Psykologisk fakultet

Institutt for klinisk psykologi

Produksjonsdato : 2001-01-20
Katalogtype: Kortformat.

1
Berge, Torkil; Nielsen, Geir Høstmark
Spørsmål om forfatterskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 36: 3, 201
1999. ISSN 0332-6470

2
Eid, J.; Johnsen, B.H.; Thayer, J.F.
Measuring post-traumatic stress symptoms: A psychometric evaluation  of
symptom- and coping questionnaires based on a Norwegian sample. Scandinavian
Journal of Psychology. 40: 101 - 108 1999.

3
Eid, Jarle; Johnsen, Bjørn Helge; Thayer, Julian F.
Measuring post-tramatic stress symptoms: A psychometric evaluation of
symptom- and coping questionnaires based on a Norwegian sample. Scandinavian
Journal of Psychology. 1999.

4
Haugland, Bente Storm Mowatt
Family therapy in the field of addiction in Norway. Family and Therapy of
Addiction. Red. Thomasius, R. Schattauer 1999.

5
Haugland, Bente Storm Mowatt
Foreldre-barn samspill når mor eller far er alkoholmisbrukere. Årsskrift
1999, Lænke-ambulatorierne i Danmark. 5 - 8 1999.

6
Havik, Odd E.
En sunn sjel i en sunn kropp - kroppslige spor etter korttids
dynamisk psykoterapi. 1999. Dansk Forum for Psykoterapiforskning,.
Psykologisk Institutt, Århus Universitet, Danmark, 2. juni 1999.

7
Havik, Odd E.
Et riss av psykoterapiforskning i Norge. 1999. Dansk Forum for
Psykoterapiforskning,. Århus Universitet, Danmark, 1. juni 1999.

8
Havik, Odd E.
Helsetjenesteforskning. 1999. 11th Norwegian Research Conference on Mental
Health,. Øyer, Lillehammer, 8.-10. februar 1999.

9
Havik, Odd E.
Utvikling av et multisenterprosjekt for psykoterapiforskning. 1999. Dansk
Forum for Psykoterapiforskning,. Århus Universitet, Danmark, 1. juni 1999.

10
Havik, Odd E.
Valget som en terapeutisk faktor. 1999. Dansk Forum for
Psykoterapiforskning. Psykologisk institutt, Århus Universitet, Danmark, 2.
juni 1999.

11
Holgersen, Helge; Binder, Per-Einar; Nielsen, Geir Høstmark
Hinsides tilpasningsprinsippet. Omriss av en fortolkende relasjonell
psykoanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening urnal of the Norwegian
Psychological Association. Monograph. 36: 636 - 646 1999. ISSN 0332-6470

12
Ingjaldsson, Jon
Tankeundertrykking i røkeavhengighet. 1999. Fagmøte for helsepersonell.
Reykjalundur, Rehabiliteringsenter, Mosfellsbær, Reykjavik, Island.

13
Ingjaldsson, Jon; Laberg, Jon
Unconscious processes in addiction. 1999. Nasjonalt Dr grad seminar. Oslo,
Hotel Leankollen, 26.10-27.10 1999.

14
Laberg, J.C.; Eid, J.; Johnsen, B.H.; Eriksen, B.S.; Zachariassen, K.K.
Coping with interrogations. The Human in Command: Exploring issues in
military social science. Red. McCann, C.; Pigeau, R. Plenum Press 333 -
345 New York 1999.

15
Nathan, P. E.; Berge, Torkil; Nielsen, Geir Høstmark
Treatments that work. Journal of the Norwegian Psychological Association.
36: 617 - 619 1999.

16
Nielsen, Geir Høstmark
Psykiske problemer og psykoterapi i lys av interpersonlig
psykoanalyse. Veier til forandring. Red. Axelsen, E; Hartmann, E. Cappelen
Akademisk Forlag 20-40 1999.

17
Nielsen, Geir Høstmark
Psykoterapi og effekt. PsykologNyt. Dansk Psykolog Forening 53: 16 - 21
København 1999. Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 1999. København, 5. mai
1999.

18
Nielsen, Geir Høstmark
Psykoterapi som kunnskapsbasert praksis. Utfordringer og dilemmaer  ved
årtusenskiftet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 36: 436 - 446 Oslo
1999.

19
Nielsen, Geir Høstmark
Saglig medmenneskelighed - grundforhold i psykoterapien (av Jette   Fog).
Nyhedsbrev fra Center for Kvalitativ Metodeudvikling, Universitetet i
Århus. (Bokanmeldelse). 26: 44 - 46 1999.

20
Nordhus, Inger Hilde; Nielsen, Geir Høstmark
Brief dynamic psychotherapy with older adults. Journal of clinical
psychology: In session - Psychotherapy in practice. 55: 8, 935 - 947 1999.
ISSN 0021-9762

21
Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Kvale, Gerd
Nonpharmacological interventions for insomnia in older adults: A
meta-analysis of treatment efficacy. Psychotherapy (Special Issue). 1999.

