Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Forf:  Andersen, Friede
     UiB, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Tittel: Studies on iron nutrition in Atlantic salmon (Salmo salar) wi
     th respect to requirement, bioavailability, interactions and immunity
Serie:  Dr.scient.
ISBN:  82-7744-044-8
År:   1998-01-30
Utgiver: Department of Fisheries and Marine Biology, UiB, Institute of
     Nutrition, Directorate of Fisheries
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fiskeribiologi, laks
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/412001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/januar/andersen/anders.htm
Språk:  eng
PublID: r99015454
StatKat: a
LokalK: N

2
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.
Forf:  Rønnestad, Ivar
     UiB, Zoologisk institutt
Medforf: Totland, Geir
     UiB, Zoologisk institutt
Medforf: Hamre, Kristin
     UiB, Fiskeridir. ernæringsinst.
Medforf: Lie, Øyvind
     UiB, Fiskeridir. ernæringsinst.
Tittel: Vitamin A i kveitelarver
Tidskr: Norsk Fiskeoppdrett
År:   1998-01
Volum:  2
Emneord: vitamin A, retinol, retinal, eye, development, larvae, halibut,
     zooplankton, Artemia
SamNor: Vitamin A har en sentral funksjon i en rekke biokjemiske og
     fysiologiske prosesser i dyr. Mest kjent er nok vitamin A sin rolle
     isynet, men vitami også viktig for forplanting og utvikling av
     blodceller, bein og overflatevev. I løpet av de siste årene tyder
     nyeforskningsresultater på at vitamin A i tillegg spiller en sentral
     rolle for normal fosterutvikling. D et er imidlertid lite kunnskap
     tilgjengelig omkring vitamin A sin betydning for normal utvikling
     hosfiskelarver. I denne artikkelen vil vi forsøke å vise at vitamin A
     kan være en avnøkkelfaktorene til enkelte problemer innen
     yngeloppdrett av flatfisk: feilpigmentering og feilutvikling i
     forbindelse med metamorfosen. For å kar tlegge funksjon og omsetning
     av vitamin A under de tidligste utviklingsstadier av marin fisk,
     målte vi innhold av ulike vitamin A forbindelser i kveite fra
     nygytteegg til ferdig metamorfoserte larver, og i de vanlige typer av
     fôrdyr. Vi la spesiell vekt på inkorporering av vitamin A i øyne.
     Hoveddelen av materialet ble innsamlet fra Stolt Sea Farms
     yngeloppdrettsanlegg på Bømlo og stamfiskstasjon ve d Fosnavåg. Det
     ble lagt vekt på å karakterisere næringssammensetningen i systemer
     som gav gode produksjonsresultater, med tanke på å optimalisere
     næringssammensetning av Artemia.
Språk:  nor
PublID: r99012727
StatKat: f
LokalK: A


<- forrigeinnholdneste ->