Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for geografi

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Tittel: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitatative data.
Red:   Fossåskaret, Erik
Red:   Fuglestad, Otto Laurits
Red:   Aase, Tor Halfdan
ISBN:  82-00-22914-9
År:   1997
Side(r): 307 s.
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Emneord: Feltstudier, metodelære, kvalitativ metode
SamNor: Kvalitativ forskning blir tatt i bruk på stadig flere områder. Samtid
     ig knytter det seg stor usikkerhet til planlegging og gjennomføring a
     v forskningsprosessen, og til tolkning av data. Et gjennomgående pers
     pektiv i denne boka er at kvalitativt orientert forskning er noe vese
     ntlig annet enn uferdige og ufullstendige kvantitative prosjekter: Kv
     alitativt orienterte studier er en selvstendig tilnærming som behandl
     er sine egne sett av problemstillinger knyttet til sosiale fenomener.
     Boka drøfter ulike sider ved kvalitativt orientert forskning. Noen a
     v bidragene gir grunnleggende innføring i sentrale metodetemaer, mens
     andre kapitler reflekterer forfatternes egne erfaringer stilt overfo
     r sentrale metodiske utfordringer. I denne sammenheng blir ulike side
     r ved feltarbeidet diskutert. En egen del behandler prosessen som gjø
     r observasjoner til data. Andre temaer er semiotisk analyse, analyse
     av skriftlige kilder, skriveprosessen og etiske utfordinger ved kvali
     tative studier.
Språk:  nor
PublID: r98000483
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Aasbø, Siri
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Landskap på Bortsiao : landskapsidentitet og modernisering i et ruralt
     utkant-område
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 202 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026269
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Aase, Tor Halfdan
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: En status som passer for meg? Deltakende observasjon i Pakistan
Tidskr: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative
     data.
Red:   Fossåskaret, Erik
Red:   Fuglestad, Otto Laurits
Red:   Aase, Tor Halfdan
ISBN:  82-00-22194-9
År:   1997
Side(r): 49-69
Utgiver: Universitetsforlaget, Norge
Emneord: Feltstudier, deltakende observasjon, forskerrollen, rolleforventninge
     r, status, Pakistan
Språk:  nor
PublID: r98000497
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Aase, Tor Halfdan
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Tolkning av kategorier. Observasjon, begrep og kategori.
Tidskr: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative
     data-
Red:   Fossåskaret, Erik
Red:   Fuglestad, Otto Laurits
Red:   Aase, Tor Halfdan
ISBN:  82-00-22914-9
År:   1997
Side(r): 143-166
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Emneord: Feltstudier, observasjon, tolkning
Språk:  nor
PublID: r98000501
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Ballantyne, Colin K.
     Dept. of Geography, University of St. Andrews, Fife, Scotland
Medforf: McCarroll, Danny
     Dept. of Geography, University of Wales, Swansea
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Dahl, Svein Olaf
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Periglacial trimlines, former nunataks and the altitude of the last ic
     e sheet in Wester Ross, northwest Scotland.
Tidskr: Journal of Quaternary Science
ISSN:  0267-8179
År:   1997
Volum:  12
Hefte:  3
Side(r): 225-238
Utgiver: John Wiley & Sons, Ltd.
Emneord: Periglacial trimline, nunataks, weathering limits, gibbsite, Late Dev
     ensian
SamEng: High-level weathering limits separating ice-scoured topography from f
     rost-weathered detritus were identified on 28 mountains in Wester Ros
     s at altitudes of 700-960 m, and a further 22 peaks support evidence
     of ice scouring to summit level. Weathering limits are defined most c
     learly on sandstone and gneiss, which have resisted frost shattering
     during the Late Devensian Lateglacial, but can also be distinguished
     on schists and quartzite. Schmidt hammer measurements and analyses of
     clay mineral assemblages indicate significantly more advanced rock a
     nd soil weathering above the weathering limits.The persistence of gib
     bsite above weathering limits indicates that they represent the upper
     limit of Late Devensian glacial erosion. The regular decline of weat
     hering-limit altitudes along former flowlines eliminates the possibli
     ty that the weathering limits represent former thermal boundaries bet
     ween protective cold-based and erosive warm-based ice. The weathering
     limits are therefore interpreted as periglacial trimlines that defin
     e the maximum surface altitude of the last ice sheet. Calculated basa
     l shear stresses of 50-95 kPa are consistent with this interpretation
     . Reconstruction of ice-sheet configuration indicates that the former
     ice-shed lay above 900 m along the present watershed, and that the i
     ce surface descended northwestwards, with broad depressions along maj
     or troughs and localised domes around independent centres of ice disp
     ersal. Extrapolation of the ice surface gradient and altitude suggest
     s that the ice sheet did not overrun the Outer Hebrides, but was conf
     luent with the independent Outer Hebrides ice-cap in the North Minch
     basin.
Språk:  eng
PublID: r98000549
StatKat: f

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Blikra, Lars Harald
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Holocene avalanche activity in western Norway: chronostratigraphy and
     paleoclimatic implications.
Tidskr: Paläoklimaforshung. Special Issue, ESF Project "European P
     alaeoclimate and Man" 12: Rapid mass movement as a source o
     f climatic evidence for the Holocene.
Red:   Matthews, John A.
Red:   Brunsden, Denys
Red:   Frenzel, Burkhard
Red:   Gläser, Birgit
Red:   Weiss, Mirjam M.
ISSN:  0930-4673
ISBN:  3-437-25388-3
År:   1997
Volum:  19
Side(r): 299-312
Utgiver: Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, Lübeck. Ulm
Emneord: Avalanche activity, chronostratigraphy, climatic change, Holocene
SamEng: Stratigraphic analysis of Postglacial colluvium in the mountain foot-
     zones of western Norway shows that the local successions of slope-der
     ived avalanche deposits bear an important palaeoclimatic signal. More
     than 100 radiocarbon (14C) dates from 18 local
     ities have been compiled, and the implications of the chronostratigra
     phic record of three types of avalanches is discussed: debris-bearing
     snow flows, debris flows and rockfalls.
Språk:  eng
PublID: r98000839
StatKat: f

