Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Bjorvatn, Kjell
     UiB-Odont: Institutt for odontologisk forskning
Medforf: Bårdsen, Asgeir
     UiB-Odont: Institutt for odontologisk forskning
Medforf: Reimann, C
Medforf: Morland, G
Medforf: Skarphagen, H
Medforf: Sæther, O
Medforf: Siewrs, U
Medforf: Hall, G
Medforf: Strand, T
Tittel: Grunnvann og helse, refleksjoner på grunnlag av analyse av vannprøver
     fra Hordaland og Vestfold
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r97002142
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Bjorvatn, Kjell
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Medforf: Bårdsen, Asgeir
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Tittel: Grunnvann og helse. Refleksjoner av analyse av vannprøver fra Hordalan
     d og Vestfold.
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 61-65
SamNor: I Norge har vi rikelig tilgang på vann, men forurensing truer kvalite
     ten på drikkevannet. Grunnvann er relativt godt beskyttet mot foruren
     sing. Det mindre enn 15% av befolkningen som bruker grunnvann i husho
     ldningen, men prosenten øker raskt. Grunnvann er (oftest) rent og sma
     ker godt. Grunnvann i fjell kan inneholde til dels betydelige mengder
     med oppløste grunnstoffer og kjemiske forbindelse. Noen av disse sto
     ffene har helsemessig betydning. Vi rapporterer her analyse av 150 va
     nnprøver fra grunnvannskilder i fjell i Hordaland og Vestfold. I alt
     64 grunnstoffer ble undersøkt ved bruk av avansert utstyr (JCP-MS o.l
     .) Innholdet av grunnstoffer var - i de fleste vannprøvene - i harmon
     i med gjeldende regler for godt drikkevann, men for noen stoffer ble
     det funnet verdier som overskrider normene for veiledende eller størs
     te tillatte konsentrasjon. Dette gjaldt Al, As, Ba, Ca, Cd, F, Fe, Hg
     , K, Mg, Mn, Na, P, Pb og Rn og Zn. For et flertall av de undersøkte
     stoffene eksisterer det ikke noe norsk regelverk med angivelse av mak
     simumsverdier i drikkevann; til tross for at (enkelte av) stoffene ka
     n ha klar helsemessig relevans. Dette gjelder bl.a. Be, Mo, Th og U.
     Undersøkelsen understreker behovet for en systematisk analyse av nors
     ke grunnvannskilder, og etterlyser klare regler for kontrollrutiner o
     g godkjenning av vannkvaliteten i små, private vannverk og brønner.
Språk:  nor
PublID: r98001301
StatKat: f
LokalK: A

3
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Bjorvatn, Kjell
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Medforf: Bårdsen, Asgeir
     UiB, Germanistisk institutt
Tittel: On defluoridation of drinking water by the use of fired clay.
Tidskr: Proceedings, Special issue
År:   1997
Konfer: Internat Workshop on Fluorosis and Defluoridation of Water Fluo
     rid
Språk:  eng
PublID: r98022964
StatKat: f

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Bosshardt, D.D.
Medforf: Selvig, Knut A.
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Tittel: Dental cementum: the dynamic tissue covering of the root.
Tidskr: Periodontology 2000
År:   1997
Volum:  13
Side(r): 41-75
Språk:  eng
PublID: r98001311
StatKat: f

