Psykologisk fakultet

Institutt for samfunnspsykologi

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: EADM Bulletin. Newsletter for the European Association for Decision Ma
     king
Serie:  EADM Bulletin
Red:   Brun, Wibecke
År:   1998-06
Side(r): 37 s.
Utgiver: The European Association for Decision Making
Tilgang: nyhetsblad for medlemmer av EADM
Emneord: decision making
Språk:  eng
PublID: r99007142
LokalK: c01

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: EADM Bulletin Newsletter for the European Association for Decision Mak
     ing
Serie:  EADM Bulletin
Red:   Brun, Wibecke
År:   1998-10
Side(r): 28 s.
Utgiver: EADM
Tilgang: nyhetsbrev for medlemmer av EADM
Emneord: decision making
Språk:  eng
PublID: r99007143
LokalK: kat 7

3
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: EADM Bulletin: Newsletter for the European Association for Decision
     Making
Red:   brun, wibecke
Utgave: 1
År:   1998
Side(r): 25 s.
Utgiver: European Association for decision making
UtgSted: Bergen/Amsterdam
Tilgang: begrenset for medlemmer av
     European Association for Decision Making.
     Elektronisk distribusjon
     Kan bestilles av Wibecke Brun
Emneord: Newsletter fro society: European Association for Decision MAking
Språk:  eng
PublID: r99017769
StatKat: f

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Aarø, Leif Edvard
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Farquhar, John W.
Tittel: Californias Proposition 99 - et eksempel til etterfølgelse?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1998
Volum:  118
Hefte:  14
Side(r): 2210-2214
Emneord: Tobakk Røyking Massemedia Kampanje Lovgivning California
SamNor: Omsetningen av tobakk i Norge er nå den laveste på 42 år. Andelen
     dagligrøykere i befolkningen er likevel fremdeles så høy som rundt
     33-34%, og andelen som røyker blant unge voksne og blant ungdom har i
     det siste vist en tendens til økning. Mens det i mange andre land i
     Vest-Europa og Nord-Amerika har funnet sted en klar nedgang i andel
     røykere, har vi i Norge praktisk talt ikke registrert noen nedgang de
     siste årene. I 1988 stemte flertallet av velgere i California for en
     lov (Proposition 99) som medførte at tobakksavgiften skulle øke med
     25 cent per pakke, og 20% av disse inntektene skulle brukes til
     opplysningsarbeidet mot tobakk. Denne artikkelen beskriver den
     politiske kampen og debatten omkring Proposition 99 og d en
     innvirkning loven og tiltakene som ble finansiert ser ut til å ha
     hatt på røykevanene i California. Innen utgangen av 1993 hadde
     tobakksforbruket falt med 27%. Denne nedgangen var langt sterkere enn
     den historiske trenden i California, og langt sterkere enn den
     gjennomsnittlige nedgangen i det øvrige USA. Analyser tyder på at om
     lag 2/3 av reduksjonen skyldtes prisøkningen på tobakk, den økte
     opplysningsinnsatsen og debatten om Proposition 99. Det er stort
     behov for å gjøre noe tilsvarende i Norge.
Språk:  nor
PublID: r99007160
StatKat: f
LokalK: N KAT 3

5
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Aarø, Leif Edvard
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Forord
Tidskr: Lokalsamfunn og helse. Forebyggende arbeid i en brytningsti
     d
Red:   Røiseland, Asbjørn
Red:   Andrews, Therese
Red:   Eide, Arne Henning
Red:   Fosse, Elisabeth
År:   1998
Side(r): 3-6
Utgiver: Fagbokforlaget
Emneord: Helsefremmende arbeid Samfunnsvitenskapelig forskning
Språk:  nor
PublID: r99007166
LokalK: A07

6
PublKat: D23 (Invitert foredrag ved nasjonal vit. konf. uten publisering)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Aarø, Leif Edvard
Tittel: Health promotion research in the Nordic countries: Towards practical
     relevance or academic prestige?
År:   1998
Konfer: Health promotion research: Status and progress.
     A joint conference for the 10th anniversary of the Research
     Center for Health Promotion (HEMIL-senteret) and seminar for
     the Program for Health Promotion Research, The Norwegian
     Research Council.
Sted:  Bergen, 5.-6. november 1998
Språk:  eng
PublID: r00007701
StatKat: f

7
PublKat: D42 (Gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Aarø, Leif Edvard
Tittel: Research on health promotion versus epidemiological research.
     Similarities and differences.
År:   1998
Sted:  Statens institutt for folkehelse, Oslo, 03.12.1998
Språk:  eng
PublID: r00007681
StatKat: f

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Alsaker, Francoise D.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Brunner, Andreas
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Das Problem des Plagens in Schweizer Schulen
Serie:  Forschungsbericht
År:   1998
Hefte:  1
Utgiver: Department of Psychology, University of Berne, Switzerland
Tilgang: Department of Psychology, University of Berne, Switzerland
Emneord: Bullying
Språk:  ger
PublID: r98029356
StatKat: f