7
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Borch, Odd Jarl
     Nordlandsforskning, Mørkvedtråkket 30, 8026 Bodø, Norway
Tittel: Marked eller stat i fiskeindustrien? Utfordringer i de internasjonale
     matvaremarkedene og det offentliges rolle i næringsutvikling.
Tidskr: Fiskerisamfunn og offentlig styring. Konferanse i Honningsv
     åg 27. november 1997.. Fiskeindustriens lokale betydning i
     en global .. Arbeidsnotat.. 1
Red:   Lindkvist, Knut Bjørn
År:   1997-11-27
Side(r): 53-74
Utgiver: Kystnæringssenteret, Honningsvåg; Institutt for geografi
Konfer: Fiskerisamfunn og offentlig styring.
Sted:  Honningsvåg, Norge
Emneord: Fiskeindustri, marked, differensiering, internasjonalisering, offentl
     ige virkemidler, Norge
SamNor: Fokuserer på de utfordringer som norsk fiskeindustri møter i internas
     jonale matvaremarkeder, og de konsekvenser disse utfordringene får fo
     r de konkurransemessige disposisjoner i de enkelte bedriftene. De mar
     kedsmessige rammebetingelser settes opp mot de oppgaver som myndighet
     ene ønsker at bedriftene skal ivareta i forhold til samfunnsmessige m
     ål og ambisjoner. Diskuterer graden av statlig engasjement i og for f
     iskeindustrien, gitt markedsutfordringer og statlige mål for næringen
     . Til slutt presenteres mulige prioriterte områder for statlig innsat
     s, spesielt knyttet til markedsleddene, mulighetene for økt bearbeidi
     ngsgrad, regionalpolitiske bidrag fra industrien og utvikling av inno
     vative fiskerisamfunn.
Språk:  nor
PublID: r98024499
StatKat: f
LokalK: Ns

8
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Brueland, Tom
Tittel: Forvaltere av fortid og fremtid : repatrieringsholdninger og stedsiden
     titet : repatriering av Herero fra Botswana til Namibia
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 139 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026270
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Dahl, Svein Olaf
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Berggrunnsgeologi og geomorfologi på Finse.
Tidskr: Finse - et senter for høyfjellsforskning. Et skrift til 25
     års jubileet for Høyfjellsøkologisk forskningsstasjon, Fins
     e. 1972-1997.
Red:   Sømme, Lauritz
Red:   Østbye, Eivind
ISBN:  82-90213-03-4
År:   1997
Side(r): 16-18
Utgiver: Høyfjellsøkologisk forskningsstasjon, Finse
Emneord: Bergarter, berggrunnsgeologi, geomorfologi, Finse
Språk:  nor
PublID: r98000536
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Dahl, Svein Olaf
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Brefluktuasjoner og klima på Finse gjennom de siste 10 000 år.
Tidskr: Finse - et senter for høyfjellsforskning. Et skrift til 25
     års jubileet for Høyfjellsteknologisk forskningsstasjon, Fi
     nse. 1972-1997.
Red:   Sømme, Lauritz
Red:   Østbye, Eivind
ISBN:  82-90213-03-4
År:   1997
Side(r): 13-15
Utgiver: Høyfjellsteknologisk forskningsstasjon, Finse
Emneord: Brefluktuasjoner, klima, Hardangerjøkulen, Holocene
Språk:  nor
PublID: r98000532
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Dahl, Svein Olaf
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Øvstedal, Jarl
     Oslo Hovedflyplass A.S., 2061 Gardermoen, Norway
Tittel: Cirque glaciers as morphological evidence for a thin Younger Dryas ice
     sheet in east-central southern Norway.
Tidskr: Boreas
ISSN:  0300-9483
År:   1997-09
Volum:  26
Side(r): 161-180
Emneord: cirque glaciers, ice coverage, Late Weichselian, Younger Dryas, Scand
     inavia
SamEng: Three localities with marginal moraines deposited by former cirque gl
     aciers are investigated in east-central southern Norway. The wet-base
     d (erosive) cirque glaciers with aspects towards S-SW and N-NE are ma
     pped at altitudes above 1100 m, and have a mean equilibrium-line alti
     tude of 1275 m. With a suggested mean annual winter precipitation clo
     se to the average for the modern accumulation season (1 October - 30
     April) when the cirque glaciers existed, the mean air-temperature dep
     ression during the ablation season (1 May30 September) is calculated
     to be 6-7oC lower than at present. The high-altitude cirqu
     es of central Rondane were still covered by ice when the the low-alti
     tude cirque glaciers developed in distal position for this massif in
     eastern Rondane and on isolated mountains. Hence, the cirque glaciers
     are suggested to have existed during the deglaciation after the Late
     Weichselian maximum, and most likely during the Younger Dryas (11000
     - 10000 BP). The cirque glaciers indicate a downwasting ice-sheet su
     rface well below an altitude of 1100 m prior to the Younger Dryas, an
     d this supports a limited (small) vertical extent for the Late Weichs
     elian ice sheet in this region. The occurrence of the cirque glaciers
     indicates a multidomed Scandinavian ice-sheet geometry during the La
     te Weichselian.
Språk:  eng
PublID: r98000832
StatKat: f

12
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Dahl, Svein Olaf
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Isbre i rask endring. [intervju]
År:   1997-03-02
Emneord: Isbreer, klimaforskning, Hardangerjøkulen
Språk:  nor
PublID: r98004764
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Ellingsen, Winfried G.
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Approaching territoriality.
Tidskr: The research process: The researchers tasks, roles and expe
     riences.
Red:   Limstrand, I.
År:   1997
Volum:  14
Utgiver: Dept. of Geography, Univ. of Trondheim
Emneord: Territoriality
Språk:  eng
PublID: r98000415
StatKat: f

14
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Ellingsen, Winfried G.
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Territoriality as spatial practice. Obligatorisk innlegg i vitenskapst
     eori som del av Dr. Polit. grad i Geografi, Universitetet i Bergen.
År:   1997-08-26
Side(r): 29 s.
Utgiver: 020702
Tilgang: Fra forfatter
Emneord: Territoriality, conceptualization
Språk:  eng
PublID: r98000411
StatKat: f

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Ellingsen, Winfried G.
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: The elusive reality of human territoriality.
År:   1997-04
Side(r): 13 s.
Konfer: Nordisk forskerkurs
Sted:  Roskilde
Emneord: Territorialitet, konseptualisering, mening
SamNor: Territorialitet har vært et nærmest tabubelagt begrep i samfunnsviten
     skapen. Med dette paperet ønsker jeg å bidra til utviklingen av en ep
     istemologi som tilpasser konseptualiseringen av territrialitet til fo
     rståelsen av samfunnsprosesser i vår tid. Når begrepets ensidig insti
     nktive konnotasjoner byttes ut med "kultur", blir territorialitet et
     fleksibelt begrep med et stort anvendingsområde og stor kompleksitet.
     Det kan strekke seg fra politisk geografi til adferspsykologi, avhen
     gig av hvilket nivå undersøkelsen sikter til. Empiriske avgrensninger
     er derfor påkrevet, og jeg vil her fokusere på byutviklingen. Det r
     epresenterer et ledd i arbeidet med min avhandling som er rettet mot
     byutvikling i den "tredje verden", nærmere bestemt Kathmandu som fler
     kulturell by. Den teoretiske drøftingen problematiserer territorialit
     et i forhold til rombegrepet (strukturalistisk), til interaktive pros
     esser (locales, sosiale felt) og i forhold til stedets betydning, idi
     osynkratisk som "sense of place", og identitet. Det gjøres også rede
     for hvordan hegemoniske diskurser preget av fragmentering og niveller
     ing kan komme i konflikt med dagliglivets meningskontekster. Utgangsp
     unktet er Lefebvres tre implikasjoner av den sosiale produksjonen av
     rom. Hans fremstilling er imidlertid preget av et strukturalistisk pe
     rspektiv, og jeg trekker derfor inn symbolsk interaksjonisme for å be
     lyse betydningen av "mening" i sosio-spatiale prosesser. Essayet legg
     er vekt på det hermeneutiske prinsippet og kontekstualitet i forståel
     sen av territorialitet.
Språk:  eng
PublID: r98000418
StatKat: f

