Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: Nordisk kortprosa efter 1800 [Redigering]
Serie:  FJERNORD-kompendium
Red:   Brodersen, Randi Benedikte
År:   1997
Side(r): 194 s.
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  dan
PublID: r98002813
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Tittel: Nordisk lyrikk etter 1800
Serie:  FJERNORD-kompendium
Red:   Brodersen, Randi Benedikte
Red:   Nymoen, Ingrid
År:   1997
Side(r): 60 s.
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98002808
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Den vanskeleggjorde form. Linjer og verkemiddel i Olav Nygards lyrikk
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-41-6
År:   1997-12
Hefte:  15
Side(r): 47-62
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Olav Nygard, lyrikk, romantikk, arkaisme, russisk formalisme
SamNor: Artikkelen gir en oversikt over typiske trekk i Olav Nygards lyrikk,
     og framhever særlig hans bruk av sjeldne ord og arkaismer, noe som gj
     ør det naturlig å se hans verk i lys av de russiske formalistenes lit
     teraturteori. Formalistene la stor vekt på underliggjøringens virkemi
     ddel. Nygard sees som en kresen ordkunstner, og paradoksalt nok kan d
     et se ut som at nettopp hans bruk av den vanskeliggjorte form, et kun
     stig diktspråk, sjeldne ord som gir de kvalitetene som utgjør Nygards
     lyriske særpreg, vil sikre hans diktning lesere også i framtiden.
SamEng: The article is discussing the characteristic linguistic and stylistic
     qualities of Olav Nygard¹s poetry, relating the artificial and gener
     ally arch language of his poems to the literary theory of the Russian
     Formalists, who centered much of their research on the concept of de
     familiarization as the main function of poetic language. Nygard is se
     en as a very fastidious writer, looking for rare words and phrases.
Språk:  nno
PublID: r98000598
StatKat: f
LokalK: AA04

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Historien som dramatisk form. Innledning til et seminar om Ibsen og hi
     storien
Tidskr: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
Red:   Bliksrud, Liv
Red:   Sørensen, Preben Meulengracht
ISSN:  0013-0818
År:   1997-03
Volum:  97
Hefte:  1
Side(r): 14-19
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Historisme, historiedramatikk, dramatisk illusjon, Ibsen, Hettner
SamNor: Artikkelen er en kort diskusjon av det tilsynelatende paradoksale beg
     repet historisk drama, hvor begrepet drama forutsetter en handling op
     plevd som nåtidig på scenen, og hvor begrepet historisk forutsetter e
     n fortidig handling. Paradokset blir oppløst ved en henvisning til Su
     sanne Langers begrep "dramatisk illusjon". Ellers vises det til Ibsen
     s oppfatning av forholdet mellom historisk pålitelighet og poetisk kv
     alitet i litterære verk.
SamEng: The article is a short discussion of the apparent paradox inherent in
     the concept of historical drama, where "drama" suggests present acti
     on shown the stage, and "historical" suggests past action. The parado
     x is solved by a reference to the concept of dramatic illusion. as it
     is presented by Susanne Langer.A note on Ibsen¹s view (expressed in
     a review in 1857) regarding the question of historical truthfulness a
     s compared to poetic qualities in a literary work, is also added.
Språk:  nor
PublID: r98000292
StatKat: f
LokalK: NA04

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Rolv Nøtvik Jakobsen: Den firfoldige fader
Tidskr: Norsk Teologisk Tidsskrift
Red:   Wyller, Trygve
ISSN:  0029-2176
År:   1997
Volum:  98
Hefte:  4
Side(r): 234-239
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Johan Nordahl Brun, litteraturhistorie, homiletikk, klassisisme, roma
     ntikk
SamNor: Artikkelen er en kort presentasjon og evaluering av en teologisk dokt
     oravhandling om Johan Nordahl Bruns diktning og homiletikk. Avhandlin
     gen betrakter Brun som en overgangsfigur mellom klassisisme og romant
     ikk. Artikkelen kritiserer denne historiske plasseringen ut fra en id
     é om at de historiske periodebegrepene må være sekundære i forhold ti
     l tekstene.
SamEng: The article is a short presentation and evaluation of a theological d
     issertation on the literary and homiletic work of the Norwegian poet
     and prelate Johan Nordahl Brun (1745-1816), bishop in Bergen. The pur
     pose of the dissertation is to study Brun¹s work historically as the
     product of a transition from Classicism to Romanticism. This view is
     criticized in the article on the basis of a position which regards pe
     riod concepts as secondary to the texts themselves.
Språk:  nno
PublID: r98000588
StatKat: f
LokalK: NA04

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Romantic Misanthropy: An Enemy of the People
Tidskr: Ibsen at the Centre for Advanced Study
Red:   Ystad, Vigdis
ISBN:  82-00-22495-3
År:   1997
Side(r): 261-276
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: Ibsen, Romanticism, Individualism, Misanthropy, Rhetoric
SamNor: Artikkelen ser nærmere på tolkningsproblemet med hensyn til sluttscen
     en av En folkefiende. Den er et forsvar for en lesemåte som ser dr. S
     tockmanns siste oppdagelse som en seriøs innsikt i moralsk styrke. Do
     ktoren er uavhengig, og han er fri til å si det han mener er sant. De
     mange kritikerne som mener å finne grunnlag for en ironisk lesning a
     v sluttscenen, har ikke sett godt nok på stykkets retorikk, f.eks. på
     kaptein Horsters rolle, og den oppslutningen doktoren får fra sine b
     arn. Det hele bør sees som et eksempel på romantisk misantropi, hvor
     eneren er den sterke og uavhengige.
SamEng: The article is considering the textual evidence in support of a posit
     ive interpretation of Thomas Stockmann¹s position at the end of An En
     emy of th People. It is a defense of this reading as against the view
     of the critics who regard dr. Stockmann as a clown all the way to th
     e end. In spite of some ironical light being shed on the doctor throu
     gout most of the play, his last discovery should be seen as a serious
     piece of insight in terms of Romantic misanthropy. Dr. Stockmann¹s a
     ttitude indicates a kind of moral strength and can be characterized a
     s heroic, particularly if this attitude is related to a certain heroi
     sm found in other writers of the Romantic age.
Språk:  eng
PublID: r98000321
StatKat: f
LokalK: A05

7
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Aarseth, Asbjørn
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: The Darling and the Demon: Female Characters in Ibsen¹s Drama
Tidskr: Proceedings. Gender Issues in Ibsen¹s Plays
Red:   Ahmed, Shafi
År:   1997-02-15
Side(r): 9-19
Utgiver: Centre for Asian Theatre
UtgSted: Dhaka, Bangladesh
Konfer: Gender Issues in Ibsen¹s Plays
Emneord: Ibsen, female characters, rhetoric, demon character
SamNor: Artikkelen diskuterer en rekke eksempler i Ibsens skuespill på en gje
     nnomgående motsetning mellom to kvinnetyper, den demoniske og den els
     kelige. Det er et hovedpoeng i artikkelen at en ikke må lese dette ko
     ntrastmønstret som uttrykk for dramatikerens kvinneoppfatning. Det er
     tale om en metode for å skape dramatisk spenning og få bevegelse i h
     andlingsutviklingen, og ikke uttrykk for en generell antropologi.
SamEng: This is a survey of a pattern of female characters, the demon versus
     the darling, running through several of Ibsen¹s plays. Rather than re
     garding t many instances of this character contrast in Ibsen¹s plays
     as evidence of his general view of women, one should understand this
     type of pattern as a way of creating dramatic effect.
Språk:  eng
PublID: r98000308
StatKat: f
LokalK: sD01

8
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Crumlin-Pedersen, Ole, Erland Posmose og Henrik Thrane (red.) 1996: At
     las over Fys kyst i jernalder, vikingetid og middelalder. Odense: Oden
     se Universitetsforlag [Bokmelding]
Tidskr: Namn og Nemne
År:   1997
Hefte:  14
Side(r): 113-115
Språk:  nno
PublID: r98002833
StatKat: f
LokalK: A

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Det norske språksamfunnet sett i det kultursosiologiske perspektivet t
     il Pierre Bourdieu - med særleg utgangspunkt i Language and Symbolic P
     ower (Cambridge 1992) kap. 1, 2, 10 og 11 (s. 37-102 og s. 220-251)
Tidskr: Nordica Bergensia. Sosiolingvistikk og språkleg datatolking
     .
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-39-4
År:   1997
Hefte:  13
Side(r): 105-123
Utgiver: Nordisk institutt. Universitetet i Bergen.
Språk:  nno
PublID: r98002223
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Development within the Sociolinguistic Paradigm.
Tidskr: Proceedings of the therteenth Scandinavian Conference of Li
     nguistics.
Red:   Heltoft, L.
Red:   Haberland, H.
År:   1997
Side(r): 217-224
Utgiver: Roskilde: Department of languages and culture.
Språk:  eng
PublID: r98002227
StatKat: f

