Psykologisk fakultet

Institutt for praktisk pedagogikk

Produksjonsdato : 2001-01-23
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A18 (Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: "Plassering, yrkesidentifikasjon og disiplinproblemer"
Tidskr: Skolefokus
År:   1998
Volum:  4
Side(r): 24 - 26
Språk:  nno
PublID: r00011844
StatKat: f

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Plassering, yrkesidentifikasjon og disiplinproblemer.
Tidskr: Skolefokus
År:   1998-02-20
Hefte:  Nr. 4
Side(r): 24-26
Emneord: Lærerens spredning av oppmerksomhet.
Språk:  nor
PublID: r99011697
LokalK: N

3
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: "Sett deg på første rekke dersom du ikke vil bli sett av læreren." Int
     ervju
År:   1998-03-19
Sted:  Vårt Land
Emneord: Lærerens spredning av oppmerksomhet.
Språk:  nor
PublID: r99011696
LokalK: N

4
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aase, Laila
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Fagdidaktikk
ISBN:  82-00-12822-9
År:   1998
Side(r): 175 s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling
Språk:  nor
PublID: r99010758
LokalK: B01

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Fuglestad, Otto L.
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Elevsamtalen - arbeid med læringsmiljø og skulekultur
Tidskr: reformperspektiv på skole- og elevvurdering
Red:   Fuglestad, otto L.
Red:   Lillejord, Sølvi
Red:   Tobiassen, Johnny
År:   1998
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nno
PublID: r99013876
StatKat: a
LokalK: N

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Fuglestad, Otto L.
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Klasserommet som teikn - Fra eit formidlingsorientert til eit meinings
     orientert perspektiv på kommunikasjon
Tidskr: klasseromsforskning - på norsk
Red:   Klette, Kirsti
År:   1998
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nno
PublID: r99013874
StatKat: a
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Sandvik, Gunnhild Blåka
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Fra livsgjerning til lønnsarbeid. Et modernitetsperspektiv på fødselso
     msorg og jordmortjeneste. I boken (red ) Fjell, Tove m.fl"naturlighete
     ns positioner". Nordiska kulturforskäre om födsel och föreldreskap. NN
     F, nr 1. Jyvæskylæ, Åbo akademi,
Tidskr: Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskäre om födse
     l och f¨räldreskap.
Red:   Fjell, Tove ( hovudred )
Red:   Hagstrøm, Charlotte
Red:   Eklund, Lena- Merander
Red:   Skog, Susanne Nylund
ISSN:  1455-9129
ISBN:  952-12-0225-4
År:   1998
Side(r): 139-170
Utgiver: Nordisk nätverk för folkloristikk, Åbo akademi, Finland
SamNor: Denne antologien representerer et resultat av et pågående nordisk for
     skernettverk innenfor prosjektetet "Kulturelle perspektiv på fødsel o
     g foreldreskap.I dette tverrvitenskapelige forskningsprosjektet probl
     ematiseres naturlighetsbegrepet og naturlig fødsel. Videre settes det
     fokus på fødselshjelperen,den vordende familie og den kontekst fødse
     len forankres i.
Språk:  nor
PublID: r99012519
LokalK: A

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Sandvik, Gunnhild
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Fra livsgjerning til lønnsarbeid. Et modernitetsperspektiv på fødselso
     msorg og jordmortjenester
Tidskr: Naturlighetens positioner. Nordiskka kulturforskare om føds
     elshjelp og foreldrehjelp.
Red:   Fjell, T.
År:   1998
Utgiver: NFF
Språk:  nor
PublID: r99013859
StatKat: a
LokalK: A

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  sandvik, Gunnhild
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Grunnlagstenkning i et kvinnefag
År:   1998
Konfer: Diplomstudiet for jordmorstuderende
Sted:  AArhus universitet
Språk:  nor
PublID: r99013862
StatKat: a
LokalK: As

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Sandvik, Gunnhild
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Profesjonalisering av et kvinneyrke
År:   1998
Sted:  Jordmorhøgskolen i Ålborg
Språk:  nor
PublID: r99013863
StatKat: a
LokalK: As

