Psykologisk fakultet

Institutt for praktisk pedagogikk

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv.
Red:   Fuglestad, Otto Laurits
Red:   Lillejord, Sølvi
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r97005442
StatKat: f
LokalK: KAT 9

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Relasjonell ledelse i skolen
Red:   Fuglestad, Otto Laurits
Red:   Lillejord, Sølvi
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r96006276
StatKat: f
LokalK: PN

3
PublKat: C99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Et liv i angst. En undersøkelse av livssituasjonen til medlemmer av se
     lvhjelpsgrupper for mennesker med angst i Oslo og Bergen
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r97000787
StatKat: f

4
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Field of Attention in the Classroom.
Tidskr: Overcoming Great Barriers
År:   1997-08-04
Konfer: International Association of Special Education.
Sted:  Cape Town, South Africa.
Språk:  eng
PublID: r99010783
LokalK: b

5
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Forunderlege menneske
År:   1997
Språk:  nno
PublID: r97000786
StatKat: f

6
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Gjennom kommunikasjon til profesjon.
ISBN:  82-521-5033-0
År:   1997
Side(r): 188 s.
Utgiver: Det norske samlaget
Emneord: Rettleiing
Språk:  nno
PublID: r99010788
LokalK: Nb

7
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Aarland, Svein Otto
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Omvegleiing i klasserommet
År:   1997
Språk:  nno
PublID: r97000785
StatKat: f

8
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Fuglestad, Otto Laurits
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Pedagogiske prosessar. Empiri - teori - metode
ISBN:  82-7674-242-4
År:   1997-11-10
Side(r): 199F s.
Utgiver: Fagbokforlaget
SamNor: Forfattaren viser i denne boka korleis ulike typar teori, både fra pe
     dagogikk og andre fagfelt, kan brukast til å forstå pedagogisk praksi
     s. Boka handlar om prosessar i det pedagogiske feltet, om undervisnin
     g, rettleiing og leiing som ulike former for praksis. Framstillinga b
     yggjer på observasjonar frå klasserommet, på forfattaren sine eigne r
     øynsler som lærar og på tidlegare studentar sine analyser av eigen or
     ganisasjon. På dette grunnlaget utviklar Fuglestad ein modell med tre
     dimensjonar for pedagogisk leiing: den didaktiske, den kommunikative
     og den analytiske dimensjonen. Gjennom denne modellen vert boka ei d
     røfting av sentrale komponentar i læraren sin yrkeskunnskap. Omgrepet
     "relasjonell handlingskunnskap" tek opp i seg både det prosessuelle
     og det handlingsorienterte som grunnleggjande aspekt ved pedagogisk l
     eiing. Fuglestad sitt utgangspunkt er at læraren sin yrkeskunnskap fy
     rst og fremst kjem til uttrykk gjennom reflekterte handlingar. Yrkesk
     unnskapen vert utvikla i ein dialog mellom erfaringsbaserte og teorib
     aserte kunnskapstradisjonar. Boka inneheld òg ein metodedel om pedago
     gisk feltforskning. Her drøftar forfattaren feltarbeid i skulen som o
     rganisasjon, og skriving som ein del av forskningsprosessen.
Språk:  nno
PublID: r97008321
StatKat: f
LokalK: A

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Fuglestad, Otto Laurits
Medforf: Lillejord, Sølvi
Tittel: Relasjonell ledelse i skolen - teoretisk forankring og empiriske eksem
     pler
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r97000781
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Lillejord, Sølvi
Tittel: Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse
År:   1997-02
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r97000769
StatKat: f

11
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Lillejord, Sølvi
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Fuglestad, Otto Laurits
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Relasjonell ledelse i skolen - teoretiske perspektiver og empiriske ek
     sempler
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r97000768
StatKat: f
LokalK: N KAT 9

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Lillejord, Sølvi
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Fuglestad, Otto Laurits
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Skoleledelse i en reformtid
Tidskr: Relasjonell ledelse i skolen
År:   1997-02
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r97000770
StatKat: f
LokalK: KAT 5

13
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Lillejord, Sølvi
Medforf: Mjeldheim, Leif
Medforf: Sølvberg, Erik
Tittel: Spektrum, lærebok i samfunnslære VKI. Revidert utgave
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r97000492
StatKat: f
LokalK: KAT 9

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Linden, Nora
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Lek som pedagogisk praksis
Tidskr: De små teller også
Red:   Høines, Marit Johnsen
År:   1997
Utgiver: Caspar Forlag
Språk:  nor
PublID: r97000797
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Linden, Nora
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Matematikkdidaktiske overveielser for arbeid med barn fra 1 - 7 år.
Tidskr: De små teller også
Red:   Høines, Marit Johnsen
År:   1997
Utgiver: Caspar Forlag
Språk:  nor
PublID: r97000796
StatKat: f

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Mikalsen, Øyvind
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Johannessen, Tor Aase
     Norges Handelshøyskole
Medforf: Grønhaug, Kjell
     Norges Handelshøyskole
Medforf: Risholm, Nils G.
     Norges Handelshøyskole
Tittel: What is important to students? Exploring dimensions in their evaluatio
     ns of Theachers
Tidskr: Scandinavian Journal of Educational Research
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r97000807
StatKat: f

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Rognaldsen, Svein
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Skolevurdering, skoleledelse og endring
Tidskr: Relasjonell ledelse i skolen
Red:   Fuglestad, Otto Laurits
Red:   Lillejord, Sølvi
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r97000805
StatKat: f

