Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: Audun Fitje: Målføret i Gloppen. Norske studiar. VII. Ved Andreas Bjør
     kum og Arve Borg. Målførearkivet, Universitetet i Oslo. 393 s. ISBN 82
     -993643-02. NOK 200. [Bokmelding]
Tidskr: Iros - Internationales Referateorgan zur Skandinavistik
Red:   Krohn, Steffi
År:   1998
Utgiver: Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Nordisches Institut
UtgSted: Greifswald
Emneord: Talemål, dialektologi
SamNor: Om boka som døme på ei klassisk dialektologisk framstilling
Språk:  ger
PublID: r99000042
StatKat: f
LokalK: P

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: "... den gamla og so den nya tid ..."
Tidskr: Nytt om namn
Red:   Helleland, Botolv
Red:   Alhaug, Gulbrand
Red:   Hallaråker, Peter
Red:   Vikør, Lars S.
ISSN:  0800-4676
År:   1998-12
Side(r): 2-3
Utgiver: Seksjon for namnegransking. Inst. for nordistikk og litt.vit., UiO
UtgSted: Oslo
Emneord: Namnegransking, stadnamn, namebyte, namnevern
SamNor: Namneskifte og namnevern: praksis, haldning og juridiske tilhøve
Språk:  nno
PublID: r99000040
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: Norsk namnelag
Tidskr: Lokalhistorisk magasin
Red:   Molde, Jostein
År:   1998-10
Hefte:  4
Side(r): 25-26
Utgiver: Landslaget for lokalhistorie
UtgSted: Trondheim
Emneord: Norsk namnelag
SamNor: Ei orientering om Norsk namnelag: føremål, medlemskap og publikasjona
     r
Språk:  nno
PublID: r99000044
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: Street Names: Norms and Forms
Red:   Nicolaisen, W.F.H.
ISBN:  1-902355-00-8
År:   1998
Side(r): 6 s.
Utgiver: Department of English, University of Aberdeen
UtgSted: Aberdeen
Tilgang: Department of English, University of Aberdeen og bibliotek
SamNor: Om offentleg namngjeving av vegar og gater i Noreg: saksgang og praks
     is (namneval og normering)
Språk:  eng
PublID: r99000041
StatKat: f

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Har vi en norsk samtidsdramatikk? eller Den korte Ibsens lange skygge
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-44-0
År:   1998
Hefte:  17
Side(r): 73-90
Utgiver: Nordisk institutt
Emneord: Norsk samtidsdramatikk, Bergensprosjektet på DNS, Aristotelisk dramat
     urgi, Marit Tusvik, Jon Fosse, Ragnar Hovland
SamNor: Artikkelen drøfter begrepet drama på grunnlag av en skisse av aristot
     elisk dramaturgi, og stiller spørsmålet om den typen skuespill som sk
     rives for og oppføres på norske teatre i 1980- og 1990-årene av unge
     norske dramatikere, bygger på en helt annen dramaturgi.
SamEng: The article is a critical evaluation of a limited number of contempor
     ary Norwegian plays, comparing the dramatic devices which is applied
     to some o basic dramaturgical concepts found in Classical drama theor
     y, mainly Aristotle. It seems that young Norwegian playwrights to-day
     are not interested in writing the kind of plays which has formed the
     mainstream of European drama from Aiskylos to Ibsen.
Språk:  nor
PublID: r99000974
LokalK: N

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk historiografi mellom verdskrigane
Tidskr: Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind
     II
Red:   Johnsen, Egil Børre
Red:   Eriksen, Trond Berg
ISBN:  82-00-12752-4
År:   1998-04-15
Side(r): 131-141
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Historiografi, Edvard Bull d.e., Halvdan Koht, Sverre Steen, litterat
     urhistorie, Francis Bull, Frederik Paasche, Kristian Elster d.y.
SamNor: Artikkelen presenterer og karakteriserer nokre av dei leiande norske
     statshistorikarane og litteraturhistorikarane frå 1920- og 1930-åra.
     Hovudvekt ligg på å synleggjere at desse historikarane såg på oppgåva
     si som ei nasjonal konsolidering, og at dei arbeidde med å peike på
     dei lange linene i historia, og ville skape samanheng mellom før og n
     o.
SamEng: The article presents and characterizes some of the leading Norwegian
     state historians and literary historians in the 1920s and 1930s, iden
     tifying what they regarded as their main historiographical task: to e
     mphasize the long lines in Norwegian state and literary history, so a
     s to create a sense of coherence between the past and the present.
Språk:  nno
PublID: r99000950
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk offentlighet i det trykte ords glanstid
Tidskr: Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind
     I
Red:   Johnsen, Egil Børre
Red:   Eriksen, Trond Berg
ISBN:  82-00-12751-6
År:   1998-04-15
Side(r): 680-692
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Offentlighetshistorie, dannelseshistorie, mediehistorie, tidsskriftsh
     istorie, bokproduksjonshistorie.
SamNor: Artikkelen gir en kort framstilling av framveksten og utviklingen av
     en norsk offentlighet fra begynnelsen av trykte media i Norge (ca. 17
     60) og fr til 1960-årene, da fjernsynet gjorde sitt inntog. Begynnels
     en og kulminasjonen av norsk periodisk presse, og dens skiftende forh
     old til den politiske maktens sentrum, står i fokus
SamEng: The article surveys the historical development of the channels of pub
     lic debate, particularly the media of the printed word, in Norway dur
     ing the t hundred years from the 1760s to the 1960s
Språk:  nor
PublID: r99000925
LokalK: N

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Om poesi, Pindars oder og Lyriske strukturer
Tidskr: Prosopopeia. Litterært tidsskrift
Red:   Aae, Bente
År:   1998
Hefte:  1/98
Side(r): 24-26
Utgiver: Seksjon for litteraturvitenskap. UiB
Emneord: Lyrikkbegrepet, sjangerteori, Pindars oder, Lyriske strukturer
SamNor: Artikkelen er et kort svar på en artikkel i foregående nummer av tids
     skriftet (1/97) hvor det ble stilt spørsmål ved definisjonen av lyrik
     k i den 30 år gamnle læreboka Lyriske strukturer. Svaret er åpent for
     at lyrikk i dag bør defineres noe mer åpent enn det som ble gjort i
     1968, men tar et forbehold med hensyn til om Pindars seiersoder kan f
     ungere som basis for utarbeidelsen av et mer tidsmessig begrep om lyr
     isk diktning.
SamEng: The article is a short discussion of a number of critical remarks mad
     e in the foregoing issue (1/97) of the periodical against certain ide
     as on the nature of lyrical poetry which were developed in the 1968 t
     extbook Lyriske strukturer. Pindar’s odes are used as an example of p
     oetry dating from such a distant literary culture that it becomes ver
     y problematic to base a theory of lyrical poetry of our time on the k
     ind of texts Pindar wrote.
Språk:  nor
PublID: r99000975
LokalK: N

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Skisse til ei norsk lyrikkhistorie
Tidskr: Norske tekster. Lyrikk
Red:   Stegane, Idar
Red:   Vinje, Eiliv
Red:   Aarseth, Asbjørn
ISBN:  82-02-14220-2
År:   1998-10-02
Side(r): 20 s.
Utgiver: J. W. Cappelens Forlag A/S
Emneord: Norsk lyrikkhistorie, Barokk lyrikk, Romantisk lyrikk, Modernistisk l
     yrikk, songlyrikk, politisk lyrikk
SamNor: Bidraget er en historisk innledning til en antologi av norsk lyrikk f
     ra 1500 til vår tid. Tanken er å vise litt av de skiftende estetiske
     normene s har styrt lyrikernes valg av tematikk og form, og peke på n
     oen av de mediehistoriske og idéhistoriske forutsetningene for denne
     endringen.
SamEng: The contribution is a historical introduction to an anthology of Norw
     egian poetry after 1500. The idea is to show the changes in the ideas
     of how to write poetry, starting with the Age of Baroque and going a
     ll the way up to Modernism and Postmodernism.
Språk:  nno
PublID: r99000978
LokalK: N

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
Tittel: Vital Romanticism in Ibsen’s Late Plays
Tidskr: Strindberg, Ibsen & Bergman. Essays on Scandinavian Film an
     d Drama Offered to Egil Törnqvist on the Occasion of his 65
     th Birthday
Red:   Perridon, Harry
ISBN:  90-423-0031-0
År:   1998-02-15
Side(r): 1-22
Utgiver: Shaker Publishing
Emneord: Ibsen, Nietzsche, Drama, Romantikken, Hedda Gabler, Bygmester Solness
     , John Gabriel Borkman
SamNor: Artikkelen drøfter bruken av begrepet vitalromantikk som en anvendeli
     g samlende karakteristikk av noe tidstypisk i tematikken i Ibsens sis
     te fem skuespill, hvor det især er innflytelsen fra Nietzsches filoso
     fi slik den ble formidledt av Georg Brandes, som er i fokus.
SamEng: The article deals with the application of the concept of Vital Romant
     icism as a useful way of characterizing some of the historically sign
     ificant thematics in the five last plays by Ibsen. The main focus is
     on the influence on Ibsen from the philosophy of Nietzsche, as it was
     mediated by Georg Brandes in the late 1880s.
Språk:  eng
PublID: r99000911

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Aksnes, Liv Marit
Medforf: Dahl, Willy
Medforf: Hambro, Linda
Medforf: Hanssen, Eskil
Medforf: Røskeland, Marianne
Tittel: Alle språkhistoriske framstillingar, inkludert framstillinga av norrøn
     t språk
Tidskr: I språket. Norsk for VK1 og VK2. Litteratur- og språkhistor
     ie.
Red:   Vindegg, Tone
ISBN:  82-05-243811
År:   1998-08-15
Side(r): 120 s.
Utgiver: Gyldendal Norsk Forlag
Emneord: Norsk, språkhistorie, norrønt
SamNor: Lærebok for den vidaregåande skulen, språkhistorie og norrønt, for VK
     1 og VK2
Språk:  nno
PublID: r99001298
LokalK: N

