppdragsforsking: tiltaksarbeid eller fagleg karriere? 1999. Møte i Den
norske historiske forening i Bergen. Bergen, 18.4.99.

39
Grove, Knut
""The choice of a new generation"? - ny grunnbok i norsk
middelalderhistorie." Intervju med forfatterne. Hifo-nytt. 31 - 35 1999.

40
Gåsemyr, Kari
Opplæring for straffedømte og bygging av identitet - en undersøkelse av
innsatte og tidligere innsattes erfaringer med opplæringstiltak  ved
Bergen landsfengsel avd. D og avd. Ulvsnesøy. - SEFOS notatserie. - Senter
for samfunnsforskning (SEFOS) 1, 48 s. Bergen 1999.

41
Haavet, Inger Elisabeth
Alette Engelhart. Norsk biografisk leksikon. Kunnskapsforlaget ... Oslo 1999.

42
Haavet, Inger Elisabeth
Anna Bøe. Norsk biografisk leksikon. Kunnskapsforlaget 2, ... Oslo 1999.

43
Haavet, Inger Elisabeth
Baglandskvinder, medhjelpende hustruer, professionelle partnerskaber. 1999.
Dansk biografisk leksikon, 29. januar 1999.

44
Haavet, Inger Elisabeth
Barn ingen hindring? Norsk og svensk familiepolitikk 1900-1940. Den
privat-offentliga gränsen - Det sociala arbetets strategier och aktörer i
Norden 1860-1940. Red. Janfelt, Monika. Nordisk Ministerråd 135 - 167
København 1999. ISBN 92-893-0300-X

45
Haavet, Inger Elisabeth
Biografi og historie. 1999. Historieteoretisk seminar. Historisk institutt,
Universitetet i Bergen, 9. april 1999.

46
Haavet, Inger Elisabeth
Da det private ble politisk. Om etableringen av norsk familiepolitikk.
Oppvekst i barnets århundre. Red. Jensen, An-Magritt; Backe-Hansen,
Elisabeth; Bache-Wiig, Harald; Heggen, Kåre. Ad Notam Gyldendal AS 46 - 62
Oslo 1999. ISBN 82-417-1048-8

47
Haavet, Inger Elisabeth
Et historisk blikk på familiepolitiske endringer 1890-1990. Rapport fra
avslutningskonferansen for Velferd og Samfunn. Norges forskningsråd 138 -
153 Oslo 1999.

48
Haavet, Inger Elisabeth
Et historisk blikk på familiepolitiske endringer. Rapport fra
avslutningskonferansen for Velferd og Samfunn. Norges forskningsråd 138 -
153 Oslo 1999. Velferd og samfunns avslutningskonferanse. Norges
forskningsråd, 20. april 1999.

49
Haavet, Inger Elisabeth
Fra mødrelønn til kontantstøtte. 1999. Seminar, Barne- og
familiedepartementet. Barne- og familiedepartementet, 19. mai 1999.

50
Haavet, Inger Elisabeth
Framveksten av velferdsstatens familiepolitikk i Norge og Sverige.
Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 2, 67 - 84 1999. ISSN 0809-2052

51
Haavet, Inger Elisabeth
Historie gjennom biografiens kikkhull. Om å skrive Nina og Edvard
Griegs relasjonshistorie. 1999. Møte. Bergens historiske forening 13. mars
1999.

52
Haavet, Inger Elisabeth
Ida Blom. Norsk biografisk leksikon. Kunnskapsforlaget 2, ... Oslo 1999.

53
Haavet, Inger Elisabeth
Kunstneriske kvinner og kvinnelige kunstnere. Rapport fra det 6. nordiske
kvinnehistorikermøte. Nordiske kvinnehistorikeres forening ... Tisvildeleje
1999. Det 6. nordiske kvinnehistorikermøte. Tisvildeleje, Danmark, 10.
august 1999.

54
Haavet, Inger Elisabeth
LO og familielønnsspørsmålet. Arbeiderhistorie 1999, Årbok for
arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, temanummer LO 100 år. 109 - 127 1999.

55
Haavet, Inger Elisabeth
Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til
2000-årsskiftet. HIFO-nytt. 5/6, 53 - 62 1999.

