Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: A Novelist Who Feeds on Social Carrion
ISBN:  9968-764-17-5
År:   1997-07
Side(r): 180 s.
Utgiver: Editorial Porvenir S.A. San José, Costa Rica.
Emneord: Spanskamerikansk forteljekunst og litteraturkritikk.
SamNor: Dette prosjektet tek for seg romanar publiserte av Mario Vargas Llosa
     på 60-talet og det er eit tekststudium meir enn noko anna. Det arbe
     ider med og intertekstualitet meir enn med politikk og extra-litterar
     itet. Tittelen kjem frå eit karakteristisk utsagn frå Mario Vargas Ll
     osa i 1972, og arbeidet går fram og attende mellom forfattarens teore
     tiske posisjonar, hans kritiske vurderingar av spanskamerikansk forte
     ljekunst, og hans romanar. Dei binære motsetningane som mange kritika
     rar har innført vert dekonstruerte, for det syner seg at litterære sy
     trategiar som vart utvikla av den "radikale" forfattaren på 60-talet
     glir over i dei som den "konservative" forfattaren brukar på 70- og 8
     0-talet. Framtidige forskingsprosjekt vil nok syne at forteljemåtane
     til den "konservative" forfattaren også glir attende over til den "ra
     dikale".
SamEng: This study of Mario Vargas Llosa's novels of the 60's is textual more
     than con-textual. It turns on intra- and inter-textuality more than
     on polit and extra-literarity. It takes its title from a characteris
     tic proclamation made by Vargas Llosa in 1972, and it moves back an
     d forth between his theoretical and critical proclamations, his criti
     cal appreciations of Spanish-American narrative literature, and his n
     arrative texts. The study concentrates mainly on three novels and a
     series of articles published by Vargas Llosa in the 60's. The textual
     and narrative strategies developed by the author seem to deconstruc
     t the binary oppositions established by many critics, and some proced
     ures in the "radical" writer of the 60's seem to communicate with tho
     se of the "conservative" writer of the 70's and 80's. Vice versa, fu
     ture studies may indicate that texts by the "conservative " writer
     communicate with those of the "radical".
Språk:  eng
PublID: r97008170
StatKat: f
LokalK: B01

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Amo el amor: Homseskrift i Latinamerika
År:   1997-05-23
Side(r): 37-41
UtgSted: Bergen.
Konfer: Uglesett
Emneord: Kjønn, seksualitet, kategorisering,litteratur, Latinamerika.
Språk:  nno
PublID: r97008190
StatKat: f
LokalK: AD04

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Fujimorisme
Red:   Krogh, Lars Jacob
År:   1997-01-07
Side(r): 37-41
Konfer: NRK-Verden i dag
Emneord: Politikk, samfunn, Peru
Språk:  nno
PublID: r97008186
StatKat: f
LokalK: ND04

4
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Gullalder møter sølvalder i spansk drama
Tidskr: Historia om ein landsby
Red:   Varden, Janken
Red:   Bø, Ola
Red:   Bjørvik, Signe
År:   1997-09
Side(r): 18-19
Utgiver: Det Norske Teatret
Emneord: Spansk drama.
SamNor: Artikkelen ser på Federico García Lorca og hans "samband" med og "kon
     taktar" til spansk Gullalder-litteratur. I dette tilfellet gjeld det
     Lope de Vega, Fuenteovejuna, eller Historia om ein landsby, og utvikl
     inga i Federico García Lorcas dramakunst.
SamEng: The article focuses on Federico García Lorca and outlines his literar
     y "contacts" in The Golden Age of Spanish literature. What is central
     in this specific case is Lope de Vega, Fuenteovejuna, and the deve
     lopment of the dramas by Federico García Lorca.
Språk:  nno
PublID: r97008178
StatKat: f
LokalK: NA06