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  El-Agroudi, Mohammed A.
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Medforf: Selliseth, Nils Jørgen
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Medforf: Selvig, Knut A.
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Tittel: Microvascular architecture of the rat incisor enamel organ studied by
     SEM.
Tidskr: J Dent Res. 76
År:   1997-03-19
UtgSted: Orlando, Florida
Konfer: International Association for Dental Research
SamNor: The middle layer consisted of arterioles (Ø=25±6m) from the anteri
     or superior alveolar artery that ran parallel to the long axis of the
     incisor mainly centrally, branching off smaller arterioles to the ca
     pillary network. The outer layer was formed of flattened sinusoid ves
     sels of large caliber (Ø=105±26m) which anastomosed with the capil
     lary network, arterioles, venules as well as with the vascular bed co
     mponents of the periodontal ligament proper. Blood flow was from the
     anterior superior alveolar artery branches through the arterioles int
     o the capillary network. It was then drained posterolaterally along t
     he cemento-enamel junction via short venules which emptied into the s
     inusoid vessels, finally to flow through Volkman’s canals into the al
     veolar bone. The sinusoid vessels seemed to act as a blood reservoir
     with possible cushioning blood shifting and eruptive functions. The m
     icrovasculature of the rat incisor enamel organ has an exceptionally
     high level of structural organization in which blood flows from centr
     ally located axial feeding arterioles through a network of capillarie
     s to be drained by venules and sinusoid vessels into the alveolar bon
     e.
SamEng: Knowledge of the microvascular bed of the rodent incisor enamel organ
     is scarce, imprecise, conflicting and lacks quantitative data. This
     study was initiated to assess the microvascular architecture of the e
     namel organ of the rat maxillary incisor by the use of vascular corro
     sion casts and scanning electron microscopy (SEM). Thirteen young mal
     e Wistar rats were sacrificed. Vessel diameters were measured in m
     on standardized SEM micrographs. Means and standard deviations were c
     alculated for each vessel category. Several vascular layers were iden
     tified in the labial periodontal space. The inner layer in direct rel
     ation to the enamel organ consisted of a capillary network (Ø=12±2
     m)which had a honey comb-like pattern with extensive anastomosis prox
     imally. The pattern changed gradually in the coronal direction into a
     bundle-like network centrally and a ladder-like system laterally. Ne
     ar the cemento-enamel junction, the capillary bed was drained by shor
     t venules (Ø=24±5m).
Språk:  eng
PublID: r98007612
StatKat: f
LokalK: a

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Ibrahim, Salah Osman
     University of Khartoum
Medforf: Bjorvatn, Kjell
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Medforf: Birkeland, Jan Magne
     UiB, Kariologi
Tittel: Caries and dental fluorosis in a 0.25 and 1 2.5 ppm fluoride area in t
     he Sudan.
Tidskr: International Journal of Paediatric Dentistry
År:   1997
Volum:  7
Side(r): 161-166
SamEng: The purpose of this study was to assess the caries prevalence of chil
     dren living in areas with either 0.25 or 2.5 ppm fluoride in the drin
     king water, and to relate caries experience to severity of dental flu
     orosis. The children, aged 6-16 years (mean 11.3 years) were lifelong
     residents of their rural villages. The severity of dental fluorosis
     in the maxillary central incisors, assessed by Deans index, was 1.4 ±
     0.9 (n=59) and 2.3 ± 0.9 (n=65) in the 0.25 and 2.5 ppm areas, respe
     ctively. There was no significant difference in DMFT between children
     from the two areas (2.6 ± 2.3, n=59 versus 2.1 ± 2.3, n=65). In the
     low-fluoride areas 75% of the children had decayed permanent teeth co
     mpared to 66% in the high-fluoride area. In the primary teeth, howeve
     r, both the caries prevalence and the dmft were significantly lower i
     n the 2-5 ppm area than in the low-fluoride area. Stepwise, multiple,
     linear regression analyses, including all children, showed a signifi
     cant effect of age on DMFT (30% of the variance explained), but no ex
     planatory effect of fluoride in drinking water, severity of dental fl
     uorosis, or gender. Regression analyses based on children in the 2.5
     ppm area alone, showed significantly higher DMFT by increased severit
     y of dental fluorosis. In children with a mixed dentition (n=66), the
     re was no association between caries in the primary and permanent tee
     th.
Språk:  eng
PublID: r98004767
StatKat: f

