Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Askvik, Steinar
Institution-building in primary education in South Africa. - Admin-South
Africa Project Workshop Cape Town, South Africa 1999-03.

2
Askvik, Steinar
La gerencia y el aprendizaje organizional. Gestion y Politica Publica. Red.
x, x. x VIII: 2, 249-274 x 1999. ISSN 1405-1079

3
Askvik, Steinar
Management consultans as carriers of knowledge. Norwegian observatio ns. -
SCANCOR Workshop on Carriers of Management Knowledge. - SCANCOR USA 1999-09.

4
Askvik, Steinar; Tveten, Inge
Twinning as a Strategy for Institution Building. Norwegian Experiences. -
SCANCOR seminar. - SCANCOR SCANCOR, USA 1999-10.

5
Askvik, Steinar; Tvedten, I.
Twinning as a Strategy or Institution Building. Norwegian Experiences. -
SCANCOR seminar. - SCANCOR USA 1999-10.

6
Askvik, Steinar
Twinning in Norwegian Development Assistance: a Response to Jones   and
Blunt. Public Administration and Development. Red. x, x. x 19: 403-408 x
1999. ISSN 0271-2075

7
Byrkjeflot, Haldor
Modernisering og ledelse : om samfunnsmessige betingelser for
demokratisk lederskap. - LOS-senteret III, 406 s. Bergen 1999.

8
Fossum, John Erik; Robinson, P.S.
A Phoenix Asises: The Social Reconstruction of Europe. Policy, Organisatio
& Society.. x 17: Australia 1999.

9
Fossum, John-Erik
Citizenship, Diversity and Pluralism: The Case of the European Union.
Citizenship, Diversity and Pluralism: Canadian and Comparative
Perspectives. Red. Cairns, A.C; Courtney, J.C.; MacKinnon, P.; Michelmann,
H.; Smith, D.E. McGill-Queens's University Press 202-230 x 1999. ISBN
0-7735-1888-6

10
Fossum, John Erik
Constitution-making in the European Union. - LOS-notat Red. x, x. -
LOS-senteret, UiB 9928, x Bergen 1999.

11
Fossum, John Erik
The European Union and post-national integration. - ARENA Working paper Red.
x, x. - x 9, x x 1999.

12
Froestad, Jan
Normallisering som disiplinering. Om norsk skolepolitikk. Normalitet og
identitetsmakt i Norge. Red. Meyer, Siri; Sirnes, Thorvald. Ad Notam
Gyldendal x: x, 22 Oslo 19999. ISBN x ISSN x

13
Gran, Thorvald
A political theory of administrative innovation. Essays in Economic
Globalisation, Transnational policies and vulnerability. Red. Kouzmin,;
Hayne,. IIAS, IOS Press x: X Netherlands 1999. ISBN x ISSN x

14
Gran, Thorvald
Administrative authority in African states. x x 1999. Crop konfgeranse.
Bergen, Norge.

15
Gran, Thorvald
Political regimes and knowledge in East-South Africa States. The Problem
of Institutionalising Professionalism in African governments. The Admin
Sotuh Africa Project. Red. x, x x x 1999. Admin Afrika Konferanse. Harare,
Zimbabwe.

16
Gran, Thorvald
The Admin South Africa Project: Democracy, administrative authority and
trust. The Admin Sotuh Africa Project. Red. x, x x x 1999. Admin Sør Afrika
Konferanse. Cape Town, Sør Afrika.

17
Gran, Thorvald
The politics of aministrative authority in rural development, Tanzania,
Zimbabwe and South Africa compared. 1999. NFR - Offentlig forvaltning i
u-land. NIBR, Oslo, Norge.

18
Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd
Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of
Management. 15: 4, 385 - 403 1999.

19
Jansen, Alf-Inge
Environmental Policy and Public Administration in Europe. 1999. IV Congreso
Espanol de Ciencia Politica y de la Administracion. Granada, Spania.

20
Jansen, Alf-Inge; Osland, Oddgeir
Institusjoner og styring. - x Red. x, x. - Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap, UiB 200 UiB 1999.

21
Jansen, Alf-Inge
Norsk miljøpolitikk- noen hovedtrekk. x, Norsk Forskningsråd? 1999. Miljø,
Makt og Styring. Voksenåsen, Norge.