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Fløysand, Arnt
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Hvordan kan "kultur" integreres i geografiske analyser av regional og
     lokal endring?
Serie:  Geografi i Bergen. Serie A: Meddelelser
Red:   Bivand, Roger
ISSN:  0806-671X
År:   1997
Hefte:  218
Side(r): 22 s.
Utgiver: UiB - Institutt for geografi
Tilgang: Fra Institutt for geografi
Emneord: Local change, regional change, cultural aspects, geographical analysi
     s
SamEng: The point of departure for this paper is a lecture given in connectio
     n with the dectoral defence of the author. The question raised by the
     evaluati committee was: How can "culture" be integrated in geographi
     cal analysis of regional and local change? As a preliminary framework
     for the discussion of the question a short review of outstanding app
     roaches to the concept of culture within modern human geography is pr
     esented, This is succeeded by guiding examples of how culture has bee
     n integrated in contemporary inquiries within the research fields of
     economic and political geography. Then some analytical principles are
     suggested that can guide an integration of culture into geographical
     studies of regional and local change when the focus is upon practice
     of technology. The paper concludes with a discussion of the relation
     al aspect of the culture concept and its implications for efforts to
     integrate culture in studies of regional and local change within soci
     al science.
Språk:  nor
PublID: r98000922
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Fløysand, Arnt
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Tecnología y Contexto. Una Aproximación Social-Geográfica a Estudios d
     e Transferencia de Tecnologiá con Ejemplos del Perú.
Tidskr: Espacio y desarrollo
År:   1997
Hefte:  8
Utgiver: Pontificia Universidad Católica del Perú-Lima
Emneord: Technology transfer, developing countries, Peru
Språk:  spa
PublID: r98003032
StatKat: f

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Fosso, Eli Janette
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Betydningen av å kunne tilby attraktivt arbeid
År:   1997-03-13
Side(r): 16 s.
Konfer: Orklas fagopplæringskonferanse
Sted:  Skøyen
Emneord: Arbeid, identitet, industribedrifter, rekruttering
SamNor: Rapporterer fra en undersøkelse om ulike generasjoners holdninger til
      industriarbeid, og diskuterer hvordan slike holdninger får betydnin
     g for rekrutteringssituasjonen for industribedrifter, særlig på mind
     re industristeder. Eksemplene er fra Årdal i Sogn og Fjordane.
Språk:  nor
PublID: r98000407
StatKat: f

19
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Fosso, Eli Janette
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Industristeders arbeidstilbud og generasjoners forhold til utdanning,
     arbeid og sted - eksempelet Årdal
Serie:  dr.polit.-avhandling
År:   1997-11-07
Side(r): XI, 346, 10 s.
Utgiver: Institutt for geografi, Norges handelshøyskole og Universitet
     i Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: geografi
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/november/fosso.html (pressemelding)
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/702001/
Språk:  nor
PublID: r98026288
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Fosso, Eli
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Industriens barn.
Tidskr: Verket og bygda 1947-1997.
Red:   Amdam, Rolv Petter
Red:   Gjestland, Dag
Red:   Hompland, Andreas
ISBN:  82-521-4686-4
År:   1997
Side(r): 202-221
Utgiver: Det norske samlaget, Oslo
Emneord: Arbeid, identitet, ungdom, generasjoner
SamNor: Om tre generasjoners holdninger til og opplevelse av arbeidet på Årda
     l og Sunndal verk.
Språk:  nno
PublID: r98000846
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Fosso, Eli
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Vil ungdom bli boende på industristeder under omstilling? (SNF-prosjek
     t nr. 4100: Lokale arbeidsmarkeder i omstilling).
Serie:  Arbeidsnotat
ISSN:  0803-4028
År:   1997-03
Hefte:  7/1997
Side(r): 55 s.
Utgiver: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Emneord: industristeder, arbeidsmarked, omstilling, ungdom, Årdal, Sogn og Fjo
     rdane
SamNor: Notatets hovedhensikt er å belyse sider ved ensidige industristeders
     omstilling som i liten grad er tatt hensyn til i utformingen av omsti
     llingsstrategier. Omstillingsstrategier har hovedsaklig vært forankre
     t i foretaksrettet næringspolitikk. Slike strategier er viktige, men
     også menneskers meninger, valg og handlinger må tillegges vekt og gjø
     res til del av de omstillingsstrategier som skapes. En vellykket omst
     illing forutsetter et nært samspill og sammenfall mellom økonomiske p
     rosesser og menneskelige handlinger og valg. Den økonomiske og næring
     smessige omstillingen av industristedene må lykkes, men på den andre
     siden forutsetter stedenes videre eksistens at nye generasjoner av un
     ge finner stedet og stedets innhold meningsgivende for sine identitet
     sprosjekter i livsløpet. Hvis ikke grunnlaget for industrisamfunnenes
     og stedenes reproduksjon og vedlikehold skal rives i stykker, må beg
     ge sider av omstillingsprosessen vektlegges. Notatet viser at unge på
     70-tallet og unge på 90-tallet i liten grad finner mening i lavt kom
     petansekrevende industriyrker. Mange unge søker høyere utdanning, man
     ge søker mot andre yrker enn de industrinæringen tilbyr, og de søker
     ut av indistristedene. Dette betyr at unge identifiserer seg med andr
     e praksisformer og andre livsstiler enn de industristeder så langt ha
     r kunnet tilby. Den videre omstillingspolitikken må derfor i større g
     rad være rettet mot å skape steder som harmonerer med de unges ønsker
     og krav rettet mot utdanning, arbeid og bosted.
Språk:  nor
PublID: r98000946
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hansen, Jens Christian
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Befolkningsutviklingen i fiskerisamfunn i Finnmark.
Tidskr: Fiskerisamfunn og offentlig styring. Konferanse i Honningsv
     åg 27. november 1997. Fiskeindustriens lokale betydning i e
     n global .. Arbeidsnotat. 1
Red:   Bye, Arvid
Red:   Lindkvist, Knut Bjørn
År:   1997-11-27
Side(r): 9-25
Konfer: Fiskerisamfunn og offentlig styring.
Sted:  Honningsvåg, Norge
Emneord: Fiskerisamfunn, befolkningsutvikling, Finnmark
SamNor: Om befolkningsutviklingen i Finnmark 1960-97, med særlig vekt på kyst
     kommunenes situasjon, og en diskusjon omkring bakgrunnen for og mulig
     e årsaker til økende nettoutflytting og endringer over tid i de obser
     verte flyttemønstrene.
Språk:  nor
PublID: r98024484
StatKat: f
LokalK: Ns