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Ibrahim, YE
Medforf: Bjorvatn, K
Medforf: Birkeland, JM
Tittel: No differences in caries of permanent teeth despite different dmft
     and severity of dental fluorosis in 0,25 and 2,5 ppm fluoride areas
     in Sudan.
Tidskr: International Journal of Paediatric Dentistry
ISSN:  0960-7439
År:   1997
Volum:  7
Hefte:  3
Side(r): 161-166
SamEng: The purpose of this study was to assess the caries prevalence of chil
     dren living in areas with either 0.25 or 2.5 ppm fluoride in the drin
     king water, and to relate caries experience to the severity of dental
     fluorosis. The children, aged 6-16 years (mean 11.3 years), were lif
     elong residents of their rural villages. The severity of dental fluor
     osis in the maxillary central incisors, assessed by Deans index, was
     1.4 +/- 0.9 (n = 59) and 2.3 +/- 0.9 (n = 65) in the 0.25 and 2.5 ppm
     areas, respectively. There was no significant difference in DMFT bet
     ween children from the two areas (2.6 +/- 2.3 n = 59 versus 2.1 +/- 2
     .3, n = 65). In the low-fluoride area 75% of the children had decayed
     permanent teeth compared to 66% in the high-fluoride area. In the pr
     imary teeth, however, both the caries prevalence and the dmft were si
     gnificantly lower in the 2.5 ppm area than in the low-fluoride area.
     Stepwise, multiple, linear regression analyses, including all childre
     n, showed a significant effect of age on DMFT (30% of the
     variance explained), but no explanatory effect of fluoride in drinkin
     g water, severity of dental fluorosis, or gender. Regression analyses
     based on children in the 2.5 ppm area alone, showed significantly hi
     gher DMFT by increased severity of dental fluorosis. In children with
     a mixed dentition (n = 66), there was no association between caries
     in the primary and permanent teeth.
Språk:  eng
PublID: r95008884
StatKat: f

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Leknes, Knut N.
     UiB, Periodonti
Medforf: Lie, Tryggve
     UiB, Kjeveortopedi
Medforf: Bøe, Olav E.
     UiB, Kjeveortopedi
Medforf: Selvig, Knut A.
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Tittel: A correlation study of inflammatory cell mobilization in response to S
     ubgingival microbial colonization.
Tidskr: Journal of Periodontology
ISSN:  0022-3492
År:   1997
Volum:  68
Side(r): s. 67-72
Emneord: dental plaque/microbiology, gingivitis/microbiology, periodontitis/ m
     icrobiology, periodontal pockets/microbiology, epithelium/microbiolog
     y, connective tissue/microbiology, animal studies
SamNor: This study evaluated site-by-site the relations between subgingival m
     icrobial colonization and gingival tissue reactions. Experimental, de
     ep periodontal defects were established at buccal surfaces of mandibu
     lar and maxillary canine teeth in 5 beagle dogs. The root surfaces we
     re instrumented by a flame-shaped, fine-grained, rotating diamond poi
     nt, or by a sharpcuret. Following a 10-day postsurgical healing perio
     d, the dogs were fed a plaque-inducing diet for 70 days. The animals
     were then sacrificed and tissue blocks of the experimental sites incl
     uding teeth and periodontal tissues were secured. The buccal gingiva
     was removed and processed for histomorphometric analysis while the te
     eth were prepared for scanning electron microscopic evaluation of the
     extent of subgingival microbial colonization. The results revealed t
     hat inflammatory cell density in the junctional epithelium and the co
     nnective tissue were positively correlated to subgingival microbial c
     olonization (P < 0.01). Furthermore, the degree of significanc
     e decreased with increasing distance from the plaque. The p resent st
     udy demonstrates that a close relation may exist between the extent o
     f subgingival microbial colonization and inflammatory gingival tissue
     reactions.
Språk:  eng
PublID: r97005693
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Morland, G
Medforf: Reimann, C
Medforf: Strand, T
Medforf: Skarphagen, H
Medforf: Banks, D
Medforf: Bjorvatn, Kjell
     UiB, Laboratorium for odontologisk forskning
Medforf: Hall, GEM
Medforf: Siewers, U
Tittel: The hydrogeochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected para
     meters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hord
     aland, Norway
Tidskr: NGU Bulletin
År:   1997
Volum:  432
Side(r): 103-117
Språk:  eng
PublID: r98001342
StatKat: f

10
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning
Forf:  Selliseth, Nils Jørgen
     UiB-Odont: Institutt for odontologisk forskning
Tittel: Structure and function of oral microvascular systems as studied by
     sca
     nning electron microscopy
Serie:  Doktorgradsavhandling
ISBN:  8272491818
År:   1997
Side(r): 1 b.
Utgiver: University of Bergen, School of Dentistry
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/205001/
Språk:  eng
PublID: r97002168
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->