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Anbeheitelse ­ fleire dansk-tyske lånord i nynorsk?
År:   1998-10-09
Konfer: 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog
Sted:  Aarhus Universitet
Emneord: Importord, språkleg lån, purisme, normering, språkplanlegging
SamNor: Om arbeidet med opning av nynorsknorma for anbeheitelse-ord ­ sett i
     ein språkhistorisk og språkideologisk samanheng.
Språk:  nno
PublID: r99000185
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Soga om Olav Tryggvason [Opplesing av norrøn tekst]. I I språket. CD 2
     .
År:   1998
Org:   Gyldendal Norsk Forlag
Sted:  Universitetets medisenter (UMS)
Emneord: Norrønt språk
SamNor: Opplesing av norrønt språk.
Språk:  nno
PublID: r99000158
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språkspalten
År:   1998
Org:   NRK Hordaland, Bergen
Emneord: Norsk språk, talemål, onomastikk, grammatikk
SamNor: Radioprogram om norsk språk som vert sendt kvar fjortande dag. I 1998
     vart det sendt ca. 25 program.
Språk:  nno
PublID: r99000043
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: The Convergence of Dialects and Social Fields
År:   1998-09
Konfer: THE CONVERGENCE & DIVERGENCE OF DIALECTS IN A CHANGING EURO
     READING,17-19 SEPTEMBER 98
Sted:  Reading, England
Emneord: Sosiolingvistikk, fenomenologi, sosiologi, vitskapsteori, dialektolog
     i
SamNor: Om dialektal konvergens sett i fenemenologisk ljos
Språk:  eng
PublID: r99001581
StatKat: f

16
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Ungdomskultur mot slutten av 90 årene. Tema: ungdomsspråk.
År:   1998
Org:   Univisjon A/S, Universitetet i Bergen
Sted:  Bergen
Emneord: Undomsspråk, språkendring, ungdomskultur, regionalisering, dialektolo
     gi
SamNor: Om ungdomsspråk: karakteristika, utvikling og tilhøvet til dialektane
Språk:  nno
PublID: r99000157
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Valfridomen i nynorsk. Haldningar og praksis hjå lærarar og elevar i d
     en vidaregåande skulen, studieretning for allemenne fag.
År:   1998-11-27
Konfer: Nordisk språknormeringskonferanse. Språkbrukeren og valgfrihete
     n: homogen eller heterogen norm?
Sted:  Høgskolen i Agder, Kristiansand
Emneord: Sidemålet, nynorsk, valfridomen
SamNor: Om nynorsk som sidemål i den vidaregåande skulen med hovudvekt på val
     fridomen ­ haldning og praksis
Språk:  nno
PublID: r99000203
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: 19th Century Scandinavian Female Literary Tradition: a Minor Canon
År:   1998-09
Konfer: State Institute of Pedagogy
Sted:  Tallinn, Estland
Språk:  eng
PublID: r99000275
LokalK: s

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Contemporary Norwegian Women Writers in light of poststructuralist fem
     inist theory
År:   1998-09
Konfer: State Institute of Pedagogy
Sted:  Tallinn, Estland
Språk:  eng
PublID: r99000276
LokalK: s

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Foucault's "L'Usage des plaisirs" and the Question of Identity
År:   1998-11
Konfer: Antiquity, Christianity and Identity
Sted:  Oslo
Språk:  eng
PublID: r99000277
LokalK: s

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Herman Bang's essay: "Gedanken zum Sexualitätsproblem"
År:   1998-05
Konfer: Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavi
     an Study
Sted:  State University of Arizona, Tempe, Arizona
Språk:  eng
PublID: r99000274
LokalK: s

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Judith Butler's "Gender Trouble" og nyere feministisk subjekt-debatt
År:   1998-03
Sted:  Det akademiske kvarter, Bergen
Språk:  nor
PublID: r99000280
LokalK: Ns

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Modernitetens utmattelse
Tidskr: Nye tilbakeblikk
Red:   Dvergsdal, Alvhild
ISBN:  82-456-0262-0
År:   1998
Side(r): 243-261
Utgiver: Cappelen
Emneord: postmodernisme, identitet, feministisk teori
Språk:  nor
PublID: r99000273
LokalK: N

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Erichsen, Vibeke
Tittel: Statsmakt i forskningsdrakt? Vibeke Erichsen og Paal Bjørby samtaler o
     m makt og normalitet
Tidskr: Replikk
År:   1998
Volum:  nr 7
Språk:  nor
PublID: r99000281
LokalK: N

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Paal
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Women and Modernity in Garborg's Kristiania Novels
År:   1998-12
Konfer: Annual Meeting of the Modern Language Association
Sted:  San Francisco, California
Språk:  eng
PublID: r99000278
LokalK: s

26
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørkum, Andreas
Medforf: Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Ei ordsamling frå Lærdal frå 1811
Tidskr: Talatrosten
Red:   Bjørkum, Andreas
ISSN:  0546-3564
År:   1998
Volum:  31
Side(r): 4-12
Utgiver: Universitetet i Oslo, Målførearkivet
Emneord: Ordsamling, Lærdal
Språk:  nno
PublID: r99001198
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Bergensord i målsamlingane til Ivar Aasen
Serie:  Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 28. desember 1998
     .
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Bondevik, Jarle
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998
Side(r): 280 s.
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
SamNor: Denne boki med artiklar av ei rekkje sentrale språkgranskarar er utgj
     evi til heider for professor Oddvar Nes på 60-årsdagen hans. Emni som
     er tekne er frå mange granskingsområde innom nordisk målvitskap. Fyr
     st kan nemnast namnegransking, med artiklar om stadnamn, personnamn,
     skipsnamn og varemerkenamn. Språkhistoria er representert med artikla
     r både frå eldre og nyare tid. Vidare er det mellom anna artiklar frå
     dialektologien og om fonologiske og morfologiske emne. Ei rad gransk
     arar i nordisk målvitskap har her gjeve viktige tilskot til nordistik
     ken.
Språk:  nno
PublID: r99001202
LokalK: N

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Den fyrste grammatikken Ivar Aasen åtte.
Tidskr: Ivar Aasen-studiar I
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Nes, Oddvar
ISBN:  82-7834-010-2
År:   1998
Volum:  Serie B1
Side(r): 9-54
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
Språk:  nno
PublID: r99001395
LokalK: N

29
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Innleiing: Grammatiske og leksikalske arbeid om måla i Trondhjems og T
     romsø Stifter. Utgjevingsprinsipp. Litteraturliste. Kart.
Tidskr: Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter av Ivar Aasen
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Aarset, Terje
ISBN:  82-7834-009-9
År:   1998
Volum:  Serie A 5
Side(r): 30 s.
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
Språk:  nno
PublID: r99001394
LokalK: N

30
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Ivar Aasen-studiar I
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Nes, Oddvar
ISBN:  82-7834-010-2
År:   1998
Volum:  Serie B1
Side(r): 118 s.
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
Emneord: Skrifter frå Ivar Aasen-selskapet. Serie B, kommentarar og studiar nr
     . 1.
SamNor: Ivar Aasen-selskapet har i hovudsak til oppgåve å gjeva ut uprenta ma
     nuskript etter Ivar Aasen, og det har to seriar: Serie A, Tekster og
     Serie B, Kommentarar og studiar. Dette bandet i serie B inneheld tre
     artiklar: "Den fyrste grammatikken Ivar Aasen åtte", av Jarle Bondevi
     k, gjeld eit manuskript som ligg på Universitetsbiblioteket i Oslo. M
     ange har nemnt grammatikken, men ingen har visst kva grammatikk det e
     r. Ved undersøkingar i arkiv og i dansk grammatisk litteratur, har fo
     rfattaren funne fram til kva grammatikk dette er. Manuskriptet vert p
     renta her, saman med ei innleiing om ymse omstende kring grammatikken
     . "Ivar Aasen og granskinga av sunnmørsmålet", av Bjarne Ulvestad, er
     ei gjennomgåing av Aasens framstelling av dei fonologiske tilhøva i
     sunnmørsmålet, med ei tolking av korleis Aasen skal lesast. Aasens ut
     greiing om lydsystemet vert jamførd med skildringar seinare dialektol
     ogar har gjeve. "Ivar Aasen and V.U. Hammershaimb: Towards a Stylisti
     cs of Standardization", av Andrew Robert Linn, er ei jamføring av kor
     leis desse to grammatikarane arbeidde. Forfattaren nærmar seg problem
     a frå ei allmennlingvistisk synsstad, og han tek føre seg dei strateg
     iane som kjem til syne hjå Hammershaimb i hans arbeid med ei skriftno
     rm for færøymålet og samanliknar med dei strategiane som Aasen nytta.
Språk:  nno
PublID: r99001203
LokalK: N

31
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Aarset, Terje
Tittel: Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter av Ivar Aasen
Serie:  Ivar Aasens målsamlingar
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Aarset, Terje
ISBN:  82-7834-009-9
År:   1998
Volum:  Serie A 5
Side(r): 158 s.
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
SamNor: Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifer av Ivar Aasen er ei rikh
     aldig utgåve av språkleg tilfang som Ivar Aasen samla i 1840-åra. Her
     er grammatiske utgreiingar og leksikalske samlingar frå fylka Møre o
     g Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Frå Østerdalen
     er det òg ei ordsamling. Ein makelaus ordskatt frå målføra vert her l
     agd fram for fyrste gongen.
Språk:  nno
PublID: r99001201
LokalK: N

32
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Danske talemål
År:   1998
Org:   FJERNORD, Universitetet i Bergen
Sted:  Universjon AS, Bergen
Emneord: danske talesprog
Språk:  dan
PublID: r99000316
LokalK: A