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hansen, Jens Christian
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Hvorfor er ensidige industristeder et fascinerende forskningstema?
Tidskr: Vidsyn. Tidsskrift for geografene i Bergen.
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): side 12-15
Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for geografi
Emneord: Ensidige industristeder, regionalpolitikk, regionalforskning, Norge
Språk:  nor
PublID: r98001189
StatKat: f

24
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hansen, Jens Christian
Tittel: Industristedsutviklingen i Norge. Et historisk perspektiv. (SNF-prosje
     kt nr. 4100: Lokale arbeidsmarkeder i omstilling)
Serie:  Arbeidsnotat.
ISSN:  0803-4028
År:   1997-04
Hefte:  9/1997
Utgiver: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Emneord: Industrialisering, industristeder, tettstedsutvikling, historisk utvi
     kling, Norge
SamNor: Arbeidsnotatet inngår i NFR-prosjektet "Lokale arbeidsmarkeder i omst
     illing". Det gir en sammenfattende oversikt over industristedsutvikli
     ngen i Norge siden 1875. Det bygger på tidligere studier over utvikli
     ngen frem til 1980, og oppdaterer utviklingen etter 1980. Notatet vis
     er hvordan industristedene har gått i to retninger. I sentrale strøk
     er de blitt allsidige og inngår i større regionale arbeidsmarkeder. I
     perifere strøk er de fortsatt avhengige av naturressurser, og makter
     stort sett ikke å vokse ut av sin ensidighet. Dette skyldes først og
     fremst isolert beliggenhet og svakt befolkningsunderlag. Til tross f
     or betydelig offentlig virkemiddelinnsats de siste 50 år, har mange e
     nsidige industristeder kommet dårlig ut av omstillingskriser, selv om
     det finnes enkelte eksempler på vellykket omstilling. Notatet konfro
     nterer empiriske funn med offentlig nærings- og distriktspolitikk og
     konkluderer med at distriktspolitikken preges av defensive konsolider
     ingsstrategier som i liten grad fremmer nyskaping i industrien.
Språk:  nor
PublID: r97007571
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hansen, Jens Christian
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Kritisk om landbrukspolitikken.(Anm. av N. Aanesland og H. Mjelde, Fra
      politikk til entreprenørskap, Landbruksforlaget, 1997).
Tidskr: Naturen
ISSN:  0028-0887
År:   1997
Hefte:  5
Side(r): side 275-276
Emneord: Jordbrukspolitikk, støtteordninger, markedsøkonomi, landbruk, Norge
Språk:  nor
PublID: r98001188
StatKat: f

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hansen, Jens Christian
     UiB-SV: Institutt for geografi
Tittel: Livsløp i tid og rom
Tidskr: Livsløp. Oppvekst, generasjon og sosial endring
Red:   Frønes, Ivar
ISBN:  82-00-22851-7
År:   1997
Side(r): pp. 241-268
Emneord: Livsløp, sosial endring
Språk:  nor
PublID: r97004141
StatKat: f

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hansen, Jens Christian
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Municipal reform: A prerequisite for local development?
Tidskr: Sustainable development on the North Atlantic margin. Selec
     ted contributions to the Thirteenth International Seminar o
     n Marginal Regions.
Red:   Byron, Reginald
Red:   Walsh, James
Red:   Breathnach, Proinnsias
ISBN:  1 85972 649 6
År:   1997
Side(r): 76-97
Utgiver: Ashgate, Aldershot
Emneord: municipal reform, local development, local empowerment, marginal regi
     ons, Norway
SamEng: The issue of the appropriate scale for devolution of administration a
     nd responsibility has been intensely debated in Norway. The paper sum
     marises t need for a re-examination of the map of municipal boundarie
     s in order to achieve a better balance between the competing pressure
     s related to fiscal costs on the one hand, and the goals of a sociall
     y-responsive and participative system on the other hand. In attemptin
     g to address the fundamental issues that have arisen in Norway, but w
     hich have much wider application, the author draws attention to the r
     esistance that may be anticipated from the in-built inertia that can
     characterise area-based democratic systems and which may ultimately f
     rustrate any serious reforms that are designed to improve devolution
     and local empowerment.
Språk:  eng
PublID: r98000938
StatKat: f

28
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hanssen, Bjørg Lien
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Descriptions, aesthetics and communication.
Tidskr: Report from a Research Course in Geography
Red:   Limstrand, Ingunn
ISSN:  0800-4188
År:   1997-09
Side(r): pp. 100-115
Utgiver: Dept. of Geography, Univ. of Trondheim (Papers. New Series A, 14)
Konfer: The Research Process: The Researcers's tasks, roles and experie
     nces.
Sted:  Bårdshaug, Sør-Trøndelag, Norway
Emneord: Cultural landscapes, environment protection, desriptions valuations,
     aesthetics, concepts, communication
Språk:  eng
PublID: r98003040
StatKat: f

29
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hanssen, Bjørg Lien
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Verdifulle symboler eller symbolske verdier?
År:   1997
Side(r): 11 s.
Konfer: SEMINAR-97. Tverrfaglig aspekt ved kulturninnevern.
Sted:  Universitetet i Bergen, Institutt for kulturstudier og kulturhistorie
Emneord: kulturlandskap, kulturminner, kulturvern, symboler, kulturell praksis
     , estetikk
Språk:  nor
PublID: r98000766
StatKat: f

30
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hanssen, Ketil
     HiF
Tittel: Moderniseringen av fiskeindustrien i Finnmark og formell utdanning som
     innsatsfaktor.
Tidskr: Fiskerisamfunn og offentlig styring. Konferanse i Honningsv
     åg 27. november 1997.. Fiskeindustriens lokale betydning i
     en global .. Arbeidsnotat.. 1
Red:   Lindkvist, Knut Bjørn
År:   1997-11-27
Side(r): 75-88
Utgiver: Kystnæringssenteret, Honningsvåg; Institutt for geografi
Konfer: Fiskerisamfunn og offentlig styring.
Sted:  Honningsvåg, Norge
Emneord: Fiskeindustri, kunnskapsutvikling, utdanning, Finnmark
SamNor: Om sammenhenger mellom strukturendringer i fiskeindustrien og rekrutt
     ering og utdanning av arbeidskraft i Finnmark.
Språk:  nor
PublID: r98024503
StatKat: f
LokalK: Ns