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Alsaker, Francoise Delange
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Perren, Sonja
     Department of Psychology, University of Berne, Switzerland
Medforf: Valkanover, Stefan
     Department of Psychology, University of Berne, Switzerland
Tittel: Dem Plagen auf der Spur
Serie:  Berichtserie des NFP40 Projekts Das Plagen im Kindergarten
År:   1998
Hefte:  2
Utgiver: Department of Psychology, University of Berne, Switzerland
Tilgang: Department of Psychology, University of Berne, Switzerland
Emneord: Bullying, Kindergarten
Språk:  ger
PublID: r98029359
StatKat: f

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Alsaker, Francoise Delange
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Individual life-style and societal impact on time-use: The case of ado
     lescents with problem behavior
År:   1998-02
Konfer: Biennal Meetings of the Society for Research on Adolescence
Sted:  San Diego, USA
Emneord: Depression, Time-Use, TV
Språk:  eng
PublID: r98029361
StatKat: f
LokalK: s

11
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Alsaker, Francoise Delange
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The life conditions of bullies and victims in Norway and Switzerland
År:   1998-07
Konfer: Biennial Meetings of the Society for the Study of Behavioural D
     evelopment
Sted:  Berne, Switzerland
Emneord: Bullying, Family
Språk:  eng
PublID: r98029362
StatKat: f
LokalK: s

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Anthun, Roald Andor
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Arbeidet med elevsaker i grunnskolen
Tidskr: Skolepsykologi
ISSN:  0333-0389
År:   1998-05-01
Volum:  33
Hefte:  3
Side(r): 3-15
Utgiver: Skolepsykologi
Emneord: PP-tjeneste, ventetid, arbeidsmåter, samarbeid, ledelse, brukermedvir
     kning, elevmedvirkning, system, kvalitet
SamNor: Artikkelen gir et tverrsnitt av virksomheten på grunnskolenivå i PP-t
     jenesten i 9 kystkommuner i Hordaland inklusive Bergen i perioden 01/
     9609/97. Den bygger på resultater fra et forskningsprosjekt om tjenes
     tekvalitet i PPT, som bl.a. inkluderte spørreundersøkelser til foresa
     tte og skolepersonell, intervju med PP-lederne og registrering av der
     es aktivitet, samt registrering av saksgangen i 448 nye saker i ett å
     r. Registreringen ble utført av PP-medarbeiderne. Resultater vedrøren
     de tidsforbruk, brukernærhet, elevmedvirkning, direkte hjelp, arbeids
     måter, samarbeid og lederaktivitet presenteres og kommenteres. Mer en
     n halvparten av lærere og foresatte mener tjenestekvaliteten i sakene
     er god eller bedre. Det konkluderes med at PPT gjør en god jobb i en
     vanskelig arbeidssituasjon, men at den er blitt mer byråkratisk og m
     indre fleksibel, og at arbeidssituasjonen truer tjenestekvaliteten. D
     et pekes på utviklingsmuligheter for tjenesten, og argumenteres for a
     t overføringen av 300 stillinger fra staten bør skje etter en gjennom
     tenkt plan om hva slags utvikling en ønsker for PP-tjenesten.
Språk:  nor
PublID: r99005057
StatKat: a
LokalK: N

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Asbjørnsen, Arve E.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Bryden, M. P.
     University of Waterloo, Ontario, Canada
Tittel: Auditory attentional shifts in reading disabled students: Quantificati
     on of attentional effctiveness by the Attentional Shift Index
Tidskr: Neuropsychologia
ISSN:  0028-3932
År:   1998
Volum:  36
Hefte:  2
Side(r): 143-148
Emneord: dichotic listening, directed attention, attention index,
SamEng: A controversy has existed for some years regarding auditory attention
     al skills in reading-disabled children. Data have suggested highly de
     veloped attentional skills in groups of re ading-disabled students, b
     ut reduced attentional shifts have also been documented in equivalent
     groups. Attentional shifts in dichotic listening with forced or dire
     cted attention are usually inferred from a significant interaction be
     tween attentional task and ear. However, this procedure cannot be use
     d to evaluate individual test per formance, and the interactiondoes n
     ot give a useful measure of attentional shifts in dichotic listening
     meaningful for comparison with other tests of attention. In this pape
     r attentional shifts in dichotic listening are quantified with the At
     tentional Shift Index (ASI), a measure for evaluating the degree of a
     ttentional shift in individual subjects. The ASI is based on the log-
     odds ratio of hits and intrusion errors when the subject has been tes
     ted under conditions of directed or forced attention. When 58.3% of t
     he normative sample showed significant attentional shifts, n one of t
     he reading-disabled sample did so. This finding is discussed in relat
     ion to different types of deficits that can account for for the lack
     of auditory attentional shifts.
Språk:  eng
PublID: r97008334
StatKat: f
LokalK: KAT 1

14
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Besemer, Susan P.
     SUNY College, Fredonia, N.Y.
Tittel: Creative product analysis : the search for a valid model for
     understanding creativity in products.
Serie:  Dr.philos.
ISBN:  82-994739-1-8
År:   1998-06-26
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Psychosocial Science, University of Bergen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: produkt design, kreativitet, kreativ tenkning,
     product design
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/313002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/juni/besemer/besemer.html
Språk:  eng
PublID: r99016089
StatKat: f
LokalK: N KAT 4

