Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Aall, Jørgen
Menneskerettsloven. Lov og Rett. 387-401 1999. ISSN 0024-6980

2
Aasen, Henriette Sinding
Dødsdommen mot Öcalan og det kurdiske folks skjebne. Kritisk juss. 103-106
1999. ISSN 0804-7375

3
Aasen, Henriette Sinding
Menneskerettighetene mellom idealer og realiteter: Om universalisme,
kulturrealisme og pluralisme i menneskerettighetstenkningen. Kritisk Juss.
1, 5-20 1999. ISSN 0804-7375

4
Askeland, Bjarte
Eckhoffs rettskildelære under press. Kritisk Juss. Red. Berg, Jens Petter.
Rettspolitisk Forening 2, 115-128 Oslo 1999.

5
Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David R.
Juss, Samfunn og Rettsanvendelse      En introduksjon til
rettsvitenskapen. - ad Notam Gyldendal 500 s. - 1999. ISBN 82-417-0915-3

6
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltniingsloven) av 10. feb. 1967. KARNOV norsk kommentert lovsamling
1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal
Rettsdata 896-936 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

7
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til Lov om endring i kommunal inndeling      av 21. des.
1956 nr. 3. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 640-642 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

8
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)   av
25. sep. 1992 nr. 107. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2200-2231 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

9
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2478-2507 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

10
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)   av
19. juni 1970 nr. 69. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 1040-1057 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

11
Bernt, Jan Fridthjof
"Omsorgsbolig"- om faneflukt og inkonsekvens i regelverket. Demens. 3, 6-9
1999.

12
Bårdsen, Arnfinn
Execution of Strasbourg and Geneva decisions in Norway. The execution of
Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order. Red.
Barkhuysen, T.; Van Emmerik, M.L.; Van Kempen, P.H.P.H.M.C. Martinus Nijhoff
publishers 115-121 The Hague, Netherland 1999. ISBN 90-411-1152-2

13
Bårdsen, Arnfinn
Krenkelser og Klager. - Universitetsforlaget 541 s. Oslo 1999. ISBN
82-00-12946-2

14
Bårdsen, Arnfinn
Krenkelser og klager : vilkårene for realitetsbehandlingen av private
klager ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. - Universitetet i
Bergen VI, 494 s. Bergen 1999.

15
Bårdsen, Arnfinn
Vilkårene for realitetsbehandling av klager ved Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen. Juristenes utdanningssenter Oslo 1999.
Juristenes Utdanningssenter, Oslo.

16
Doublet, David R.
Den hermeneutiske sirkelen. Om rammer for tolkning og vilkår for
erkjennelse. Teori og metode i samfunnsfaga. Red. Larsen, Stein Ugelvik. Det
Norske Samlaget 45-58 Oslo 1999. ISBN 82-521-5430-1

17
Doublet, David R.; Bernt, Jan Fridthjof
Juss, Samfunn og Rettsanvendelse      En introduksjon til
rettsvitenskapen. - ad Notam Gyldendal 500 s. - 1999. ISBN 82-417-0915-3

18
Einarsen, Terje
Internasjonal rettshåndhevelse og lovligheten av NATOs intervensjon  i
Jugoslavia - en kommentar. Kritisk Juss. Red. Berg, Jens Petter.
Rettspolitisk Forening 2, 107-114 Oslo 1999.

19
Einarsen, Terje
Retten til vern som flyktning. Med hovedvekt på FNs
flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og
gjeldende rett. - dr.juris. - Det juridiske fakultet 2 b., 500, 431 s.
Bergen 1999.

20
Frantzen, Torstein
Die Stellung des überlenden Ehegatten im internationalen Ehegüterund
Erbrecht, dargestellt an deutsch, norwegischen Sachverhalten. - Det
juridiske Fakultets skriftserie Red. Holgersen, Gudrun. - Det juridiske
fakultet 76, 84 Bergen 1999. ISBN 82-7960-001-9

21
Giertsen, Johan
Ugyldighet og forutsetningssvikt ved skifterettslig gjeldsovertagelse.
Jussens Venner. 4, 218-228 1999. ISSN 0022-6971

22
Holgersen, Gudrun
Anmeldelse av Asbjørn Kjønstad:Innføring i Trygderett, 3.utg. Tidsskrift for
Rettsvitenskap. Red. Aarbakke, Magnus; Hagstrøm, Viggo. Scandinavian
university press 3/99, 478-487 Oslo 1999. ISSN 0040-7143