31
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Hjorth, Torstein
Tittel: Kontraktsjordbruk og sosial differensiering i Guanajuato, Mexico
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 144 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026271
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Holt-Jensen, Arild
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: A short outline of Norwegian housing policies.
Tidskr: Social Housing: International Comparison of Planning for
     the Weakest Social Groups. Report from an International
     Cross-disciplinary Seminar.. Geografi i Bergen, Serie B:
     Monografier. 3
Red:   Holt-Jensen, Arild
Red:   Morrison, Nicola
ISSN:  0806-6728
ISBN:  82-91623-01-5
År:   1997-11-12
Side(r): 192-199
Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for geografi
Konfer: Social Housing: International Comparison of Planning for the
     Weakest Social Groups. International Cross-disciplinary
     Seminar.
Sted:  Bergen - Fotlandsvåg, Norway
Emneord: Housing policies, Norway
Språk:  eng
PublID: r99010745
StatKat: f
LokalK: s

33
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Holt-Jensen, Arild
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Social Housing: The role of social housing, housing provisions and pol
     icies in localising and influencing processes of social exclusion. Inv
     itation to a research project
Tidskr: Social Housing: International Comparison of Planning for th
     e Weakest Social Groups. Report from an International Cross
     -disciplinary Seminar.. Geografi i Bergen. Serie B: Monogra
     fier.. 3
Red:   Holt-Jensen, Arild
Red:   Morrison, Nicola
ISSN:  0806-6728
ISBN:  82-91623-01-5
År:   1997-11-12
Side(r): 248-262
Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for geografi
Konfer: Social Housing: International Comparison of Planning for the We
     akest Social Groups. International Cross-disciplinary Seminar.
Sted:  Bergen - Fotlandsvåg, Norway
Emneord: Social housing, social welfare, comparative research
Språk:  eng
PublID: r99010746
LokalK: s

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Holt-Jensen, Arild
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Strategic development planning in western Norway. Hordaland County and
     the City of Bergen.
Tidskr: Making strategic spatial plans. Innovation in Europe.
Red:   Healey, Patsy
Red:   Khakee, Abdul
Red:   Motte, Alain
Red:   Needham, Barrie
ISBN:  1-85728-663-4
År:   1997
Side(r): 135-152
Utgiver: UCL Press, Ltd., London
Emneord: Strategic planning, municipal planning, public participation, Bergen,
     Hordaland, Norway
Språk:  eng
PublID: r98000886
StatKat: f

35
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Jakobsen, Stig Erik
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Den politiske reguleringen av det norske fiskerisystemet. Regulering f
     or effektivitet eller fordeling?
Tidskr: Fiskerisamfunn og offentlig styring. Konferanse i Honningsv
     åg 27. november 1997.. Fiskeindustriens lokale betydning i
     en global .. Arbeidsnotat.. 1
Red:   Lindkvist, Knut Bjørn
År:   1997-11-27
Side(r): 27-33
Utgiver: Kystnæringssenteret, Honningsvåg; Institutt for geografi
Konfer: Fiskerisamfunn og offentlig styring.
Sted:  Honningsvåg, Norge
Emneord: Fiskeripolitikk, politisk regulering, lovverk, Norge
SamNor: En oppsummering av politiske tiltak iverksatt for å regulere norske f
     iskerier fra ca. 1930 til ca. 1990, med en vurdering av tiltakenes be
     grunnelse og deres betydning for styrkeforholdet mellom de ulike aktø
     rene.
Språk:  nor
PublID: r98024496
StatKat: f
LokalK: Ns

36
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Jakobsen, Stig Erik
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Eierkonsentrasjonen - har den gått for langt? (kronikk)
Tidskr: Norsk fiskeoppdrett
År:   1997
Hefte:  14
Side(r): pp. 26-29.
Emneord: Fiskeoppdrett, offentlig regulering, eierkonsentrasjon
Språk:  nor
PublID: r98003033
StatKat: f

37
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Jakobsen, Stig-Erik
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Organisasjonsformer i fiskeoppdrettsnæringen : en studie av
     utviklingen i Norge med særlig vekt på oppdrettsmiljøene i Austevoll
     og Vikna/Nærøy.
År:   1997
Side(r): VII, 395, 10, 3.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Emneord: akvakultur, fiskeoppdrett, havbruk
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/702002/
Språk:  nor
PublID: r00016586
StatKat: f

38
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Jakobsen, Stig Erik
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Utviklingstrekk i norsk havbruksnæring. Hvilke faktorer har betydning
     i en næring med økt konkurranse.
År:   1997-04-10
Konfer: Finnmark. Mulighetenes fylke for havbruk.
Sted:  Honningsvåg
Emneord: Fiskerier, havbruk, oppdrettsnæring, Finnmark
Språk:  nor
PublID: r98003039
StatKat: f

39
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Juul, Hanne
Tittel: Stedsidentitet i Fyllingsdalen
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 95 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026272
StatKat: f
LokalK: N

40
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Lindkvist, Knut Bjørn
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Fiskeindustriens lokale betydning i en global sammenheng.
Tidskr: Fiskerisamfunn og offentlig styring. Konferanse i Honningsv
     åg 27. november 1997.. Fiskeindustriens lokale betydning i
     en global .. Arbeidsnotat.. 1
Red:   Bye, Arvid
Red:   Lindkvist, Knut Bjørn
År:   1997-11-27
Side(r): 1-7
Konfer: Fiskerisamfunn og offentlig styring.
Sted:  Honningsvåg, Norge
Emneord: Fiskerisamfunn, fiskeindustri, regional endring, globalisering, Finnm
     ark
SamNor: En kort presentasjon av den teoretiske bakgrunnen for prosjektet "Fis
     keindustriens lokale betydning i global sammenheng", der man studerer
     hvilke faktorer som påvirker utviklingen av fiskeindustrien og fiske
     risamfunnene i Norge, med særlig vekt på forholdene i Finnmark.
Språk:  nor
PublID: r98024483
StatKat: f
LokalK: Ns