15
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Diseth, Åge
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Prediction of academic achievement: Individual and situational
     determinants
År:   1998-12-04
Konfer: Forskninskonferanse, ISP
Sted:  SAS Hotel Bryggen
SamEng: Previous research on prediction of academic achievement have focused
     both on individual differences and the effects of different learning
     situation The general idea of examining an interaction between 1)
     individual characteristics of the student, 2) context (including
     learning environment and task) and 3) performance (including level of
     performance and quality of performance) have produced a substantial
     body of theory supported by evidence, as well as valuable practical
     implications.
Språk:  eng
PublID: r99001704
StatKat: f
LokalK: Ns

16
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Eid, Jarle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Brun, Wibecke
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Johnsen, Bjørn Helge
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Participating in a prisoner-of war exercise: stress reactions and copi
     ng.
Tidskr: The 34th International Applied Military Psychology Symposiu
     m. IAMPS. 34
År:   1998-05-11
Konfer: The 34th International Applied Military Psychology Symposium (I
     AMPS),
Sted:  Paris, Frankrike
Språk:  eng
PublID: r99003667
LokalK: sD03

17
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Eid, Jarle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Brun, Wibecke
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Stress and coping in a simulated Prisoner of War exercise
Tidskr: IAMPS
År:   1998-05
Konfer: International applied military psychology conference
Sted:  Paris, France
Emneord: militærpsykologi
Språk:  eng
PublID: r99007144
LokalK: skat 10

18
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle (Red.)
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Forskning ved Institutt for Samfunnspsykologi: Proceedings fra forskni
     ngskonferansen 1997.
Serie:  Forskningsrapport for Institutt for Samfunnspsykologi
ISBN:  82-91713-14-6
År:   1998-02-10
Side(r): 52 s.
Utgiver: Institutt for Samfunnspsykologi
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen og direkte fra Institutte.
Emneord: psykologi, samfunn, forskning
SamNor: Rapporten inneholder 25 abstract fra ansatte ved Instituttet og Progr
     am for læringsforskning og er ment som en faglig årsrapport fra 1997
     og en dokumentasjon av den pågående forskningen ved Instituttet. Samt
     lige bidrag ble presentert ved Instituttets årlig forskningskonferans
     e i desember 1997.
Språk:  nor
PublID: r98007282
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Matthiesen, Stig Berge
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Skogstad, Anders
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Bullying, burn-out and well-beeing among assitant nurses
Tidskr: The Journal of Occupational Health and Safety - Australia a
     nd New Zealand
Red:   Wyatt, Anne
Red:   Grammeno, Gabrielle
ISSN:  0815-6409
År:   1998-12
Volum:  14
Hefte:  6
Side(r): 563-568
Utgiver: CCH Australia Ltd.
Emneord: Bullying, Harassment, Nursing, Psycholgical effects
Språk:  eng
PublID: r99003720

20
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Dealing with bullying at work: The Norwegian lesson
Tidskr: Bullying at work 1998 research update conference proceeding
     s
Red:   Rayner, Charlotte
Red:   Sheehan, Michael
Red:   Barker, Michelle
År:   1998-07-01
Side(r): 22-25
Utgiver: Staffordshire University
UtgSted: Staffordshire University, UK.
Konfer: Bullying at work 1998 research update conference
Emneord: Bullying, harassment, interpersonal conflicts
Språk:  eng
PublID: r98024117
StatKat: f
LokalK: s

21
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Lillebråten, Grethe
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Roth, Laila Løvås
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Hva er det i øyet som ser? Personlighetsdiposisjoner betydning for opp
     levelsen av seksuell trakassering.
Tidskr: Forskning ved Institutt for Samfunnspsykologi: Proceedings
     fra Forskningskonferansen 1997. Forskningsrapport for Insti
     tutt for Samfunnspsykologi
Red:   Einarsen, Ståle
ISBN:  82-91713-14-6
År:   1998-02-10
Side(r): 35-37
UtgSted: Bergen
Konfer: ISP Forskninigskonferase 1997
Emneord: Seksuell trakassering, mobbing
Språk:  nor
PublID: r98007284
StatKat: f
LokalK: Ns

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Konflikters røtter og grener
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-03-06
Emneord: konflikter
Språk:  nor
PublID: r98021459
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Raknes, Bjørn Inge
Medforf: Matthiesen, Stig Berge
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hellesøy, Odd H.
Tittel: Mobbning och svåra personkonflikter
ISBN:  91-7345-056-1
År:   1998
Side(r): 229 s.
Utgiver: Kommentus
Emneord: Mobbing, konflikter, arbeidsmiljø, aggresjon, vold
Språk:  swe
PublID: r98022814
StatKat: f
LokalK: A

24
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Norwegian research on bullying at work: empirical and theoretical
     contributions
Tidskr: The International Harassment Network First Annual
     Conferance on Harassment and bullying in the workplace:
     Proceedings
Red:   Merchant, Vicki
ISBN:  0-9532561-1-1
År:   1998-05-13
Side(r): 1-8
Utgiver: Merchant & Co
Konfer: The International Harassment Network First Annual Conference on
     Harassment and Bullying at Work
Sted:  Oxford
Emneord: Bullying, mobbing, harassment, trakassering, konflikter,
Språk:  eng
PublID: r99000724
StatKat: f
LokalK: s

