Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Elvbakken, KT; Mæland, John Gunnar
Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for
Velferdsforskning. 2: 34 - 50 1999.

2
Gjesdal, Sturla
Restrictions in the Norwegian disability pension scheme 1990-1998 -
effects and medico-political problems. Book of Abstracts. Nordic Conference
on Social Medicine Reykjavik, Island 1999-06. 15th Nordic Conference on
Social Medicine. Reykjavik.

3
Gogstad, Anders Christian
Om de landssvikdømte. Straff, soning og sykdom. I krigens kjølvann. Red.
Larsen, Stein K. Universitetsforlaget 229 - 254 Oslo 1999.

4
Gogstad, Anders Christian
Statlig helseforvaltning - et tilbakeblikk. - "Fylkes Elgen". Kvartalsskrift
Telemark  fylkesadministrasjon/fylkeslegen i Telemark. Vedlegg til  no.
4 - 1999, 2-7. - Fylkeslegen i Telemark 6 Telemark fylkesadministrasjon 1999.

5
Gogstad, Anders Christian; Løvold, Teresa Victoria
Straff som fortjent? Rettsoppgjøret 1945-50. Sosialmedisinske
betraktninger. Tidsskr Nor Lægeforen. 119: 17, 2495 - 2500 1999.

6
Gogstad, Anders Christian; Løvold, Teresa Victoria
Sykehuset ved Ilebu landssvikfengsel. Fra rettsoppgjøret 1945-50. Tidsskr
Nor Lægeforen. 119: 17, 2501 - 2507 1999.

7
Haug, Kjell
Hva vet vi om røykevaner og helseskader? P2-akademiet. NRK 114 - 126 Oslo
1999.

8
Karlsen, KH; Larsen, JP; Tandberg, E; Mæland, John Gunnar
The influence of clinical and demographic variables on quality of   life
in patients with Parkinson's Disease - a multivariate analysis. Journal of
Neurology Neurosurgery & Psychiatry. 66: 431 - 435 1999.

9
Meland, Eivind; Mæland, John Gunnar; Lærum, Even
The importance of self-efficacy in cardiovascular risk factor change.
Scandinavian Journal of Public Health. 1, 11-17 1999. ISSN 1403-4948

10
Mæland, John Gunnar
Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. - Tano Aschehoug 232 s. Oslo
1999. ISBN 82-518-3779-0

11
Mæland, John Gunnar; Haglund, BA
Health promotion developments in the Nordic countries. Health promotion at
the community level. New advances. 2. edition. Red. Bracht, N. Sage
Publications 187 - 198 Thousand Oaks 1999.


<- forrigeinnholdneste ->