11
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Skulstad, Aud Solbjørg
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Corporate Image Creation in Verbal and Visual Organizational Communica
     tion
Tidskr: AFinLa Symposium
År:   1998-11
Konfer: AFinLa Symposium
Sted:  Turku, Finland
Språk:  eng
PublID: r99013831
StatKat: a
LokalK: Ps

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Skulstad, Aud Solbjørg
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Genre Awareness in the Teaching and Learning of EFL Writing
År:   1998-02
Konfer: Faglig-pedagogisk dag
Sted:  Universitetet i Bergen
Språk:  eng
PublID: r99013832
StatKat: a
LokalK: Ns

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Skulstad, Aud Solbjørg
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Skriftlig kommunikasjon i organisasjoner
År:   1998-10
Sted:  NTNU, Institutt for anvendt språkvitenskap, Trondheim
Språk:  nor
PublID: r99013834
StatKat: a
LokalK: Ns

14
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Smith, Sven-Erik Grieg
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Fra Kvarven til Ulriken . På jakt etter forsvarshistorien i kulturland
     skapet . Temahefte i samfunnsfag
År:   1998-02-06
Side(r): 165 s.
Utgiver: Ipp
Tilgang: IPP
Emneord: Historie
Språk:  nor
PublID: r99010762
LokalK: co2

15
PublKat: A42 (Leder, anmeldelse, kronikk i dags- og ukepresse)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Smith, Sven - Erik Grieg
Tittel: Militær Strategi
Tidskr: Heimevernsbladet
År:   1998-12-15
Språk:  nor
PublID: r00012540
StatKat: f

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Smith, Sven - Erik Grieg
Tittel: " På spor etter okkupasjonshistorien V . Øvre Sandviksfjells
     batteri."
År:   1998
Side(r): 8
Utgiver: Bergens Skog - og Træplantingsselskap
UtgSted: Bergen
Språk:  nor
PublID: r00012645
StatKat: f

17
PublKat: D11 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Trebbi, Turid
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Self-directed learning and the autonomy of the learner: The case for
     diversification in school language classes
Tidskr: Proceedings of the second colloquy of the European Centre
     for Modern Languages
Red:   Fink, Bärbel
ISBN:  92-871-3800-1
År:   1998
Side(r): 184 - 190
Utgiver: Council of Europe
UtgSted: Strasbourg
Konfer: Modern language learning and teaching in central and eastern
     Europe: which diversification and how can it be achieved?
Sted:  Graz (Austria), 13-15 february 1997
Emneord: differentiated teaching - diversification of learning and
     acquisition
SamEng: Diversification should not content itself with administrative
     measures. Starting from the idea that the success of language
     diversification in school context is intimately linked to the issue
     of learning situations and their differentiation, I shall here
     develop the arguments which seem to justify the introduction of a
     system of self-directed learning as an alternative to the usual
     teaching in language classes in Norway. Emphasize is put on the need
     to develop a new role for language teachers and the importance of
     continuing teacher training.
Språk:  eng
PublID: r00018569
StatKat: f

18
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Ådlandsvik, Ragna
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Sætre, Odd
Tittel: Gjennom språket 8. Grunnbok i norsk
År:   1998
Utgiver: Det norske samlaget
Språk:  nor
PublID: r99013868
StatKat: a
LokalK: N

19
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Ådlandsvik, Ragna
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Sætre, Odd
Tittel: Gjennom språket 9 pluss
År:   1998
Utgiver: Det Norske Samlaget
Språk:  nor
PublID: r99013870
StatKat: a
LokalK: N

20
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Ådlandsvik, Ragna
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Sætre, Odd
Tittel: Gjennom språket. ressursbok for læreren
År:   1998
Utgiver: Det norske Samlaget
Språk:  nor
PublID: r99013869
StatKat: a
LokalK: N

21
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Ådlandsvik, Ragna
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Nytt on norsk i Norge
Tidskr: Svenska i skolan
Red:   Sandström, Nina
År:   1998
Språk:  nor
PublID: r99013865
StatKat: a
LokalK: A


<- forrigeinnholdneste ->