Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kjemisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Emulsions and emulsion stability. Red. Sjøblom, Johan. - Marcel Dekker, New
York 61: X, 474 s. : ill. 1996. ISBN 0-8247-9689-6

2
Aasehaug Søraas, Hilde
Effekt og normalisering til konstant sum av heteroscedastiske data,
sammenlignet med logaritmisk- rekke sentering. Red. Kvalheim, Olav M.
(veileder). - UiB III, 94 s. : fig 1996.

3
Abrahamsen, Håkon
Fettsyresammensetningen i grisetang (Ascophyllum nodosum, (L.) Le Jolis) I)
naturlige variasjoner II) som miljøindikator : en kjemometrisk
undersøkelse. Red. Grahl-Nielsen, Otto (veileder). - UiB 112 bl. : fig. 1996.

4
Aksnes, D. W.; Stamnnes, A.; Andersen, M.
Complete Assignment of the 1H and 13C NMR Spectra of Flavone and Its
A-ring Hydroxyl Derivatives. Magnetic resonance in chemistry. 34: 820-823
1996. ISSN 0749-1581

5
Aksnes, D.W.; Kimtys, L.
High-Field Multinuclear Magnetic Resonance Studies of Neopentanol in Liquid
and Solid Phases. Book of abstracts. 306-307 Canterbury, UK 1996. Congress
Ampere. 28th.

6
Aksnes, D. W.; Athanassopoulos, V. M.; Aaberg, A.; Francis, G. W.;
Papaioannou, D.
NMR studies of TRH and Analogues Incorporating D-Hisidine and
4-Hydroxyl-L-Proline. Acta chemica Scandinavica. 50: 411-416 1996. ISSN
0001-5393

7
Aksnes, D. W.; Kimtys, L.
The Application of Multinuclear Magnetic resonance in the Investigation of
Phase Transitions and Molecular Motions in Organic Solids. Lituanina J Phys.
36: 285-295 1996.

8
Allen, S.G.; Smith, M.E.; Strange, J.H.; Gjeråker, L.; Aksnes, D.W.
Possible anomalous diffusion of cyclohexane in porous silica. Book of
abstracts. 308-309 Canterbury, UK 1996. Congress Ampere. 28th.

9
Alsberg, B.K.; Jensen, V.R.; Børve, K.J.
The use of multivariate methods in the analysis of calculated
reaction pathways. Journal of Computational Chemistry. 17: 1197-1216 1996.
ISSN 0192-8651

10
Andersen, Bjørn
1H NMR studier av interaksjoner mellom metallioner og
DNA-oligomerer : titrering av AMP med Co(II), 5'-d(ATGGGTACCAT)2
med Co(II) og Mn(II) og 5'-d(CCGCCG)2 med NaCl. Red. Sletten, Einar
(veileder). - UiB 119 bl. : fig 1996.

11
Andersen, Ø. M.; Fossen, T.
Unusual substitution pattern of anthocyanins containing aliphatic acids.
Polyphenols Communications. 96: 11-12 1996.

12
Andersen, Øyvind Moksheim; Fossen, T.
Anthocyanins with unusual acylation pattern from Allium species. 143-152
Puerto de Acapulco 1996. International symposium on natural colorants. 2.

13
Andersen, Øyvind Moksheim; Francis, G.W.
Natural pigments. Handbook of thin-layer chromatography (2nd ed.). Chap. 22.
Red. Sherma, Joseph; Fried, Bernhard. Marcel Dekker, New York 715-752 1996.

14
Askvik, Kjell Magne
Adorpsjon av polyelektrolytter på bariumsulfat partikler, og effekter på
kolloidal stabilitet. Red. Blokhus, Anne Marit (veileder). - UiB 111 bl. :
fig. 1996.

15
Balashev, K.; Engebretsen, T.; Kvam, P.-I.; Maartmann-Moe, K.; Puzyk, M.V.;
Songstad, J.
Crystal structures and spectroscopic properties of
transN,P-[t(ppy)(Pmor3)Cl] and transN,P-[Pt(tpy)(Pmor3)Cl]·CH3CN.
(ppy = N,C'-chelated 2-phenylpyridinate, tpy = N,Cl-chelated
2-(2'-thienyl)pyridinate, Pmor3 = (tris(morpholino)phosphine). Acta Chemica
Scandinavica. 50: 1108-1115 1996. ISSN 0904-213x

16
Barth, T.; Schmidt,; Nielsen, S. B.
Do kinetic parameters from open pyrolysis describe petroleum generation by
simulated maturation? Bull Can Soc Pet Geol. 44: 446-457 1996.

17
Barth, T.; Rist, K.; Huseby, B.; Ocampo, R.
The distribution of nitrogen between bitumen, water and residue in hydrous
pyrolysis of Messel oil shale. Organic Geochemistry. 24: 889-895 1996. ISSN
0146-6380

18
Bergstøl, Kristin
Ringåpning av noen 2-(1-bromalkyl)-1,1-diklorsyklopropaner. Red. Sydnes,
Leiv K. (veileder). - UiB 59, [27] bl. 1996.

19
Blindauer, C. A.; Anvedsen, E.; Holy, A.; Sletten, E.; Sigel, H.
Isomeric Equilibria in Complexes Involving Cu2+ and the AMP2- Analogue
9-[2-(Phosphonomethoxy)Ethyl]-Adenine (PMEA) or its Deaza Derivatives.
Chimia. 50: 372 1996. ISSN 0009-4293

20
Blokhus, Anne Marit; Høiland, H.; Gjerde, M.I.; Ersland, E.K.
Adsorption of SDS on kaolin from different alcohol-water mixtures. KJ.
Colloid Interface Science. 179: 625 1996.