33
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Leksikalsk akkommodation bland danskere i Norge
Red:   Widell, Peter
År:   1998-10-09
Konfer: 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog
Sted:  Aarhus Universitet
Emneord: leksikalsk akkommodation
Språk:  dan
PublID: r99000313
StatKat: f
LokalK: As

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Leksikalsk akkommodation blandt 11 danskere i Norge
Tidskr: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes
Red:   Akselberg, Gunnstein og Bondev,
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998-12
Side(r): 57-78
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
Emneord: leksikalsk akkommodation
Språk:  dan
PublID: r99001313
LokalK: A

35
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Mange Slags Dansk. Skriftligt og mundtligt materiale til undervisnings
     brug
Red:   Brodersen, Randi Benedikte
År:   1998-02
Side(r): 66 s.
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Dansk sprog
SamNor: Skriftlige og mundtlige danske tekster til undervisning og selvstudiu
     m
SamEng: Written en oral texts in Danish
Språk:  dan
PublID: r99001304
LokalK: A

36
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nordisk nabosprogsforskning - et emne med pædagogisk relevans?
År:   1998-10-03
Konfer: 2. Regionalmøde for danske lektorer i Norden
Sted:  København
Språk:  dan
PublID: r99000315
LokalK: As

37
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Snakker danskere i Norge dansk?
År:   1998-11-27
Sted:  Bergen
Språk:  dan
PublID: r99000312
LokalK: As

38
PublKat: A22 (Kapittel i rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brunstad, Endre
Tittel: Purism towards English: A comparative analysis of language planning
     in the Nordic language communities
Tidskr: Language Contact, Variation, and Change
Red:   Niemi, Jussi
Red:   Odlin, Terence
Red:   Heikkinen, Janne
ISSN:  1456-5528
ISBN:  951-708-745-4
År:   1998
Hefte:  32
Side(r): 1 - 14
Utgiver: University of Juensuu
UtgSted: Joensuu
Emneord: purism, purisme, language planning, engelskpåverknad,
     språknormering, språkpolitikk
Språk:  eng
PublID: r00003645
StatKat: a

39
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brunstad, Endre
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Stressless
Tidskr: Ord etter ord
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Bondevik, Jarle
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998-12
Side(r): 79-87
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
Emneord: Ordlaging, varemerke, morfologi, lånord, pseudo-lån
Språk:  nno
PublID: r98030758
StatKat: f
LokalK: A

40
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brunstad, Endre
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Svart engelsk
Tidskr: Syn og Segn
ISSN:  0039-7717
ISBN:  82-521-5237-6
År:   1998-11
Volum:  104
Hefte:  4
Side(r): 314-321
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: ebonics, engelsk, afro-amerikansk, USA, språkstrid
Språk:  nno
PublID: r98030755
StatKat: f

41
PublKat: X13 (Dataprogram)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bruvik, Tone Merete
     IT-avdelingen, Universitetet i Bergen
Medforf: Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Rønhovd, Jarle
     Universitetetsrådet
Medforf: Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Dataoppgåver for nordisk grunnfag, versjon 2.0.2
År:   1998
Org:   Nordisk institutt og SEVU, Universitetet i Bergen
Sted:  30. november 1998
SamNor: Tilknyttet prosjekt Fjernord. Dataprogrammet "Oppgåver for nordisk
     grunnfag" inneheld 640 ulike oppgåver, hovudsakleg av
     utfyllingstypen, som skal øve opp studentane i fonologiske reglar,
     morfologisk klassifikasjon, bøyningstypologi og kasusstyring. I
     tillegg inneheld programmet ein fullstendig tekstkommentar til eit
     utdrag frå Strengleikar, og ein mini grammatikk som er kopla både
     til oppgåvene og til tekstkommentaren. Programmet finst både for
     HyperCard på Macintosh og for ToolBook på Windows-maskinar. Det
     inngår i eit større Fjernundervisningsprosjekt saman med audiogram,
     videogram og tradisjonelle lærebøker (Fjernord), utvikla ved
     Universitetet i Bergen.
Språk:  nno
PublID: r00006284
StatKat: a

42
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Dvergsdal, Alvhild (red.)
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nye tilbakeblikk. Artikler om litteraturhistoriske hovedbegreper
ISBN:  82-456-0262-0
År:   1998-08
Side(r): 261 s.
Utgiver: LNU / Cappelen Akademisk Forlag
Emneord: Litteraturhistorie, litteraturhistoriografi, norrøn litteratur,
     saga,skaldekvad, folkedikting, barokk, klassisisme, romantikk,
     realisme, dekadanse symbolisme, ekspresjonisme, modernisme,
     postmodernisme, modernitet, nordisk litteratur
SamNor: Et utvalg av litteraturhistoriens klassifiserende begreper, om
     sjangre, perioder og stilretninger, diskuteres i en rekke artikler.
     Forfatterne er fagpersoner innenfor norske og danske
     litteraturvitenskapelige miljøer, som tar opp hver sine
     hovedbegrepertil drøfting, med mål å informere om synspunkter og
     løsne opp på fastlagte oppfatninger og klassifikasjonsmåt er.
Språk:  nor
PublID: r98030634
StatKat: f
LokalK: N

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Dvergsdal, Alvhild
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Den senklassisistiske teksten. Med eksempler fra Ewald, Bellman og
     Wessel.
Tidskr: Opplysning i Norden. Foredrag på den XXI. studiekonferanse
     i IASS 1996
Red:   Uecker, Heiko
ISSN:  0721-4286
ISBN:  3-631-33579-2
År:   1998
Side(r): 183-195
Utgiver: Peter Lang
Emneord: Klassisisme, Ewald, Wessel, Bellman, norsk-dansk felleslitteratur
Språk:  nor
PublID: r98030637
StatKat: f

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Dvergsdal, Alvhild
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Opplyst klassisisme
Tidskr: Nye tilbakeblikk. Artikler om litteraturhistoriske hovedbeg
     reper
Red:   Dvergsdal, Alvhild
ISBN:  82-456-0262-0
År:   1998
Side(r): 95-124
Utgiver: LNU / Cappelen Akademisk Forlag
Emneord: Opplysning, klassisisme, norsk-dansk felleslitteratur
Språk:  nor
PublID: r98030635
StatKat: f
LokalK: A

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Dvergsdal, Alvhild
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Romantisk selvrefleksjon. Schack Staffeldts "Indvielsen".
Tidskr: Lyrikk og lyrikklesning. Rapporter
Red:   Carlsen, Ole
ISBN:  82-456-0550-6
År:   1998
Side(r): 97-127
Utgiver: LNU / Cappelen Akademisk Forlag
Emneord: Schack Staffeldt, lyrikk, romantikk, imperialisme
Språk:  nor
PublID: r98030636
StatKat: f
LokalK: N

46
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: En brudeferd fra Vågå til Soknedalen på 1700-tallet.
Tidskr: Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag 1998.
Red:   Nygård, Ronald
ISBN:  82-7083-232-4
År:   1998-12
Side(r): 80-87
Utgiver: Snøfugl forlag AS
Emneord: Personalhistorie. Lokalhistorie. Vågå. Bjørnør. Soknedalen
Språk:  nor
PublID: r99001230
LokalK: NA06

47
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Etterutdanning for L97 Ð faginstituttenes dilemma og utfordring
Tidskr: Norsklæreren
Red:   Røskeland, Marianne
ISSN:  0332-7264
År:   1998-09
Hefte:  4
Side(r): 5-7
Utgiver: Landslaget for norskundervisning
Emneord: Etterutdanning. Norsk. Faginstituttenes aktivitet i forbindelse med e
     tterutdanning
SamNor: Forskjellene mellom skolefaget norsk og studiefaget er store. Dette g
     jelder både arbeidsmåter og faglige mål. Dette kan være én av årsaken
     e til at faginstituttene ved universitetene ikke har engasjert seg i
     etterutdanning i norsk i forbindelse med L97.
Språk:  nor
PublID: r99001143
LokalK: NA04

48
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Personnavn i stedsnavn
År:   1998-02-21
Org:   NRK P2
Sted:  Språkteigen
Emneord: Stedsnavn. Personnavn
SamNor: Kommentar til norske stedsnavn med personnavn i underledd (f eks Elli
     ngsvea)
Språk:  nor
PublID: r99001131
LokalK: NE05

49
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Pilegrimsnavn
År:   1998-09-05
Org:   NRK P2
Sted:  Språkteigen
Emneord: Stedsnavn. Pilegrim.
SamNor: Kommentar til norske stedsnavn som forteller om pilegrimsferdsel
Språk:  nor
PublID: r99001134
LokalK: NE05

50
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Trenavn i stedsnavn
Tidskr: Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan
Red:   Gynnild, Hans Erik
År:   1998-12
Side(r): 41-42
Utgiver: Støren museum og historielag
Emneord: Stedsnavn. Plantenavn. Midtre Gauldal.
Språk:  nor
PublID: r99001231
LokalK: NA06

51
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Vegen til Bjørnør
Tidskr: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes.
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Bondevik, Jarle
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998-12-28
Side(r): 105-114
Utgiver: Norsk bokreidingslag
Emneord: Stedsnavn. Sognenavn. Prestegjeldsnavn. Sekundærnavn. Sør-Trøndelag.
SamNor: Artikkelen er et bidrag til stedfesting av stedsnavnet Bjørnør i Sør-
     Trøndelag. Som navn på et prestegjeld i dag antas det at navnet er se
     kundært i forhold til navn på en annen lokalitet. Hypotesen er at nav
     net Bjørnør opprinnelig har referert til en forsvunnet gård (en eldre
     prestegård, i dag del av den nåværende prestegården)
Språk:  nor
PublID: r99001123
LokalK: NA05