23
Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne
Erstatning og straff. Barnet og loven, 2. utg. Lovtekster med kommentarer
for deg som arbeider med barn. Kommuneforlaget 499-531 Oslo 1999. ISBN
82-446-0625-8

24
Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne
Familiemessige, personlige og økonomiske forhold, kap. 1. Barnet og loven,
2. utg. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn.
Kommuneforlaget 15-141 Oslo 1999. ISBN 82-446-0625-8

25
Holgersen, Gudrun
Juridisk skjønnsutøvelse. Etiske dilemma i trygdemedisinsk praksis. Red.
Solli, Hans Magnus. Norsk Trygdemedisinsk Forening 65 - 74 1999. Etiske
dilemma i trygdemedisinsk praksis.

26
Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne
Nordiske og internasjonale forhold Kap. 2. Barnet og loven, 2. utg.
Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn. Kommuneforlaget
142-161 Oslo 1999. ISBN 82-446-0625-8

27
Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne
Skolegang og arbeid, kap. 6. Barnet og loven, 2. utg. Lovtekster med
kommentarer for deg som arbeider med barn. Kommuneforlaget 430-474 Oslo 1999.
ISBN 82-446-0625-8

28
Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne
Trygdeytelser og andre stønader til barn og foreldre, Kap.3. Barnet og
loven, 2. utg. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn.
Kommuneforlaget 162-262 Oslo 1999. ISBN 82-446-0625-8

29
Husabø, Erling Johannes
Aktiv dødshjelp og rettslege grunnverdiar (kronikk). Bergens Tidende. Red.
Hålien, Einar Bergen 1999-12-15.

30
Husabø, Erling Johannes
Autonomi og aktiv dødshjelp. Inter medicos Tidsskrift for medisinsk etikk.
1/2, 49-55 1999. ISSN 0020-5052

31
Husabø, Erling Johannes
Landesbericht Norwegen,       Rapport til forskningsprosjektet
"Rechtsvergleichende Übersichten -  Die Schengen-Zusammenarbeit und
Rechtsintegration in der Europäischen Union". 40 1999. Freiburg.

32
Husabø, Erling Johannes
Livshjelp eller dødshjelp? Livshjelp eller dødshjelp? Innlegg presentert i
Universitetets aula 9. november 199. Verdikommisjonen 7-12 Oslo 1999.
Livshjelp eller dødshjelp? Verdikommisjonen. Oslo.

33
Husabø, Erling Johannes
Retten til å dø      Eit juridisk perspektiv på eutanasidebatten.
Kreftsykepleie nr. 4. nr.4/99, 5-13 1999.

34
Husabø, Erling Johannes
Straffeansvarets periferi      Medverking, forsøk, førebuing. -
Universitetsforlaget 422 Oslo 1999. ISBN 82-00-12972-1

35
Kinander, Morten
Anmeldelse av Sverre Blandhol: Juridisk Idealogi: Alf Ross' kritikk av
naturretten. Kritisk Juss. Red. Berg, Jens Petter. Rettspolitisk Forening
3/99, 293-302 Oslo 1999. ISSN 0804-7375

36
Kjellevold, Alice
Kommentarer til lov om familievernkontorer av 19. juni 1997 nr. 62. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2896-2898 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

37
Kjellevold, Alice
Kommentarer til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd     av 8.
nov. 1991 nr. 76. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2082-2082 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

38
Kjellevold, Alice
Kommentarer til lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i
kommunene av 19. nov. 1982 nr. 68. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata
1594-1594 Oslo 1999. ISBN 81-91511-83-7

39
Kjellevold, Alice
Kommentarer til lov om sosiale tjenester m.v.      av 13. des. 1991
nr. 81. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen,
Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2083-2094 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

40
Konow, Berte-Elen Reinerstsen
Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til
ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale
løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata
1880-1893 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

41
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i
internasjonale kjøpsforhold av 8. juli 1988 nr. 553. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Gyldendal Rettsdata 1934-1939 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

42
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for
lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata
822-824 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

43
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Løsørepant over landegrenser. - dr.juris. - Universitetet i Bergen 2 b.
Bergen 1999.

