Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Alver, Bente Gullveig; Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Selberg,
Torunn
Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. - Pax Forlag 240 s. Oslo 1999.
ISBN 82-530-2037-6

2
Finnestad, Ragnhild Bjerre
Transcendent Landscapes. A Study of Art as a Religious Expression. Temenos.
34: 7 - 31 1999. ISBN 951952357X ISSN 04971817

3
Gilhus, ingvild Sælid
Anmeldelse av Tim Jensen og Mikael Rothstein, Etikken og
religionerne, Aschehoug, København, 1998. Chaos. 31: 194 - 196 1999. ISBN
8772895640 ISSN 01084453

4
Gilhus, Ingvild Sælid
Forord til Arnold van Gennep, Rites de passage: Overgangsriter. Arnold van
Gennep: Rites de passage: Overgangsriter. Pax 9 - 19 Oslo 1999. ISBN
5

6
Gilhus, Ingvild Sælid
"Jomfruen som maktene ikke besudlet". Tanker om kjønn og frelse i den
gnostiske teksten Arkontenes natur. Kvinneforskning. 43 - 51 1999. ISSN
7

8
Gilhus, Ingvild Sælid
Kjærlighetens kraft i egyptisk magi. Chaos. 31: 9 - 23 1999. ISBN 8772895640
ISSN 01084453

9
Gilhus, Ingvild Sælid
Lachen/Gelächter. Metzler Lexikon Religion, Band II. J.B. Metzler 308 - 311
Stuttgart 1999. ISBN 3476015521

10
Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente; Selberg, Torunn
Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. - PAX 240 Oslo 1999. ISBN
82-530-2037-6

11
Gilhus, Ingvild Sælid
Nye religioner i hellenistisk-romersk tid og idag. Kristiske spørsmål til
komparasjonens mulighet. Nye religioner i hellenistisk-romersk tid og i dag.
Red. Bilde, Per; Rothstein, Mikael. Aarhus universitetsforlag 24 - 38
Århus 1999. ISBN 8772887613

12
Hopland, Karstein
Hans Jonas and the History of “Gnosis and spätantiker Geist”. Temenos. 34:
51 - 72 1999.

13
Hopland, Karstein
Kristendommen ved årtusenskiftet. 1999. Korskirken, Kulturbyen Bergen.

14
Hopland, Karsteín
Religion og filosofi. 1999. Åsane folkeakademi 10.04.

15
Høgel, Christian
Symeon Metaphrastes : rewriting and canonization. - dr.art. - Institute of
Classics, Russian and the History of Religions 194, [19] s. Bergen 1999. ISBN
82-91626-11-1

16
Jacobsen, Knut A.
Den lange tiden:Noen hinduistiske forestillinger om tid (Kala). Tidsskrift
for religion og livssyn. 11: 4, 34 - 41 1999. ISSN 0802-8214

17
Jacobsen, Knut A.
Gud er mat, samfunnet er mat, naturen er mat, fri oss fra mat: Mat og askese
i hinduismen. Din nr 1. 1, 20 - 25 1999.

18
Jacobsen, Knut A.
Hinduisemens gudsforestillinger. 1999. P2-akademiet, 17. og 24. april 1999.

19
Jacobsen, Knut A.; Thelle, Notto R.
Hinduismen og buddhismen. - Høyskoleforlaget 362 s. Kristiansand 1999. ISBN
82-7634-148-9

20
Jacobsen, Knut A.
Hinduismens hellige land. 1999-02-05. Faglig-Pedagogisk Dag. Universitetet
i Bergen.

21
Jacobsen, Knut A.
Prakrti in Samkhya-Yoga: Material Principle, Religious Experience,
Ethical Implications. - Peter Lang xv+427 s. New York 1999. ISBN
0-8204-3465-5

22
Jacobsen, Knut A.
Religionens dimensjoner i hinduismens tempel (mandir) i Sør-Asia og i
diaspora. Prismet. 4, 156 - 166 1999.

23
Jacobsen, Knut A.
Review of Historical Dictionary of Hinduism, av Bruce M. Sullivan. Acta
Orientalia. 60: 254 - 257 1999.

24
Jacobsen, Knut A.
Review of Professor Kane's Contribution to Dharmasastra Literature,  ed.
S. G. Moghe. Religious Studies Review. 25: 4, 44 1999.

25
Jacobsen, Knut A.
Review of Yuktidipika: The Most Significant Commentary on the
Samkhyakarika, ed. Albrecht Wezler and Shujun Motegi. Acta Orientalia. 60:
253 - 254 1999.

26
Jacobsen, Knut A.
Templet: En sentral institusjon for hinduismen i Tamil-kulturen i   Norge.
Tamil Sangam i Norge 20 år. Tamil Sangam i Norge 41 - 43 Oslo 1999.

27
Kraft, Siv-Ellen
The sex problem : political aspects of gender discourse in the
Theosophical Society, 1875-1930. - University of Bergen, IKRR- Dept. of the
History of Religions 319 s. Bergen 1999.