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Innleiing.
Tidskr: Nordica Bergensia. Sosiolingvistikk og språkleg datatolking
     .
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-39-4
År:   1997
Hefte:  13
Side(r): 3-8
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Talemål og sosiolingvistikk.
Språk:  nno
PublID: r98002221
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Innleiing.
Tidskr: Nordica Bergensia. Olav Nygard - liv og dikting.
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-41-6
År:   1997
Hefte:  15
Side(r): 3-7
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.
Språk:  nno
PublID: r98002222
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Innsamling av namn.
Tidskr: Nytt om namn
År:   1997
Volum:  26
Side(r): 2-3
Språk:  nno
PublID: r98002834
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kvalitativ eller kvantitativ sosiolingvistikk?
Tidskr: Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda
     gen 4. mars 1997.
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Kristoffersen, Gjert
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Sandøy, helge
ISBN:  82-419-0218-2
År:   1997
Side(r): 23-34
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nno
PublID: r98002226
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Namn og Nemne. Tidsskrift for norsk namnegransking.
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Nes, Oddvar
ISBN:  0800-4684
År:   1997
Volum:  14
Side(r): 127 s.
Utgiver: Alvheim & Eide
Emneord: Namneforsking
Språk:  nno
PublID: r98002276
StatKat: f
LokalK: A

16
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Namn på jordstykke i Voss kommune.
Tidskr: Ägonamnstruktur och datering. Rapport från NORNA:s tjugotre
     dje symposium på Svidja 15-17 september 1995. NORNA-rapport
     er 63.
Red:   Harling-Kranck, Gunilla
ISSN:  0346-6728
ISBN:  91-7276-061-3
År:   1997
Side(r): 23-39
Utgiver: Uppsala: NORNA-förlaget
Språk:  nno
PublID: r98004803
StatKat: f
LokalK: A

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Namnelag og namnepublikasjonar.
Tidskr: Nytt om namn
År:   1997
Volum:  25
Side(r): 3-7
Språk:  nno
PublID: r98002219
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Alhaug, Gulbrand
Tittel: Noreg. [Litteraturkrønike for norsk namnegransking 1996. Krøniken er s
     kriven saman med Gulbrand Alhaug. Akselberg har skrive om stadnamn med
     an Alha har skrive om personnamn]. Uprenta manus. 1997.
Tidskr: Namn och Bygd
År:   1997
Volum:  85
Side(r): 110-117
Språk:  nno
PublID: r98002839
StatKat: f
LokalK: A

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Bakken, K.
Tittel: Norsk namnegransking i dag. Fagleg utvikling eller status quo?
Tidskr: 1997: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Namneg
     ransking som studie- og undervisningsfag.
Red:   Bakken, K.
År:   1997
Side(r): 11-40
Språk:  nno
PublID: r98002218
StatKat: f
LokalK: A

20
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Realisering av konsonantsamband i vossamålet. Nokre resultat frå ei so
     siolingvistisk gransking i Voss kommune.
Tidskr: Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen Sigtina
     17-21 augusti 1994. Nordiska dialektstudier.
Red:   Reinhammar, M.
År:   1997
Side(r): 13-21
Utgiver: Uppsala: Språk och folkminneinstitutet
UtgSted: Sigtina 17.-21. august 1994
Konfer: Femte nordiske dialektologkonferensen
Språk:  nno
PublID: r98002836
StatKat: f
LokalK: As

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språk og språkbruk hjå Olav Nygard
Tidskr: Nordica Bergensia. Olav Nygard - liv og dikting
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-41-6
År:   1997
Hefte:  15
Side(r): 23-46
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  nno
PublID: r98002224
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Teori og empiri i norsk onomastikk.
Tidskr: 1997: Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvoll
     en 19.-23. juni 1994.
Red:   Kruken, K.
År:   1997
Side(r): 75-88
Utgiver: Norna-förlaget, Uppsala
Språk:  nno
PublID: r98002225
StatKat: f
LokalK: A

23
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Akselberg, Gunnstein
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Ungdomsspråkforsking i Noreg.
Tidskr: Ungdomsspråk i Norden.
Red:   Kotsinas, U.-B. m.fl.
År:   1997
Side(r): 38-40
Utgiver: Stockholm: Institutionen för nordiska språk.
Språk:  nno
PublID: r98002841
StatKat: f
LokalK: A

24
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Amalie Skram - 150 år. Nye perspektiver på Amalie Skram-forskningen
Red:   Bjørby, Pål
Red:   Aasen, Elisabeth
ISBN:  82-91878-00-5
År:   1997
Hefte:  10
Side(r): 131 s.
Utgiver: Senter for humanistisk kvinneforskning
Språk:  nor
PublID: r98004811
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Det moderne gjennombrudd og identitetsdebatten
År:   1997-10
UtgSted: Oslo
Konfer: NFR konferanse om Kjønn i endring
Språk:  nor
PublID: r98004814
StatKat: f
LokalK: Ns

26
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Herman Bangs Gedanken zum Sexualitätsproblem. En introduksjon
Tidskr: Lambda Nordica
ISSN:  1100-2573
År:   1997
Volum:  3
Hefte:  4
Side(r): 7-15
Emneord: queer theory, seksualitet, homoseksualitet
SamEng: This article presents a reading of Herman Bang's "Gedanken zum Sexual
     itätsproblem", published posthumously in Germany 1922. The intention
     is to show not only that Bang's understanding of "homosexuality" is c
     haracterized by its indebtedness to a variety of biological and medic
     al coalescing views of same-sex desire (French and German), but also,
     importantly, that his "knowledge" becomes coupled with a considerabl
     e interest in French 19th century literature. Furthermore, Bang's ess
     ay is part of a European historical tradition of homosexual apologias
     , from Wilde to Symonds to Gide and Mann.
Språk:  nor
PublID: r98004809
StatKat: f
LokalK: A

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Odd Bedfellows: Otto Weininger and Hulda Garborg
År:   1997-04
UtgSted: Champaign-Urbana, Illinois, USA
Konfer: Annual Meeting of the Society for Advancement of Scandinavian S
     tudy
Språk:  eng
PublID: r98004813
StatKat: f
LokalK: s

28
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Postmodernisme og norsk debatt
År:   1997-02
UtgSted: Bergen
Konfer: Universitetet i Bergens fagdag
Språk:  nor
PublID: r98004812
StatKat: f
LokalK: Ns

29
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bjørby, Pål
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Temanummer av Lambda Nordica med presentasjon av norsk forskning om ho
     moseksualitet
Red:   Bjørby, Pål
Red:   Gatland, Jan Olav
ISBN:  1100-2573
År:   1997
Volum:  3
Hefte:  4
Side(r): 78 s.
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: Homoseksualitet, queer theory, litteratur
Språk:  nor
PublID: r98004810
StatKat: f
LokalK: A

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Egil Pettersen
Tidskr: Språket er måleg. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda
     gen 4. mars 1997
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Kristoffersen, Gjert
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Sandøy, Helge
ISBN:  82-419-0218-2
År:   1997
Side(r): 9-21
Utgiver: Alma Mater
Emneord: Faghistorie. Språkhistorie. Dialekt. Biografi.
Språk:  nno
PublID: r98001341
StatKat: f
LokalK: A

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kan ein plukke vindruer av klunger elder eple av tistlar? To bibelomse
     tjarar frå Møre og Romsdal.
Tidskr: Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda
     gen 4. mars 1997.
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Kristoffersen, Gjert
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Sandøy, Helge
ISBN:  82-419-0218-2
År:   1997
Side(r): 35-43
Utgiver: Alma Ater
Emneord: Bibelomsetjing. Språkhistorie. Biografi.
Språk:  nno
PublID: r98001343
StatKat: f
LokalK: A

32
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Melding av Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nyno
     rske skriftmålet. Band III. Oslo: Det Norske Samlaget, 1994. 1599 spal
     ter.
Tidskr: Maal og Minne
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Vannebo, Kjell Ivar
ISSN:  0024-855x
ISBN:  82-521-5055-1
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 111-119
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Melding. Leksikografi.
Språk:  nno
PublID: r98002207
StatKat: f

33
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars
     1997
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Kristoffersen, Gjert
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Sandøy, Helge
ISBN:  82-419-0218-2
År:   1997
Side(r): 219 s.
Utgiver: Alma Mater
Språk:  nno
PublID: r98001340
StatKat: f
LokalK: A

34
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kurs i norsk/nordisk språk, litteratur og kultur for utenlandske stude
     nter. Informationsbrochure for udenlandske studerende. [Redigeringsarb
     eid]
Red:   Brodersen, Randi Benedikte
År:   1997
Side(r): 46 s.
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98002807
StatKat: f