22
Jansen, Alf-Inge
Strateger, politisk lederskap og den sosiale forankring. Kunnskapsregimer.
Red. Rudeng, Erik. Pax Forlag, Oslo 243-256 Oslo 1999. ISBN x ISSN x

23
Jensen, Thor Øyvind
Andre Citroen-innovative arkedsføring. Dagens Næringsliv. Oslo 1999.

24
Jensen, Thor Øyvind
Harts omvendte helsetjenestelov. Teori og metode i samfunnsfagene. Red.
Larsen, S.Ugelvik. Det norske samlaget X x 1999. ISBN x

25
Jensen, Thor Øyvind
Internett og det lokale demokratiet. Lokaldemokratiet - satatus og
utfordring. Red. Offerdal, Audun; Aars, Jacob. Kommuneforlaget X x 1999. ISBN
x

26
Jensen, Thor Øyvind
Kvinnehelse som ideal og problem. - Rapport fra Hordaland Fylkeskommune
Bergen 1999.

27
Jensen, Thor Øyvind
Sårbart på havet. Dagens Næringsliv. Red. x, x. x X Oslo 1999-12-7.

28
Jensen, Thor Øyvind
Å lære av Kreuger-saken. Dagens Næringsliv. Oslo 1999.

29
Ludvigsen, Kari
Forholdet mellom historie og sosiologi i studiet av profesjoner. - Notat. -
Inst. for asministrasjon og organisasjonsvitenskap. 52, 19, IV bl.
Universitetet i Bergen 1999.

30
Ludvigsen, Kari
Kunnskap og politikk i norsk sinnssykevesen 1820-1920. - Dr.polit. - Rapport.
- Inst. for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB 63/1998, VIII,
411, IV s. Bergen 1999-02-12.

31
Ludvigsen, Kari
Kunnskap og politikk i sinnsykevesenet. 1999/11. Psykiatri og historie.
Sefos, UiB.

32
Ludvigsen, Kari
Profesjonene og velferdsstaten. 1999-10. Høgskolen i Stavanger, avd. for
helse- og sosialfag.

33
Ludvigsen, Kari
Profesjonenes rolle i psykiske helsetjenester. Statens Helsetilsyn 1999-09.
Statens Helsetilsyn, arbeidsseminar. Oslo.

34
Lægreid, Per
Administrative reforms in Scandinavia- testing the cooperative model. -
Notat - LOS senteret. - LOS - senteret, Universitetet i Bergen 9903,
Universitetet i Bergen 1999.

35
Lægreid, Per; Jacobsson, B.; Pedersen, O.K.
Endringer i statlige organisasjonsformer i Skandinavia -
forvaltningspolitikk, europisering og historiske bindinger. Den nordiska
modellen i en brytningstid. Red. Ståhlberg, K. København, Nordisk
Ministerråd, Nord 12: 23-42 København, Danmark 1999. ISBN x ISSN x

36
Lægreid, Per; Larsen, G.; Wik, M.H.
EU i Norge. Europisering av norsk sentralforvaltning. - Notat - Los senteret.
- Los - senteret, Universitetet i Bergen 9908, Universitetet i Bergen 1999.

37
Lægreid, Per
Europisering og forvaltningstilpasning i Norden. - Notat - Los senteret. -
Los - senteret, Universitetet i Bergen 9931, Universitetet i Bergen 1999.

38
Lægreid, Per; Pedersen, O.K.
Fra opbygning til ombygning. Fra opbygning til ombygning.
Organisationsforandringer i tre nordiske lande. Red. Lægreid, Per; Pedersen,
O.K. København, Jurist- og Økonomiforbundets forlag 345-372 København,
Danmark 1999. ISBN 87-574-0462-3

39
Lægreid, Per
Fra opbygning til ombygning i skulen. Organisasjonsforandringer i tre
nordiske lande. Red. Pedersen, Ove K. - Jurist- og Økonomforbundets forlag
402 s. København 1999.