41
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Lindkvist, Knut Bjørn
     UiB-SV: Institutt for geografi
Tittel: Næringsomstilling i perifere fiskerisamfunn. Hvordan møter lokale aktø
     rer utfordringen? (SNF-prosjekt nr. 4100. Lokale arbeidsmarkeder i oms
     tilling)
Serie:  Arbeidsnotat
ISSN:  0803-4028
År:   1997-03
Hefte:  6/1997
Side(r): 75
Utgiver: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsutvikling (SNF)
Emneord: Fiskerinæringen, næringsutvikling, arbeidsmarked, bosetting, Finnmark
SamNor: En gunstig næringsutvikling i norske utkanter forutsetter at enkeltpe
     rsoner og representanter for foretak og institusjoner i lokale produk
     sjonssystemer kan arbeide sammen for å fremme lokale næringsinteresse
     r. Med bakgrunn i en undersøkelse av hvordan viktige aktørgrupper opp
     fatter situasjonen i fiskeridistriktene, diskuteres forutsetningene f
     or ekspansive utviklingsstrategier i utkantkommuner i Finnmark. Notat
     et diskuterer hvordan ulike verdisyn og kampen om makt i fiskeriavhen
     gige, lokale produksjonssystemer forhindrer at aktørene samler krefte
     ne for å fremme lokal næringsutvikling. Analysen viser at samarbeidet
     mellom hovedaktørene og sideaktørene uten makt i de territorielle pr
     oduksjonssystemene ikke er tilfredsstillende. Mange hovedaktører i ut
     satte utkantsamfunn er skeptiske til moderniseringstrender fordi mode
     rnisering betyr mindre oppslutning om fiskeriarbeid og fiskerikultur
     i de områdepregede produksjonssystemene. Hovedaktørene i mindre samfu
     nn beskytter den bestående samfunnsorden der de behersker kulturen. S
     ideaktørene ønsker omprioriteringer og større satsing på nye næringer
     , blant annet reiselivsnæringen. Den sterke maktkampen i fiskerikommu
     ner om vedlikehold av tradisjonelle sysselsettingssystemer svekker sa
     nnsynligvis utkantenes overlevelsesevne i en utvikling preget av glob
     ale prosesser. Rekrutteringen til fiskerisystemet stanser opp. Maktka
     mpen hemmer også diskusjonen i lokalsamfunnet om hvilke verdier som s
     kal prioriteres. Undertrykkelse av meninger hemmer utvikling. Når utv
     iklingsmuligheter melder seg, mangler aktørene kompetanse eller de er
     ikke våkne nok til å gripe sjansen.
Språk:  nor
PublID: r97007641
StatKat: f
LokalK: N

42
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Lucas, Anne
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Budgell, W. Paul
Tittel: A process-oriented approach for coastal and marine environmental manag
     ement with application to the Kara Sea, Russia.
Tidskr: Extended abstracts
År:   1997-06
Side(r): 33-34
UtgSted: Tromsø, Norway
Konfer: AMAP International Symposium on Environmental Pollution in the
     Arctic
Emneord: Coastal research, marine research, pollution management, ecosystems,
     methodology
Språk:  eng
PublID: r98000920
StatKat: f
LokalK: s

43
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Lundberg, Anders
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Professor, Dr. philos. Tore Ouren 1918-1995.
Tidskr: Norsk geografisk tidsskrift
ISSN:  0029-1951
År:   1997
Volum:  51
Hefte:  2
Side(r): 123-125
Emneord: Biography, botanists, geographers, Tore Ouren, Norway
SamEng: A presentation of the life and work of Professor Tore Ouren, a distin
     guished Norwegian botanist and economic geographer, who died in 1995.
Språk:  eng
PublID: r98000878
StatKat: f

44
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Lundberg, Anders
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Sandstrendene på Vest-Karmøy. Ei gåve frå breen, havet og vinden.
År:   1997
Side(r): 32 s.
Utgiver: Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd, Aksdal
Tilgang: Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd, 5570 Aksdal
Emneord: Sandstrender, sanddynelandskap, kulturlandskap, landskapshistorie, Ka
     rmøy
Språk:  nno
PublID: r98000875
StatKat: f
LokalK: N

45
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Mathisen, Arvid
     Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens Plass 1, 9800 Vadsø, Finnmark
Tittel: Handlingsplan for Kyst-Finnmark 1997-99.
Tidskr: Fiskerisamfunn og offentlig styring. Konferanse i Honningsv
     åg 27. november 1997.. Fiskeindustriens lokale betydning i
     en global .. Arbeidsnotat.. 1
Red:   Lindkvist, Knut Bjørn
År:   1997-11-27
Side(r): 89-91
Utgiver: Kystnæringssenteret, Honningsvåg; Institutt for geografi
Konfer: Fiskerisamfunn og offentlig styring.
Sted:  Honningsvåg, Norge
Emneord: Kystsoneplanlegging, fiskerinæring, Finnmark
SamNor: Opplisting av momenter i handlingsplanen for Kyst-Finnmark 1997-99: "
     Kystplan og bærekraftig utvikling".
Språk:  nor
PublID: r98024504
StatKat: f
LokalK: Ns

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Matthews, John A.
     Dept. of Geography, University of Wales, Swansea
Medforf: Dahl, Svein Olaf
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Berrisford, Mark S.
     Dept. of Geography, University of Wales, Swansea
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Dresser, P. Quentin
     Dept. of Geography, University of Wales, Swansea
Medforf: Dumayne-Peaty, Lisa
     School of Geography, University of Birmingham, Edgbaston, UK
Tittel: A preliminary history of Holocene colluvial (debris-flow) activity, Le
     irdalen, Jotunheimen, Norway.
Tidskr: Journal of Quaternary Science
ISSN:  0267-8179
År:   1997
Volum:  12
Hefte:  2
Side(r): 117-129
Utgiver: John Wiley & Sons, Ltd.
Emneord: colluvial activity, alpine hillslopes, debris flow, landscape instabi
     lity, Holocene climate, Scandinavia
SamEng: A stratigraphic succession of alternating peat and minerogenic sedime
     nts at the foot of a steep mountain slope provides the basis for the
     reconstru of a preliminary colluvial history form the alpine zone of
     Jotunheimen, southern Norway. Layers of silty sand and sandy silt, ty
     pically 5-10 cm thick and interpreted as distal debris-flow facies, a
     re separated by layers of peat that have been radiocarbon dated. Depo
     sition from at least 7500 to about 3800 14C yr
     BP of predominantly minerogenic material suggests relatively infreque
     nt but large-magnitude debris-flow events in an environment warmer an
     d/or drier than today. Particularly low colluvial activity between ab
     out 6500 and 3900 14C yr BP was terminated by a
     succession of major debris-flow events between about 3800 and 3400 <
     SUP>14C yr BP. Unhumified peats indicative of higher
     water tables, separate six debris-flows that occurred between about
     3300 and 2300 14C yr BP and signify a continuin
     g high frequency of colluvial activity. Uninterrupted peat accumulati
     on between about 2400 and 1600 14C yr BP indica
     tes reduced debris-flow activity; subsequent renewed activity appears
     to have culminated in the "Little Ice Age" after about 600 14C yr BP. This pattern of colluvial deposition demonstr
     ates a long history of natural Holocene low-alpine landscape instabil
     ity, suggests an increase first in the magnitude and then in the freq
     uency of debris-flow activity coincident with late Holocene climatic
     deterioration, and points to the potential of debris-flow records as
     a unique source of palaeoclimatic information related to extreme rain
     fall events.
Språk:  eng
PublID: r98000824
StatKat: f