25
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Hellesøy, Odd H.
Tittel: Når samhandling går på helsen løs - helsemessige konsekvenser av mobbi
     ng i arbeidslivet
Tidskr: Medicinsk Årbog 1998
Red:   Almind, Gert
ISSN:  0461-6308
ISBN:  87-16-12080-9
År:   1998
Side(r): 125-135
Utgiver: Munksgaard
Emneord: Mobbing, Helse, Stress, PTSD, Konflikt, lege
Språk:  nor
PublID: r98021458
StatKat: f
LokalK: A

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Organisasjonspsykologi
Tidskr: En innføringsbok i psykologi for universiteter og høyskoler
Red:   Nielsen, Geir Høstmark
Red:   Raaheim, Kjell
ISBN:  82-456-0029-6
År:   1998-02
Side(r): 552-574
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag
Emneord: organisasjonspsykologi, konflikt, kultur, ledelse
Språk:  nor
PublID: r98021457
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Einarsen, Ståle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Organizational determinants of bullying and harassment at work: Some t
     heoretical considerations.
Tidskr: 1st International ICOH Conference on Psychosocial factors a
     t work. Book of abstracts
År:   1998-08-24
Side(r): 83-83
Utgiver: The Danish Working Environment Fund
Konfer: 1st. International ICOH Conference on Psychosocial Factors at w
     ork
Sted:  København, Danmark
Språk:  eng
PublID: r98026226
StatKat: f
LokalK: s

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Friestad, C.
Medforf: Rise, J.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Smoking attributions and adolescents intention to try to quit smoking.
Tidskr: Addiction Research.
År:   1998
Volum:  6
Side(r): 13-26
Språk:  eng
PublID: r99003679
LokalK: AO1

29
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Haukedal, Willy
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Larsen, Svein
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Chefs leading cooks - how can they manage?
Tidskr: Culinary arts and sciences II. Global and National Perspect
     ives
Red:   Edwards, J.S.A.
Red:   Lee-Ross, D.
ISBN:  1-85899-037-8
År:   1998-06
Side(r): 103-113
Utgiver: Bournemouth University
Konfer: Culinary arts and sciences II
Sted:  Bournemouth, UK
Emneord: Autonom arbeidskraft, ledelse, kunnskapsarbeid, selv-ledelse
Språk:  eng
PublID: r99011691
LokalK: sKAT 10

30
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Haukedal, Wily
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Lederstrategier overfor autonome underordnede: En case-studie
Tidskr: Tidsskrift for organisasjonspsykologi
Red:   Johansen, Jon Agnar
ISSN:  0804-466X
År:   1998
Volum:  7
Hefte:  1/2
Side(r): 14-23
Utgiver: NOS, Oslo
Emneord: Ledelse, organisasjonspsykologi, kunnskapsarbeida
Språk:  nor
PublID: r99011688
LokalK: AA03

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Humerfelt, Sjur
Medforf: Eide, G.E.
Medforf: Kvåle, Gunnar
Medforf: Aarø, Leif Edvard
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Gulsvik, Amund
Tittel: Effectiveness of postal smoking cessation advice: a randomized control
     led trial in young men with reduced FEV1 and asbestos exposure.
Tidskr: European Respiratory Journal
År:   1998
Volum:  11
Side(r): 284-290
Emneord: Smoking Controlled trial Postal Intervention Health education Lung
Språk:  eng
PublID: r99007163
LokalK: A01

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Johnsen, Bjørn Helge
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eid, Jarle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Coping strategies and mental health problems in a military unit.
Tidskr: Military Medicine
År:   1998
Volum:  163
Hefte:  9
Side(r): 599-602
Emneord: Coping strategies, mental health, military service
Språk:  eng
PublID: r99003643
LokalK: A01

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Jøsendal, Ola
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Aarø, Leif Edvard
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Bergh, Ingunn Holden
Tittel: Effects of a school-based smoking prevention program among subgroups o
     f adolescents
Tidskr: Health Education Research
År:   1998
Volum:  13
Hefte:  2
Side(r): 215-224
Emneord: Smoking Adolescents Students School Intervention Field experiment Eva
     luation
SamEng: In autumn 1995 The Norwegian Cancer Society in cooperation with The R
     esearch Center for Health Promotion, University of Bergen started a s
     tudy of school-based interventions aiming at preventing smoking among
     pupils in Norwegian secondary schools. The study comprised a nationw
     ide sample of 4441 students at 99 schools (195 classes). This panel o
     f students is followed through annual data collections till they grad
     uate in spring 1997. Written consensus from students and parents was
     obtained from 95%. Schools were systematically allocated to one of fo
     ur groups: Group A, control; Group B, intervention, containing classr
     oom program, involvement of parents and teacher courses; Group C, lik
     e B, but without teacher courses; Group D, like B, but without parent
     al involvement. Baseline data were collected by by questionnaires adm
     inistered in class in November 1994, and the first follow-up survey w
     as carried out in May 1995. At follow-up the proportion of smokers ha
     d increased by 8.3 percentage points in group A (control) and by 1.9
     percentage points in Group B (most extensive intervention). As expect
     ed, the recruitment of smokers was higher in Groups C and D than in t
     he ideal intervention, but lower than in the control group. Effects o
     f the most extensive program among subgroups of students were examine
     d by comparing Groups A and B. Students are categorized as high risk
     or low risk based on scores on scales measuring sensation seeking, ph
     ysical maturity, antisocial behavior, and parental smoking. The effec
     t of the program on recruitment of smokers seems to have been at leas
     t as strong or even stronger among "high-risk" students than among ot
     her students.
Språk:  eng
PublID: r99007162
LokalK: A01