18
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Sandvik, Gunnhild
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Moderskap og fødselsarbeid. Diskurser i reproduktivt arbeid.
Tidskr: Arena : faglig og pedagogisk tidsskrift for økonomiske og
     administrative fagområder (Hønefoss)
ISSN:  0805-3758
År:   1997
Org:   Studentradioen i Bergen
Volum:  4
Hefte:  1
Utgiver: Fagbokforlaget
Konfer: Universitetskurs i idrettsmedisin
Sted:  Norsk antikkhistorisk forening
Språk:  nor
PublID: r99013857
StatKat: a
LokalK: N

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Sandvik, Gunnhild
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Utdanning og yrkeskvalifisering av helseprofesjoner i velferdsstaten.
Tidskr: Kunnskap, kropp og kultur
Red:   Alvsvåg, Herdis
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengedal, Eva
Red:   Råheim, Målfrid
År:   1997
Utgiver: Ad. Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r99013858
StatKat: a
LokalK: N

20
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Skulstad, A.S.
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Persuasive strategies in corporate environmental reports
Tidskr: LSP identity and Interface: Research, Knowledge and Society
     . Proceedings. 2
Red:   Lindquist, L.
Red:   Picht, H.
Red:   Qvistgaard, J.
ISBN:  87-88511-18-9
År:   1997-08
Side(r): 751-760
Utgiver: Copenhagen Business School
Konfer: The 11th European Symposium on Language for Special Purposes
Sted:  Copenhagen: Copenhagen Business School
Språk:  eng
PublID: r99010760
LokalK: s

21
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Skulstad, Aud Solbjørg
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Established and Emerging Business Genres: Genre Analyses of Corporate
     Annual Reports and Corporate Environmental Reports
Serie:  Dr.art.
År:   1997-06-20
Side(r): 339 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/501002/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/juni/skulstad.html
Språk:  eng
PublID: r99013829
StatKat: a
LokalK: N

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Skulstad, Aud Solbjørg
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Organisasjonskommunikasjon
År:   1997-11
Sted:  NTNU, Trondheim, Institutt for anvendt språkvitenskap
Språk:  nor
PublID: r99013833
StatKat: a
LokalK: Ns

23
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Skulstad, Aud Solbjørg
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: The Emerging Genre of Corporate Environmental Reports
År:   1997-05
Konfer: Analysing LSP Genres
Sted:  Aarhus, Denmark
Språk:  eng
PublID: r99013830
StatKat: a
LokalK: s

24
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Trebbi, Turid
Medforf: Gjørven, Rita
Tittel: Apprendre à apprendre une langue en contexte institutionnel: deux ex
     emples norvégiens
Red:   Holec, Henri
År:   1997
Side(r): 15
Emneord: Workshop 2A -B, education, learning to learn languages,
SamNor: Rapporten viser hvordan undervisningsdifferensiering og tilpasset opp
     læring kan erstattes av opplegg for å lære å lære språk og utvikle in
     nsikt i egen spr. Eksemplene er hentet fra to klasserom i fransk, ung
     domsskolen, og behandler elevenes forforståelse og deres utvikling me
     d hensyn til å gjøre egne valg i en læringssituasjon.
Språk:  fre
PublID: r97005026
StatKat: f
LokalK: P

25
PublKat: D21 (Invitert foredrag ved nasjonal vit. konf. med publisert artikkel)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Trebbi, Turid
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Tittel: Vurderingsformer i forhold til et språkfags egenart og rammeverk
Tidskr: LRpublikasjon:
     Temahefte fra konferansen "Vurdering i utdanning av
     lærere"
År:   1997
Hefte:  7
Side(r): 40 - 46
Utgiver: Lærerutdanningsrådet
UtgSted: Oslo
Konfer: Vurdering i utdanning av lærere
Sted:  Tromsø, 22.- 23. september 1997
Emneord: praktisk-pedagogisk utdanning, språkdidaktikk, semesteroppgave og
     prosjektoppgave som integrert vurderingsform, kompetansekrav
SamNor: Foredraget beskriver og drøfter semesteroppgave og prosjektoppgave
     som vurderingsformer i språklærerstudiet ved Institutt for praktisk
     pedagogikk, universitetet i Bergen. Begrunnelsene for å velge disse
     vurderingsformene legges fram, samt erfaringer med hensyn til
     læringseffekt. Det fremheves at semesteroppgaven og prosjektoppgaven
     er godt egnet til å knytte sammen praksiserfaringer og teoridelen av
     studiet.
Språk:  nor
PublID: r00018574
StatKat: f

26
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Ådlandsvik, Ragna
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Sætre, Odd
     Laksevåg gymnas
Tittel: Ressursbok (Lærarrettleiling) til Språkforming 8.
År:   1997
Utgiver: Det Norske Samlaget
Språk:  nno
PublID: r97000778
StatKat: f
LokalK: N KAT 9

27
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for praktisk pedagogikk
Forf:  Ådlandsvik, Ragna
     UiB-Psyk: Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Sætre, Odd
     Laksevåg gymnas
Tittel: Språkforming 8. Lærebok i norsk for ungdomsskolen
År:   1997
Utgiver: Det Norske Samlaget
Språk:  nor
PublID: r97000777
StatKat: f
LokalK: N KAT 9


<- forrigeinnholdneste ->