44
Krüger, Kai
Financial force majure      The extent of efforts which the seller
must take to overcome     impediments for performance in contracts for
the sale of goods    under Scandinawian law - remarks on the impact of
CISG Art. 79. Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almèn. Red.
Håstad, Torgny; Knutsson, Anders; Unger, Sven. Iustus Förlag AB 239-273
Uppsala 1999. ISBN 91-7678-412-6

45
Krüger, Kai
Hvorfor kan ikke staten godta NBR-standardene? Juristkontakt. 6, 30-32 1999.
ISSN 0332-7590

46
Krüger, Kai; Klausen, Roar
Katastrofejuss - særbehandling eller tilpasning av tradisjonell
erstatningsrett?. - Det juridiske fakultets skriftserie Red. Holgersen,
Gudrun. - Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 78, 49 Bergen 1999.
ISBN 82-7960-003-5

47
Krüger, Kai; Sinding, Vidar
Kommentarer til lov om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp mm
(angrefristloven) av 24. mars 1972 nr. 11. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar;
Krüger, Kai. Gyldendal Rettsdata 1084-1090 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

48
Krüger, Kai
Kommentarer til lov om Den Norske Stats Husbank av 1. mars 1946 nr.3. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar; Krüger, Kai. Gyldendal Rettsdata 521-522 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

49
Krüger, Kai
Kommentarer til lov om mortifikasjon av skuldbrev m.v.      av 18.
des. 1999 nr. 1. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar; Krüger, Kai. Gyldendal Rettsdata 685-687
Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

50
Krüger, Kai
Kommentarer til lov om pakkereiser (pakkereiseloven)      av 25. aug.
1995 nr. 57. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2520-2528 Oslo 1999.
ISBN 82-91511-83-7

51
Krüger, Kai
Kommentarer til lov om Statens Landbruksbank av 5. feb. 1965 nr. 2. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar; Krüger, Kai. Gyldendal Rettsdata 843-844 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

52
Krüger, Kai
Kommentarer til lov om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond  av 3.
juli 1992 nr. 97. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. KARNOV norsk kommentert lovsaling
1999 2177-2179 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

53
Krüger, Kai
Kommentarer til lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i
utviklingsland av 9. mai 1997 nr. 26. KARNOV norsk kommentert lovsamling
1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal
Rettsdata 2683-2684 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

54
Krüger, Kai
NORSK KJØPSRETT 4. rev. utg. - ALMA MATER 807 Bergen 1999. ISBN
82-419-0223-9

55
Krüger, Kai
Transfer of technology in contracts for the delivery of objects to be
produced. Festskrift till Gunnar Karnell. Red. Gorton, Lars; Herre, Johnny;
Nerep, Erik; Nordell, Per Jonas; Rosen, Jan. Carlsson Law Network/Jure AB
349-366 Stockholm 1999. ISBN 91-973587-1-1

56
Lilleholt, Kåre
Bruk av reelle omsyn i formueretten. - Det juridiske fakultets skriftserie
Red. Brækhus, Hege. - Det juridiske fakultet, Tromsø 40, 14 Tromsø 1999.

57
Lilleholt, Kåre; Hagen, Ørnulf; Wyller, Christian Fr.
Eierseksjonsloven, kommentarutgave. - Kommentarutgaveserien. -
Universitetsforlaget 354 Oslo 1999. ISBN 82-00-12971-3

58
Lilleholt, Kåre
Er skattesaker for vanskelege? Debatt. Skatterett. Red. Zimmer, Frederik.
Universitetsforlaget 17/99, 291-292 Oslo 1999. ISSN 0333-2810

59
Lilleholt, Kåre
Godtruerverv og kreditorvern, tredje utgåve. - Universitetsforlaget 15-279
Oslo 1999. ISBN 82-00-126951-

60
Lilleholt, Kåre
Kommentarer til lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny    bustad
m.m. (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Gyldendal Rettsdata 2717-2729 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

61
Lilleholt, Kåre
Kommentarer til Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny    bustad
m.m.(bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Gyldendal Rettsdata 2717-2729 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

62
Lilleholt, Kåre
Kommentarer til Lov om boligbyggelag av 4. feb. 1960 nr. 1. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 688-698 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

63
Lilleholt, Kåre
Kommentarer til Lov om borettslag av 4. feb. 1960 nr. 2. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 698-712 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

64
Lilleholt, Kåre
Kommentarer til lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr. 53. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 1969-1976 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

65
Lilleholt, Kåre
Kommentarer til Lov om eiendomsmegling av 24. juni 1938 nr. 13. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 492-492 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

66
Lilleholt, Kåre
Medan vi ventar på Høgsterett - merknader om avhendingslova. Juristkontakt.
7, 18-19 Oslo 1999. ISSN 0332-7590

67
Lilleholt, Kåre; Askedal, John Ole
Sprache und Recht in Norwegen. Europa Ethnica. 1-2/99, 1999.

68
Matre, Hugo P.
Gjennomskjæring av kvantitative eiertilpasninger -      tre
høyesterettsdommer. Revisjon og Regnskap. 5, 38 - 45 1999.