35
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brodersen, Randi Benedikte
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nabosprogsundervisning og nabosprogsbøger på nordiske universiteter -
     en kritisk karakteristik
Tidskr: 6. Møde om Udforskningen av Dansk Sprog til minde om Peter
     Skautrup 1896-1996
Red:   Widell, Peter
Red:   Kunøe, Mette
ISBN:  98-981570-7-8
År:   1997
Side(r): 48-56
Utgiver: Aarhus Universitet
Emneord: Språk.
Språk:  dan
PublID: r98002787
StatKat: f
LokalK: A

36
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brunstad, Endre
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nordens språk (bokmelding)
Tidskr: Syn og Segn
Red:   Sørbø, Jan Inge
ISSN:  0039-7717
ISBN:  82-521-49383
År:   1997
Volum:  103
Hefte:  4
Side(r): 373-376
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: nordiske språk, Norden, språk
Språk:  nno
PublID: r98000195
StatKat: f
LokalK: NA07

37
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Brunstad, Endre
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Purisme og nasjonalisme
Serie:  Norsk språkråds skrifter
ISBN:  82-990559-54
År:   1997
Hefte:  4
Side(r): 8 s.
Utgiver: Norsk språkråd
Emneord: Purisme, nasjonalisme, språkpolitikk, språknormering
Språk:  nno
PublID: r98000191
StatKat: f
LokalK: Nc01

38
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Dvergsdal, Alvhild
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Hvor ville var de? Henrik Wergelands tidligste lyrikk belyst ved Liége
     gruppens Rhétorique générale
Tidskr: Edda
Red:   Bliksrud, Liv
Red:   Meulengracht Sørensen, Preben
ISSN:  0013-0818
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 270-291
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Wergeland, Digte. Første Ring, retorikk, poetikk, Rhétorique générale
     , Liège
Språk:  nor
PublID: r97009237
StatKat: f
LokalK: N

39
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Dvergsdal, Alvhild
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Oehlenschlägers tragediekunst
Red:   Alenius, Marianne
ISBN:  87 7289 404 0
År:   1997-11
Side(r): 320 s.
Utgiver: Museum Tusculanums Forlag
Emneord: Oehlenschläger, tragedie, melodrama, komedie, teatralsk, dansk litter
     atur, romantikk
Språk:  nor
PublID: r97009241
StatKat: f
LokalK: A

40
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kvinnenavn i markanavnene
Tidskr: Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan
Red:   Gynnild, Hans Erik
År:   1997-11
Volum:  1
Hefte:  1
Side(r): 39-39
Utgiver: Støren Museum
Emneord: Stedsnavn. Personnavn. Kvinnenavn
Språk:  nor
PublID: r97009109
StatKat: f
LokalK: NA06

41
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Ellingsve, Eli Johanne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Multilingual Dictionary of the Gas Industry
Red:   Ellingsve, Eli Johanne
ISBN:  3-8027-3500-5
År:   1997-06
Side(r): 1162 s.
Utgiver: Vulkan-Verlag Essen
Emneord: Gassterminologi
Språk:  nor
PublID: r97009110
StatKat: f
LokalK: B01

42
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Fidjestøl, Bjarne
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Selected papers.
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Mundal, Else
ISBN:  87-7838-275-0
År:   1997-11
Side(r): 406 s.
Utgiver: Odense University Press
Emneord: norrøn litteratur, skaldeforsking, sagastudiar, litteraturhistorie
SamNor: Selected papers er eit utval av Bjarne Fidjestøls artiklar frå
     byrjinga av 1970-talet like fram til hans død i februar 1994. Dei 17
     artiklan samlinga fordeler seg på fem område i norrønfilologien: ska
     ldeforsking, sagastudiar, prosa og poesi, litteraturhistorie og popul
     ærvitskap. Dei fleste artiklane vart opphavleg publiserte på norsk, o
     g dette utvalet er no gjennomgått av redaktørane og omsett til engels
     k spesielt for denne samlinga. Boka inneheld også ein bibliografi ove
     r Bjarne Fidjestøls vitskaplege produksjon, og eit fullstendig regist
     er.
Språk:  eng
PublID: r97009137
StatKat: f

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Hagen, Jon Erik
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Stedslokaliserende på og i
Tidskr: Språket er målet
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Kristoffersen, Gjert
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Sandøy, Helge
ISBN:  82-419-0218-2
År:   1997-03-04
Side(r): 62-71
Utgiver: Alma Mater forlag as
Emneord: norsk språk, leksikologi, preposisjoner, lingvistikk, semantikk
SamNor: Denne artikkelen søker å analysere bruken av de norske preposisjonene
     "på" og "i" i lokaliserende uttrykk. Den prøver å forklare hvorfor "
     på" er påkrevd i noen kontekster og "i" i andre, eksempelvis "på Lill
     ehammer" men "i Bergen", "på Hardangervidda" men "i Jotunheimen"."Hov
     edøya ligger i Oslofjorden" men "det er båttrafikk på Oslofjorden","i
     et regnskapsfirma", men "på en regnskapssentral". Det hevdes at en f
     orklaring må ta i betraktning flere aspekter av den stedsrefererende
     preposisjonsstyring; både dens formelle egenskaper og visse semantisk
     e trekk ved den er relevante, inklusive stedskategori ("punkt", "kant
     " eller "område"?), grammatisk status (proprium eller appellativ?), n
     asjonstilhørighet (innenfor eller utenfor Norge) og begrepsmessig sta
     tus (institusjonsangivelse eller stedsangivelse).
SamEng: The article provides an analysis of the usage of the Norwegian prepos
     itions "paa" and "i" in locative expressions, seeking to explain why
     "paa" is required in some contexts and "i" in others, viz. "paa Lille
     hammer", but "i Bergen", "paa Hardangervidda" but "i Jotunheimen". "H
     ovedoeya ligger i Oslofjorden" but "det er baattrafikk paa Oslofjorde
     n", "i et regnskapsfirma", but "paa en regnskapssentral". It is conte
     nded that an explanation must take s pertaining to the localising pre
     positional object; both its formal properties and some of its semanti
     c characteristics are relevant, including category of location ("poin
     t", "edge" or "area"), grammatical status (proper or common noun), na
     tional affiliation (inside/outside of Norway) and conceptual status (
     institution or location).
URL:   http://www.fou.uib.no/index.html
Språk:  nor
PublID: r98000243
StatKat: f
LokalK: N

44
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Kyrkjebø, Rune
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Characters needed for the transcription of Old Norse texts
År:   1997-10-25
UtgSted: Radisson SAS Hotel Norge, Bergen
Konfer: Nettverk for elektronisk behandling av nordiske middelalderhånd
     skrifter
SamNor: Drøfting av korleis eldre nordiske tekster (gammalnorske og gammalisl
     andske) bør kodast i samsvar med retningslinjene i Text Encoding I
     nitiative P3 med fokus på spesialteikn og abbreviaturar.
Språk:  eng
PublID: r98000705
StatKat: f
LokalK: s

45
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Exempla in Barlaams ok Josaphats saga
Tidskr: Sagas and the Norwegian Experience / Sagaene og Noreg. Prep
     rints / Fortrykk.
Red:   Hagland, Jan Ragnar
Red:   Sandnes, Jørn
Red:   Foss, Gunnar
Red:   Dybdahl, Audun
År:   1997-08-03
Side(r): 227-236
Utgiver: Senter for middeladerstudier, Trondheim
Konfer: 10. internasjonale sagakonferanse / 10th International Saga Con
     ference
Sted:  Trondheim, Norge
Emneord: Exempla, Barlaams ok Josaphats saga, norrøn litteratur, apologar, par
     ablar
SamNor: Bidraget er ein gjennomgang av dei ulike innskota i Barlaams ok Jo
     saphats saga (apologar, likningar frå Det nye Testamentet, legend
     ariske og bibelske interpolasjonar). Det blir argumentert for at dei
     to første typane - apologane og likningane - skal reknast som exem
     pla, medan den siste typen, som er unik for den gammalnorske omse
     tjinga, er eit gre nsetilfelle, innsett meir til lyst enn til lærdom.
     Bidraget byggjer på eit tentativt utkast til ein definisjon av det li
     tterære exemplum, og jamfører dette m.a. med dei faktiske genr
     enemningane i den gammalnorske teksta.
Språk:  eng
PublID: r97009133
StatKat: f
LokalK: s

46
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: I den stemmatiske hagen. Filologiske tankar om kvisting av fleirgreina
     vekster.
År:   1997-09-05
UtgSted: Rosendal, Hordaland
Konfer: Forskarutdanningskurs i norrøn tekstfilologi
SamNor: Drøfting av den påfallande overvekta av binært forgreina stemmata, ba
     sert på ei jamføring av tilhøva i den romanske filologien med eit mat
     eriale frå den norrøne filologien (utgjevingstradisjonen i København)
     .
Språk:  nno
PublID: r98000698
StatKat: f
LokalK: As

