Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Eide, Tormod
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: "3"Dit Hjærte gribe, trylle dine SandserŠ"2". Retorikk og litteratur.
Tidskr: Stemmer i tiden
ISBN:  82 03 17978 9
År:   1998
Side(r): 312-316
Utgiver: Humanistisk Kollegium
Emneord: Retorikk
Språk:  nor
PublID: r98030053
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: D33 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Eide, Tormod
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Ciceros humor
År:   1998-02-26
Sted:  Norsk antikkhistorisk forening
Språk:  nor
PublID: r98030051
StatKat: f
LokalK: Ns

3
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Eide, Tormod
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Medforf: Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Medforf: Pierce, Richard Holton
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Medforf: Török, László
     Det ungarske vitenskapsakademi
Tittel: Fontes Historiae Nubiorum. Textual Sources for the History of the Midd
     le Nile Region Between the Eighth Century BC and Sixth Century AD.Vol.
     III, 751-1216.
ISBN:  82 91626 01 4
År:   1998
Volum:  III
Side(r): 465 s.
Utgiver: Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenska
     p
Emneord: Historie, Nubia
Språk:  eng
PublID: r98029150
StatKat: f

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Eide, Tormod
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Retorisk humor ­ Cicero og Quintilian
Tidskr: Klassisk forum
Red:   Lassen, Bente
ISSN:  0801-3179
År:   1998-12
Volum:  1998
Hefte:  2
Side(r): 33-39
Emneord: Retorikk
Språk:  nor
PublID: r98030057
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Eide, Tormod
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Trekk ved nyere Homer-forskning
År:   1998-10-05
Sted:  Det norske institutt i Athen
Språk:  nor
PublID: r98030056
StatKat: f
LokalK: Ns

6
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hauken, Tor
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Hvor kan vi lese om dette? Eller: Førstehjelp for besøkende i Roma.
Tidskr: Phania
Red:   Teigen, Bjørn
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 20-22
Emneord: Romas topografi i antikken.
SamNor: Presentasjon av internasjonale reiseguider til det antikke roma. Anme
     ldelse av Amanda Claridge: Rome, Oxford 1998, OUP, ISBN 019288003-9.
     Ole Gunnar Solskjær.
SamEng: Review of Amanda Claridge: Rome, Oxford 1998, OUP, ISBN 019288003-9.
     Ole Gunnar Solskjær.
Språk:  nor
PublID: r99013972
StatKat: a
LokalK: N

7
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hauken, Tor
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emper
     ors 181 - 249.
Serie:  Monographs from the Norwegian Institute at Athens
ISBN:  82-91626-08-1
År:   1998
Volum:  2
Side(r): xii + 393 s.
Utgiver: Det norske institutt i Athen
Emneord: Klassisk filologi. Gresk og romersk epigrafikk. Romersk historie. Rom
     ersk rettshistorie. Diplomatikk.
SamNor: Monografien gjengir tekstene til syv bønnskrifter til romerske keiser
     e i perioden 181-249. Hensikten ved studien er å gi en samlet present
     asjon av velkjente innskriftsgruppen. Hvor det har vært mulig er teks
     tene kontrollert mot originalen eller den nærmeste tilgjengelige doku
     mentasjon. Dette inkludere all ny dokumentasjon til den eneste fullst
     endige tekst, innskriften fra Skaptopara. De reviderte tekste er leds
     aget av innledning, fotografier, oversettelse og kommentarer. Ni besl
     ektede innskrifter som stammer fra forskjellige romerske provinser, e
     r presentert på samme måte. Denne del innehoder også en publisering,
     en konstitusjon fra T. Flavius Sulpicianus, prokonsul i Asia på slutt
     en av 100-tallet. Særskilte kapitler dekker diplomatisk struktur og a
     dministrativ behandling av bønnskrifter under romersk keisertid. Et d
     okumentært appendiks og omfattende indekser som dekker vokabular og i
     nnskrifter og papyri som er sitert eller referert til, avslutter publ
     ikasjonen.
SamEng: This study presents the texts of seven petitions to Roman emperors pr
     eserved as inscriptions. The aim of the study is to present this well
     known group of inscriptions collectively. Where possible the texts h
     ave been checked against the originals or the closest available docum
     entation. This includes all new documentation on the only complete te
     xt, the inscription from Skaptopara. The revised texts are accompanie
     d by introductions, photographs, translations and commentaries. Nine
     related inscriptions, emanating from various Roman provinces, are pre
     sented in the same way; this includes one publication, a constitution
     from T. Flavius Sulpicianus, proconsul Asiae. Separate chapters cove
     r the diplomatic structure and the administrative handling of petitio
     ns in the Roman Empire. Documentary appendix and extensive indices co
     vering both vocabulary, inscriptions and papyri referred to conclude
     the publication.
Språk:  eng
PublID: r99013971
StatKat: a