69
Matre, Hugo P.; Tvedt, Ingrid
In Memorian Erik Stenbeck. Utvalget 1999. Red. Matre, Hugo P.
Ligningsutvalget S. 1068 Bergen 1999. ISSN 0331-9763

70
Matre, Hugo P.
Ingresser til alle dommene og kjennelsene i "Utvalget" i 1999. Utvalget
Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmål. Red. Matre, Hugo P.
Ligningsutvalget Bergen 1999. ISSN 0332-9763

71
Matre, Hugo P.
Kommentarer til lov om aksjeselskaper (aksjeloven)      av 13. juni
1997 nr. 44 Kap 8-21. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2757-2805 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

72
Matre, Hugo P.
Kommentarer til lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)   av
13. juni 1997 nr. 45 kap. 8-21. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red.
Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata
2835-2883 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

73
Matre, Hugo P.
"Nye bøker" Fast bokspalte, redaksjonell omtale av nyutgivelser.
Utvalget Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmål. Red.
Matre, Hugo P. Ligningsutvalget 6/1999, 1922-1928 Bergen 1999. ISSN
0332-9763

74
Matre, Hugo P.
"Redaktørskifte". Utvalget Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og
skattespørsmål. Red. Matre, Hugo P. Ligningsutvalget 1/99, S. 1 Bergen 1999.
ISSN 0332-9763

75
Matre, Hugo P.
"Rekkevidden av forbud". Dagens Næringsliv. S.4 Oslo 1999-11-11.

76
Meidell, Andreas
Standardvilkår som uniforme regler for internasjonale kontrakter. Jussens
Venner. 5-6, 399-413 1999. ISSN 0022-6971

77
Myklebust, Ingunn Elise
Tilhøvet mellom kommunelova og hamnelova. - Det juridiske fakultets
skriftserie Red. Holgersen, Gudrun. - Det juridiske fakultet, Universitetet
i Bergen 79, 71 Bergen 1999. ISBN 82-7969-004-3

78
Mæland, Henry John; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Melhus, Kjell;
Sæbø, Rune
Forbrytelser i gjeldsforhold NOU 1999: 23. - Norges offentlige utredninger. -
Statens forvaltningstjeneste 99 s. Oslo 1999. ISBN 82-583-0493-3

79
Mæland, Henry John
Innføring i alminnelig strafferett 2.utg. - Justian AS 264 s. Bergen 1999.
ISBN 82-91641-00-5

80
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova)   av 3.
juli 1992 nr. 93. KARNOV kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2167-2177 Oslo 1999.
ISBN 82-91511-83-7

81
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av
25. juni 1936 nr. 4. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 485-485 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

82
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Gyldendal Rettsdata 745-746 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

83
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve      av 10. april 1969
nr. 17. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen,
Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 969-971 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

84
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 601-602 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

85
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering      av 6.
juni 1997 nr. 32. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2703-2708 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

86
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 1636-1637 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

87
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v.      av 22.
juni 1934 nr. 5. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 473-474 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

88
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov.1996 nr. 72. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

89
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av      16. juni 1961
nr. 15. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen,
Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 784-787 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

90
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 865-868 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

91
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum
igrunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 1124-1124 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

92
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om utførselsforbud mot levende rev, skogmår m.v. av 3.
juni 1938 nr. 4. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 491-491 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

93
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser   etter
og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn
petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Gyldendal Rettsdata 803-804 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

94
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder
(åpningstidsloven) av 26. juni 1998 nr. 43. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Gyldendal Rettsdata 2923-2924 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

95
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av
ustemplet kjøtt og skinn av tamrein av 31. mai 1935 nr. 5. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 475-475 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

96
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om ansvar for skade som motorvogner gjer
(Bilansvarslova) av 3. feb. 1961. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata
713-727 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

97
Nygaard, Nils
Kommentarer til Lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v.     av 9.
juli 1926 nr. 4. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 374-375 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

98
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om atomenergivirksomhet av 12. mai 1972 nr. 28. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 1090-1096 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