5
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Homoseksualitet og homotekstualitet: Pervers lesar og pervers lesing?
Tidskr: Krit. sirkelen
Red:   Lund, Cecilie
År:   1997
Hefte:  14
Side(r): 30-34
Utgiver: Norsk Litteraturkritikerlag
Emneord: Skjønnlitteratur, erotikk, seksualitet, litterturteori og -kritikk.
SamNor: Artikkelen tek opp litteratur, seksualitet, erotikk, og sex som eit f
     ritt spel mellom signifikantar i tekstunivers. Konvensjonell litterat
     urteori o -kritikk må melde pass framfor slike tekstar. Artikkelen er
     også ei skissering av eit slags "program" for alternative lesingar.
     Desse dreg teoretisk og metodologisk på og frå Oscar Wilde, Virginia
     Woolf, Djuna Barn es, Roland Barthes, Michel Foucault og andre. Framl
     egget peikar mot "perverse"/ "normbrytande" lesingar, og lyst og nyti
     ng er nøkkelord i og for desse.
SamEng: The article focuses on literature and sexuality and eroticism, in a f
     ree play of signifiers, in front of which traditional and conventiona
     l literar theory and -criticism seem to fail. The article is also an
     indication of a "program"- drawing on and from Oscar Wilde, Virginia
     Woolf, Djuna Barnes, Roland Barthes, Michel Foucault, and others- for
     an alternative m ethod of reading: A "perverse" and "norm-breaking"
     reading in which pleasure may be seen as a key-concept.
Språk:  nno
PublID: r97008177
StatKat: f
LokalK: NA06

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Kvifor drap dei Federico García Lorca?
Tidskr: Syn og Segn
Red:   Sørbø, Jan Inge
ISSN:  0039-7717
ISBN:  82-521-4937-5
År:   1997-09
Hefte:  3
Side(r): 256-263
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Spansk politikk, kultur, skjønnlitteratur, homososialitet, homoseksu
     alitet
SamNor: Artikkelen gjeld Federico Gracía Lorca. Den dreiar seg om seksualitet
     og homoerotikk, og den drøftar homososialitet og homosaeksualitet.
     Det er Fe Gracía Lorca sine forhold til yngre menn- i Spania, i New Y
     ork og på Cuba-, som vert sentrale her. Desse vart provoserande for
     konvensjonelle manns-haldningar blant venane hans- intellektuelle og
     kunstnarar- og blant politikarar- frå høgre- og frå venstresida. Dra
     pet på Federico García Lorca vert sett på som eit "Oscar Wilde-tilfel
     le". Drapet sett eit eksempel for og ei norm på korleis "avvikarar" v
     ert handsama under Franco.
SamEng: The article focuses on Federico García Lorca. In particular, it conce
     ntrates on sexuality and  homo-eroticism, and circles around discu
     ssions of homosociality and homosexuality. The article looks at the
     life of Federico Gracía Lorca and his relations to young men, in Spai
     n, in New York, and in Cuba. His relations are seen as challenges to
     traditional and conventional male attitudes and norms, also among his
     friends- intellectual and artists- as well as among politivians- fro
     m right and left. The article argues that the killing of García Lorca
     was an act to be equalled with the trial of Oscar Wilde. The killing
      is an example and sets a norm for the treatment of sexual "pervers
     ions" under Franco in Spåain.
Språk:  nno
PublID: r97008179
StatKat: f
LokalK: NA04

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Lyrikk: Didaktisk instrument eller sjølvgyldig fenomen?
År:   1997-06-09
Side(r): 37-41
Konfer: Program for læringsforsking
Sted:  Universitetet i Bergen.
Emneord: kjønn, seksualitet, kategorisering,litteratur, Latinamerika.
Språk:  nno
PublID: r97008191
StatKat: f
LokalK: AD04

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Mannens mange masker i Latinamerika
Tidskr: Impuls
Red:   Landmark, Anders Flækøy
ISSN:  0801-2911
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 37-41
Emneord: Kjønn, seksualitet, kategorisering vs. mangafald i Latinamerika.
SamNor: Latinamerikansk "virkelighet" vert og vert ikkje "grepen" og "temja"
     ved europeisk klassifiseringstrong. I mange høve vert den objekt for
     misforstå og for mis- og dis-klassifisering. Den latinamerikanske
     mannen er alltid heile tida på andre stader og vert ikkje gripen av
     klassifiseringar, men unnslepp desse. Og klassifikatorisk einfald kan
     ikkje erstatte mangf al rundet omgrepet "mann" her. Dei europeiske
     kategoriane som har vorte brukte sidan 1492 seier meir om dei som
     klassifisrer enn om dei klassifiserte.
SamEng: The "reality" in Latin America, the article argues, is, and at the
     same time is not, "captured" and "tamed" by European language
     categories. In man occasions, the article maintains, Latin American
     "reality" has been object of misunderstandings and mis- or dis-
     classifications. Latin American male "reality"- in this case "man"-
     is always already somewhere else, not grasped by classifications and
     escaping from them, and simplification does not do justice to the
     plurality of "men" in Latin America. The European categories applied,
     after 1492 , tell more about the classifiers than about the
     classified.
Språk:  nno
PublID: r97008184
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Okkupasjon av ambassadørbolig i Lima
Red:   Krogh, Lars Jacob
År:   1997-01-03
Side(r): 37-41
Konfer: NRK. Dagsnytt 18
Emneord: Politikk og samfunn i Peru
Språk:  nno
PublID: r97008185
StatKat: f
LokalK: ND04