47
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: I den stemmatiske hagen. Nokre tankar om røkt av fleirgreina vekster.
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-40-8
År:   1997-12
Volum:  14
Side(r): 201-229
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: stemmatikk, binarisme, norrøn filologi, edisjonsfilologi
SamNor: Drøfting av den påfallande overvekta av binært forgreina stemmata, ba
     sert på ei jamføring av tilhøva i den romanske filologien med eit mat
     eriale frå den norrøne filologien (utgjevingstradisjonen i København)
     . Artikkelen jamfører tendensen til binær forgreining i stemmatikken
     med andre disiplinar, m.a. språkvitskapen, og tek stilling til mogleg
     e forklaringar, herunder det som Joseph Bédier i si tid omtalte som d
     ikotomiens kraft.
Språk:  nno
PublID: r97009297
StatKat: f
LokalK: A

48
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Introduction
Tidskr: Selected papers
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Mundal, Else
ISSN:  0108-8408
ISBN:  87-7838-275-0
År:   1997
Side(r): 7-15
Utgiver: Odense University Press
Emneord: norrøn litteratur, norrøn filologi
SamNor: Innleiing i Selected papers, eit utval av dei vitskaplege
     arbeida til Bjarne Fidjestøl (1937-1994), redigert av Odd Einar
     Haugen og Else Mun fellesskap, og omsett til engels k av Peter Foote.
     Innleiinga omfattar ein summarisk biografi over Bjarne Fidjestøl og
     elles ein kort presentasjon av kvart enkelt av dei 17 arbeida.
Språk:  eng
PublID: r98000176
StatKat: f

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Landskapet hinsides
År:   1997-04-02
Konfer: Onsdagskvelder i Bryggens Museum
Sted:  Bryggens Museum, Bergen
SamNor: Førestillingane om dødsriket i norrøn tid er høgst varierte. Den gaml
     e religionen hadde både det dystre Hel, som låg nord og ned, og det p
     rektige, men også skremmande Valhall, der Odin valde ut sine krigara
     r. Vi kjenner også omrisset av fleire andre dødsrike, eldst av desse
     sjølve gravhaugen. I kontrast til den gamle trua kom den nye kristne
     læra med sine førestill ingar om himmel og helvete, men heller ikkje
     denne utan nyansar. Foredraget drøftar korleis førestillingane om død
     sriket er reflekterte i dei norrøne litterære kjeldene - i edda
       dikt, skaldedikt og i religiøs omsetjingslitteratur, og korleis d
     et hinsidige landskapet der trer fram med livfulle detaljar.
Språk:  nno
PublID: r98000693
StatKat: f
LokalK: Ns

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Landskapet hinsides
Tidskr: Middelalderens landskap: myter og makter. Onsdagskvelder i
     Bryggens Museum, 12.
Red:   Ågotnes, Anne
ISSN:  0804-3280
År:   1997
Side(r): 7-38
Utgiver: Bryggens Museum, Bergen
Emneord: norrøn litteratur, norrøn mytologi, dødsriker, døden, Hel, Valhall
SamNor: Førestillingane om dødsriket i norrøn tid er høgst varierte. Den gaml
     e religionen hadde både det dystre Hel, som låg nord og ned, og det p
     rektige, også skremmande Valhall, der Odin valde ut sine krigarar. Vi
     kjenner også omrisset av fleire andre dødsrike, eldst av desse sjølv
     e gravhaugen. I kontrast til den gamle trua kom den kristne læra med
     sitt bilete av himmel og helvete, men heller ikkje dette utan nyansar
     . Foredraget drøftar korleis førestillingane om dødsriket er reflekte
     rte i dei norrøne litterære kjeldene - i eddadikt, skaldedikt og i re
     ligiøs omsetjingslitteratur, og korleis det hinsidige landskapet der
     trer fram med livfulle detaljar.- Artikkelen er ein utvida versjon av
     eit foredrag halde i Bryggens Museum, 2. april 1997.
Språk:  nno
PublID: r98008550
StatKat: f
LokalK: N

51
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Melding av Ordbog over det norrøne prosasprog / A Dictionary of Old
     Norse Prose. Bd. 1: a-bam. Red. av Helle Degnbol, Bent Chr. Jacob
     sen, Eva Rode, Cristopher Sanders, Þorbjörg Helgadóttir. København:
     Den arnamagnæanske kommission, 1995. 464 sider.
Tidskr: Maal og Minne
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Vannebo, Kjell Ivar
ISSN:  0024-855X
ISBN:  82-521-5055-1
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 103-110
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: norrønt språk, leksikografi
SamNor: Melding av det første av 11 planlagde ordboksband, med ein relativt b
     rei gjennomgang av verket (omfang og plan, registerband og nykelhefte
     , avgrensing av materialet, oppbygging av ordboksartiklane, typografi
     og trykk, forskingshistorie og organisasjon, elektronisk utgjeving o
     g samla vurdering).
Språk:  nno
PublID: r97009126
StatKat: f

52
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Redigering av 1997-årgangen
Tidskr: Maal og Minne
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Vannebo, Kjell Ivar
ISSN:  0024-855X
År:   1997
Hefte:  1-2
Side(r): 224 s.
Utgiver: Det Norske Samlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99000822

53
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Silva portentosa. Togreina stemmata i den arnamagnæanske tradisjonen.
Tidskr: Íslensk málsaga og textafræði. (Rit Stofnunar Sigurða
     r Nordals, 3.)
Red:   Bragason, Úlfar
ISBN:  9979-9111-3-1
År:   1997
Side(r): 68-90
Utgiver: Stofnun Sigurðar Nordals, Reykjavík
Emneord: stemmatikk, binarisme, norrøn filologi, edisjonsfilologi
SamNor: Drøfting av den påfallande overvekta av binært forgreina stemmata, ba
     sert på ei jamføring av tilhøva i den romanske filologien med eit mat
     eriale frå den norrøne filologien (utgjevingstradisjonen i København)
     . Det norrøne materialet, som omfattar rundt 100 stemmata, blir under
     kasta ein korrespondanseanalyse, og det blir vist korleis tendensen t
     il binær forgreining minkar noko i dei lågare delane av kvart stemma,
     men likevel slik at binær forgreining er dominerande også der. Til s
     lutt blir det gjeve framlegg til forklaringar på dette fenomenet.
Språk:  nno
PublID: r98022561
StatKat: f

54
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Haugen, Odd Einar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Stjernelys over stemmaet
Tidskr: Frejas psalter. En psalter i 40 afdelinger til brug for Jon
     na Louis-Jensen
Red:   Kristjánsdóttir, Bergljót S.
Red:   Springborg, Peter
ISBN:  87-986371-1-8
År:   1997
Side(r): 65-69
Utgiver: Det arnamagnæanske Institut, København
Emneord: Stemmatikk
SamNor: Dette bidraget står i eit festskrift med kortare artiklar, utgjeve i
     ein tradisjon som gjev plass til heilt useriøse innslag (denne tradis
     jonen bli dyrka på Island og i Danmark). I artikkelen blir det argume
     ntert for at det er ein samanheng mellom stjerneteiknet til fødselare
     n, Jonna Louis-Jensen (nemleg libra), og konstellasjonar i dei stemma
     ta ho har sett opp. Dersom dette var riktig (og det kan det knapt ver
     a!), ville det opne seg interessante, og heilt nye perspektiv. Popper
     ville definitivt ikkje ha likt det.
Språk:  nno
PublID: r98005749
StatKat: f

55
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: Kontrapunktik. En studie i Dag Solstads "Roman 1987" och "Medaljens fo
     rside. En roman om Aker"
Serie:  Dr.art.
År:   1997-01-10
Side(r): 331 s.
Utgiver: UiB
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen - Byttekontoret
Emneord: 1900-tallet, etterkrigstid, norsk litteratur, roman, Solstad, Dag
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/522001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/januar/heith.html
Språk:  swe
PublID: r97001515
StatKat: f
LokalK: N

56
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Heith, Anne
Tittel: [Tittel mangler]
Tidskr: Europe
Red:   Voilley dr, Pascale
Red:   Para, Jean-Baptiste
ISSN:  0014-2751
År:   1997
Volum:  In press
SamNor: Artikeln fokuserer spänningen mellan modernism, postmodernism och kr
     itisk praxis i Solstads författarskap.
Språk:  swe
PublID: r95008894
StatKat: f
LokalK: U

57
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Eignarfall eða hvad? Um eignarfallssamsetningar í íslensku. [On Geniti
     ve Compounds in Icelandic]
År:   1997-05
Side(r): 33 s.
Tilgang: Nordisk institutt
Emneord: Morfologi
Språk:  ice
PublID: r98002870
StatKat: f
LokalK: PA

58
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Eignarfallssamsetningar eða hvað? Um eignarfallssamsetningar í íslensk
     u. [On Genitive Compounds in Icelandic]
År:   1997-05
Tilgang: Nordisk Institutt
Emneord: Morphology
Språk:  ice
PublID: r98002865
StatKat: f
LokalK: PA