99
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven)     av
10. juni 1977 nr. 73. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 1305-1308 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

100
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om produktansvar av 23. des. 1988 nr. 104. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Gyldendal Rettsdata 1939-1950 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

101
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om regulering av tilvirkning og omsetning av
potetmjøl m.m. av 16. juni 1939 nr. 10. KARNOV norsk kommentert lovsamling
1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal
Rettsdata 504-504 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7

102
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 973-991 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

103
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 1990-1997 Oslo 1999. ISBN
82-91511-83-7

104
Nygaard, Nils
Kriminalpolitisk motivering i trafikkforsikring. Festskrift til Ulf K.
Nordenson på 75-årsdagen 20. mai 1999. Red. Hellner, Jan; Hertzman, Olov;
Nilsson, Edvard; Ramberg, Jan; Strömbäck, Erland 365-382 Stockholm 1999. ISBN
91-7223-055-X

105
Nygaard, Nils
Rettsgrunnlag og standpunkt. -   Universitetsforlaget 382 Bergen 1999. ISBN
82-00-12948-9

106
Nygaard, Nils
Who is Subject to Liability Pursuant to Section 55 of      The
Pollution Act? Legal Issues of the Late 1990s Scandinavian Studies in Law
Volume 38. Red. Wahlgren, Peter. The Stockholm University Law Faculty
177-193 Stockholm 1999. ISBN 91-7223-072-X

107
Røsandhaug, Knut
Interne konflikter, menneskerettigheter og internasjonale bidrag --
erfaringer fra Bosnia og Herzegovina. Kritisk Juss. Red. Berg, Jens Petter.
Rettspolitisk Forening 2, 129-162 Oslo 1999.

108
Stavang, Per
Storting og Regjering. - Alma Mater 600 s. Bergen 1999. ISBN 82-419-0244-1

109
Strandbakken, Asbjørn
Båtpromille. Red. Strandbakken, Asbjørn. - Fagbokforlaget 125 s. Bergen 1999.
ISBN 82-7674-516-4

110
Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter
Erstatningsdommen, den frifundne og uskyldsformodningsregelen. Ugeskrift for
Retsvæsen. Red. Koktvedgaard, Mogens. Thomsson Information A/S 22/99,
237-239 København 1999. ISSN 0108-2353

111
Strandbakken, Asbjørn
Kommentar (til Teorioppgave 4. avd.99). Injuria Tidsskrift for juridiske
studenter i Bergen. Red. Zachariassen, Fredrik. Juristforeningen i Bergen
3, 67-69 Bergen 1999.

112
Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus
Lovfesting av straffutmålingsprinsipper i Norge. 1999-09-12. Det danske
Straffelovrådet. København.

113
Strandbakken, Asbjørn
Reform av inndragningsinstituttet       Om adgangen til å fremme
inndragningskrav etter avgjørelsen av    straffekravet.
Politiembetsmennenes blad. Red. Løken, Jostein. Politiembetsmennenes
landsforening 3/99, 24-27 Oslo 1999.

114
Strandbakken, Asbjørn; Garde, Peter
Simpson i Tvillingerigerne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. Red. Aarbakke,
Magnus; Hagstrøm, Viggo. Scandinavian university press 3/99, 421-453 Oslo
1999. ISSN 0040-7143

115
Strandbakken, Asbjørn
Strafferammer og voldsforbrytelser:      Kan volden bekjempes gjennom
strengere straff. 1999.09 18. Lørdagsuniversitetet. Bergen.

116
Strandbakken, Asbjørn
"The Norwegian Jury"      (an introduction to lesser-known jury
systems). 1999-26-05. International Conference Lay Participation in the
Criminal   Trial in the 21st Century. Siracusa, Italia.

117
Søvig, Karl Harald
Tvang overfor gravide rusmiddelmisbrukere      Sosialtjenesteloven §
6-2a. - Kommuneforlaget 134 s. Oslo 1999. ISBN 82-446-0665-7

118
Wiig, Søren
Kommentarer til lov om aksjeselskaper (aksjeloven)      av 13. juni
1997 nr. 44 Kap. 1-6. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata 2729-2756 Oslo
1999. ISBN 82-91511-83-7

119
Wiig, Søren
Kommentarer til lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)   av
13. juni 1997 nr. 45 Kap. 1-6. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Red.
Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Gyldendal Rettsdata
2805-2834 Oslo 1999. ISBN 82-91511-83-7


<- forrigeinnholdneste ->