52
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Hagen, Jon Erik
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Litt om proprium som grammatisk kategori
Tidskr: Ord etter ord; Heiderskrift til Oddvar Nes
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Bondevik, Jarle
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998-12-28
Side(r): 115-123
Utgiver: Norsk bokreidingslag
Emneord: Grammatikk,grammar, navnegransking
SamNor: Artikkelen tar for seg proprium som grammatisk kategori i norsk, og s
     øker å vise at norsk faktisk har en slik kategori.
SamEng: The article explores som aspect of 'proper noun' as a grammatical cat
     egory in Norwegian.
Språk:  nor
PublID: r99000917
LokalK: A

53
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Hagen, Jon Erik
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk grammatikk for andrespråkslærere
Red:   Hagen, Jon Erik
Red:   Tenfjord, Kari
ISBN:  82-417-1042-9
År:   1998-12-07
Side(r): 418 s.
Utgiver: AdNotam Gyldendal
Emneord: grammar,grammatikk, norsk, Norwegian, second language, andrespråkslær
     ing
SamNor: Denne boka er en ganske omfattene grammatikk over norsk språk, som sp
     esielt men ikke bare, er beregnet på lærere i norsk som andrespråk og
     studenter som utdanner seg til å bli det. Målet med boka er todelt.
     For det første skal det gi et generelt overblikk over norsk språkstru
     ktur, men den skal også kunne brukes som en oppslagsbok for praktiser
     ende lærere som i forbindelse med sin undervisning søker informasjon
     om ke emner. Selv om forfatteren altså hadde språklærere og språkstud
     enter i tankene da han skrev boka, er det hans håp at også andre finn
     er den nyttig.
SamEng: The book is a fairly comprehensive grammar of Norwegian language part
     icularly, but not exclusively, targetting teachers of Norwegian as a
     second language and students training for that profession. The object
     ive of the book is twofold; it aims at helping the student to acquire
     a general understanding of the grammatical structure of the language
     , but it is also intended as a reference book for in-service teachers
     wanting, in connection with their language teaching, to seek informa
     tion on specific grammatical details. Though the author had the teach
     ing profession and language student in mind when writing the book, he
     also hopes that others may find it useful.
URL:   http://studier.uib.no/prisme/index.nsf
Språk:  nor
PublID: r99000915
LokalK: A

54
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haslum, Vidar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Mellom språkvitenskap og kartografi. Noen problemstillinger og
     avveininger knyttet til kartografisk navnebehandling.
Tidskr: Namn og Nemne. Tidsskrift for norsk namnegransking
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Nes, Oddvar
ISSN:  0800-4684
År:   1998-12
Hefte:  15
Side(r): 18 s.
Utgiver: Norsk namnelag
Emneord: kartografisk navnebehandling
SamNor: Emnet for artikkelen er behandling av stedsnavn fra et kartografisk
     synssted. Hovedproblemstillingen er denne: Hvilke utvalgskriterier
     bør en være oppmerksom på når en skal forsyne et kart med navn?
     Emnetdiskuteres med spesielt heblikk på alminnelige brukskart i
     målestokkene 1:25 000 og 1:50 000. Slike kart tillater at en hel del
     svært lokale steds navn kommer med - samtidig som mange navn
     nødvendigvis må utelates. Emnet har spesiell aktualitet i ei tid der
     vi opplever et stort tap av lokale stedsnavn i den muntlige
     tradisjonensamtidig somvi gjennom bruk av kart får mye bedre tilgang
     på navn i skriftlig form. Det siste er et resultat av den
     teknologiske utviklingen innenfor kartindustrien, som har gjort det
     mulig å pro dusere kart hurtigere og i langt større omfang enn
     tidligere.
SamEng: The paper deals with place-names from a cartographic point of view.
     The cartographic representation of place-names can be divided into
     three parts: The selection process; 2. Typogr aphy; 3. The location
     on the map. In this paper we will focus on the first aspect: How to
     make a suitable selection of names to a map. The subject is
     discussedwith special referenceto Norwegian topographic maps at the
     scale of 1:25 000 and 1:50 000. These types of maps are well-suited
     objects ofstudy, because they accomodate a great number of very local
     pla ce-n ames. In Norway today we experience a great loss of local
     names in the old oral tradition. Maps become an important source of
     knowledge about place-names. The introduction of a name o n a map is
     likely to give it currency and authority, and the role of maps in
     establishing names must be taken into account.
Språk:  nor
PublID: r98030757
StatKat: f
LokalK: N

55
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haslum, Vidar
     Nordisk institutt
Tittel: Stedsnavn fra en bondegård ved sjøen. Ellingsvika i Telemark fylke,
     ved grensen til Aust-Agder.
Serie:  Prøver av stedsnavn fra Levangsheia.
Utgave: 1,2
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 24 s.
Utgiver: 24
UtgSted: Bergen
Emneord: stedsnavn, djupinnsamling, kystkultur
SamNor: Presentasjon av stedsnavnene på et gårdsbruk i Kragerø kommune.
     Totalt 106 lokale stedsnavn.
Språk:  nor
PublID: r00008682
StatKat: a

56
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Grunnbok i norrønt språk (3. utg.). Inkl. dataoppgåver på cd-rom.
ISBN:  82-417-0970-6
År:   1998
Side(r): 320 s.
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
Emneord: Norrønt språk. Norrøn grammatikk. Lærebok. Fonologi. Morfologi. Synta
     ks.
SamNor: Ei innføring i normalisert norrønt språk, synkront orientert og tilpa
     ssa for fjernstudentar, til bruk ved høgskolar og universitet. Med bo
     ka følgje cd-rom (for Mac og PC) som inneheld dataoppgåver i norrønt
     språk.
Språk:  nno
PublID: r99000818
LokalK: A

57
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Gåseaugo: nokre synspunkt på sitatteikn i norsk og andre språk
Tidskr: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Bondevik, Jarle
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998
Side(r): 137-146
Utgiver: Norsk Bokreidingslag, Bergen
Emneord: typografi, ortografi, tegnsetting, sitattegn
SamNor: Artikkelen går gjennom utforming og standardisering av tolv ulike sit
     atteikn og viser eksempel på korleis dei er brukte og kombinerte i no
     rsk, svensk, dansk, islandsk, engelsk, tysk og fransk. På grunnlag av
     dette materialet blir det gjort framlegg om ei normering av bruken i
     norsk, i samsvar med det som no er rådande bruk særleg i amerikansk
     engelsk.
Språk:  nno
PublID: r99000732
LokalK: A

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Koding av spesialteikn og abbreviaturar i norrøne primærkjelder
År:   1998-08-29
Konfer: Nettverk for elektronisk behandling av nordiske middelalderhånd
     skrifter
Sted:  Göteborgs universitet, Sverige
SamNor: Oppdatert drøfting av korleis eldre nordiske tekster (gammalnorske og
     gammalislandske) bør kodast i samsvar med retningslinjene i Text
     Encoding Initiative P3 med fokus på spesialteikn og abbreviaturar
     .
Språk:  nno
PublID: r99000820
LokalK: As

59
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kurs i mellomalderleg tekstfilologi
År:   1998-01-23
Konfer: HIT-workshop: utgivelsesfilologi og tekstkoding
Sted:  Jus-bygget, Universitetet i Bergen
SamNor: Heildagskurs i utgjevingsfilologi med innføring i både kvalitativ og
     kvantitativ metodikk, forutan praktiske øvingar i simulerte teksttrad
     isjonar.
Språk:  nno
PublID: r99000819
LokalK: As

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Presentasjon og drøfting av kapitlet om norsk paleografi i The Nord
     ic Languages bd. 1 (under utgjeving i 1999 av Walter de Gruyter, B
     erlin).
År:   1998-09-26
Konfer: Akademi-symposium i nordisk språkhistorie
Sted:  Det Norske Vitenskaps-Akadmei, Oslo
SamNor: Presentasjonen tok for seg periodisering og typologisering av latinsk
     skrift i Noreg i perioden ca. 1150-1350.
Språk:  nno
PublID: r99000733
LokalK: s

61
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Redigering av 1998-årgangen
Tidskr: Maal og Minne
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Vannebo, Kjell Ivar
ISSN:  0024-855X
År:   1998
Side(r): 224 s.
Utgiver: Det Norske Samlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99000823

62
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Skrift og språk i seinmellomalderen
År:   1998-11-17
Konfer: Mellomalderforum, Universitetet i Bergen
Sted:  Bryggens Museum, Bergen
SamNor: Foredraget drøfta periodiseringa av norsk språkhistorie, med vekt på
     utviklinga innanfor den såkalla mellomnorske perioden.
Språk:  nno
PublID: r99000734
LokalK: Ns

63
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Husby, Olaf
     NTNU, Institutt for anvendt språkvitenskap
Medforf: Kløve, Marit Helene
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Andrespråksfonologi. Teori og metodikk
Serie:  PRISME
ISBN:  82-417-1038-0
År:   1998
Utgiver: Ad Notam Forlag
UtgSted: Oslo
Emneord: Norsk som andrespråk, andrespråk, uttale, fonologi, minoritetsspåk, u
     ttaleundervisning
SamNor: Denne innføringsboka i andrespråksfonologi gir en oversikt over teori
     og metodikk i uttaleundervisingen.Bokas første del er teoretisk orie
     ntert og beskriver tidligere og rådende teorier. Deretter diskuteres
     uttale i forhold til segment, stavelse, ord og setning. Dette gjøres
     med referanse til norsk og ulike språk som er representert i Norge.I
     et eget kapittel diskuteres skriftens betydning for uttalen, dvs forh
     oldet tale - skrift, og hvilken innflytelse skriftbildet kan ha på ut
     talen. Lytteferdigheter diskuteres i et eget kapittel. Siste del av b
     oka tar for se hvilke mål en skal sette for uttaleundervisningen og m
     etoder for å nå dem.
Språk:  nor
PublID: r99009010
StatKat: a

64
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Derivational suffixes in Icelandic: changes and clines
År:   1998-06
Konfer: The Xth Conference of Nordic and General Linguistics
Sted:  Reykjavík
Emneord: Development of derivational suffixes
Språk:  eng
PublID: r99002899
StatKat: f