56
Haavet, Inger Elisabeth
Nanna Broch. Norsk biografisk leksikon. Kunnskapsforlaget 2, ... Oslo 1999.

57
Haavet, Inger Elisabeth
Nina Grieg. 1999. Folkeuniversitetet, Horten og Holmestrand, 6. september
1999.

58
Haavet, Inger Elisabeth
Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru. 1999. Bergen Kunstforum 12. februar
1999.

59
Haavet, Inger Elisabeth
Ragnhild Butenschön. Norsk biografisk leksikon. Norsk biografisk leksikon
2, ... Oslo 1999.

60
Haavet, Inger Elisabeth
Relasjonsbiografien - en nøkkel til de medhjelpende hustruers
historie? 1999. Senter for kvinneforskning, 19.2.99.

61
Heiret, Jan; Venneslan, Knut
Den nordiske modellen for regulering av arbeidslivsrelasjoner. 1999.
Nordfram III-seminar. Historiska institutionen, Göteborgs universitet,
21.03.99.

62
Heiret, Jan
Kommunal renovasjon: offentlig ansvar - forretningsdrift. 1999. Workshop om
fristilling arrangert av LOS-senteret i samarbeid med Norges forskningråds
program Offentlig sektor i endring. Villa Skjoldnes, 17. juni 1999.

63
Hellebø, Lise
Food Control and Food Regulation in the European Union. - SEFOS notatserie. -
Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 6, 43 s. Bergen 1999.

64
Hellebø, Lise
Food Control in European Countries. - SEFOS notatserie. - Senter for
samfunnsforskning (SEFOS) 5, 54 s. Bergen 1999.

65
Jacobsen, Christine M.
Emerging Forms of Belonging among Muslim Youth in the Plural City. 1999.
Fourth International Metropolis Conference. Washington DC, desember 1999.

66
Jacobsen, Christine M.
Muslim Genderations. Questions of Identity in the Return to Islam. 1999.
Youth in the Plural City: Individualised and Collectivised   Identity
Projects. Roma, Italia, mai 1999.

67
Jacobsen, Christine
Å vende tilbake til islam. Islamisering, kjønn og identitet i en
fransk kontekst. - IMER Norge/Bergen Rapport. - IMER Norge/Bergen 21, 175 s.
Bergen 1999.

68
Lien, Renate Storetvedt
Fylkesnemndas behandling av russaker etter § 4-24 i
barneverntjenesteloven. - SEFOS notatserie. - Senter for samfunnsforskning
(SEFOS) 4, 63 s. Bergen 1999.

69
Lien, Renate Storetvedt; Nilssen, Even; Næss, Sturle
Rettsliggjøringen av barnevernet - til barnets eller foreldrenes
beste? Retfærd. Nordisk juridisk tidsskrift. 22: 4, 7 - 23 1999. ISSN
0105-1121

70
Lithman, Yngve
Bokanmeldelse av Jarvenpaa, R., Northern Passage. Ethnos. 62, 3 - 4 1999.

71
Lithman, Yngve
Bokanmeldelse av MacClancy, J. (red.) Sport, Identity and Ethnicity,
Oxford: Berg. Ethnos. 62, 2 1999.

72
Lithman, Yngve
Challenges in Migration Research. 1999. Prairie Univ. Center for Migration
Research, Calgary, 19.10.1999.

73
Lithman, Yngve
Cultural Dimensions of Children's Elite Sports. Getting into the Game:
Anthropological Studies of Children in Sports. Red. Dyck, N. Berg Publishers
. Oxford 1999.

74
Lithman, Yngve; Boje, Thomas; Westin, Charles; Wikan, Unni; Löwander,
Birgitta
Evaluering av Dansk Center for Migration og Etniske Studier (DAMES). - Dansk
forskningsråd ... København 1999.

75
Lithman, Yngve
IMER Norge/Bergen och utvecklingsforskning. 1999. Norges forskningsråds
startkonferanse for programmet   "Utviklingsveier i syd". Oslo, 18. mars
1999.

76
Lithman, Yngve
IMER-programmet - fagliga utmaningar. 1999. Det samfunnsvitenskapelige
fakultets fakultetsdag. Voss, 23. november 1999.