34
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Kaufmann, Astrid
Tittel: Atferdsproblemer hos barn og ungdom
ISBN:  82-7674-281-5
År:   1998
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r96006284
StatKat: f
LokalK: NKAT 9

35
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Behandlingsforskning i laboratoriet - implikasjoner for behandling
Tidskr: 3. Nordiske Konferanse om Spiseforstyrrelser
År:   1998
Konfer: 3. Nordiske Konferanse om Spiseforstyrrelser
Sted:  Bergen, Norge
Emneord: Spiseforstyrrelser, årsaksmodeller, laboratoriestudier, psykofysiolog
     i
Språk:  nor
PublID: r99005076
LokalK: AsD04

36
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eid, Jarle
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Johnsen, Bjørn Helge
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Coping with interrogations.
Tidskr: NATO Workshop on The Human in Command
Red:   McCann, Carol
Red:   Pigeau, Ross
År:   1998-06-11
Konfer: NATO Workshop on The Human in Command
Sted:  Canadian Land Force and Staff College, Kingston, Canada.
Emneord: Coping, military, interrogations, scripts
Språk:  eng
PublID: r99003665
LokalK: sD03

37
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Logie, R.H. (red.)
Medforf: Gilhooly, K.J.
Tittel: Thinking in Working Memory
År:   1998
Utgiver: Hove, UK
Språk:  eng
PublID: r98029134
StatKat: f
LokalK: KAT 9

38
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Manger, Terje
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eikeland, Ole-Johan
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Gender differences in mathematical sub-skills.
Tidskr: Research in Education
ISSN:  0034-5229
År:   1998
Volum:  59
Side(r): 59-67
Språk:  eng
PublID: r98029119
StatKat: f
LokalK: KAT 1

39
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Manger, Terje
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eikeland, Ole-Johan
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Asbjørnsen, Arve
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: KREPS - delrapport 1: Første elevkullet i KREPS.
År:   1998
Utgiver: Institutt for samfunnspsykologi
UtgSted: Bergen
Tilgang: Institutt for samfunnspsykologi og Statens utdanningskontor
     i Hordaland
Språk:  nno
PublID: r99020659
StatKat: f

40
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Manger, Terje
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eikeland, Ole-Johan
     Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
Tittel: The effects of mathematical achievement and cognitive ability on girls
     ' and boys' mathematical self-concept.
Tidskr: Zeitscrift für Pädagogische Psychologie
ISSN:  1010-0652
År:   1998
Volum:  12
Hefte:  4
Side(r): 209-218
Utgiver: Verlag Hans Huber
Språk:  eng
PublID: r99005031
StatKat: f
LokalK: KAT 1

41
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Manger, Terje
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eikeland, Ole-Johan
Tittel: The effects of mathematics self-concept on girls`and boys` mathematica
     l achievement
Tidskr: School Psychology International
År:   1998
Volum:  19
Side(r): 5-18
Språk:  eng
PublID: r98021728
StatKat: f
LokalK: A01

42
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Manger, Terje
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eikeland, Ole-Johan
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: The effects of spatial visualization and student`s sex on mathematical
     achievement.
Tidskr: British Journal of Psychology
ISSN:  0007-1269
År:   1998
Volum:  89
Side(r): 17-25
Språk:  eng
PublID: r98021727
StatKat: f
LokalK: KAT 1

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Martinsen, Øyvind
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Kompetanseendring
Tidskr: Ledelse, kompetanse og omstilling.
Red:   Berg, M.
Red:   Martinsen, Ø.
Red:   Thompson, G.
År:   1998
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98022149
StatKat: f
LokalK: NA05

44
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Martinsen, Øyvind
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Nyhetssøkende problemløsning
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1998-01-08
Språk:  nor
PublID: r98022150
StatKat: f
LokalK: NA06

45
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Natvig Aas, Henrik
Medforf: Leigh, Barbara C.
Medforf: Anderssen, Norman
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Jakobsen, Reidar
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Two-year longitudinal study of alcohol expectancies and drinking among
     Norwegian adolescents
Tidskr: Addiction
År:   1998
Volum:  93
Hefte:  3
Side(r): 373-384
Emneord: alcohol expectancies, adolescence, longitudinal
Språk:  eng
PublID: r99001048
LokalK: KAT 1

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Natvig, Henrik
Medforf: Aarø, Leif Edvard
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Evaluation of the Norwegian campaign against the illegal spirits trade
Tidskr: Health Education Research
År:   1998
Volum:  13
Hefte:  2
Side(r): 275-284
Emneord: Alcohol Evaluation Health education Mass media
SamEng: In 1993, a 21m NOK (3m US
Språk:  eng
PublID: r99007157
LokalK: A01

47
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Ogden, T.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Backe-Hansen, E.
Tittel: 10 åringer i Norden. Risiko, kompetanse og levekår
Red:   Ogden, T.
Red:   Backe-Hansen, E.
År:   1998
Utgiver: Nord forlag
Språk:  nor
PublID: r99013967
StatKat: a
LokalK: BO1