65
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Morfologiske omtolkningsprosesser i islandsk
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-467
År:   1998-12
Volum:  19
Side(r): 127-141
Utgiver: Nordisk institutt
Emneord: grammatikalisering, sammenfall
Språk:  nor
PublID: r99002895
StatKat: f

66
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Morfologiske omtolkningsprosesser i islandsk
År:   1998-05-11
Konfer: Faggruppe i nordisk språkvitenskap
Sted:  Nordisk institutt, UiB
Emneord: Grammatikalisering, sammenfall
Språk:  nor
PublID: r99002897
StatKat: f

67
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Johannessen, Ole-Jørgen
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Systembundet navngivning i bergenske skipsnavn 1945-1998
Tidskr: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes
Red:   Akselberg, G.
Red:   Bondevik, J.
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998-12-27
Side(r): 163-178
Utgiver: Norsk bokreidingslag
Emneord: Navneforskning
Språk:  nor
PublID: r99002919
StatKat: f
LokalK: A

68
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Lyrikk og lyrikkteori etter 30 år. Et tilbakeblikk og en ajourføring
Tidskr: Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse, 4. utg., rev.
     og utv.
ISBN:  82-00-12747-8
År:   1998-05-13
Side(r): 261-300
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: lyrikkteori, sjangerteori, Northrop Frye, Roman Jakobson, sentrallyri
     kk
SamNor: Kapitlet er en utvidelse og en ajourføring av en lærebok i diktanalys
     e som ble publisert første gang i 1968. Dels gir kapitlet en oversikt
     over en nyere lyrikkteoretiske bidrag, og dels er det et forsøk på e
     t kritisk tilbakeblikk, hvor tanken er å se på visse problematiske si
     der ved den opprinnelige, nokså strenge sjangeroppfatningen. Noen gre
     nseområder blir fokusert via en del korte tekstanalyser. Dessuten er
     den bibliografiske oversikten noe utvidet.
SamEng: The chapter is added to the fourth edition of a book which appeared f
     or the first time in 1968. It is a summary of some recent contributio
     ns to the theory of lyric poetry, as well as an effort at a critical
     investigation regarding the basic theory presented in the original ed
     ition of the book.
Språk:  nor
PublID: r99000914
LokalK: A

69
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Fonologi
Tidskr: Innføring i språkvitenskap
Red:   Nordgård, Torbjørn
ISBN:  82-417-0963-3
År:   1998-08
Side(r): 60-131
Utgiver: AdNotam Gyldendal
Emneord: Fonologi
SamNor: Kapitlet er en del av en innføringsbok i språkvitenskap beregnet på f
     orprøven i fonetikk og språkvitenskap.
SamEng: The chapter is an introductory text in phonology for 1st year student
     s.
Språk:  nor
PublID: r98024506
StatKat: f
LokalK: N

70
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Om palataler, men fra en fonologisk synsvinkel
Tidskr: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Bondevik, Jarle
ISBN:  82-7834-013-7
År:   1998-12
Side(r): 179-195
Utgiver: Norsk Bokreidingslag
Emneord: Fonologi, norsk språkvitenskap
Språk:  nor
PublID: r99000640
LokalK: A

71
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kyrkjebø, Rune
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: On characters needed for the electronic transcription of Old Norse tex
     ts, and on encoding abbreviations in Old Norse texts.
År:   1998-09-19
Konfer: Workshop in Text Encoding
Sted:  Reykjavík, Háskóli Íslands
Emneord: SGML, TEI, norrøn filologi, tekstkoding, handskrifter
SamNor: Føredraget ga ein presentasjon av to kapittelutkast om koding av norr
     øne handskrifttekstar ved Odd Einar Haugen og Rune Kyrkjebø. Føredrag
     et tok sæ opp problematikken omkring korleis abbreviaturar (forkortin
     gsteikn) og oppløysingar bør kodast i SGML med TEI-tekstmerke.
Språk:  eng
PublID: r99001057
LokalK: s

72
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kyrkjebø, Rune
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Tekstkoding i avskrifter av norrøne handskrifter. Døme på bruk av prog
     rammet FrameMaker+SGML
År:   1998-03-06
Konfer: Kurs i tekstkoding: SGML og TEI. Arrangert av Humanistisk Datas
     enter, Universitetet i Bergen.
Sted:  Bergen
Emneord: TEI, SGML, norrøn filologi, FrameMaker
SamNor: Føredraget handla om koding av norrøne tekstar, og viste korleis prog
     rammet FrameMaker kan brukast til dette føremålet.
Språk:  nno
PublID: r99001067
LokalK: Ns

73
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Laurén, Christer
     Vasa universitet
Medforf: Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Picht, Heribert
     Handelshøjskolen i København
Tittel: Terminologie unter der Lupe. Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig.
ISBN:  3-901010-22-X
År:   1998
Side(r): 353 s.
Utgiver: Vienna: TermNet
Emneord: Terminologi, fagspråk, leksikografi, språkplanlegging
Språk:  ger
PublID: r98030760
StatKat: f

74
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Androgyny as an image of chaos in Old Norse mythology
Tidskr: Maal og Minne
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Vannebo, Kjell Ivar
År:   1998
Side(r): 1-9
Emneord: norrøn mytologi
Språk:  eng
PublID: r98030751
StatKat: f
LokalK: A01

75
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Clunies Ross, margaret, Prolonged Echoes: Old Norse myths in Medieval
     Northern Society. Vol. 1: The Mythis.
Tidskr: Parergon
Red:   Lynch, Anrrew
År:   1998
Side(r): 165-171
Emneord: norrøn mytologi
Språk:  eng
PublID: r98030764
StatKat: f
LokalK: A07

76
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Den latinspråklege historieskrivinga og den norrøne tradisjonen:Ulike
     teknikkar og ulike krav.
År:   1998-05
Konfer: Den norske middelalderlatinske litteratur
Sted:  Oslo
Språk:  nno
PublID: r99003697
StatKat: f
LokalK: As

77
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Eyvind Finnsson Skaldaspiller - liv og dikting
Tidskr: Mangfold og spenninger.Forfattere og forskere om litteratur
Red:   Engelskjøn, Ragnhild
ISBN:  82-91233-34-9
År:   1998
Side(r): 106-119
Utgiver: Orkana
Emneord: Eyvind Finnsson, skaldedikting
Språk:  nno
PublID: r98030756
StatKat: f
LokalK: NA05

78
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Framveksten av den islandske identiteten, dei norske røtene og forhold
     et til Noreg.
Tidskr: Collegium medievale
Red:   Knirk, James E.
ISSN:  0801-9282
År:   1998
Volum:  10 1997
Hefte:  1/2
Side(r): 7-29
Emneord: nasjonal identitet
Språk:  nno
PublID: r98030759
StatKat: f
LokalK: A01

79
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kvinnesynet og forståinga av biologisk arv i den norrøne kulturen
Tidskr: Atlantisk dåd og drøm
Red:   Aarnes, Asbjørn
ISBN:  82-03-17893-6
År:   1998
Side(r): 153-170
Utgiver: Aschehoug
Emneord: norrøn kultur, kvinnesyn, biologisk arv
Språk:  nno
PublID: r98030773
StatKat: f
LokalK: AA05

80
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk litteratur i seinmellomalderen
Tidskr: Prismet
Red:   Weyde, Jorun Elisabeth Berstad
ISSN:  0032-8847
År:   1998
Hefte:  5
Side(r): 217-226
Emneord: norsk mellomalderlitteratur
Språk:  nno
PublID: r98030754
StatKat: f
LokalK: NA04

81
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: The Double Impact of Christianization on Women's life in Scandinavia
Tidskr: Nytt om kvinneforskning
År:   1998-09
Konfer: Gender and Religion in Europe
Sted:  Oslo
Språk:  eng
PublID: r99003703
StatKat: f
LokalK: b

82
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Vurderinga av norrøn litteratur gjennom tidene
Tidskr: Nye tilbakeblikk.Artikler om litteraturhistoriske hovedbegr
     eper
Red:   Dvergsdal, Alvhild
ISBN:  82-456-0262-0
År:   1998
Side(r): 21-40
Utgiver: Cappelen Akademisk forlag as
Emneord: norrøn litteratur, litteraturhistorie
Språk:  nno
PublID: r98030762
StatKat: f
LokalK: AA05

83
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk terminologisk database. Struktur og applikasjonar.
Tidskr: LexicoNordica. 5
Red:   Bergenholz, Henning
Red:   Malmgren, Sven-Göran
ISSN:  0805-2735
År:   1998-02-07
Side(r): 10 s.
Utgiver: Nordisk forening for leksikografi
Konfer: Nordisk symposium i leksikografi
Sted:  København
Emneord: terminologi, leksikografi
Språk:  nno
PublID: r98030771
StatKat: f
LokalK: Ab

84
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Oljespråket som laboratorieprodukt
Tidskr: Syn og Segn
Red:   Langeland, Nils Rune
ISSN:  0039-7717
ISBN:  82-521-5236-8
År:   1998
Volum:  104
Hefte:  3
Side(r): 242-249
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: terminologi, språkplanlegging, purisme, språkbryting
Språk:  nno
PublID: r98030772
StatKat: f
LokalK: N

85
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nistov, Ingvild
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Zero anaphora in Turkish learners' Norwegian L2 narratives
Tidskr: Language Encounters in Time and Space. Studies in language
     contact.
Red:   Brendemoen, Bernt
Red:   Lanza, Elizabeth
Red:   Ryen, Else
År:   1998
Utgiver: Novus forlag
Språk:  eng
PublID: r99007183

86
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Breyting á hljóðlengd eða hljóðgildi? Tilraun til endurskoðunar á
     hljóðbreytingum í vesturnorrænni málsögu.
Tidskr: Íslenskt mál
År:   1998
Volum:  19-20
Side(r): . 45 - 83
Språk:  ice
PublID: r00001293
StatKat: f