59
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Evaluering av egen undirvisning
Tidskr: UPED-skrift
Red:   Gulbrandsen, Arild
ISSN:  0805-2557
År:   1997-05
Hefte:  2
Side(r): 43-57
Utgiver: Program for læringsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r99002938
LokalK: N

60
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Íslensk hljóðkerfisfræði. Kafli í Alfræði íslenskrar tungu. [Icelandic
     Phonology. In: The Encyclopedia of Icelandic Language]
År:   1997-12
Side(r): 80 s.
Tilgang: Nordisk Institutt
Emneord: Phonology
Språk:  ice
PublID: r98002866
StatKat: f
LokalK: A

61
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Om sammensette ord i islandsk.
År:   1997-02-28
UtgSted: Nordisk institutt
Konfer: Faggruppe i språkvitenskap
Emneord: Morfologi
Språk:  nor
PublID: r98002869
StatKat: f
LokalK: PAs

62
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Some Morphological Changes in Icelandic.
År:   1997-12
Side(r): 11 s.
Tilgang: Nordisk Institutt
Emneord: Morphology
Språk:  eng
PublID: r98002868
StatKat: f
LokalK: P

63
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Indridason, Thorsteinn G.
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Some Thoughts on Icelandic Morphophonology.
År:   1997-12
Tilgang: Nordisk institutt
Emneord: Phonology and Morphology
Språk:  eng
PublID: r98002867
StatKat: f
LokalK: P

64
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Johnsen, Ole
     UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Medforf: Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Når homser snakker. Meldingsartikkel av William Leap: Word´s out: Gay
     men´s English. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996
Tidskr: Lambda Nordica
Red:   Söderström, Göran
ISSN:  1100-2573
År:   1997-12
Volum:  3
Hefte:  4
Side(r): 66-78
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: Språkvitenskap, pragmatikk, kjønnsforskning
Språk:  nor
PublID: r98005747
StatKat: f
LokalK: A

65
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kløve, Marit Helene
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norwegian Phonology and Pronunciation. An introductory course for fore
     igners.
ISBN:  82-994556-1-8
År:   1997
Side(r): 121 s.
Utgiver: Eget
Emneord: andrespråksfonologi, uttaleundervisning, norsk
Språk:  eng
PublID: r98005746
StatKat: f
LokalK: NB01

66
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kristoffersen, Gjert
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: Akustiske data som grunnlag for fonologisk analyse
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-39-4
År:   1997
Hefte:  13
Side(r): 142-157
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Fonetikk, fonologi
SamNor: I artikkelen diskuteres på hvilken måte akustiske data kan danne grun
     nlag for fonologisk analyse, dvs. i hvilken grad data etablert gjenno
     m instrumentell måling av ulike fysiske egenskaper i et lydsignal kan
     utgjøre relevante fakta for en fonologisk analyse.
Språk:  nor
PublID: r97007650
StatKat: f
LokalK: N

67
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kristoffersen, Gjert
     UiB-HF: Nordisk institutt
Tittel: "Det va'kje no vanskli å snakke med du". Litt om trykksterke og trykks
     vake personlige pronomener i Arendal
Tidskr: Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Kristoffersen, Gjert
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Sandøy, Helge
ISBN:  82-419-0218-2
År:   1997
Side(r): 78-90
Utgiver: Alma Mater
Emneord: fonologi, morfologi, pronomen, klitika
SamNor: Artikkelen representerer et forsøk på å motivere en nylig endring i p
     ronomensystemet i sørlandske kystmål, der den trykksterke avhengighet
     sformen i 2. person entall har skiftet uttale, slik at den lydlig fal
     ler sammen med subjektsformen /du/.
Språk:  nor
PublID: r97007651
StatKat: f
LokalK: N

68
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Purisme på Norsk: Språkrådet sin aksjon. Samtale mellom Tove Bull, Rol
     f Theil Endresen, Gjert Kristoffersen og Rutt Trøite Lorentzen
Tidskr: Purisme på norsk
Red:   Simonsen, Dag F.
ISBN:  82-990559-5-4
År:   1997
Side(r): 52-54
Utgiver: Norsk språkråd
UtgSted: Oslo, 17. november 1995
Konfer: Purisme på norsk
Emneord: Språknormering, engelsk påvirkning på norsk
SamNor: Innlegget er en kritikk av ideologien bak en brosjyre utgitt av Norsk
     Språkråd med tittelen Bruk hodet - snakk norsk.
Språk:  nor
PublID: r97008157
StatKat: f
LokalK: N

69
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Kyrkjebø, Rune
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nokre tekstlege samanfall mellom Jofraskinna og Norske Kongers Chronic
     a.
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Mundal, Else
Red:   Dvergsdal, Alvhild
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-40-8
År:   1997-12
Hefte:  14
Side(r): 189-200
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Heimskringla, Jofraskinna, ynglinga saga, Norske Kongers Chronica
SamNor: Artikkelen er ei undersøking i Ynglinga saga av samanfall mellom Pede
     r Claussøns omsetjing Norske Kongers Chronica og Y-handskriftet Jofra
     skinna. Hypotesen er at Peder Claussøn har brukt eit Y-handskrift (ei
     t anna eit enn Jofraskinna) då han i 1590-åra omsette Heimskringla I
     (teksten fram til og med Olav Tryggvasons saga). Artikkelen trekkjer
     fram tekstlege samanfall i Ynglingasaga mellom Norske Kongers Chronic
     a og Jofraskinna, mot X-handskrifta Kringla og Frisbok. Konklusjonen
     på undersøkinga er at eit Y-førelegg hos Peder Claussøn er den mest p
     lausible forklaringa på dei tekstlege samanfalla.
SamEng: It is possible that Peder Claussøn Friis in the 1590s used a Heimskri
     ngla manuscript of the Y-class when translating Heimskringla I, the p
     art of the text that comes before the saga of Saint Olaf. In this art
     icle common readings in Norske Kongers Chronica and the Y-manuscript
     Jofraskinna are excerpted and commented. The investigation covers Yng
     linga saga. The article concludes that the most plausible explanation
     of the common readings is that Peder Claussøn has used a manuscript
     of the Y-class.
Språk:  nno
PublID: r97009300
StatKat: f
LokalK: A

70
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Laurén, Christer
Medforf: Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Picht, Heribert
Tittel: Terminologi ­ en vetenskapsgren
ISBN:  91-44-00401-X
År:   1997-10
Side(r): 293 s.
Utgiver: Studentlitteratur
Emneord: terminologi
Språk:  nno
PublID: r97009658
StatKat: f
LokalK: A

71
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Melberg, Kjersti
Medforf: Sæbøe, Randi
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Cowboyer, rebeller eller snille gutter?
Tidskr: Stavanger Aftenblad
År:   1997-02-01
Side(r): 23-23
Emneord: oljearbeiderkultur
Språk:  nor
PublID: r98000516
StatKat: f
LokalK: NA07

72
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Androgyny as an image of chaos in Old Norse mythology
År:   1997
UtgSted: USA
Språk:  eng
PublID: r98002256
StatKat: f
LokalK: Ps

73
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Dei norske røtene,forholdet til Noreg og den islandske identiteten
Tidskr: Sagas and the Norwegian Experience.
År:   1997-08
Side(r): 479-488
Utgiver: Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet
UtgSted: Trondheim
Konfer: 1o. international saga conference
Språk:  nno
PublID: r98000192
StatKat: f
LokalK: sD02

74
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Heiden kult som kan knytast til holer og hellerar
Tidskr: Selja - heilag stad i 1000år
Red:   Rindal, Magnus
ISBN:  82-00-22513-5
År:   1997
Side(r): 34-42
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98000181
StatKat: f
LokalK: AA05

75
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Jenny Jochens. Women in Old Norse Society
Tidskr: Maal og Minne
Red:   Haugen, Odd Einar
Red:   Vannebo, Kjell Ivar
ISSN:  0024-855X
ISBN:  82-521-5057-8
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 207-212
Utgiver: Det Norske Samlaget
Språk:  nno
PublID: r98000202
StatKat: f
LokalK: N

76
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kong Harald hårfagre og samejenta Snøfrid. Samefolket sin plass i den
     norske rikssamlingsmyten
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-40-8
År:   1997
Volum:  14
Side(r): 39-53
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nno
PublID: r98000198
StatKat: f
LokalK: AA04

77
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Legender, helgenkult og misjonsstrategi i kristningstida
Tidskr: Selja - heilag stad i 1000 år
ISBN:  82-00-22513-5
År:   1997
Side(r): 77-101
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98000187
StatKat: f
LokalK: NA05

78
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Midgardsormen og andre heidne vesen i kristen kontekst
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-40-8
År:   1997
Volum:  14
Side(r): 20-38
Utgiver: Nordisk institutt, UiB
Språk:  nno
PublID: r98000197
StatKat: f
LokalK: NA04