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Ancient Sightseeing: Travelling on the Mediterranean in the Early Gree
     k Novels
År:   1998-09-16
Konfer: The spread of Greek civilization in the European Continent by s
     ea
Sted:  Corfu
Emneord: Gresk litteratur, Roman, Reiser
Språk:  eng
PublID: r99003615
LokalK: s

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Apollonios från Tyana - magiker, filosof, mot-Kristus. Ett livs metamo
     rfoser
År:   1998-05-14
Konfer: Det förflutnas förförelse
Sted:  Lund
Emneord: Gresk litteratur, Biografi, Apollonios, Filostratos, Hierokles
Språk:  swe
PublID: r99003616
LokalK: As

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Apollonius of Tyana - Magician, Philosopher, Counter-Christ: The Metam
     orphoses of a Life
År:   1998-11-26
Konfer: The Use and Abuse of the Past: Writers, Historiographers, Holy
     Men and Women in the Eastern Mediterranean World
Sted:  Istanbul
Emneord: Gresk litteratur, Biografi, Apollonios, Filostratos, Hierokles
Språk:  eng
PublID: r99003617
LokalK: s

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Greek in Upper Nubia: An Assessment of the New Material
Tidskr: Actes de la VIIIe Conférence Internationale des Études Nubi
     ennes. Lille 11-17 Septembre 1994. III. Études
Red:   Valbelle, Dominique
ISSN:  0153-5021
År:   1998
Side(r): 113-119
Utgiver: Université Charles-de-Gaulle - Lille III
Emneord: Nubia, Gresk, Epigrafikk
Språk:  eng
PublID: r99003604

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Hagiografi och konstruktion av kristen identitet
Tidskr: Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikk
     en
Red:   Endsjø, Dag Øistein
ISSN:  0808-6540
ISBN:  82-12-01201-8
År:   1998
Side(r): 84-96
Utgiver: Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn
Emneord: Hagiografi, Identitet, Antikken, Kristendomen, Vita Antonii
Språk:  swe
PublID: r99011664
LokalK: A

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Hagiografin och skapandet av kristen identitet i senantiken
År:   1998-02-09
Konfer: Hagiografisk dag, Teologiska institutionen, Lunds universitet
Sted:  Lund
Emneord: Hagiografi, Identitet, Kristendom, Antikken
Språk:  swe
PublID: r99005078
LokalK: As

14
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: I begynnelsen var Xenofon (På spaning efter biografins rötter i antike
     n, III)
Tidskr: Phania
Red:   Teigen, Bjørn
År:   1998
Hefte:  4
Side(r): 4-8
Emneord: Gresk litteratur, Biografi, Xenofon, Sokrates, Isokrates
Språk:  swe
PublID: r99003608
LokalK: N

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: I begynnelsen var Xenofon: På spaning efter biografins rötter i antike
     n
År:   1998-02-06
Konfer: Gästföreläsning Klassiska institutionen, Lunds universitet
Sted:  Lund
Emneord: Gresk litteratur, Biografi, Xenofon
Språk:  swe
PublID: r99005077
LokalK: As

16
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Möt Sofokles privat! (På spaning efter biografins rötter i antiken, I)
Tidskr: Phania
Red:   Teigen, Bjørn
År:   1998
Hefte:  2
Side(r): 12-14
Emneord: Gresk litteratur, Biografi, Sofokles, Ion
Språk:  swe
PublID: r99003606
LokalK: N