87
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Framgómun uppgómmæltra hljóda - lífseig hljódkerfisregla. Um norsku me
     d hlidsjón af íslensku og færeysku.
År:   1998-02-19
Sted:  Málvísindafélagid, Reykjavík
Emneord: språkhistorie, fonologi
Språk:  ice
PublID: r99000951
LokalK: As

88
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Genitiv
Tidskr: Nynorsk normert tale - kurshefte
Red:   Alsnes, Randi
ISBN:  82-90645-07-4
År:   1998-12
Side(r): 67-69
Utgiver: Kringkastingsringen
Emneord: nynorsk, normering
Språk:  nno
PublID: r99000922
LokalK: N

89
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Gjengangarar
Tidskr: Nynorsk normert tale - kurshefte
Red:   Alsnes, Randi
ISBN:  82-90645-07-4
År:   1998-12
Side(r): 70-74
Utgiver: Kringkastingsringen
Emneord: nynorsk, normering
Språk:  nno
PublID: r99000924
LokalK: N

90
PublKat: X13 (Dataprogram)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Grammatikk-takk, Talemål
År:   1998-12
Org:   SEVU, Univ. i Bergen
Sted:  Bergen
Emneord: talemål, sosiolingvistikk, morfologi
Språk:  nno
PublID: r99000984
LokalK: A

91
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Landsdelsnormer
Tidskr: Nynorsk normert tale - kurshefte
Red:   Alsnes, Randi
ISBN:  82-90645-07-4
År:   1998-12
Side(r): 42-55
Utgiver: Kringkastingsringen
Emneord: nynorsk, normering
Språk:  nno
PublID: r99000920
LokalK: N

92
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Munnleg språk - skriftleg språk.
Tidskr: Nynorsk normert tale - kurshefte
Red:   Alsnes, Randi
ISBN:  82-90645-07-4
År:   1998-12
Side(r): 24-32
Utgiver: Kringkastingsringen
Emneord: nynorsk, normering
Språk:  nno
PublID: r99000919
LokalK: NA05

93
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Normering av nynorsk.
År:   1998-07-24
Konfer: Landsmøtet åt Noregs Mållag
Sted:  Fredrikstad
Emneord: nynorsk, normering
Språk:  nno
PublID: r99000954
LokalK: Ns

94
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Normering av ordforrådet. Om opptak av gamle importord i nynorsk.
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Kyrkjebø, Rune
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-46-7
År:   1998-12
Hefte:  19
Side(r): 50-100
Utgiver: Nordisk institutt
Emneord: språkhistorie, normering, leksikografi
Språk:  nno
PublID: r99000926
LokalK: A

95
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Normering i nynorsk ordforråd.
År:   1998-02-02
Konfer: Ope møte i Studentmållaget i Bergen
Sted:  Bergen
Språk:  nno
PublID: r99000955
LokalK: Ns

96
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk nypurisme? (Om importord, norvagisering og fornorsking.)
År:   1998-02-25
Sted:  Heimspekideild, Háskóli Íslands
Språk:  nno
PublID: r99000956
LokalK: As

97
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norvagisering.
År:   1998-02-13
Konfer: Årsmøtet i Norsk språkråd.
Sted:  Oslo
Språk:  nno
PublID: r99000957
LokalK: Ns

98
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Om den norske utgreiinga Lånte fjører eller bunad?
År:   1998-09-12
Konfer: Nordisk språkmøte
Sted:  Trondheim
Språk:  nno
PublID: r99000958
LokalK: As

99
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Opposisjon til Hans-Olav Enger: The classification of strong verbs in
     Norwegian with special reference to the Oslo dialect: A study in infle
     ctional morphology.
Tidskr: Norsk lingvistisk tidsskrift
Red:   Askedal, Ole
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 104-114
Utgiver: Novus
Emneord: grammatikk, morfologi, talemål, lingvistisk teori, språkhistorie
Språk:  eng
PublID: r99000930

100
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Opptak av gamle importord i nynorsk.
År:   1998-04-18
Konfer: Årsmøtet i Hordaland Mållag
Sted:  Voss
Språk:  nno
PublID: r99000959
LokalK: Ns

101
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Ordforrådet i nynorsk.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-02-12
Side(r): 1 s.
Emneord: nynorsk, normering, språkhistorie
Språk:  nno
PublID: r99000932
LokalK: N

102
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Presentasjon av kapittel om islandsk og færøysk språkhistorie i
     sosiolingvistisk lys. Til The Nordic Languages, under utgiving.
År:   1998-09-26
Konfer: Akademi-symposium i nordisk språkhistorie
Sted:  Det Norske Vitenskaps-Akademi, Oslo
Språk:  nno
PublID: r99000953
StatKat: f
LokalK: s

103
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Samsvarsbøying i nynorsk.
Tidskr: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes.
År:   1998-12
Side(r): 211-227
Utgiver: Norsk bokreidingslag
Emneord: språkhistorie, grammatikk, nynorsk, talemål, normering
Språk:  nno
PublID: r99000933
LokalK: A

104
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språkbrevet 1998
Tidskr: Språkbrevet
År:   1998
Hefte:  1-12
Side(r): 48 s.
Utgiver: Norsk rikskringkasting
Emneord: nynorsk, normering
Språk:  nno
PublID: r99000936
LokalK: N

105
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språkholdningar og språkval i brytingstid og brytingsområde mellom by
     og land.
År:   1998-03-27
Konfer: Randsoneseminar, Noregs Mållag
Sted:  Molde
Språk:  nno
PublID: r99000960
LokalK: Ns

106
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Stjórnunarhljódkerfisfrædin.
År:   1998-02-27
Konfer: Almen málstofa
Sted:  Háskóli Íslands, Reykjavík
Språk:  ice
PublID: r99000962
LokalK: s

107
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Styring av engelske ord i norsk.
År:   1998-03-21
Konfer: Engelsk i dansk.
Sted:  Schæffergården, København
Språk:  nno
PublID: r99000963
StatKat: f
LokalK: As

108
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Talenorm i NRK.
Tidskr: Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1
     998.
Red:   Fjeld, Ruth Vatvedt
Red:   Wangensteen, Boye
ISBN:  82-91121-02-8
År:   1998-01
Side(r): 158-170
Utgiver: Nordisk forening for leksikografi.
Emneord: nynorsk, språkhistorie, normering, talemål
Språk:  nno
PublID: r99000938
LokalK: A

109
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: The diffusion of a New Morphology in Norwegian Dialects.
Tidskr: Folia Linguistica
År:   1998
Volum:  XXXII
Hefte:  1-2
Side(r): 83-100
Utgiver: Mouton
Emneord: sosiolingvistikk, talemål, morfologi, språkhistorie
Språk:  eng
PublID: r99000939

110
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Tradisjon eller brott i nynorsk ordforråd.
Tidskr: Ordtilfanget i nynorsk - synsmåtar og røynsler.
Red:   Faarlund, Jan Terje
År:   1998
Side(r): 39-48
Utgiver: Norsk språkråd.
Emneord: nynorsk, leksikografi, normering, språkhistorie
Språk:  nno
PublID: r99000940
LokalK: N

111
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Utviklingslinjer i moderne norske dialektar.
År:   1998-08-14
Konfer: 6. nordiske dialektologkonferansen
Sted:  Karsi, Finland
Språk:  nno
PublID: r99000965
LokalK: s

112
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Å styre valfridomen.
År:   1998-11-27
Konfer: Nordisk språknormeringskonferanse
Sted:  Kristiansand
Språk:  nno
PublID: r99000983
StatKat: f
LokalK: As

113
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen Magnus
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Barokke bekjennelser
Tidskr: Vagant
Red:   Halberg, Jonny
Red:   Kleven, Trude
Red:   Stueland, Espen
Red:   Aarø, Richard
ISSN:  0802-0736
ISBN:  82-03-18026-4
År:   1998
Volum:  1
Side(r): 16-26
Utgiver: Aschehoug
Emneord: Bekjennelse, barokk
Språk:  nor
PublID: r98030693
StatKat: f
LokalK: N

114
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen Magnus
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utford
     ring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass
     ' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'"
Tidskr: Norsk litteraturvitenskapelig Tidsskrift
Red:   Hagen, Erik Bjerck
Red:   Haarberg, Jon
Red:   Selboe, Tone
ISSN:  0809-2044
År:   1998
Volum:  2
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Petter Dass.,barokk
Språk:  nor
PublID: r98030697
StatKat: f
LokalK: N

115
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen Magnus
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Per Petterson ­ mellom tekst og psyke
Tidskr: Vagant
Red:   Aarø, Richard
Red:   Stueland, Espen
Red:   Kvanvig, Gerd
ISSN:  0802-0736
ISBN:  82-03-18064-7
År:   1998
Volum:  3-4
Utgiver: Aschehoug
Emneord: Per Petterson
Språk:  nor
PublID: r98030700
StatKat: f
LokalK: N

116
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen Magnus
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Replikk til Laila Akslen vedrørende "Herre Gud dit dyre navn og ære"
Tidskr: Edda
Red:   Bliksrud, Liv
ISSN:  0013-0818
År:   1998
Volum:  2
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Petter Dass, Barokk
Språk:  nor
PublID: r98030695
StatKat: f
LokalK: A

117
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen Magnus
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Retorikk og dikter ­ om barokken.
Tidskr: Nye tilbakeblikk
Red:   Dvergsdal, Alvhild
ISBN:  82-456-0262-0
År:   1998
Side(r): 71-95
Utgiver: Cappelen
Emneord: barokk, litteraturhistorie
Språk:  nor
PublID: r98030699
StatKat: f
LokalK: N

118
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen Magnus
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-44-0
År:   1998
Volum:  17
Side(r): 14-28
Emneord: Sverre Udnæs
Språk:  nor
PublID: r98030691
StatKat: f
LokalK: N