47
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Matthews, John A.
     Dept. of Geography, University of Wales, Swansea
Medforf: Dahl, Svein Olaf
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Berrisford, Mark S.
     Dept. of Geography, University of Wales, Swansea
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Cyclic development and thermokarstic degradation of palsas in the mid-
     alpine zone at Leirpullan, Dovrefjell, Southern Norway.
Tidskr: Permafrost and Periglacial Processes
ISSN:  1045-6740
År:   1997
Volum:  8
Side(r): 107-122
Utgiver: John Wiley & Sons, Ltd.
Emneord: palsa, mineral permafrost mound, rim-ridge, cyclic development, therm
     okarst, geoecology, plant succession, alpine permafrost, Scandinavia
SamEng: The palsas of Leirpullan are developed in deltaic sands and silts in
     the zone of alpine permafrost at an altitude of 1437 m (estimated mea
     n annual temperature -2,7%ôC). Five mounds that represent a chronoseq
     uence are analysed with particular reference to initiation, aggradati
     on and degradation phases. It is inferred that geoecological factors
     control initial mound formation beneath areas of thin (<20 cm) moss-p
     eat, which provide summer insulation for developing permafrost. Low s
     ummer temperatures and low summer precipitation appear to allow the s
     urvival of permafrost, the existence of stable mounds, and limited he
     ight growth, after the gradual successional replacement of moss-peat
     by fellfield vegetation growing directly on the mineral substrate. De
     gradation occurs owing to thermokarstic processes, which result in th
     e formation of rim-ridge ramparts. "Exogenous" processes associated w
     ith lateral thermal erosion by lake and river water are important in
     the site. Regeneration and the possible effects of climatic change ar
     e also discussed. Palsas with only a thin peat cover in the initial s
     tage of formation but no peat cover during subsequent development and
     degradation are considered to be near one extreme of a morphological
     and genetic continuum of pure peat palsas to mineral permafrost moun
     ds. The rim-ridge ramparts characteristic of the degraded palsas of L
     eirpullan appear to provide appropriate modern analogues for relict P
     leistocene forms in Wales and elsewhere in Europe formerly interprete
     d as pingo scars.
Språk:  eng
PublID: r98000821
StatKat: f

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Miller, Donald
     Dept. of Urban Design and Planning, Univ. of Washington, Seattle
Medforf: Holt-Jensen, Arild
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Bergen and Seattle: a tale of strategic planning in two cities.
Tidskr: European Planning Studies
ISSN:  0965-4313
År:   1997
Volum:  5
Hefte:  2
Side(r): 195-214
Utgiver: Journals Oxford Ltd.
Emneord: Strategic planning, public sector, urban planning, Bergen, Seattle
SamEng: Strategic planning, as developed in the military and business sectors
     , offers a procedural model with important differences from the earli
     er comprehensive approach. Economic and physical development strategi
     es, often called for by national planning legislation in European cou
     ntries, frequently have little in common with the model proposed by S
     teiner for private firms, or espoused for the public sector by Bryson
     and others: there appears to be a confusion resulting from use of si
     milar terms. This paper investigates efforts to employ at least the m
     ajor features of strategic planning in two institutionally and cultur
     ally different contexts, nearly half a world apart. In Bergen, Norway
     , these principles have informed economic development planning and pl
     anning for a major district of the city. In the case of Seattle, Wash
     ington, USA, the new comprehensive plan is based on framework policie
     s developed during a 2-year public process, and now that the city-wid
     e plan is adopted, Seattle is turning to developing neighbourhood pla
     ns which will provide more operational detail for guiding public and
     private investments. Comparison of these two cases both provides cont
     rasts and similarities stemming from the two different contexts, and
     help to evaluate the transferability of strategic planning from the p
     rivate to the public sector.
Språk:  eng
PublID: r98000873
StatKat: f

49
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: 8400 år gamal seljestokk frå Briksdalsbreen.
Tidskr: Naturen
ISSN:  0028-0887
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 3-4
Emneord: isbreer, klimahistorie, varmeperioder, Holocene, Norge
SamNor: I slutten av 1995 fann Olav Kvame frå Oldedalen ein seljestokk i ende
     morena som er under danning framfor Briksdalsbreen. Stokken er mest t
     ruleg meir enn 8000 år gamal, og den eldste seljestokken som er dater
     t i Noreg. Funnet stadfestar at klimatilhøva rundt Jostedalsbreen i d
     enne perioden var betre enn i dag.
Språk:  nno
PublID: r98000833
StatKat: f
LokalK: N

50
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: 8400 år gamal seljestokk frå Briksdalen.
Tidskr: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folkeminne og kulturmin
     ne.
Red:   Rygg, Arvid
Red:   Fitje, Ståle
Red:   Ommedal, Hilde-Gunn
ISSN:  0400-2296
År:   1997
Volum:  31
Side(r): 56-61
Utgiver: Solglimt trykkeri, Sandane
Emneord: isbreer, klimahistorie, varmeperioder, Holocene, Norge
SamNor: I slutten av 1995 fann Olav Kvame frå Oldedalen ein seljestokk i ende
     morena som er under danning framfor Briksdalsbreen. Stokken er datert
     med 14C-metoden og er truleg over 8000 år gama
     l, den eldste seljestokken som er datert i Noreg. Funnet stadfester a
     t klimatilhøva rundt Jostedalsbreen i denne perioden var betre enn i
     dag.
Språk:  nno
PublID: r98000840
StatKat: f
LokalK: N

51
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Romtveit, Rikard
Tittel: Nasjonalparketablering og turismen sin betydning for omstillinger i lo
     kalsamfunnet Tortuguero i Costa Rica
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 124 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026273
StatKat: f
LokalK: N