40
Lægreid, Per
Fra oppbygging til ombygging i sentralamdministrasjonen. Stat og Styring.
37-40 Oslo 1999.

41
Lægreid, Per; Egeberg, Morten
Johan P. Olsen: His Career, Professional Roles and Publications. Organizing
Political Institutions. Red. Lægreid, Per; Egeberg, Morten. Oslo:
Scandinavian University Press 3-22 Oslo, Norge 1999. ISBN 82-00-12960-8

42
Lægreid, Per; Christensen, Tom
New Public Management-Design, Resistance, or Transformation? Public
Productivity & Management Review. Red. x, x. x 23: 2, 169-193 x 1999-12. ISBN
x ISSN x

43
Lægreid, Per; Christensen, Tom
New Public Management - the trade-off between governance and administrative
autonomy. - Notat - Los senteret. - Los - senteret, Universitetet i Bergen
9911, Universitetet i Bergen 1999.

44
Lægreid, Per
Norsk forvaltning og EU. Bergens Tidende. Bergen, Norge 1999-09-24. ISSN x

45
Lægreid, Per; Pedersen, O.K.
Organisasjonsformer og reformprogram. Fra opbygning til ombygning i staten.
Organisasjonsforandringer i tre nordiske lande. Red. Pedersen, O.K.
København, Jurist- og Økonomiforbundets forlag 11-42 København, Danmark 1999.
ISBN 87-574-0462-3

46
Lægreid, Per
Organizing Political Instititions. Red. Egeberg, Morten. - Scandinavian
university Press 387 s. Oslo 1999.

47
Lægreid, Per; Christensen, Tom; Egeberg, Morten
Regjeringsapparatet. Et posisjonspapir til Makt- og demokratiutredningen. -
Makt- og demokratiutredningen, Rapport 3 3, 1999.

48
Lægreid, Per
Top Civil Servants under Contract. Experiences from New Zealand and
Norway. - Notat - LOS-senteret. - LOS-senteret, UiB 9940, Universitetet i
Bergen 1999-11-17.

49
Michelsen, Svein
Apprentice socialization, Biography and Organization. Social conditions
for vocational training in Norwegian Industry. Work of hand and work of
minds in times of changes. Red. Heikkinen,; Lien,; Mjelde,. University of
Jyväskylä 87-113 1999. ISBN 951-390495-4 ISSN 1235-8002

50
Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Olsen, Ole Johnny
Klassekampen og Reform94. Klassekampen. Red. x, x. x x 1999/03.

51
Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Olsen, Ole Johnny
Klassekampen og Reform94-forskningen. Klassekampen. Red. x, x. x x 1999/03.

52
Michelsen, Svein; Dahl, Jorunn; Homme, Anne
Lærerutdanningen under Høgskolereformen. - Evaluering av Høgskolereformen. -
Norges Forskningsråd Rapport nr 7: 175 Norges Forskningsråd, Området for
kultur og samfunn 1999.

53
Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter
Mot en ny fagopplæringsordning? Videregående opplæring ved en veiskille?
Forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform94. Red. Kvalsund,;
Sørensen, Deichmann; Aamodt, x. TANO Aschehoug 19-47 Oslo 1999. ISBN
82-518-3906-8

54
Offerdal, Audun
Deliberative folkehøringer. 1999. Statsviterkonferansen om Makt og Demokrati
i Norge. Bergen, Norge.

55
Offerdal, Audun
Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. Lokaldemokratiet. Status og
utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. Red. Offerdal, Audun; Aars, Jacob.
Kommuneforlaget KAP. 8 Oslo 1999. ISBN 82-446-0603-7

56
Offerdal, Audun
Democracy and deliberation. 1999. Seminar"Culture and Peace. Det russiske
vitskapakademi, Inst. for komparativ politikk.

57
Offerdal, Audun
Demokrati, deltaking og styring. 1999. Foredrag for politikere. Os,
Østerdalen.

58
Offerdal, Audun
Hva er lokaldemokratiet og hva bør være der? 1999. Demokratidage - om det
lokale demokratis fremtid. Den Kommunale Højskole i Danmark, Grenaa.

59
Offerdal, Audun
Hva kjennetegner den gode ansvars, oppgave-, og funksjonsfordelingen.
Hvilke grunnleggende hensyn og verdier bør ansvars-, oppgave, og
funksjonsfordelingen ivareta? 1999. Konferansen Oppgavefordelingsutvalget,
Lysebu.

60
Offerdal, Audun
Hvordan skal borgerne høres? 1999. Demokratidage - om det lokale demokratis
fremtid. Den Kommunale Højskole i Danmark, Grenaa.