119
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Barneskildringar i dikt og prosa
Tidskr: Spottar og salmediktar. Jakob Sande 1998
Red:   Eide, Ove
ISBN:  82-91253-05-6
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 11-29
Utgiver: Jakob Sande-selskapet
Emneord: Jakob Sande, barnelitteratur, dikt, novelle
SamNor: Artikkelen presenterer og drøfter dikt og noveller av Jakob Sande i f
     orhold til born som lesarar og lydarar. Det han skreiv, vart aldri pr
     esentert som barnelitteratur, men mykje av det har fungert slik, på s
     ame vis som ein god del littteratur har gjort det, både dikt som song
     ar og viser, og forteljingar og endåtil store romanar, frå Defoes Rob
     inson Crusoe til mederne litteratur.
SamEng: The article presents and discusses poems and short stories by this po
     pular author in relation to children as readers and listeners. Sande'
     s production (1929-1961) was never presented as children's literature
     . In my view, however, a great part of it functions or may functin as
     such, as is the fact with a great many songs, poems and even big nov
     els of the literary tradition from Defoe (Robinson Crusoe) to contemp
     orary authors.
Språk:  nno
PublID: r99000599
LokalK: N

120
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Junior og dotter til Jellinek. Ungdomsromanen Mercedes av Ragnar Hovla
     nd
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-44-0
År:   1998
Hefte:  17
Side(r): 132-147
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: ungdomslitteratur, analyse, roman
SamNor: Artikkelen handlar om Hovlands roman med vekt på intertekstuelt spel
     som grunnleggjande for den estetiske strukturen.
SamEng: The youth novel Mercedes by Ragnar Hovland is read with special weigh
     t on intertextual traits as fundamental part of its aesthetic structu
     re.
Språk:  nno
PublID: r99006933
LokalK: N

121
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Litteratur og AKP
Tidskr: Morgenbladet
År:   1998-05-08
Emneord: litteraturhistorie
SamNor: Artikkelen korrigerer ei viss journalistisk, politisk samanblanding a
     v bøker og forfattarar frå 1970-talet som i røynda står langt frå kva
     randre.
Språk:  nno
PublID: r99000606
LokalK: N

122
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk drama frå kring 1970
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-44-0
År:   1998
Hefte:  17
Side(r): 6-14
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: drama
SamNor: Artikkelen er ein kort presentasjon av nyare norsk dramatikk for eit
     instituttseminar med hovudfagsstudentar og kollegaer.
SamEng: The article is an introductioon on contemporary Norwegian drama for a
     teacher and senior student conference.
Språk:  nno
PublID: r99000600
LokalK: N

123
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norske folkeskrifter
Tidskr: Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995
Red:   Eriksen, Trond Berg
Red:   Johnsen, Egil Børre
ISBN:  82-00-12752-4
År:   1998
Volum:  II
Side(r): 53-64
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: ungdomslag, opplysning, småskrift
SamNor: Artikkelen handlar om ein serie opplysningsskrifter om litteratur, ku
     ltur, jordbruk, industri, politikk, historie, filosofi osv.Serien var
     t utgitt av Noregs ungdomslag og Studentmållaget 1902-1960-åra
SamEng: The article deals with a series of booklets about literature, culture
     , agriculture, industriy, politics, history, philosophy etc. It was d
     istribute the organizations Noregs ungdomslag and Studentmållaget fro
     m 1902 until the 1960-ies.
Språk:  nno
PublID: r98030761
StatKat: f
LokalK: N

124
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Vinje, Eiliv
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norske tekster. Lyrikk
Red:   Stegane, Idar
Red:   Vinje, Eiliv
Red:   Aarseth, Asbjørn
ISBN:  82-02-14220-2
År:   1998
Side(r): 732 s.
Utgiver: Cappelen
Emneord: lyrikkandologi, norsk lyrikktradisjon, lyrikkhistorie, bokmål, nynors
     k, dansk
SamNor: Boka er ein antologi over norsk lyrikk med innslag frå dansk-norsk fe
     lleslitteratur. Boka har ei 20 siders innleing, "Skisse til ei norsk
     lyrikkhistorie", skriven av Asbjørn Aarseth og Idar Stegane.
SamEng: This book is an anthology of Norwegian verse, including also Dano-Nor
     wegian poems from the time of the union with Denmark. The book has an
     introduction (20 pp.) on the history of Norwegian poetry, "Skisse ti
     l ei norsk lyrikkhistorie", written by Asbjørn Aarseth and Idar Stean
     e.
Språk:  nno
PublID: r99000604
LokalK: N

125
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nynorsk essayistikk
Tidskr: Nytt norsk tidsskrift
Red:   Slagstad, Rune
ISSN:  0800-336x
År:   1998
Volum:  15
Hefte:  1
Side(r): 45-55
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: essay, nynorsk
SamNor: Artikkelen handlar om den nynorske litterære og filosofiske essayisti
     kken hos dei sentrale samtidsskribentane Einar Økland, Kjartan Fløgst
     ad, Hans Skjervheim, Gunnar Skirbekk og Jon Hellesnes. Desse blir sed
     de i forhold til utgangspunktet med Aasmund O. Vinje og Arne Garborg,
     og tradisjonen med Ola Raknes, Sigmund Skar, Eirik Vandvik og Torolv
     Solheim.
SamEng: The article deals with the contemporary literary and philosophical es
     sayists Einar Økland, Kjartan Fløgstad, Hans Skjervheim, Gunnar Skirb
     ekk and Jon Hellesnes and studies these scholars on the background of
     the founders Aasmund O. Vinje and Arne Garborg and the tradition car
     ried by Ola Raknes, Sigmund Skard, Eirik Vandvik and Torolv Solheim.
Språk:  nno
PublID: r98030753
StatKat: f
LokalK: N

126
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Olav H. Hauge-handbok
Tidskr: Syn og Segn
Red:   Langeland, Nils Rune
ISBN:  82-521-5237-6
År:   1998
Volum:  104
Hefte:  4
Side(r): 382-384
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Olav H. Hauge, språk, biografi, lyrikk
SamNor: Artikkelen er ei melding av Andreas Bjørkums studie Olav H. Hauge. Må
     lmeistaren frå Ulvik.
SamEng: The article is a recension of professor Andreas Bjørkum's liguistic i
     nvestigation, with a short dictionary, in the lyrics of Olav H. Hauge
     .
Språk:  nno
PublID: r99000608
LokalK: N

127
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stenstad, Terje
Medforf: Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Og barnet skal heite Nuppe eller Gnomen
Tidskr: Nysgjerrigper
Red:   Alme, Paal
ISSN:  0804-7502
År:   1998-00-00
Volum:  5
Hefte:  2
Side(r): 13-13
Utgiver: Norges forskningsråd
Emneord: navn, personnamn, bibelske namn, utanlandske namn, norske namn,, oppk
     alling, namnemotar
Språk:  nno
PublID: r99000646
LokalK: N

128
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sørbø, Jan Inge
     HVO, Nordisk institutt
Tittel: Målt mot det yttarste. Arnold Eidslott - Theodor W. Adorno. Ein konste
     llasjon. (blir publisert i 1998)
Serie:  Dr.philos.
År:   1998-09-04
Side(r): 398 s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: Eidslott, Adorno, modernisme, lyrikk, filosofi
SamNor: Denne doktoravhandlinga samanliknar to svært ulike tekstar: Arnold Ei
     dslotts diktsamling Veien til Astapovo, og Theodor Adornos filosofisk
     e fragmentsamling Minima Moralia. Desse tekstane blir stilt saman på
     basis av Northrop Fryes symbolteori, som inkluderer motiv, musikalite
     t, dialog med andre tekstar, bruk av litterære arketypar og bruken av
     religiøs eller filosofisk transcendens. Avhandlinga hevdar at begge
     forfattarane på to heilt ulike måtar uttrykker ei form for modernisme
     som i stor grad tek i bruk språk frå den apokalyptiske litteraturen.
     http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/522002/
SamEng: This doctorial thesis makes a comparison between to quite different l
     iterary works: Arnold Eidslotts volume of poetry Veien til Astapovo (
     The Road to Astapovo) and Theodor W. Adornos collection of philosophi
     cal fragments Minima Moralia. These texts are compared on the basis o
     f Northrop Fryes theory of symbols, which inkludes motifs, musicality
     , dialogue with other texts, use of literary archetypes and religious
     and philosophical transcendens. The thesis shows that both writers,
     in very different ways, expresses a kind of modernism which makes a
     considerable use of apocalyptic forms of thought.
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/september/sorbo/sorbo.html
Språk:  nno
PublID: r99015372
StatKat: f
LokalK: N

129
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tenfjord, Kari
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Metodiske problemer i studiet av morsmålspåvirkning i andrespråkstileg
     nelse
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-46-7
År:   1998-12
Side(r): 27-49
Emneord: Metode, Norsk som andrespråk, Transfer
Språk:  nor
PublID: r99001224
LokalK: AA04

130
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tenfjord, Kari
Tittel: Å ha en fortid på vietnamesisk : en kasusstudie av fire vietnamesiske
     språkinnlæreres utvikling av grammatisk fortidsreferanse
     og perfektum.
Serie:  Dr.art
År:   1998-02-20
Side(r): VIII, 261 s.
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: fremmedspråk, mellomspråk, norsk språk, språktilegnelse, tempus, vie
     tnameser, vietnamesisk språk
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/522001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/februar/tenfjord/tenfjord.html
Språk:  nor
PublID: r99015373
StatKat: f
LokalK: N

131
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tjønneland, Eivind
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Darwin, J.P. Jacobsen og Ibsen
Tidskr: SPRING - Tidsskrift for moderne dansk litteratur
År:   1998
Hefte:  13
Side(r): 178-199
Språk:  nor
PublID: r99011607
StatKat: f
LokalK: A

132
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tjønneland, Eivind
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Etterord i Peter Bürger: Om avantgarden
Tidskr: Peter Bürger: Om avantgarden, oversatt fra tysk av E
     ivind Tjønneland
År:   1998
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99011603
LokalK: N