79
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk litteratur i seinmellomalderen
År:   1997
UtgSted: Oslo, Mellomaldersenteret
Språk:  nno
PublID: r98002261
StatKat: f
LokalK: PNsD04

80
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Sjelsførestellingane i den heidne norrøne kulturen, i: Kropp og sjel i
     middelalderen
Tidskr: Onsdagskvelder i Bryggens Museum
Red:   Ågotnes, Anne
ISSN:  0804-3280
År:   1997
Hefte:  XI
Side(r): 7-30
Utgiver: Bryggens Museum
Emneord: Norrøn religion
Språk:  nno
PublID: r98000177
StatKat: f
LokalK: NA04

81
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundal, Else
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Symbol og symbolhandlingar i sagalitteraturen
Tidskr: Kulturtekster (Middelalderens symboler)
Red:   Christensson, Ann
Red:   Mundal, Else
Red:   Øye, Ingvild
ISSN:  0804-2810
ISBN:  82-91320-16-0
År:   1997
Side(r): 53-69
Utgiver: Senter for europeiske kulturstudier
Språk:  nno
PublID: r98002255
StatKat: f
LokalK: NA04

82
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundt, Marina
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: A Basic Scheme of Oral Poetry as found in Ancient Scandinavia
Tidskr: TijdSchrift voor Skandinavistiek
År:   1997
Volum:  18
Hefte:  2
Språk:  eng
PublID: r98000896
StatKat: f

83
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundt, Marina
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Dänisch in 30 Tagen, 7. Auflage
År:   1997
Utgiver: Odense: Hestnes
Språk:  tys
PublID: r98000907
StatKat: f
LokalK: A

84
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundt, Marina
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Ein ikongraphisches Kleinod der Kariye Camii, Grab E.
Tidskr: Istanbuler Mitteilungen
ISSN:  0341-9142
År:   1997
Volum:  47
Språk:  ger
PublID: r98000901
StatKat: f

85
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Mundt, Marina
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Hloðskviða. Sangen om hunernes undergang.
ISBN:  87-90451-11-2
År:   1997
Side(r): 63 s.
Utgiver: Forlaget Hestnes
SamNor: Kvadet om Hlod kommer her i en forfriskende ny utgave. Det er en eldg
     ammel tekst som ikke kom med blant diktene i hovedhåndskriftet for ed
     dadiktene, Codex Regius. Denne poetiske framstilling av hunernes unde
     rgang mangler også i mange utgaver og oversettelser av eddadiktene. B
     oken inneholder originalteksten og en norsk oversettelse samt språkli
     ge og kulturhistoriske kommentarer.
Språk:  nor
PublID: r98002216
StatKat: f
LokalK: A

86
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: "Kunnskap" som ikonisk variabel
Tidskr: Nation och individ i fackspråk. Forskning i Norden
Red:   Laurén, Christer
Red:   Nordman, Marianne
ISSN:  1238-7118
ISBN:  951-683-756-5
År:   1997-10
Side(r): 39-51
Utgiver: Vasa universitet
Konfer: Nordens språk som vetenskapsspråk
Sted:  Vasa
Emneord: terminologi, fagspråk, språkplanlegging
Språk:  nno
PublID: r98030768
StatKat: f
LokalK: As

87
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Sign Models in Terminology and LSP: a Need for Revision?
Tidskr: LSP. Identity and Interface. Research, Knowledge and Societ
     y.. 2
Red:   Lundquist, Lita
Red:   Picht, Heribert
Red:   Qvistgaard, Jacques
ISBN:  87-88511-18-9
År:   1997-08-22
Side(r): 1002-1005
Utgiver: Copenhagen Business School
Konfer: 11th European Symposium on Language for Special Purposes
Sted:  København
Emneord: terminologi, semiotikk
Språk:  eng
PublID: r98030766
StatKat: f
LokalK: s

88
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Standardization and language planning of terminology: the Norwegian ex
     perience.
Tidskr: International Congres of Terminology. Donostia - San Sebast
     ian
ISBN:  84-89135-04-5
År:   1997-11
Side(r): 227-248
Utgiver: IVAP - UZEI
UtgSted: Donostia - San Sebastian
Konfer: International Congres of Terminology
Emneord: terminologi, språkplanlegging, minoritetsspråk
Språk:  eng
PublID: r97009659
StatKat: f
LokalK: s

89
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: The Concept of "Motivation" in Terminology. Some Reflections on its D
     efinition and Applicability.
Tidskr: LSP. Identity and Interface. Research, Knowledge and Societ
     y. 1
Red:   Lundquist, Lita
Red:   Picht, Heribert
Red:   Qvistgaard, Jacques
ISBN:  87-88511-18-9
År:   1997-08-18
Side(r): 328-338
Utgiver: Copenhagen Business school
Konfer: 11th European Symposium on Language for Special Purposes
Sted:  København
Emneord: terminologi, morfologi, semantikk, språkplanlegging
Språk:  eng
PublID: r98030765
StatKat: f
LokalK: s

90
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Myking, Johan
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: The Sign Models of Terminology Ð Recent Developments and Current Issue
     s
Tidskr: Journal of the International Institute for Terminology Rese
     arch. 8 (1/2)
Red:   Picht, Heribert
Red:   Myking, Johan
Red:   Wright, Sue Ellen
ISSN:  1017-382X
År:   1997-08-22
Side(r): 51-62
Utgiver: TermNet
Konfer: 11th European Symposium on Language for Special Purposes
Sted:  København
Emneord: terminologi, semiotikk
Språk:  eng
PublID: r98030763
StatKat: f
LokalK: a

91
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Fanden
Tidskr: Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen.
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Kristoffersen, Gjert
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Sandøy, Helge
ISBN:  82-419-0218-2
År:   1997
Side(r): 122-128
Utgiver: Alma Mater
Emneord: Etymologi.
Språk:  nno
PublID: r98002274
StatKat: f
LokalK: N

92
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Fjordnamn. Øynamn. Ymse namneartiklar.
Tidskr: Norsk stadnamnleksikon
Red:   Sandnes, Jørn
Red:   Stemshaug, Ola
ISBN:  82-521-4905-7
År:   1997
Side(r): 43-49
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: Namneforsking
Språk:  nno
PublID: r98002279
StatKat: f
LokalK: N

93
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Innleiing.
Tidskr: Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus Stifter av Iva
     r Aasen.
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Aarset, Terje
ISBN:  82-7834-007-2
År:   1997
Volum:  4
Side(r): XI-XLII
Utgiver: Norsk Bokreidingslag L/L
Emneord: Norsk Dialektologi. Ivar Aasen.
SamNor: 1. Grammatiske og leksikalske arbeid om måla i Christiansands Stift 2
     . Grammatiske og leksikalske arbeid om måla i Agershuus Stift 3. Gram
     matisk oversyn over målføra i Sør-Noreg 4. Utgjevingsprinsipp 5. Litt
     eraturliste
Språk:  nno
PublID: r98002273
StatKat: f
LokalK: N

94
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Bondevik, Jarle
     UiB, Nordisk institutt
Medforf: Aarset, Terje
Tittel: Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus Stifter av Ivar Aasen
Red:   Bondevik, Jarle
Red:   Nes, Oddvar
Red:   Aarset, Terje
ISBN:  82-7834-007-2
År:   1997
Volum:  4
Side(r): 187 s.
Utgiver: Norsk Bokreidingslag L/L
Emneord: Norsk dialektologi. Norsk språkhistorie.
Språk:  nno
PublID: r98002271
StatKat: f
LokalK: N

95
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk Ordbok III og IV:1
Tidskr: Namn og Nemne.
Red:   Akselberg, Gunnstein
Red:   Nes, Oddvar
ISSN:  0800-4684
År:   1997
Volum:  14
Side(r): 116-120
Utgiver: Alvheim & Eide
Emneord: Norsk leksikografi. Ordbøker.
Språk:  nno
PublID: r98002278
StatKat: f
LokalK: A

96
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Nes, Oddvar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Supplement til bibliografien over artiklar om Norsk Ordbok
Tidskr: Ord om ord
Red:   Gundersen, Dag
Red:   Simensen, Erik
Red:   Vikør, Lars
Red:   Wangensteen, Boye (ansvarlig)
ISSN:  0806-7791
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 96-96
Utgiver: Universitetet i Oslo, Institutt for nordistikk og litteraturvit.
Emneord: Bibliografi. Ordbøker.
Språk:  nno
PublID: r98002269
StatKat: f
LokalK: N

97
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Bjørnsundingen og øyamannen - korleis snakkar dei?
Tidskr: Nordvesten 11
År:   1997
Side(r): 11-16
Utgiver: Elnesvågen
Språk:  nno
PublID: r98002792
StatKat: f
LokalK: A

98
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Diffusion of a new morphology in Norwegian
Tidskr: (http://www.esf.org/)
År:   1997
Side(r): 24 s.
Utgiver: European Science Foundation, Strassbourg
Språk:  eng
PublID: r98002789
StatKat: f