48
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Ogden, T.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: 10 åringer i Norden. Risiko, kompetanse og levekår
Tidskr: 10 åringer i Norden. Risiko, kompetanse og levekår.
Red:   Ogden, T.
Red:   Backe-Hansen, E.
År:   1998
Utgiver: Nord forlag, København
Språk:  nor
PublID: r99013968
StatKat: a
LokalK: A05

49
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Ogden, T.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Backe-Hansen, E.
Medforf: Schultz-Jørgensen, P.
Tittel: Perspektiver og problemstillinger
Tidskr: Risiko, kompetanse og levekår
Red:   Ogden, T.
Red:   Backe-Hansen, E.
År:   1998
Utgiver: Nord forlag. København.
Språk:  nor
PublID: r99013970
StatKat: a
LokalK: A05

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Ogden, T.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Risiko og kompetanse
Tidskr: 10 åringer i Norden. Risiko, kompetanse og levekår.
Red:   Ogden, T.
Red:   Backe-Hansen, E.
År:   1998
Utgiver: Nord forlag. København.
Språk:  nor
PublID: r99013969
StatKat: a
LokalK: A05

51
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Perren, Sonja
     Department of Psychology, University of Berne, Switzerland
Medforf: Alsaker, Francoise Delange
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Friendship and popularity status of children involved in bully/victim
     problems in kindergarten
År:   1998-07
Konfer: Biennial Meetings of the Society for the Study of Behavioural D
     evelopment
Sted:  Berne, Switzerland
Emneord: Friendship, peer relations, bullying, kindergarten
Språk:  eng
PublID: r98029365
StatKat: f
LokalK: s

52
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Rise, J.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Åstrøm, A.N.
Medforf: Sutton, S.R.
Tittel: Predicting intentions and use of dental floss among adolescents. An
     application of the theory of planned behavior.
Tidskr: Psychology of Health.
År:   1998
Volum:  13
Side(r): 223-236
Språk:  eng
PublID: r99003677
StatKat: f
LokalK: KAT 1

53
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Rise, J.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Wilhelmsen, B.U.
Tittel: Prediction of adolescents intention not to drink alcohol: an
     application of the theory of planned behaviour.
Tidskr: American Journal of Health Behavior
ISSN:  1087-3244
År:   1998
Volum:  22
Hefte:  3
Side(r): 206-217
Språk:  eng
PublID: r99003668
StatKat: f
LokalK: KAT 1

54
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Sam, David L
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Discrepancies in family relationships in immigrant and domestic famili
     es and their impact on psychological adaptation
År:   1998-07-01
Konfer: 15th. Bienniel conference of the International Society for Beha
     vioural Development (ISSBD)
Sted:  Bern, Switzerland
Emneord: psychological adaptation, immigrants, intergenrational discrepancies,
     family values
SamEng: The study investigated the effect intergenerational discrepancies in
     values on family relationships may have on the adaptation of adolesce
     nts with immigrant background. The study was also interested in deter
     mining whether the adaptation outcome was a developmental or accultur
     ative process. The sample consisted of 195 parents and their adolesce
     nt children (mean age = 15.37, SD= 1.73) from immigrant and non-immig
     rant families in Norway. Other than behaviour problems where the non-
     immigrant adolescents scored higher, the groups did not differ in the
     ir scores on mental health symptoms, self-esteem, life satisfaction,
     and school adjustment. Intergenerational discrepancies in family rela
     tionships were found within both family types, and these discrepancie
     s were no larger in the immigrant families than in the non-immigrant
     families. This latter finding suggested that intergenerational discre
     pancies in family relationships may be a normal developmental process
     . While intergenerational discrepancies did not appear to have any ef
     fect on the adaptation of adolescents with immigrant background, thes
     e discrepancies were weakly associated with adaptation outcomes among
     the non-immigrant adolescents. However, these effects disappeared wh
     en gender and age were controlled for.
Språk:  eng
PublID: r99012525
StatKat: f
LokalK: s

55
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Sam, David L
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Ethnic identity and acculturation preferences among four ethnic groups
     in Norway: Relationships and predictors
År:   1998-08-03
Konfer: 14th. International Congress of the International Association f
     or Cross-Cultural Psychology
Sted:  Bellingham, Washington State, USA.
Emneord: School adaptation, immigrants, acculturation strategies
SamEng: The aim of the study was to understand preferences in acculturation s
     trategies among adolescents with immigrant background in Norway. The
     study sample consisted of 506 adolescents (mean age = 15.42 years; S
     D = 1.87) belonging to 4 distinct ethnic groups (Vietnamese, Pakistan
     is, Chileans, and Turks). The mean duration of sojourn in Norway for
     the sample was 9.29 years (SD = 3.97). Responses obtained from questi
     onnaires indicated that Integration is the most preferred acculturati
     on strategy for all the ethnic groups. With the exception of Vietname
     se, separation was the second most preferred strategy. Different demo
     graphic and psychosocial factors arising from the acculturation exper
     ience were found to account for about 11% of the explained variance i
     n Integration and Marginalization and 22% of Separation and Assimilat
     ion. Acculturation strategy preference was found to depend in part on
     one’s ethnicity (either as a category or as an identity), majority i
     dentity, gender and how long the person has lived in the society. Eth
     nic behaviours and language proficiency were no important predictors
     of one acculturation preference. These findings are viewed to be a b
     etter starting point when undertaking prophylactic psychological adap
     tation measures among adolescents with immigrant background.
Språk:  eng
PublID: r99012523
StatKat: f
LokalK: sD04