77
Lithman, Yngve
Invandrare och samhällsinstitutionerna. 1999. Socialstyrelsens og Ekilstuna
kommuns konferens, Eskilstuna, 8.3.1999.

78
Lithman, Yngve
Katastrofens yppersteprester. Bergens Tidende. 1999-05-02.

79
Lithman, Yngve
Modes of Explanation and Empirical Referencing in Migrant Youth Forms of
Belonging. 1999. Workshop: "Plural City: Forms of Belonging", arrangert av
Y.  Lithman og S. Croucher under Metropolis 4. årlige konferanse.
Washington DC, 9. desember 1999.

80
Lithman, Yngve
Mötet - perspektiv på relationen mellan invandrare och sjukvård och
socialtjänst. - IMER Norge/Bergen Rapport. - IMER Norge/Bergen 18, 44 s.
Bergen 1999.

81
Lithman, Yngve
Prosesser bakom boendesegregation. 1999. IMER-programmets oppstartkonferanse.
Norges forskningsråd, Oslo, januar 1999.

82
Lithman, Yngve
Report on the IMER Activity at the University of Bergen 1996-1999. An
auto-evaluation. - IMER Norge/Bergen 30 s. Bergen 1999.

83
Lithman, Yngve
Spatial Concentration and Mobility. From Metropolis to Cosmopolis. Red.
Hjarnö, J. South Jutland Press . Esbjerg 1999.

84
Lithman, Yngve
The Cultural Construction of Nationalisms. 1999. Foredrag for instituttene
for antropologi og sosiologi   v/universitetet i Calgary samt på et
"interdepartmental    seminar" v/universitetet i Edmonton. Calgary, 20.
oktober 1999, Edmonton, 25. mars 1999.

85
Lithman, Yngve
The Significance of Residential Segregation: Conflicting Evidence. 1999.
European Research Conference on European Identities. European Science
Foundation, Obernai, september 1999.

86
Lithman, Yngve
The Social, the Cultural, the Aesthetic: the Construction of
Fundaments for a Generalized Immigrant Youth Identity. 1999. Youth in the
Plural City: Individualised and Collectivised   Identity Projects. Roma,
mai 1999.

87
Lithman, Yngve
Theorizing Indigenous Minorities' New Forms of Belonging. 1999. Politics of
Identity and Forms of Belonging, internasjonalt  doktorkurs organisert av
IMER Norge/Bergen. Bergen, november 1999.

88
Michelsen, Gunnar Guddal
Comparing market-oriented reforms of African public administrations. A
Deleuzian-institutional approach. Rapport fra avslutningskonferansen for
programmet Public Administration in Developing Countries. Norges
forskningsråd 77 - 84 Oslo 1999. Norges forskningsråds avslutningskonferanse
for programmet   Public Administration in Developing Countries. Oslo,
29.-30. april 1999.

89
Michelsen, Gunnar Guddal
Ding, dang, dong. Telefusjon, forvaltningsformer og
forbrukarinteresser. Syn og Segn - Tidsskrift for demonisk skriveglede. 2,
176 - 183 1999.

90
Michelsen, Gunnar Guddal
Etudes comparatives de l'implantation des nouvelles technologies de
l'information et de la communication en Afrique - une présentation  d'un
projet norvégien de recherche. 1999. Møte i forskergruppen Internet en
Afrique subsaharienne:   acteurs et usages. Université de Bourdeaux,
Frankrike, 15. juni 1999.

91
Michelsen, Gunnar Guddal
Fusjon og forbrukerinteresser. Bergens Tidende. 1999-02-11.

92
Michelsen, Gunnar Guddal
The Problem of Governmentality: A Foucauldian Perspective on
Reforming the Post-Colonial State in Africa. 1999. Workshop: Knowledge and
Power in Poverty-Related Policy-Making. Comparative Research Programme on
Poverty, Bergen, 22. april 1999.

93
Nilsen, Øivind Anti
Helsearbeidernes yrkestilknytning. 1999. Helseforskningsseminar. Bergen, 8.
desember 1999.

94
Nilsen, Øivind Anti
Investment or production factors: Alternative explanations of the
demand for young workers in Norway. 1999. Econometric Society European
Meeting, 1999. Santiago de Compostella, Spania, 29. august - 1.
september 1999.