99
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Fornorsking og norvagisering. Norsk språkrøkt i 1996
Tidskr: Språk i Norden 1997
Red:   Løland, Ståle o.a.
År:   1997
Side(r): 23-42
Utgiver: Novus, Oslo
Språk:  nno
PublID: r98002793
StatKat: f
LokalK: A

100
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Færøysk purisme
Tidskr: Purisme på norsk?
År:   1997
Volum:  4
Side(r): 39-45
Utgiver: Norsk språkråds skrifter
Språk:  nno
PublID: r98002791
StatKat: f
LokalK: A

101
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Genuset åt substantiv på -ning i nynorsk
Tidskr: Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen
Red:   Bondevik, Jarle o.fl.
År:   1997
Side(r): 160-177
Utgiver: Alma Mater
Språk:  nno
PublID: r98002796
StatKat: f
LokalK: N

102
PublKat: X13 (Dataprogram)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Grammatikk-takk. Dataøvingar for undervisningsprogrammet Fjernord. Rev
     idert utgåve.
År:   1997
Språk:  nno
PublID: r98002832
StatKat: f
LokalK: N

103
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Lån eller import?
Tidskr: Språknytt
År:   1997
Hefte:  4
Side(r): 1-4
Språk:  nno
PublID: r98002822
StatKat: f
LokalK: N

104
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Lånte fjører eller bunad? Om norsk skrivemåte av importord. (Utgreiing
     for Kulturdepartementet og Norsk språkråd.)
År:   1997
Side(r): 167 s.
Språk:  nno
PublID: r98002829
StatKat: f
LokalK: N

105
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norvegr eller Noríki?
Tidskr: Gransking av norsk mål i hundre år etter Ivar Aasen. Rappor
     t frå faghistorisk seminar i Trondheim 3. og 4. oktober 199
     6
Red:   Dalen, Arnold
År:   1997
Volum:  3
Side(r): 91-104
Utgiver: DKNVS
Språk:  nno
PublID: r98002795
StatKat: f
LokalK: N

106
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Overlange stavingar i nordisk
Tidskr: Nordiska dialektstudiar. Föredrag vid Femte nordiska dialek
     tologkonferensen. Sigtuna 17-21 augusti 1994. (Skrifter utg
     ivna av språkoch folkminneinstitutet gjenom dialektenheten
     i Uppsala.
Red:   Rejnhammar, Maj
År:   1997
Volum:  A:27
Side(r): 273-283
Språk:  nno
PublID: r98002788
StatKat: f
LokalK: A

107
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Romsdalsdialekten - er heller ikkje den som før lenger?
År:   1997-11-16
UtgSted: Gjestestova, Molde
Språk:  nno
PublID: r98002831
StatKat: f
LokalK: Ns

108
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Rundt Vågen i Bud. Historiske vandringar i stadnamn i Buaværet.
Tidskr: Gammalt frå Fræna 1997
År:   1997
Side(r): 7-35
Utgiver: Elnesvågen
Språk:  nno
PublID: r98002826
StatKat: f
LokalK: N

109
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språkbrevet 1-12/1997
Tidskr: Språkbrevet
År:   1997
Side(r): 48 s.
Utgiver: NRK, Oslo
Språk:  nno
PublID: r98002823
StatKat: f
LokalK: N

110
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: The diffusion of a new morphology in Norwegian Dialects.
År:   1997-07
UtgSted: Paris 20.-15. juli 1997
Konfer: Den 16. internasjonale lingvistkonferansen
Språk:  eng
PublID: r98002830
StatKat: f
LokalK: s

111
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sandøy, Helge
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Valfridomen i nynorsk
Tidskr: Dag og Tid (20.3.97)
År:   1997
Volum:  12-13/97
Side(r): 29-29
Språk:  nno
PublID: r98002827
StatKat: f
LokalK: N

112
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sejersted, Jørgen Magnus
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Naar jeg mig fra Top til Fod Betragter. Barokk framstilling av selvet.
Tidskr: Edda
Red:   Bliksrud, Liv
Red:   Sørensen, Preben Meulengracht
ISSN:  0013-0818
År:   1997
Side(r): 241-259
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Barokk, Dass, Engelbretsdatter, Sehested
URL:   http://www.scup.no
Språk:  nor
PublID: r98000140
StatKat: f
LokalK: A

113
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Aasens lyrikk i litteraturhistorier og nynorsktradisjon
Tidskr: Forteljingar om Ivar Aasen. Aasen-resepsjonen i fortid og n
     otid.
Red:   Hjorthol, Geir
ISSN:  0807-6243
ISBN:  82-7661-068-4
År:   1997
Side(r): 85-95
Utgiver: Høgskulen i Volda
Språk:  nno
PublID: r98004846
StatKat: f
LokalK: N

114
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Bolette Christine Pavels Larsen. Kritikaren. Brevskrivaren.
Tidskr: Artiklar, kritikk, forteljingar og brev. Presentasjon og ut
     val ved Idar Stegane.
Red:   Larsen, Bolette Pavels Larsen
ISBN:  82-514-0516-5
År:   1997
Side(r): 70 s.
Utgiver: Eide
Språk:  nno
PublID: r98004845
StatKat: f
LokalK: N

115
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Einar Økland som barnebokforfattar
Tidskr: ein orm i eit auge. Om Einar Øklands forfatterskap
Red:   Karlsen, Ole
ISBN:  82-456-0185-3
År:   1997
Side(r): 183-199
Utgiver: LNU / Cappelen Akademisk Forlag
Emneord: Barnelitteraturhistorie
Språk:  nno
PublID: r98004844
StatKat: f
LokalK: N

116
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Mons Litleré, bokhandlar og forleggjar.
Tidskr: Jul i Sunnfjord
År:   1997
Side(r): 36-39
Utgiver: Sunnfjord Museum
Emneord: Litteratursosiologi
Språk:  nno
PublID: r98004849
StatKat: f
LokalK: N

117
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nynorsk litteratur og Europa utanfor Norden.
Tidskr: Norden i Europa. Brott eller kontinuitet?
Red:   Ivars, Ann-Marie
Red:   Saari, Mirja
ISSN:  0358-0180
ISBN:  951-45-7751-5
År:   1997
Volum:  B-17
Side(r): 95-103
Utgiver: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur ...
Språk:  nno
PublID: r98004848
StatKat: f

118
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Stegane, Idar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Olav Nygard og den litterære tradisjonen.
Tidskr: Nordica Bergensia
Red:   Akselberg, Gunnstein
ISSN:  0804-5372
ISBN:  82-90500-41-6
År:   1997
Volum:  15
Side(r): 9-22
Utgiver: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Litteraturhistorie.
Språk:  nno
PublID: r98004850
StatKat: f
LokalK: N

119
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Svanes, Bjorg
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Pragmatikk og fremmedspråkstilegnelse
År:   1997-04-11
UtgSted: Russian State University for the Humanities, Moscow
Konfer: Nordisk lektorkonferens
Språk:  nor
PublID: r98000661
StatKat: f
LokalK: PsD01

120
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Svanes, Bjørg
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Motivasjon og holdninger i fremmedspråkstilegnelsen
År:   1997-04-11
UtgSted: Russian State University for the Humanities, Moscow
Konfer: Nordisk Lektorskonferens
Språk:  nor
PublID: r98000662
StatKat: f
LokalK: sD04

121
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Svanes, Bjørg
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Motivasjon og språkundervisning: hva vet vi i dag?
År:   1997-11-21
UtgSted: Universidad Complutense, Facultad de Filologia, Madrid
Konfer: Nordisk lektorskonferens
Språk:  nor
PublID: r98000666
StatKat: f
LokalK: PsD04

122
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Svanes, Bjørg
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Pragmatikk og språkundervisning i et flerkulturelt samfunn
År:   1997-10-18
UtgSted: Hotel Holiday Inn - Metrodome, Minneapolis
Konfer: Norgesseminaret 1997: Et flerkulturelt samfunn?
Språk:  nor
PublID: r98000663
StatKat: f
LokalK: Ps

123
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Svanes, Bjørg
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Pragmatikk og språkundervisning: etikette vs bevissthetsheving
År:   1997-11-21
UtgSted: Universidad Complutense, Facultad de Filologia, Madrid
Konfer: Nordisk lektorskonferens
Språk:  nor
PublID: r98000665
StatKat: f
LokalK: PsD01

124
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sæbøe, Randi
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Jeg caller deg når vi har completa
Tidskr: Stavanger Aftenblad
År:   1997-02-01
Side(r): 23-23
Emneord: oljespråk, språkplanlegging
Språk:  nor
PublID: r98000515
StatKat: f
LokalK: NA07