17
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Sokrates som biografisk katalysator (På spaning efter biografins rötte
     r i antiken, II)
Tidskr: Phania
Red:   Teigen, Bjørn
År:   1998
Hefte:  3
Side(r): 4-7
Emneord: Gresk litteratur, Biografi, Sokrates, Platon, Xenofon
Språk:  swe
PublID: r99003607
LokalK: N

18
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Hägg, Tomas
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Symbolae Osloenses: Norwegian Journal of Greek and Latin Studies
ISBN:  82-00-37698-2
År:   1998
Volum:  73
Side(r): 238 s.
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: Klassisk filologi, Bysantinsk litteratur
Språk:  eng
PublID: r99003613

19
PublKat: D14 (Foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Andreas Velleius’s Commentarius de scribenda historia Danica (1578)
     and its European background
Tidskr: Acta Conventus Neo-Latini Bariensis. Proceedings of the
     Ninth International Congress of Neo-Latin Studies Bari 29
     August to 3 September 1994
Red:   Schnur, Roda
År:   1998
Side(r): 401 - 410
Utgiver: Medieval and Renaissance Texts and Studies
UtgSted: Tempe (Arizona)
Konfer: The Ninth International Congress of Neo-Latin Studies
Sted:  Bari 29 August to 3 September 1994
Språk:  eng
PublID: r00006931
StatKat: f

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: François Bauduin’s De institutione historiæ (1561): a primary text
     behind Anders Sørensen Vedel’s De scribenda historia Danica (1578)
Tidskr: Symbolae Osloenses. Norwegian Journal of Greek and Latin
     Studies
År:   1998
Volum:  73
Side(r): 188 - 200
Språk:  eng
PublID: r00004274
StatKat: f

21
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Middelalderlatin. Hvad var, og hvad er meningen?
Serie:  Antikkprogrammets småskrifter nr 2
År:   1998
Side(r): 54 s.
Utgiver: Norges Forskningsråd
UtgSted: Oslo
Språk:  dan
PublID: r00004272
StatKat: f

22
PublKat: D14 (Foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Mortensen, Lars Boje
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Working with Ancient Roman History: A Comparison of Carolingian and
     Twelfth-century Scholarly Endeavours.
Tidskr: Gli umanesimi medievali. Atti del II Congresso dell’
     "Internationales Mittellateinerkomitee" - Firenze, Certosa
     del Galluzzo, 11-15 settembre 1993
Red:   Leonardi, Claudio
År:   1998
Side(r): 411 - 420
Utgiver: SISMEL, Edizioni del Galluzzo
UtgSted: Firenze
Konfer: Gli umanesimi medievali. Atti del II Congresso dell’
     "Internationales Mittellateinerkomitee" - Firenze, Certosa del
     Galluzzo
Sted:  Firenze, 11-15 settembre 1993
Språk:  eng
PublID: r00004267
StatKat: f

23
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Pierce, Richard Holton
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Review of: D. Warburton, State and Economy in Ancient Egypt. (1997)
Tidskr: Acta Orientalia
ISSN:  0001-6438
År:   1998
Volum:  59
Side(r): 235-237
Språk:  eng
PublID: r99006915
StatKat: f

24
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Pierce, Richard Holton
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Review of: J. Quack, Die Lehren des Ani. (1994)
Tidskr: Acta Orientalia
ISSN:  0001-6438
År:   1998
Volum:  59
Side(r): 232-235
Språk:  eng
PublID: r99006914
StatKat: f

25
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Pierce, Richard Holton
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Review of P. Eschweiler, Bildzauber im alten Ägypten. (1994)
Tidskr: Acta Orientalia
ISSN:  0001-6438
År:   1998
Volum:  59
Side(r): 229-232
Språk:  eng
PublID: r99006912
StatKat: f

26
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Forf:  Pierce, Richard
     UiB, Seksjon for gresk, latin og egyptologi
Tittel: Review of P.L. Shinnie, Ancient Nubia. London: Kegan Paul, 1996.
Tidskr: Bibliotheca Orientalis
År:   1998
Volum:  55
Side(r): 145-147
Språk:  eng
PublID: r99002893
LokalK: A02


<- forrigeinnholdneste ->