22
Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan
En kvalitativ undersøkelse av veiledning i Norge. Psykoterapiveiledning. Red.
Rønnestad, Michael Helge; Reichelt, Sissel. Tano Aschehoug 247 - 266 Oslo
1999. ISBN 82-518-3768-5

23
Skjerve, Jan
Etiske og juridiske rammer for klinisk psykologisk veiledning.
Psykoterapiveiledning. Red. Rønnestad, Michael Helge; Reichelt, Sissel.
Tano forlag 299 - 323 Oslo 1999.

24
Skjerve, Jan
Faglig forsvarlighet. Tvang, makt og forsvarlighet. Kommuneforlaget 111 -
121 Oslo 1999.

25
Skjerve, Jan
Forebygging av atferdsvansker og tvangsbruk. Tvang, makt og forsvarlighet.
Kommuneforlaget 87 - 97 Oslo 1999.

26
Skjerve, Jan
Livskvalitet, atferdsvansker og målvalg. Tvang, makt og forsvarlighet.
Kommuneforlaget 75 - 85 Oslo 1999.

27
Skjerve, Jan
Sosial rolle-modell for veiledning. Psykoterapiveiledning. Red. Rønnestad,
 Michael Helge; Reichelt, Sissel. Tano forlag 229 - 244 Oslo 1999.

28
Skjerve, Jan
Tvang i atferdsendrende tiltak. Tvang, makt og forsvarlighet.
Kommuneforlaget 99 - 110 Oslo 1999.

29
Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark
Utdanning av kliniske veiledere. Erfaringer fra et utdanningsprogram ved
Universitetet i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 36: 12, 1151
- 1156 1999. ISSN 0332-6470

30
Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark
Veilederopplæring. Psykoterapiveiledning. Red. Rønnestad, M. H.; Reichelt,
S. Tano Aschehoug 346 - 366 Oslo 1999. ISBN 82-518-3768-5

31
Winje, Dagfinn
Att arbeta med traumatiska kriser. 1999. Fortbildningsdag för personell vid
Akademiska sjukhuset i   Uppsala. Uppsala, 19 mai 1999.

32
Winje, Dagfinn
Empati och Respekt i kris- och katastrofarbete. 1999. "Diskotekbranden i
Göteborg 30.nov. 1998". Vårsymposium for  Sveriges Kris- och
Katastrofpsykologiska Förening. Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg 26-27
april, 1999.

33
Winje, Dagfinn
Fra livskrise til livskvalitet. Attførings- og likemannskurs for unge
afatikere. Afasiforbundet/Logopedisk klinikk H.S. 1999. Bergen, 23 nov 1999.

34
Winje, Dagfinn
Korttids- og langtidsreaksjoner etter Måbødalulykken. 1999.
Kriseintervensjon ved storulykker. Sentralsykehuset i Haugesund, 15.
februar, 1999.

35
Winje, Dagfinn
Kriseintervensjon ved Måbødalulykken. 1999. Kurs i kriseomsorg for olje- og
transportselskaper, politi og redningstjeneste. Haukeland sykehus. Bergen,
9. nov, 23. nov, 7. des 1999.

36
Winje, Dagfinn
Krisereaksjoner og mestring ved alvorlig kronisk sykdom. 1999. Nasjonal
konferanse om Multippel sclerose. MS-foreningen i   Norge. Oslo, 19. mars
1999.

37
Winje, Dagfinn
Krisereaksjoner og mestring ved alvorlig kronisk sykdom. 1999. Skandinavisk
kongress for de nordiske MS-foreninger. Oslo 26. sept. 1999.

38
Winje, Dagfinn
Langtids traumereaksjoner. 1999. Landsforeningen for hjertesyke barn - Et
barn for lite. 24. okt 1999.

39
Winje, Dagfinn
Langtidsreaksjoner og bearbeiding etter traumer. 1999. Fortbildningsdag för
personal ved Regionsjukhuset i Ørebro. Ørebro, 11. nov 1999.

40
Winje, Dagfinn
Mestring ved alvorlig kronisk sykdom. 1999. Fagmøte i Forum for
MS-sykepleiere i Norge. Oslo, 3. sept. 1999.

41
Winje, Dagfinn
Sosialt nettverk og dets betydning ved alvorlig kronisk sykdom. 1999.
Hordaland avd av MS-forbundet, 16. mars, 1999.

42
Wormnes, Bjørn
Hypnose og placebo-effekten - er der noen sammenheng? IMPULS. 53: 2, 24 - 28
1999. ISSN 0801-2911

43
Wormnes, Bjørn
Hypnosis and the placebo effect. 1999. Multi-disciplinary Pain. Seattle,
21.04.99.


<- forrigeinnholdneste ->