125
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sæbøe, Randi
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Markedsstrategi eller kulturell identitet? En analyse av språkplanleg
     gingen i norsk oljevirksomhet.
Serie:  Småskrifter
År:   1997
Volum:  24
Side(r): 5 s.
Utgiver: Norsk termbank
Tilgang: Norsk termbank
Emneord: Språkplanlegging, terminologi, oljespråk
Språk:  nor
PublID: r98000508
StatKat: f
LokalK: PAC01

126
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sæbøe, Randi
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språkplanlegging og språkbruk i oljeselskap. Teoretiske og metodologis
     ke aspekter.
Tidskr: Proceedings of the University of Vasa
Red:   Lauren, Christer
Red:   Nordman, Marianne
År:   1997-10-24
UtgSted: Vasa, Finland
Konfer: Nordens språk som vetenskapsspråk
Emneord: språkplanlegging, oljespråk, organisasjonskulturteori
Språk:  nor
PublID: r98000510
StatKat: f
LokalK: PAD02

127
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Sæbøe, Randi
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet i lys av en funksjonell
     forklaringstype.
Serie:  Småskrifter
År:   1997
Volum:  3
Side(r): 22 s.
Utgiver: Norsk termbank
Tilgang: Norsk termbank
Emneord: vitenskapsteori, funksjonelle forklaringstyper, oljespråk
Språk:  nor
PublID: r98000509
StatKat: f
LokalK: AC01

128
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Bjørn og andre dyrenavn fortsatt godkjent som fornavn
År:   1997-03-29
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, navnesak, jus, dyrenavn
Språk:  nor
PublID: r98000709
StatKat: f
LokalK: N

129
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Bærum, mulig trendsetter for fornavn
År:   1997-02-08
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, mote, trend
Språk:  nor
PublID: r98000712
StatKat: f
LokalK: N

130
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Engelskspråklige, og forskjellige norske skrivemåter, f eks Chr, Kr, T
     h, T osv. Trender i Norge på 1900-tallet.
År:   1997-02-22
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, skrivemåter, stavemåter, engelsk, angloamerikansk, tradisjon
     , moter
Språk:  nor
PublID: r98000711
StatKat: f
LokalK: N

131
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Er de meldingene som folk flest får fra datastyrte system forståelige?
     Hvordan kan arbeid med slik språkbruk gå inn som del av lærerutdannin
     ga?
År:   1997-08
UtgSted: Stavanger, Inst. for leseforsking (har ikke presis tittel)
Konfer: dysleksikonferanse (har ikke tittel tilgjengelig)
Emneord: edb, data, språkbruk, forståelighet
Språk:  nor
PublID: r98000728
StatKat: f
LokalK: PNs

132
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Fornavna Asta og Åste
År:   1997-05-17
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, etymologi
Språk:  nor
PublID: r98000695
StatKat: f
LokalK: N

133
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Fornavnet Troy godkjent. Liberaliserte navneregler.
År:   1997-12-04
Org:   NRK P1, Norgesglasset
Emneord: fornavn, navnelov, navnesak, jus, liberalisering
Språk:  nor
PublID: r98000719
StatKat: f
LokalK: A

134
PublKat: X11 (Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Grammatikkskissa - en modell for språkproduksjon. Eksempel: Holsmålet.
     Audiogram. Fjernord 2.
År:   1997-10
Org:   Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen
Emneord: talemål, grammatikk, fonologi, Hol
Språk:  nor
PublID: r98000470
StatKat: f
LokalK: N

135
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Helaman, et mormonernavn. Oppfølgingssak.
År:   1997-04-05
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: Hellemann, Mormons bok
Språk:  nor
PublID: r98000706
StatKat: f
LokalK: A

136
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Hellemann, fornavn med opphav i slektsnavn eller tysk fornavn
År:   1997-02-15
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, Helaman, slektsnavn, tysk, Radøy, Manger
Språk:  nor
PublID: r98000713
StatKat: f
LokalK: N

137
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Hvor mange etternavn kan en ha? Om mellomnavn, slektsnavn og adelsnavn
     mm.
År:   1997-07-19
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: slektsnavn, mellomnavn, etternavn, adelsnavn, jus, prefiks
Språk:  nor
PublID: r98000716
StatKat: f
LokalK: A

138
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kallenavn og kjælenavn
År:   1997-05-10
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, kallenavn, kjælenavn, kosenavn, økenavn, klengenavn
Språk:  nor
PublID: r98000704
StatKat: f
LokalK: N

139
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Kasusbøying av fornavn
År:   1997-06-28
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, kasus, Litauen, Latvia, Hellas, Island, norrønt
Språk:  nor
PublID: r98000699
StatKat: f
LokalK: N

140
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Like fornavn og slektsnavn
År:   1997-12-12
Org:   NRK P1, Norgesglasset
Emneord: fornavn, slektsnavn, etternavn, Åse, Aase, Utne, Eide
Språk:  nor
PublID: r98000722
StatKat: f
LokalK: N

141
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Line og andre ine-navn, fullformer og kortformer
År:   1997-03-08
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, moter, latin, kortformer
Språk:  nor
PublID: r98000710
StatKat: f
LokalK: N

142
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Lærde navn
År:   1997-04-19
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: slektsnavn, etternavn, latin, gresk, studentnavn, akademisk, mote
Språk:  nor
PublID: r98000708
StatKat: f
LokalK: N

143
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Navnebøker, navneråd
År:   1997-01-25
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, navnebøker, rådgiving, register, navneleksika
Språk:  nor
PublID: r98000714
StatKat: f
LokalK: N

144
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Navnemoter i vår tid
År:   1997-09-30
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: fornavn, moter, trender
Språk:  nor
PublID: r98000701
StatKat: f
LokalK: N

145
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Nordiske slektsnavn
År:   1997-05-24
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: slektsnavn, etternavn, tysk, finsk, svensk, dansk, islandsk, norsk, s
     en-navn, stedsnavn, soldatnavn, lærde navn, håndverkernavn, yrkesnavn
Språk:  nor
PublID: r98000697
StatKat: f
LokalK: N

146
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norsk språk og IT
År:   1997-10-27
UtgSted: Oslo
Konfer: Norsk språkråd 25 år
Emneord: edb, data, nynorsk, bokmål, offentlig språkbruk, privat språkbruk, da
     taspråk
Språk:  nor
PublID: r98000727
StatKat: f
LokalK: PAs

147
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Norske slektsnavn i USA, utvandring
År:   1997-07-12
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: slektsnavn, etternavn, utvandring, USA, Norge, skrivemåter, uttale
Språk:  nor
PublID: r98000702
StatKat: f
LokalK: N

148
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Regler for å ta i bruk slektsnavn med utgangspunkt i nedlagte gårder e
     ller steder en har tilknytning til. Eksempelet Nova.
År:   1997-07-26
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: slektsnavn, etternavn, stedsnavn, gårdsnavn, skrivemåte
Språk:  nor
PublID: r98000717
StatKat: f
LokalK: N

149
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Russiske mellomnavn og slektsnavn
År:   1997-04-22
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: mellomnavn, slektsnavn, etternavn, russisk, kjønnsbestemte navn
Språk:  nor
PublID: r98000707
StatKat: f
LokalK: N

150
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språkbruk i datautskrifter for folk flest
År:   1997-05-31
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: edb, språk, kodespråk
Språk:  nor
PublID: r98000692
StatKat: f
LokalK: N

151
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Språknormer i læremidler på datamedier
År:   1997-06-06
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: edb, språk, språknormer, rettskriving, læremidler, lærebøker
Språk:  nor
PublID: r98000694
StatKat: f
LokalK: N

152
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Storm som fornavn for gutt
Tidskr: Nytt om namn
Red:   Helleland, Botolv
ISSN:  0800-4676
År:   1997-12
Volum:  26
Side(r): 20-23
Utgiver: Norsk namnelag, Seksjon for namnegransking, Univ. i Oslo
Emneord: fornavn, slektsnavn, etternavn, navnesak, jus, etymologi, Spind, Fars
     und, Nederland, Tyskland, England
Språk:  nor
PublID: r98000469
StatKat: f
LokalK: N

153
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Styrer vi unna eit angloamerikansk dataspråk?
Tidskr: Språknytt
Red:   Faarlund, Jan Terje
Red:   Gundersen, Dag
ISSN:  0333-3825
År:   1997-10-02
Volum:  25
Hefte:  3
Side(r): 6-10
Utgiver: Norsk språkråd
Emneord: edb, data, angloamerikansk, språk, dataspråk, normering, styring, ret
     tskriving, reklame, annonsar, tidsskrift, massemedia
Språk:  nno
PublID: r98000725
StatKat: f
LokalK: N

154
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Nordisk institutt
Forf:  Utne, Ivar
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Tomra og McDonald, konflikt mellom bedrifter og slektsnavnbærere
År:   1997-07-04
Org:   NRK P2, Språkteigen
Emneord: slektsnavn, firmanavn, navnesak, jus
Språk:  nor
PublID: r98000700
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->