56
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Sam, David L
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Predicting life satisfaction among adolescents from immigrant families
     in Norway
Tidskr: Ethnicty and Health
ISSN:  1355-7858
År:   1998
Volum:  3
Hefte:  1
Side(r): 5-18
Emneord: immigrants adolescents life satisfaction
Språk:  eng
PublID: r98029099
StatKat: f
LokalK: a01

57
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Sam, David L
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: School adjustment of ethnocultural adolescents in Norway. Differences
     and similarities among five ethnic groups.
År:   1998-08-09
Konfer: 24th International Congress of the International Association of
     Applied Psychology
Sted:  San Francisco, California, U.S.A
Emneord: School adjustment, immigrants,
SamEng: The paper examines the school adjustment of adolescents with immigran
     t background in Norway. The study sample consisted of 715 adolescents
     (mean ag 15.34 years, SD = 1.80) from Norway, Vietnam, Pakistan, Tur
     key and Chile. Comparing Norwegians on the one hand with the other et
     hnic groups categorized as adolescents with immigrant background, no
     significant difference were found between the two groups on their sch
     ool adjustment. However, differences were found when the five groups
     are compared with each other, with Pakistanis reporting of best schoo
     l adjustment, and Turks the least. A number demographic and psychosoc
     ial factors were found to account for nearly 25% of the explained var
     iance in school adjustment. Of particular relevance were age, ethnici
     ty (both as a category and as an identity) and language proficiency (
     both ethnic and the host language). Adolescents with immigrant backgr
     ound born in the host country were not found to report of higher scho
     ol adjustment than their foreign-born peers. Girls were generally fou
     nd to report of better school adjustment than boys. The implications
     of these findings are addressed.
Språk:  eng
PublID: r99012524
StatKat: f
LokalK: sD04

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Sam, David L
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Using structural equation modeling (EQS) to test cross-national factor
     ial validity of a measuring instrument
År:   1998-02
Konfer: 7th Biennial Mettings of the Society for Research on Adolescenc
     e
Sted:  San Diego, USA
Språk:  eng
PublID: r98029109
StatKat: f
LokalK: sD04

59
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skinstad, Anne Helene
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Ellertsen, Bjørn
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: A chart review study of male alcoholics differentiated by personality
     disorder.
Tidskr: Nordic Journal of Psychiatry
År:   1998
Volum:  52
Side(r): 5-13
Emneord: alcohol dependence, personality disorder, chart review
Språk:  eng
PublID: r99003642
LokalK: A01

60
PublKat: D31 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skogstad, Anders
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Betydningen av forutsigbarhewt for mestring av arbeidet og
     organisasjonstilhørighet.
Tidskr: Forskning ved Institutt for samfunnspsykologi. Proceedings
     fra forskningskonferansen 1997
År:   1998
Side(r): 26 - 28
Utgiver: Institutt for samfunnspsykologi
UtgSted: Bergen
Konfer: Forskningskonferansen 1997. Institutt for samfunnspsykologi.
Sted:  Bergen, 1.12. 1997
Språk:  nor
PublID: r00010374
StatKat: a

61
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skogstad, Anders
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Effects of leadership behaviour on job satisfaction, health and effici
     ency.
Serie:  Dr.philos.
ISBN:  82-91713-15-4
År:   1998-03-17
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Psychosocial Science, University of Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: ledelse, arbeidsmiljø, arbeidsforhold, helse, ledelsesatferd, effekti
     vitet, trivsel
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/313001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/mars/skogstad/skogstad.html
Språk:  eng
PublID: r99016104
StatKat: f
LokalK: N KAT 4

62
PublKat: D31 (Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Skogstad, Anders
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Måleproblemer ved bruk av to typer spørsmål i et spørreskjema
     vedrørende organisasjonskultur.
Tidskr: Forskning ved Institutt for samfunnspsykologi 1998.
År:   1998
Side(r): 129 - 132
Utgiver: Institutt for samfunnspsykologi
UtgSted: Bergen
Konfer: Instituttkonferansen. Institutt for samfunnspsykologi.
Sted:  Bergen, 4.12. 1997
Språk:  nor
PublID: r00010520
StatKat: a

63
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Stormark, Kjell Morten
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Nordby, Helge
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Hugdahl, Kenneth
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Heart rate responses indicate "locked-in" attention in alcoholics imme
     diately prior to drinking.
Tidskr: Addictive Behaviors
År:   1998
Volum:  23
Hefte:  2
Side(r): 251-255
Emneord: alcohol dependence, attention, heart rate
Språk:  eng
PublID: r99003641
LokalK: A01

64
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Sørensen, Bjørg Aase
     Arbeidsforskningsinstituttet
Medforf: Dahl-Jørgensen, Carla
     SINTEF/IFIM
Medforf: Skogstad, Anders
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren. En
     kunnskapsoversikt med forslag til modellforsøk.
År:   1998
Side(r): 267 s.
Utgiver: Arbeidsforskningsinstituttet
UtgSted: Oslo
Språk:  nor
PublID: r00010078
StatKat: f

65
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Thuen, F.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Carlsen, B.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Selvhjelpsgrupper. Hva kjennetegner dem og hvorfor har de vokst frem?
Tidskr: Tidsskrift for samfunnsforskning
ISSN:  0040-716x
År:   1998
Side(r): 28-48
Språk:  nor
PublID: r99006908
StatKat: f