28
Mikaelsson, Lisbeth
En ny spiritualitet i en ny tid ? 1999. Alternativmessen i Oslo Spektrum,
21.11.99.

29
Mikaelsson, Lisbeth
Forskning på religiøs samtidskultur. Problemer og utfordringer. 1999.
Universitetet i Tromsø, 5.10.99.

30
Mikaelsson, Lisbeth
Forskning på religøs samtidskultur: Synet på penger og velstand i New Age.
1999. Universitetet i Tromsø, 06.10.99.

31
Mikaelsson, Lisbeth
Homo accumulans and the spiritualization of money. 1999. New Age Religion
and Globalization. The European Experience. København 16-17 november 1999.

32
Mikaelsson, Lisbeth
Kulturforståelse i religionsvitenskapen. Kulturforståelser i fagene.
Kulturstudier nr. 6, NFR. 221 - 233 1999.

33
Mikaelsson, Lisbeth
Marie Monsen: Vekkerrøst fra Sandviken. 1999. Korskirken, Bergen 02.10.99.

34
Mikaelsson, Lisbeth
Marie Monsen: Vekkerrøst med kvinnebevissthet. Norsk tidsskrift for misjon,
nr. 3, 1999. 3: 155 - 174 1999.

35
Natvig, Richard Johan
Arabic Writings on Zar. Sudanic Africa: A Journal of Historical Sources. 9:
163-178 Bergen 1999. ISSN 08030685

36
Natvig, Richard Johan; Elstad, Hallgeir
Statistikk; Religionar utanom kristendommen. Kildesamling til
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering; Tilleggshefte. Red.
Rasmussen, Tarald; Thomassen, Einar. Nasjonalt Læremiddelsenter 43 - 48
Oslo 1999. ISBN 8248600408

37
Rydving, Håkan
From “ritual” to “performance”: religious activity in a theoretical
perspective. 1999. Nordisk arkeologisk kontaktseminar 1999. Mjølfjell
18.10.1999.

38
Rydving, Håkan
Jan Bergman [nekrolog]. ÖstgötaCorrespondenten (Linköping). 1999-09-13.

39
Rydving, Håkan
Jojken i inhemsk samisk religion. 1999. Högskolan Dalarna, Falun, 16.12.1999.

40
Rydving, Håkan
Laestadius som språkvitar. 1999. Den ukjende Laestadius: nokre mindre kjende
sider hjå Lars   Levi Laestadius (1800–1861). Senter for høyere studier,
Oslo, 28.4.1999.

41
Rydving, Håkan
Muslimer i rødt, hvitt og blått: islam som tema og metafor i fire
norske romanverk. 1999. Norsk religionshistorisk forening, årsmøte 1999.
Bergen 24.9.1999.

42
Rydving, Håkan
Religion, globalisering och ”det moderna”. 1999. Avdelningen för historia,
Växjö universitet, 20.10.1999.

43
Rydving, Håkan
Religion och globalisering. 1999. Högskolan Dalarna, Falun, 16.12.1999.

44
Rydving, Håkan
Ritual as performance: the interpretation of Roy A. Rappaport. 1999. Ritual
Studies (Finnish Society for the Study of Comparative  Religion). Tvärminne
(Finland), 26.11.1999.

45
Rydving, Håkan
Samernas möte med kristendomen: ett par teman i källorna från 1600-  och
1700-talen. Religion och samhälle i det förkristna Norden: ett symposium. Red.
Drobin, Ulf. Odense Universitetsforlag 171 - 179 Odense 1999. ISBN
87-7838-458-3

46
Rydving, Håkan
Sami church history and contemporary self-understanding among the   Sami.
Swedish Missiological Themes. 87: 209 - 220 1999. ISSN 0346-217X

47
Rydving, Håkan
”Schamanismens” återkomst i Sibirien efter Sovjetunionens fall. 1999. Inst.
för religionsvetenskap, Umeå universitet, 10.11.1999.

48
Rydving, Håkan
Språket som källa till samisk religionshistoria. 1999. Inst. för arkeologi
och samiska studier, Umeå universitet, 9.11.1999.

49
Rydving, Håkan
Är religionsbegreppet föråldrat? 1999. Inst. för religionsvetenskap, Umeå
universitet, 9.10.1999.

50
Thomassen, Einar
"Is Magic a Subclass of Ritual?". The world of ancient magic: Papers from
the first International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian
Institute at Athens 4-8 May 1997. (Papers from the     Norwegian
Institute at Athens 4). Red. Jordan, David R.; Montgomery, Hugo; Thomassen,
Einar. The Norwegian Institute at Athens Bergen 1999. ISBN 82-91626-15-4 ISSN
1105-4204

51
Thomassen, Einar
"Is Philology Relevant?". Approaching Religion: Based on Papers Read at the
Symposium on Methodology in the Study of Religions Held at Åbo, Finland, on
the 4th–7th August 1997 (Scripta     Instituti Donneriani Aboensis ;
17). Red. Ahlbäck, Tore. Donner Institute for Research in Religious and
Cultural History 1: 243 - 252 Turku 1999.


<- forrigeinnholdneste ->