52
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Rye, Noralf
     UiB, Geologisk institutt
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Lien, Rune
     Statens veivesen, 9800 Vadsø, Norway
Medforf: Blikra, Lars Harald
Medforf: Eikenæs, Olianne
     Norges vassdrags- og energiverk, Majorstua, 0301 Oslo, Norway
Medforf: Hole, Per Audun
     Statoil, 5020 Bergen, Norway
Medforf: Torsnes, Ingrid
Tittel: Glacial geology and deglaciation chronology of the area between inner
     Nordfjord and Jostedalsbreen - Strynefjellet, western Norway.
Tidskr: Norsk geologisk tidsskrift
ISSN:  0029-196X
År:   1997
Volum:  77
Side(r): 51-63
Emneord: glacial geology, deglaciation chronology, climate changes, Holocene,
     Norway
SamEng: A lower limit of blockfields is inferred to indicate the maximum heig
     hts and thus thickness of the Late Weichselian ice sheet in the inner
     Nordfjor region. Ice movements in this area have been topographicall
     y controlled during the entire Weichselian glaciation. Prominent late
     ral moraines delimit the Younger Dryas valley glaciers in inner Nordf
     jord. Subsequent to the Younger Dryas Chronozone, the glaciers retrea
     ted rapidly due to calving in the fjord and climatic amelioration. In
     the later phase of deglaciation, in all probability around the early
     and middle part of the Preboreal Chronozone, an ice centre east of S
     trynefjellet dominated, while the Jostedalsbreen area is thought to h
     ave played a minor role as a centre ofice dispersal. The final deglac
     iation was dominated by vertically down-wasting ice remnants in the l
     ake basins and tributary valleys. Terminal moraines in front of sever
     al outlet glac iers of Jostedalsbreen beyond the "Little Ice Age" mor
     aines indicate a climatic detoriation at the end of the Preboreal Chr
     onozone.
Språk:  eng
PublID: r98000834
StatKat: f

53
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Rødseth, Tor Harald
Tittel: Veier til omstilling? : ensidige industristeders befolknings- og sysse
     lsettingsutvikling i lys av deres integrasjon i regionale arbeidsmarke
     der
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 132 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026274
StatKat: f
LokalK: N

54
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Seim, Arnfinn
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Hus og mennesker i norske landskap.
Tidskr: Forbrukersamfunnets veggkalender 1998
Red:   Laurendz, Per R.
År:   1997
Side(r): 2 s.
Emneord: Landskapformer, byggeskikk, Norge
SamNor: Om variasjoner i bosetning og byggeskikk i ulike deler av Norge.
Språk:  nor
PublID: r98002376
StatKat: f

55
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Stokke, Knut Bjørn
Tittel: Bruk og gjennomføring av kystsoneplanen for Bamble kommune : en evalue
     ringsstudie
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): IV, 164 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026276
StatKat: f
LokalK: N

56
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Surazska, Wisla
     UiB-SV: Institutt for geografi
Medforf: Bivand, Roger S.
Tittel: From populist vote to the post-Communist victory in Poland: Regional d
     ifferences.
Tidskr: European Urban and Regional Studies
ISSN:  0969-7764
År:   1997
Volum:  4
Hefte:  1
Side(r): 76-84
Utgiver: Sage
Emneord: Election studies, voting behaviour, regional differences, Poland
SamNor: An examination of regional differences in the post-communist vote in
     Poland. By regression analysis it is first shown that Kwasniewski's e
     lectorate in 1995 consisted to a large degree of the supporters of St
     an Tyminski, the populist candidate from the 1990 presidential electi
     ons. This explains the regional pattern of the last elections, where
     the post-communist vote was heavily concentrated in low-voting areas;
     as is known from other studies, populist support is often recruited
     from among customary "non-voters". Secondly, the class-economic hypot
     hesis of electoral preferences is tested. The percentage of state-sec
     tor industrial workers in 1989 is adopted as a class variable, wherea
     s the economic variables are: the level of unemployment and the numbe
     r of private firms operating in the area in 1995. Finally, the signif
     icance of both class-economic and regional-cultural variables are com
     pared to establish their relative impact on electoral preferences.
Språk:  eng
PublID: r97007570
StatKat: f

57
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Tveita, Torhild
Tittel: Kulturlandskap og tilskudd : en studie av tilskuddsordningen "Spesiell
     e tilskudd i landbrukets kulturlandskap" i Hordaland fylke
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 118 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026278
StatKat: f
LokalK: N

58
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Tveranger, Inger Kronen
Tittel: Kvinner og kvardagslivsorganisering : ein studie frå Møhlenpris og Nat
     landsfjellet i Bergen
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 136, [24] s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nno
PublID: r98026279
StatKat: f
LokalK: N

59
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Verhage, Aart
Tittel: Den vertikale utbredelsen av isdekket under Sen-Weichsel i Troms : en
     studie av forvitring av berggrunnsoverflater fra svenskegrensen til Se
     nja
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 157, [12] s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026280
StatKat: f
LokalK: N

60
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Vågenes, Vibeke
     UiB, Institutt for geografi
Tittel: Gender system approach and research design.
Tidskr: Report from a Research Course in Geography.
Red:   Limstrand, Ingunn
ISSN:  0800-4188
År:   1997-09
Side(r): pp. 139-153.
Utgiver: Dept. of Geography, Univ. of Trondheim (Papers. New Series, 14)
Konfer: The Research Process: The Researcher's tasks, roles and experie
     nces.
Sted:  Bårdshaug, Sør-Trøndelag, Norway
Emneord: Gender studies, methodology, research design
Språk:  eng
PublID: r98003042
StatKat: f

61
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Wefring, Bjørn
Tittel: Postglasiale skredprosesser langs Sørfjorden, Hardanger, Vest-Norge
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): XII, 182, [15] s
Tilgang: UBBSV
Emneord: geografi
Språk:  nor
PublID: r98026282
StatKat: f
LokalK: N

62
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for geografi
Forf:  Winkler, Stefan
     Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Germany
Medforf: Haakensen, Nils
     Norges vassdrags- og energiverk, Majorstua, 0301 Oslo, Norway
Medforf: Nesje, Atle
     UiB, Institutt for geografi
Medforf: Rye, Noralf
     UiB, Geologisk institutt
Tittel: Glaziale Dynamik in Westnorwegen - Ablauf und Ursachen des aktuellen G
     letschervorstosses am Jostedalsbreen.
Tidskr: Petermanns Geographisches Mitteilungen
ISSN:  0031-6229
År:   1997
Volum:  141
Hefte:  1
Side(r): 43-63
Utgiver: Justus Perthes Verlag Gotha GmbH
Emneord: Glacier dynamics, climatic change, Norway
SamEng: The glaciers of Western Norway, in contrast to most other glaciated r
     egions, are currently advancing. The chronology and dimension of this
     advance are presented in detail. The results of mass balance studies
     are interpreted and related to meteorological data in order to under
     stand the causes of the glacier advance. This is followed by the eval
     uation of the glacier reaction in a supraregional context, in order t
     o show that the causes of glacier and mass balance changes can be reg
     ionally different. In view of the current discusion of possible futur
     e climatic change a warning is expressed against jumping at unjustifi
     ed supraregional conclusions.
Språk:  tys
PublID: r98000836
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->