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Slutt på okkupasjon av ambassadørbolig i Lima
Red:   Krogh, Lars Jacob
År:   1997-04-23
Side(r): 37-41
Konfer: NRK-Dagsnytt 18
Emneord: Politikk, samfunn, Peru.
Språk:  nno
PublID: r97008187
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Slutt på okkupasjon av ambassadørbolig i Lima
ISBN:  081-2911
År:   1997-02-19
Side(r): 37-41
Konfer: LAG-BERGEN
Sted:  Studentersamfunnet
Emneord: kjønn, seksualitet, mangfald, Peru.
Språk:  nno
PublID: r97008188
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Slutt på okkupasjon av ambassadørbolig i Lima
År:   1997-04-11
Side(r): 37-41
Konfer: Literatura y poesía peruanas
Sted:  Flora Tristàn. Lima, Peru
Emneord: kjønn, seksualitet, mangfald i litteratur i Peru.
Språk:  nno
PublID: r97008189
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Jørgensen, Annette Myre
Tittel: Los mecanismos de la coordinación distributiva y sus correlatos
Serie:  Dr.philos.
År:   1997-12-05
Side(r): 244 s.
Utgiver: UiB
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: paratakse, spansk, språk
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/529001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/desember/jorgensen/jorg.html
Språk:  spa
PublID: r99018222
StatKat: f

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Mousgaard, Jens
Medforf: Soleim, Kjell Roger
     UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Medforf: Winkel Holm, Isak
Medforf: Stene-Johensen, Knut
Medforf: Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Natthis, Irene
Medforf: Moe, Karin
Medforf: Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Medforf: Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Medforf: Gilhus, Anne Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Ain't no cure for love
Tidskr: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 15-21
Utgiver: Spartacus, Oslo
Emneord: kjærlighet, kunst, erkjennelse, psykoanalyse
SamNor: Boken dreier seg om kjærlighetens forhold til språket, slektskapet me
     llom kjærlighet og religion, og forholdet mellom forelskelse og kjærl
     ighet. Artikkelen "Ain't no cure for love" handler om boken "Kvinnen
     som kledte seg naken for sin elskede" av Jan Wiese og drøfter kjærlig
     hetens slektskap til kunsterkjennelse.
Språk:  eng
PublID: r98020205
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Quesada Pacheco, Miguel Ángel
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Historias de los antiguos de Boruca
ISBN:  9978-04-350-0
År:   1997
Side(r): 106 s.
Utgiver: Abya-Yala (Quito, Ecuador)
Emneord: lingvistikk, etnografi, latinamerikastudier, indianarspråk, skildring
     ar
SamNor: Ei samling av tradisjonelle skildringar frå Borucaindianar (Costa Ric
     a), samansett av seksten forteljingar tekne opp frå Paulina Leiva.
SamEng: A bilingual recopilation (Spanish and Boruca) done in Boruca (Costa R
     ica), which contains sixteen legends told by Paulina Leiva.
Språk:  spa
PublID: r98028125
StatKat: f