133
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tjønneland, Eivind
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Fabelens fragmentering - noen strøtanker om Cecilie Løveids Måkespi
     sere
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
År:   1998
Volum:  17
Side(r): 29-37
Språk:  nor
PublID: r99011604
LokalK: N

134
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tjønneland, Eivind
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kvinnelighetens syndefall - det dyriske hos Løveid
Tidskr: Klangen av knust språk
Red:   Eyde, Benedicte
År:   1998
Side(r): 64-76
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag/LNU, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99011606
LokalK: N

135
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tjønneland, Eivind
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Projektiv persepsjon - replikk til Erik Østerud.
Tidskr: Norsklæreren
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 56-58
Språk:  nor
PublID: r99011599
LokalK: N

136
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Tjønneland, Eivind
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: "Uklart perspektiv på Ibsen og den visuelle kulturen." Anmeldelse av E
     rik Østerud: Den optiske fordring.
Tidskr: Norsklæreren
År:   1998
Hefte:  1
Side(r): 49-51
Språk:  nor
PublID: r99010749
LokalK: N

137
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Cubansk og spansk navneskikk
År:   1998-12-01
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: namn, personnamn, navn, Cuba, Spania, Che, Fidel, Castro
Språk:  nno
PublID: r99000674
StatKat: f
LokalK: N

138
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Dit peparen gror - langt uti huta-heiti, du store alpakka, nysgjerrigp
     er.
Tidskr: Nysgjerrigper
Red:   Alme, Paal
ISSN:  0804-7502
År:   1998-00-00
Volum:  5
Hefte:  5
Side(r): 16-16
Utgiver: Norges forskningsråd
Emneord: ordforklaringer, etymologi, uttrykk, Bloksberg
Språk:  nno
PublID: r99000673
LokalK: N

139
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Doble fornamn og namnemotar
År:   1998-11-07
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: doble fornamn, navn, namn, namnemotar
SamNor: Om doble fornamn og namnemotar. Byggjer særleg på boka "Fornavn i Nor
     ge", av Jan-Erik Kristiansen og Jørgen Ouren, Oslo 1998.
Språk:  nno
PublID: r99000678
LokalK: N

140
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Eira og nykonstruerte fornamn, sæleg med Eir som førsteledd.
År:   1998-01-31
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: namn, navn, nykonstruerte fornamn, slektsnamn, Eira, Eir, Eirny
SamNor: Om kvinnenamnet Eira. Òg knytt til forklaring av liknande nykonstruer
     te namn, som Eirny. Opphavet er anten det norrøne Eir eller noko fins
     k. Kort kommentar til det samiske slektsnamenet Eira.
Språk:  nno
PublID: r99000692
LokalK: N

141
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Forbodne og godkjende namn, og forbrytarnamn.
År:   1998-07-17
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Vok
Emneord: forbodne namn, godkjende namn, forbrytarnamn, navn, namn
Språk:  nno
PublID: r99000679
LokalK: N

142
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Godkjenning av fornamn som er like slektsnamn og namn som kan vere til
     ulempe. Eksempel: Storm, Hjørund og Ald Dagaz.
År:   1998-03-31
Org:   NRK
Sted:  NRK, P1, Norgesglasset
Emneord: fornamn, slektsnamn, navn, namn, godkjenning, Storm, Hjørund, Ald Dag
     az
SamNor: Andre program i ein serie.
Språk:  nno
PublID: r99000685
LokalK: N

143
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Godkjenning av personnamn med erstatning for æ, ø og å.
År:   1998-12-07
Org:   NRK, P2, Språkteigen
Emneord: namn, navn, personnamn, godkjenning, stavemåter
SamNor: Endring av stavemåtar i personamn frå æ, ø og å til bl.a. aa. Òg bruk
     av ikkje-tradisjonelle norske bokstavar som z. Både for- og slektsna
     mn.
Språk:  nno
PublID: r99000675
LokalK: N

144
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Gutenamnet Gesher. Om skjønsavgjerder i namnesaker.
År:   1998-12-23
Org:   NRK
Sted:  NRK, P1, Her og nå
Emneord: fornamn, navn, namn, namnesak, bot, skjønsavgjerd
SamNor: I dagens VG (23.12.1998) står det om at mora til Gesher måtte i fengs
     el som følgje av ei namensak. Innslaget mitt gjeld liberale synspunkt
     i namnes
Språk:  nno
PublID: r99000851
LokalK: N

145
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Eide, Linda (NRK, prog.leiar),
Tittel: Hundenamn
År:   1998-10-16
Org:   NRK
Sted:  Norgesglasset, NRK P1
Emneord: hundenavn, stamtavlenavn, kallenavn
Språk:  nno
PublID: r99000405
LokalK: N

146
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Julenamn
År:   1998-12-26
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: fornamn, slektsnamn, navn, namn
SamNor: Namn som har med jula å gjere, som: Juul, Juel, Juhl, Jul, Christmas,
     Weihnachten, Noel, Emmanuel, Natalie, Carol, Happy, Felix, Felicity,
     Holly, Nikolaus, Nils, Klaus, Santa Claus, Nisse
Språk:  nno
PublID: r99000804
LokalK: N

147
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kallenamn i USA, f.eks. Bill, Dick og Bob.
År:   1998-10-10
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: kallenamn, navn, namn, USA, Dick, Bill, Bob
Språk:  nno
PublID: r99000677
LokalK: N

148
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kallenamn og kjælenamn
År:   1998-10-12
Org:   NRK
Sted:  NRK, P1, Norgesglasset
Emneord: kallenamn, kjælenamn
SamNor: Første program i ein serie på fem den same veka. Dei andre var om kun
     amn, hestenamn, artistnamn og hundenamn.
Språk:  nno
PublID: r99000693
LokalK: N

149
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kofi Anan og namn for nummer i søskenflokken
År:   1998-04-02
Sted:  NRK, P1, Norgesglasset
SamNor: Fjerde program i ein serie. Dette innslaget er ein liten del av ei st
     ørre innslag om Timann Askvik.
Språk:  nno
PublID: r99000687
LokalK: N

150
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Eide, Linda (prog.leiar)
Tittel: Kunamn
År:   1998-10-13
Org:   NRK
Sted:  Norgesglasset, NRK P1
Emneord: kunamn, navn, namn
Språk:  nno
PublID: r99000406
LokalK: N

151
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Liberalisering av namnegodkjenning. Framgangsmåtar ved behandling av n
     amnesaker.
År:   1998-01-04
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: liberalisering, godkjenning av namn, navn, namn, saksbehandling
SamNor: Om reglar og framgangsmåter ved behandling av fornamnsaker. Brev frå
     Justisdepartementet hausten 1997 om liberalisering av praksis. Forbod
     mot bruk av ikkje godkjende namn. Innslaget tek utgangspunkt i at fo
     rnamnet Troy er godkjent for ein gut.
Språk:  nno
PublID: r99000691
LokalK: N

152
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Markering av trykk og bruk av aksent i personnamn, med utgangspunkt i
     Emil.
År:   1998-03-14
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: trykk, aksent, Emil, Helene
Språk:  nno
PublID: r99000688
LokalK: N

153
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Mellomnamn, særleg om datter-ending.
År:   1998-09-12
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: mellomnamn, navn, namn, datter, sen-namn
Språk:  nno
PublID: r99000680
LokalK: N

154
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Namnelova. Skjønsavgjerder.
År:   1998-04-01
Org:   NRK
Sted:  NRK, P1, Norgesglasset
Emneord: namnelova, skjønsavgjerder, namn, navn
Språk:  nno
PublID: r99000686
LokalK: N

155
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Namneskikk og reglar i Noreg på 1800-talet.
År:   1998-03-30
Org:   NRK
Sted:  NRK, P1, Norgesglasset
Emneord: namneskikk, 1800-talet, reglar, navn, namn, Aasen
SamNor: Omtale av namneskikk og reglar på 1800-talet med grunnlag i Ivar Aase
     ns namnebok, og P. A. Munch og Ludvig Bru.
Språk:  nno
PublID: r99000684
LokalK: N

156
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Namnetoppen for 1997
År:   1998-04-04
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: namnetopp, namnemotar, 1997, fornamn
SamNor: Presentasjon av namnetoppen frå Statistisk sentralbyrå for 1997. Forn
     amn.
Språk:  nno
PublID: r99000690
LokalK: N

157
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nylaging av fornamn, med utgangspunkt i Tirill.
År:   1998-03-21
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: Tirill, navn, namn, personnamn, nylaging, fornamn
Språk:  nno
PublID: r99000689
LokalK: N

158
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Personnamn i Kina, Japan og Vietnam.
År:   1998-12-12
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: Kina, Japan, Vietnam, Ungarn, Island
SamNor: Namneskikk i Kina, Japan og Vietnam. Òg litt om rekkefølgja mellom fo
     rog slektsnamn på ungarsk og islandsk.
Språk:  nno
PublID: r99000676
LokalK: N

159
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Personnamn i Spania, Italia og Portugal
År:   1998-06-25
Org:   NRK
Sted:  NRK, P1, Norgesglasset
Emneord: personnamn, navn, namn, Spania, Italia, Portugal
SamNor: Første av to program om namn i pakkereiseland.
Språk:  nno
PublID: r99000682
LokalK: N

160
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Personnamn i USA og Tyrkia
År:   1998-06-26
Org:   NRK
Sted:  NRK, P1, Norgesglasset
Emneord: personnamn, navn, namn, USA, Tyrkia
SamNor: Andre av to program om namn i pakkereiseland.
Språk:  nno
PublID: r99000683
LokalK: N

161
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Skilsmissebarn og regler for namneendring
År:   1998-09-19
Org:   NRK
Sted:  NRK, P2, Språkteigen
Emneord: skilsmissebarn, reglar, namneendring, navn, namn, personnamn
Språk:  nno
PublID: r99000681
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->