66
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Thuen, F.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Eikeland, Ole-Johan
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Social support among males and females after marital disruption
Tidskr: Psychology, Health & Medicine
År:   1998
Volum:  3
Side(r): 315-326
Språk:  eng
PublID: r99007046
LokalK: A01

67
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Thuen, F.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Carlsen, B.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Sandvik, O.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Støttegrupper etter samlivsbrudd. En presentasjon av tidligere forskni
     ng og egne erfaringer med grupper.
Tidskr: Tidsskrift for norsk psykologforening
År:   1998
Side(r): 452-461
Språk:  nor
PublID: r99006909
LokalK: AO4

68
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Thuen, F.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Sandvik, O.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The Norwegian Bereavement Care Project. An evaluation of the first twe
     lve years.
Tidskr: Bereavement Care
År:   1998
Volum:  17
Side(r): 24-25
Språk:  eng
PublID: r99006907
LokalK: AO1

69
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Vollmer, Fred
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: How do I move my body?
Tidskr: The Journal of Mind and Behavior
ISSN:  0271-0137
År:   1998
Volum:  19
Side(r): 369-378
Språk:  eng
PublID: r99005097
StatKat: f
LokalK: KAT 1

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Vollmer, Fred
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Is it futile to do empirical research
Tidskr: Scandinavian Journal of Psychology
ISSN:  0281-0573
År:   1998
Volum:  39
Side(r): 309-312
Språk:  eng
PublID: r99005098
StatKat: f
LokalK: KAT 1

71
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Vosburg, Suzanne K.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The effects of mood on creative problem solving
Serie:  Dr.philos.
ISBN:  82-994779-0-5
År:   1998-11-12
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Psychosocial Science, University of Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: humør, sinnelag, kreativitet, problemløsning, tenkning, emosjon,
     creativity
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1998/313003/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/98/november/vosburg/vosburg.html
Språk:  eng
PublID: r99016156
StatKat: f
LokalK: N KAT 4

72
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Wilhelmsen, Britt Unni
Medforf: Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Aas, Henrik
Tittel: Alcohol outcome expectancies in adolescence
Tidskr: Psychology and Health
År:   1998
Volum:  13
Side(r): 1037-1044
Emneord: adolescents, alcohol outcome expectancies, intention, alcohol use
Språk:  eng
PublID: r99003663
LokalK: A01

73
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Wynn, V.E.
Medforf: Logie, R.H.
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: The veracity of long-term memories. Did Bartlett get it right?
Tidskr: Applied Cognitive Psychology
År:   1998
Volum:  12
Side(r): 1-20
Språk:  eng
PublID: r98029121
StatKat: f
LokalK: A01

74
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Øygard, Lisbet
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Anderssen, Norman
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Social influences and leisure-time physical activity levels in young
     people: A twelve-year follow-up study
Tidskr: Journal of Health Psychology
ISSN:  1359-1053
År:   1998
Volum:  3
Hefte:  1
Side(r): 59-69
Emneord: cultural capital, longitudinal, modelling, physical activity, social
     influences, leisure time, adolescence
SamEng: The studydescribes the associationsbetween social factors and
     leisure-time physical activity levels in young people. Important
     concepts from Bandura's social learning theory and Bo urdieu's theory
     of socialposition and lifestyles were used as theoretical frameworks.
     baseline data were collected from a sample of 827 students (11-14
     years old) and theirparents in1979. In 1991, the same students, now
     aged 23-26 years, participated in a follow-up (N=514, 62.2 percent of
     baseline). At the follow-up, females weresignificantly more
     physically active if highly educated. The only significant factor
     associated with males' activity levels was activity levels at
     baseline. males weremore physically active than females at baseline,
     but in young adulthood there was no significant gender difference.
     There was an interaction effects between gender and education in that
     highly educated females exercised more than les s educated females.
     This was not the case for males.
Språk:  eng
PublID: r99003569
StatKat: f
LokalK: KAT 1

75
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Øygard, Lisbet
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Anderssen, Norman
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Social influences and leisure-time physical activity levels in young
     people: A twelve-year follow-up study
Tidskr: Journal of Health Psychology
ISSN:  1359-1053
År:   1998
Volum:  3
Hefte:  1
Side(r): 59-69
Emneord: cultural capital, longitudinal, modelling, physical activity, social
     influences, leisure time, adolescence
SamEng: The studydescribes the associationsbetween social factors and
     leisure-time physical activity levels in young people. Important
     concepts from Bandura's social learning theory and Bo urdieu's
     theoryof socialposition and lifestyles were used as theoretical
     frameworks.baseline data were collected from a sample of 827 students
     (11-14 years old) and the irparents in1979. In 1991, the same
     students, now aged 23-26 years, participated in a follow-up (N=514,
     62.2 percent ofbaseline). At the follow-up, females weresignificantly
     more physically active if highly educated. The only significant
     factor associated with males' activity levels was activity levels at
     baseline. males weremore physically active than females at baseline,
     but in young adulthood there was no significant gender difference.
     There was an interaction effects between gender and education in
     thathighly educated females exercised more than les s educated
     females. This was not the case for males.
Språk:  eng
PublID: r99012408
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->