Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Bakke, Randi
Kartlegging av livskvalitet hos hjerneslagpasienter minst 6 mnd etter
slaget. - Seksjon for sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen 1996.

2
Bondevik, Margareth
Etikk. Kommunalavd. oppvekst og omsorg. Seksjon pleie og omsorg. Osterøy
1996-10-02. Etikk-kurs.

3
Bondevik, Margareth
Kven er pleie og omsorgsbrukaren?. Kurs- og utviklingsgruppa SOFAK
Solstrand, Os 1996-02-13. "Sjukeheim - omsorgsbustad. Tur - retur?".

4
Bondevik, Margareth; Skogstad, Anders
Loneliness among the oldest old, a comparison between residents living in
nursing homes and residents living in the community. The International
Journal of Aging & Human Development. 43: 181-97 1996.

5
Bondevik, Margareth
Loneliness, Existential Values and Hope among the Oldest Old. 133
Helsingfors, Finland 1996-06-02. 13:e Nordiska kongressen i gerontologi,
"Rätten till en god ålderdom".

6
Bondevik, Margareth
Pasientenes og brukernes ønsker i forhold til pårørende og nettverk.
Landsgruppe av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Kristiansand 1996-03-05.
"Pårørende som ressurs. Nettverkskartlegging og nettverksarbeid."
Hovedseminar 1996.

7
Bondevik, Margareth
Sykepleie - fag og funksjon. Lokalgruppen av bedriftssykepleiere i Bergen og
Hordaland 1996-10-17. "Sykepleierollen i BHT - Nå og i fremtiden.".

8
Bondevik, Margareth
Sykepleiefagets integritet. Bergen 1996-05-02. Kurs i medisinsk sykepleie,
medisinsk avdeling, Haukeland sykehus, 3.kursdag, 2.mai og 12.november.

9
Bondevik, Margareth
The oldest old and personal activities of daily living: The impact on
loneliness. Vol.1, 56-67 Stockholm 1996-06-24. Biennial Conference of the
Workgroup of European Nurse Researchers. 8.

10
Bondevik, Margareth
Å gi sykepleie/omsorg. Hva opplever pasienter som verdifullt? Bergen
1996-10-31. Seminardag for geriatrisk post. Diakonissehjemmets sykehus.

11
Dysvik, Elin
Opplevelser av stress og mestring ved sykdommen fibromyalgi. - Seksjon for
sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Bergen
1996.

12
Hanestad, Berit Rokne
Choosing a Health Outcomes Measurement Instrument. Quality of Life News
Letter. 6-7 1996.

13
Hanestad, Berit Rokne
Livskvalitetsforskning i sykepleiefaglig sammenheng. 322-27 1996.
Sykepleiekongress. Kompendium 3.

14
Hanestad, Berit Rokne
Nurses perception of the content, relevance and usefulness of the quality
of life concept in relation to nursing practice. Vård i Norden. 16: 17-21
1996.

15
Hanestad, Berit Rokne
Quality of life through life-span - a research area for nursing. 632-43 1996.
WENR: proceedings vol. 2.

16
Hanestad, Berit Rokne
Sykepleieidentitetens betydning for utøvelse av god sykepleie. 108-14 1996.
Sykepleiekongress. Kompendium 3.

17
Hanestad, Berit Rokne
Whose life is it anyway? Health outcome measures in primary and out-patient
care. Red. Hutchinson, A.; McColl, E.; Christie, M.; Riccalton, C. Harwood
Academic Publishers, Amsterdam 187-99 1996.

18
Hanssen, Tove Aminda
Stress, mestring og helserelatert livskvalitet ved kronisk ischemisk
hjertesykdom. - Seksjon for sykepleievitenskap, Institutt for
samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. 1996.

19
Hauge, Helga
Omsorg - en fenomenologisk begrepsanalyse. - Seksjon for sykepleievitenskap,
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen 1996.

20
Isaksen, AS.
Medpasienters rolle i kreftomsorgen. - Universitetsforlaget, Oslo 1996. ISBN
82-00-41586-4

21
Qvarnstrøm, Ulla
The Development of Palliative Care in the Nordic Countries. Tomo I. 9-25
1996. Proceeding in Congreso Internacional de Tantologi'a y Suicidio.

22
Rannestad, T.; Qvarnstrøm, U.
The relationship between the concept of health and the concept of quality
of life. Journal d' Economie Medicale, Oct. 1996, Numero trois serie - 14e
annee. Red. Colin, C.; Mabriez, JC.; Roche, L. Ministere de l'Education
Nationale de l'Enseignement Superieur 55 Paris 1996-10-03. ISSN 0294-0736
Health Status and Quality of Life: Conceptual, Measurement and Policy
Issues.

23
Rustøen, Tone
Håp og livskvalitet- to sentrale fenomen i sykepleien. Profesjonell
sykepleie-kunnskap og identitet. 44-52 Bergen 1996-09-19.
Sykepleiekongressen. 3.

24
Rustøen,Tone
The experience of hope in newly diagnosed cancer patients. Research on
Nursing throughout the Lifespan. 654-665 Stockholm, Sweden 1996-06-24. 8th.
Biennal Conference, Workgroup of European Nurse Researchers.

25
Solheim, Gunnel Anita
Opplevelse av stress og mestring hos ungdom med revmatisk  sykdom; en
beskrivelse av sykdomsrelaterte og personrelaterte faktorer og sammenhengen
mellom disse faktorer og mestring. - Seksjon for sykepleievitenskap,
Institutt for samfunnsmedisin Universitetet i Bergen 1996.


<- forrigeinnholdneste ->