61
Offerdal, Audun
Kommunene og det lokale demokratiet i en omstillingsfase. Lokaldemokratiet.
Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. Red. Offerdal, Audun; Aars,
Jacob. Kommuneforlaget KAP. 1 Oslo 1999. ISBN 82-446-0603-7

62
Offerdal, Audun; Aars, Jacob
Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. -
Kommuneforlaget 231 Oslo 1999. ISBN 82-446-0603-7

63
Offerdal, Audun
Mestnoe samoupravlenie v Skandinavii: dostisjenija i perspektivy. Polis. 2:
Moskva, Russland 1999. ISSN 0321-2017

64
Offerdal, Audun
Om demokrati i skulen. 1999. Elevdemokratiet, utopi eller virkelighet.
Drammen Kommumen.

65
Offerdal, Audun
Om ei effektiv og demokratisk lokalstyring. 1999. Et kritisk søkelys på
dagens inndeling av kommuner og fylkeskommuner, Forum for Fremtidsdebatt.
Hedemark Fylkeskommune, Hamar.

66
Offerdal, Audun
Om kommunane som politikske organisasjonar. 1999. Valglovutvalget. ISV,
Tromsø.

67
Offerdal, Audun
Politikk og deliberasjon. 1999. Politikk og deliberasjon. Høgskolen i
Sogndal.

68
Offerdal, Audun
Representational roles - tha case of Czech and Slovak mayors. 1999. On the
new concept of central/local relations: Russian and fo reign experience.
Voronezh, Russland.

69
Offerdal, Audun
Status og utfordring. Lokaldekmokratiet: status og utfordring. Aktuelle
forsknings bidrag. Red. Offerdal, Audun; Aars, Jacob. Kommuneforlaget KAP.
11 Oslo 1999. ISBN 82-446-0603-7

70
Offerdal, Audun
Ungdom og lokaldemokrati. Hvordan står det til i Norge? 1999. KS Idedugnad
med de videregående skolene i Vest-Agder. Vest-Agder.

71
Offerdal, Audun
Utfordringer i lokaldemokratiet. 1999. Foredrag for kommunestyret i Vennesla.
Vennesla Kommune.

72
Ravneberg, Bodil
Normalitetsdiskurser og profesjonaliseringsprosesser. En studie av  den
spesialpedagogiske yrkesutvikling 1880-1990. - Dr.polit. -  Rapport /
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 69: IX, 365 s.
1999-11-12.

73
Roness, Paul G.; Lægreid, Per
Administrative reform as organized attention. Organizing Political
Institutions. Essays in Honor of Johan P. Olsen. Red. Egeberg, Morten;
Lægreid, Per. Scandinavian University Press 301-329 Oslo 1999. ISBN
82-00-12960-8

74
Roness, Paul G.; Christensen, Tom
Den historiske arven - Norge. Fra opbygning til ombygning av staten.
Organisasjonsforandringer i tre nordiske lande. Red. Lægreid, Per; Pedersen,
Ove K. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 105-142 København 1999. ISBN
87-574-0462-3

75
Roness, Paul G.
Historisk arv, gradvis tilpassing og radikal endring: nokre tankar kring
eit opplegg for ein studie av tenestemannsorganisasjonar og
forvaltningsreformer i Australia, New Zealand, Norge og Sverige. -
LOS-senter Notat 9930. - Los-senteret, UiB 9930, 23 1999.

76
Roness, Paul G.
Sentral politiledelse i Norge: Direktorats- eller departementsmodell? Fra
opbygning til ombygning av staten. Organisasjonsforandringer i tre nordiske
lande. Red. Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Jurist- og Økonomforbundets
Forlag, 285-318 København 1999. ISBN 87-574-0462-3

77
Roness, Paul
Variantar av nyinstitusjonalisme. Litteraturgranskning - B. Gay Peters:
Institutional Theory in Political Science.           The 'New
Institutionalism' London: Pinter.1999. Nordiske Organisasjonsstudier 1999.
x 2, 95-100 x 1999.

78
Sangolt, Linda
To count or not to count: Increasing the visibility of household labour in
national accounting. Nordic Journal of Women's Studies. Red. x, x. x 7:
63-77 x 1999. ISBN x ISSN x


<- forrigeinnholdneste ->