16
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Quesada Pacheco, Miguel Ángel
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Abecedario ilustrado de la lengua huetar
ISBN:  9977-65-102-7
År:   1997
Utgiver: Editorial de la Universidad Nacional
Emneord: latinamerikastudier, indianarspråk, språkvitskap, utdøyande språk
SamNor: Ei illustrert abc-bok på huetar, eit utdøydd indianarspråk frå Costa
     Rica (Mellomamerika). Hovudføremålet med denne utgjevingi er å gje gr
     unnskuleborni i Huetarbygdene (hovudsakleg to små byar med tils. 1500
     innbyggjarar) ei innsikt i språket som vart brukt av forfredrane dei
     ra til på 1700 talet. Enno i dag brukar desse indianarane visse ord s
     om stammer frå det te språket, men det finst òg ei rekkje ord som er
     inkorporerte i costaricansk spansk og som har med det lokake plante-
     og dyrelivet å gjera.
SamEng: An illustrated spelling book of huetar, an extinct language from Cost
     a Rica (Central America). The main purpose of this publication is to
     give elementary school children from the Huetar territories (mainly t
     wo villages with a total of 1500 inhabitants) an idea of the language
     used by their ancestors until eighteenth century. Still today these
     indians use some w ords belonging to this language, but there are cer
     tain words which also have been incorporated into Costa Rican Spanish
     and are related to local fauna and flora.
Språk:  spa
PublID: r97008078
StatKat: f

17
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Quesada Pacheco, Miguel Ángel
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Medforf: Quesada, Juan Diego
Tittel: Boruca ki: de definido a específico y la hipótesis de las funciones co
     ntiguas
Tidskr: Estudios de Lingüística Chibcha
Red:   Constenla Umaña, Adolfo
Red:   Margery Peña, Enrique
Red:   Bozzoli de Wille, María E.
Red:   Fonseca Zamora, Oscar
Red:   González Picado, Jézer
Red:   Ross Weidmark, Ronald
År:   1997
Volum:  XIV
Side(r): 89-99
Utgiver: Editorial de la Universidad de Costa Rica
Emneord: språkvitskap, indianarspråk, latinamerikastudier
Språk:  spa
PublID: r98007216
StatKat: f

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Quesada Pacheco, Miguel Ángel
     UiB-HF: Romansk institutt - Seksjon for spansk språk og latinamerikas
Tittel: Data frå eit språk på sotteseng
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-39-4
År:   1997
Hefte:  13
Side(r): 158-172
Utgiver: Nordisk institutt. Universitetet i Bergen
Emneord: sosiolingvistikk, språkleg datatolking, indianarspråk, utdøyande språ
     k, talemål
SamNor: Boruca, eit språk som høyrer til chibcha-språkfamilien, vert nytta i
     Costa Rica (Mellomamerika) av berre seks brukarar, alle over 80 år. D
     ette er e språk som utan tvil er i ferd med å døy ut, noko som fører
     med seg store vanskar når det gjeld å prøva å analysera det frå ein l
     ingvistisk synsvinkel.
Språk:  nno
PublID: r97007659
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Quesada Pacheco, Miguel Ángel
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: La lengua boruca en manuscritos del siglo XIX
Tidskr: Estudios de Lingüística Chibcha
Red:   Constenla Umaña, Adolfo
Red:   Margery Peña, Enrique
Red:   Bozzoli de Wille, María E.
Red:   Fonseca Zamora, Oscar
Red:   González Picado, Jézer
Red:   Ross Weidmark, Ronald
År:   1997
Volum:  XIII
Side(r): 7-100
Utgiver: Editorial de la Universidad de Costa Rica
SamNor: ein fonologisk, morfosyntaktisk og leksikalsk analyse av boruca, eit
     indianarspråk som vert talt i den sørlege luten av Costa Rica, med hj
     elp av handskrifter frå 1800 til 1900.
SamEng: a phonologycal, morphosyntactic and lexical analysis av an indian lan
     guage named boruca, which is spoken in the southern part of Costa Ric
     a, with the help of manuscripts dated from 1800 to 1900.
Språk:  spa
PublID: r98006176
StatKat: f

20
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Forf:  Quesada Pacheco, Miguel Ángel
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Tittel: Om Ivar Aasen hadde vore latinamerikanar
Tidskr: LatinAmerika
Red:   Svanevik, Hege
Red:   Bjørlo, Helge
Red:   Castro, Eduardo
Red:   Gerhardsen, Camilla
Red:   Randal, Linn
Red:   Svanevik, Hege
År:   1997-10
Side(r): 20-21
Utgiver: Latin-Amerika gruppen
Emneord: dialektologi, målreising, latinamerikansk spansk
Språk:  spa
PublID: r97008164
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->