95
Nilsen, Øivind Anti
Transitions from school to work: search time and job duration. 1999. Summer
Symposium in Labour Economics and Migration. Ammersee, Tyskland, 7.-12.
september 1999.

96
Nilsen, Øivind Anti
Transitions from work to school: Search time and job duration. 1999.
Workshop "Conference on Retirement in a Household Context". Bremen,
Tyskland, 19.-20. november 1999.

97
Nilsen, Øivind Anti
Union bargained minimum wages: Are there any employment effects? 1999.
Workshop, EU Targeted Socio-Economic Research: Schooling,   Training and
Transition. Orleans, 7.-9. januar 1999.

98
Nilsen, Øivind Anti
Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. 1999. Stabsseminar
ved Norges Handelshøyskole. Bergen, 15. november 1999.

99
Nilsen, Øivind Anti
Zeroes and lumps in investment: empirical evidence on
irreversibilities and non-convexities. 1999. Workshop, "Program Scientific
Council Meeting 1999". Business Investment Research Center, Maastricht,
15.-16.12.1999.

100
Nilssen, Even
Hva styrer sosialarbeidernes holdninger til bruk av tvang overfor   voksne
rusmisbrukere? Rapport fra avslutningskonferansen for Velferd og Samfunn.
Norges forskningsråd 88 - 93 Oslo 1999.

101
Nilssen, Even
Hva styrer sosialarbeidernes holdninger til bruk av tvang overfor   voksne
rusmisbrukere? Rapport fra avslutningskonferansen for Velferd og Samfunn.
Norges forskningsråd 88 - 93 Oslo 1999. Avslutningskonferansen for Velferd
og samfunn. Norges forskningsråd, 20.-21. april 1999.

102
Nilssen, Even; Lien, Renate Storetvedt
Individual rights and collective obligation. Compulsory intervention
towards substance abusers in Norwegian social law. International Journal of
Social Welfare. 8: 181 - 192 1999. ISSN 1369-6866

103
Nilssen, Even
Penger, makt og velferd. En studie av trygd og forsikring. - SEFOS
rapportserie. - Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1: 1, 310 s. Bergen
1999. ISBN 82-7470-000-7

104
Nilssen, Even
Tvangens forvaltning. Sosialtjenestens anvendelse av
sosialtjenestelovens § 6-2 (bruk av tvang overfor
rusmiddelmisbrukere). - SEFOS notatserie. - Senter for samfunnsforskning
(SEFOS) 3, 40 s. Bergen 1999.

105
Næss, Sturle; Wærness, Kari
Den offentlige eldreomsorgen ved tusenårsskiftet. Tverrfaglig geriatri - en
innføring. Red. Bondevik, Margareth; Nygaard, Harald A. Fagbokforlaget 157
- 174 Bergen 1999. ISBN 82-7674-466-4

106
Næss, Sturle
Harde yrker? Om utskjelling i omsorgsyrker. 1999. III Nasjonale konferanse
i sosialgerontologi. Å bli gammel i  Norge. Variasjoner og forandring.
Sundvolden Hotell, 8.-9. november 1999.

107
Næss, Sturle
Mor hjemme og far på jobb? Småbarnsforeldres syn på det tradisjonelle
familiemønsteret. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i
velferdsstaten. Red. Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 57 - 76 Bergen 1999. ISBN 82-7674-511-3

108
Næss, Sturle
Utskjelling - et arbeidsmiljøproblem i den hjemmebaserte omsorgen.
Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 1, 3 - 18 1999. ISSN 0809-2052

109
Ravneberg, Bodil
Normalitetsdiskurser og profesjonaliseringsprosesser. 1999. Seminar om
normalitet ved Danmarks lærerhøjskole,   forskningsprogrammet Skolefag,
læring og dannelse i det 21.  århundrede. Danmarks lærerhøjskole, 15. mars
1999.

110
Ravneberg, Bodil
Profesjonalisering og grensedragningsprosesser. - Skolefag, læring og
dannelse i det 21. århundrede,  Arbeidspapirer. - Danmarks lærerhøjskole
20, 22 s. Danmark 1999.

111
Sicakkan, Hakan Gürcan
Senses that make noise & noises that make sense. Three Techniques for
Scaling Norwegian Responses to Immigration: A Comparison of Results  from
Applications of Mokken, Factor and Cluster-Discriminant Models. - IMER
Norge/Bergen Rapport. - IMER Norge/Bergen 19, 95 s. Bergen 1999.

112
Sicakkan, Hakan Gürcan
The political-historical roots of West European models of citizen and alien. -
IMER Norge/Bergen Rapport. - IMER Norge/Bergen 20, 45 s. Bergen 1999.

113
Skarpenes, Ove
Bokomtaler: Hilde Charlotte Solheim og Helle Vaagland (red.):
Råtekst, og Cathrine Sandnes, Beate Nossum og Christin Smith-Erichsen
(red): Matriark. Dag og Tid. 1999-11-11.

114
Skarpenes, Ove
Marked og moral. Klassekampen. 1999-08-20.

115
Skarpenes, Ove
Marked og moral. Klassekampen. 1999-08-23.

116
Skarpenes, Ove
Sometimes you're better of dead. Syn og Segn - Tidsskrift for demonisk
skriveglede. 4, 113 - 115 1999.

117
Solvang, Per
Bokomtale: Johans Sandvin, Mårten Söder, Willy Lichtwark, Tone
Magnussen: Normaliseringsarbeid og ambivalens. Bofellesskap som
omsorgsarena. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 3, 183 - 185 1999. ISSN
0809-2052

118
Solvang, Per
Skriftspråk, læring og avvik. En sosiologisk studie av faglige
kontroverser og pedagogisk arbeid på feltet spesifikke lese- og
skrivevansker. - Rapportserien. - Senter for samfunnsforskning 3, 140 s.
Bergen 1999.

119
Solvang, Per
Skriftspråk, læring og avvik. En sosiologisk studie av faglige
kontroverser og pedagogisk praksis i feltet spesifikke lese- og
skrivevansker. - SEFOS rapportserie. - Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
1: 3, 146 s. Bergen 1999. ISBN 82-7470-002-3

120
Syltevik, Liv Johanne
Differensierte familieliv - konsekvenser for velferdsstaten? 1999.
Avslutningskonferanse for Norges forskningsråds program   Velferd og
samfunn. Norges forskningsråd, Oslo, 20. april 1999.

121
Syltevik, Liv Johanne
En fot på jorda? Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen? 1999.
Empirisk forskning etter poststrukturalismen. Vatnahalsen, 22. september
1999.

122
Syltevik, Liv Johanne
Endret velferdspolitikk for alenemødre - fra relasjonelt til
individualisert alenemoderskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 2, 85
- 101 1999. ISSN 0809-2052

123
Syltevik, Liv Johanne
Familielivets høye idealer. Bergens Tidende. 1999-03-17.

124
Syltevik, Liv Johanne
Kan småbarnsforeldre planlegge seg til det gode liv? 1999. Forskningsdagene,
Bergen, 25. september 1999.

125
Sümer, Sevil
Changes in Family Patterns and Gender Relations: A Comparative Study of
Norway and Turkey. 1999. Women's Worlds 99: 7th International
Interdisciplinary   Congress on Women. Tromsø, 21. juni 1999.

126
Sümer, Sevil
Postmodernism and Feminism: A Critical Review. Kjønn og arbeid - nye former
for arbeidsliv. Konferanserapport, del 2. Red. Birkelund, Gunn E. Norges
forskningsråd 74 - 91 Oslo 1999.

127
Sümer, Sevil
Postmodernism and Feminism: Seeking a Constructive Confrontation. 1999.
Obligatorisk innlegg i vitenskapsteori til dr.polit.-graden. Bergen, 13.
april 1999.

128
Thomassen, Anne-Kathrin
Barnevern og barn med innvandrer- og flyktningbakgrunn: en kunnskaps- og
litteraturoversikt. - IMER Norge/Bergen Rapport. - IMER Norge/Bergen 17, 69
s. Bergen 1999.

129
Ødegaard, Cecilie
¡Somos trabajadoras! - fra høyland til by. Kvinnelige migranter i   Peru. -
IMER Norge/Bergen Rapport. - IMER Norge/Bergen 23, 190 s. Bergen 1999.


<- forrigeinnholdneste ->