21
Bozak, R.E.; Coleman, T.; Husebye, S.; Lindeman, S.V.
Synthzis and crystal structure of
(E)-[7-[Ferrocenylmethylene)-(4,5,6,7-tetrahydro-1-methyl-1H
indazol-3-yl]ferrocene, C29H28Fe2N2. Acta Chemica Scandinavica. 50:
842-844 1996. ISSN 0904-213x

22
Brekke, Trond; Kvalheim, Olav Martin
Analysis of nuclear magnetic resonance spectra of mixtures using
multivariate techniques. Signal treatment and signal analyasis in NMR. Red.
Ruthless, D.N.; Fried, Bernhard. Elsevier, Amsterdam 422-451 1996.

23
Børve, Knut J.; Jensen, Vidar R.
An investigation of the quantum chemical description of the etylenic double
bond in reactions. Part I. The electrophilic addition of hydrocloric acid
to ethylene. The Journal of Chemical Physics. 105: 6910 1996. ISSN 0021-9606

24
Børve, Knut J.
On the calculation of molecular field splitting in S2p photoelectron
spectra. Chemical Physics Letters. 202: 801-806 1996. ISSN 0009-2614

25
Børve, Knut J.
On the calculation of molecular field splitting in S2p photoelectron
spectra. Chemical Physics Letters. 262: 801-806 1996.

26
Calatayud, M. L.; Castro, I.; Sletten, J.; Cano, J.; Lloret, F.; Faus, J.;
Julve, M.; Seitz, G.; Mann, K.
Cooridnation Modes of the 1,3-Dithiosquarate (1,3-dtsq) Ligand. Synteses,
Crystal Structures and Magnetic Properties of [Ni(tren)(1,3-dtsq)(H2O)]
and [Ni2(tren)2(1,3-dtsq)](CIO4)2 [tren = Tris(2-aminoethyl)amine].
Inorg Chem. 35: 2858-2865 1996. ISSN 0020-1669

27
Calzaferri, G.; Marcolli, C.; Imhof, R.; Törnroos, K.W.
The monophenyl hydrosilasesquioxanes
PhHn-1SinO1.5n where n = 8 or 10. J Chem
soc Dalt Trans. 3313-3322 1996.

28
Christy, A.A.; Libnau, Fred Olav
Applikasjoner av PLS-kalibrering, target projeksjoner på systemer analysert
med IR spectroscopy. Praktisk anvendelse av kjemometri innen forskning og
industri. Tidsskriftforlaget Kjemi, Oslo 243-263 1996.

29
Christy, Alfred A.
Analysis of the dehydration of calcium oxalate monohydrate by On-Line
pyrolysis diffuse reflectancee infrared spectrometry. Szeged, Hungary
1996-01-29. Department of Inorganic Chemistry, Josef Attilla University.

30
Christy, Alfred A.; Libnau, F.O.; Kvalheim, O.M.
Polymer laminate analysis by infrared microspectroscopy and chemometrics.
Lyon 1996-07-08. Oral, ESOPS.

31
Danielsen, Knut; Francis, George W.; Aksnes, Dagfinn
1H and 13C NMR studies of some athraquinones and anthracenetetrones.
Magnetic Resonance in Chemistry. 34: s. 1043-1047 1996. ISSN 0749-1581

32
Danielsen, Knut
Anthraquinones by Cyclisation of Benzoylbenzoic Acids Produced by the
A1C13 Mediated Friedel-Crafts Reaction of Phthalic Anhydrides with Various
Aromatic Compounds. Acta Chem Scand. 50: 954-957 1996. ISSN 0001-5393

33
Danielsen, Knut
1H and 13C NMR Spectroscopic, Chromatographic and
synthetic Studies of Anthraquiones. Red. Francis, George W. (veileder);
Aksnes, Dagfinn W. (veileder). - UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

34
Douhert, G.; Davis, M.I.; Ulloa, J.; Høiland, Harakd; Fjellanger, I.J.
Ultrasonic speedd and volumetric properties of binary mixtures of water
with 2-[2-alkoxyethoxy)ethoxy]ethanols at 298.15K. Journal of the Chemical
Society, Faraday Transactions. 92: 2369 1996. ISSN 0956-5000

35
Dukhin, S.; Sjøblom, J.
Kinetics of brownian and gravitational coagulation in dilute emulsions.
Emulsions and emulsions stability (Surfactant Science Series). Red. Sjøblom,
Johan. Marcel Dekker, New York 61: Chapter 2: 41-180 1996. ISBN
0-8247-9689-6

36
Engebretsen, T.; Lindeman, S.V.; Songstad, J.
The crystal structure of tetrapropylphosphonium and tetrapropylammonium
hexafluorphosphate. Acta Chemica Scandinavica. 1996. ISSN 0904-213x

37
Espelid, Øystein
Et kvantekjemisk studium av CrOH, CrF og CrO : presentasjon av en ny
fremgangsmåte for kvantekjemisk beregning av styrken på polarkovalente og
ioniske bindinger. Red. Børve, Knut (veileder). - UiB 143 s. : fig. 1996.

38
Fehn, Taran Høyer
Fettsyrer i vågehval : kjemometrisk analyse av fetsyreprofilen i spekk og
hjerte hos vågehval fanget ved fire ulike geografiske områder. Red.
Grahl-Nielsen, Otto (veileder). - UiB 74 s. : fig. 1996.

39
Fjellanger, Inger Johanne
Alkylpoly(etylenglykol)monoetere : studier av volum og kompressibiliteter
for vandige systemer av kortkjedete forbindelser og et fasestudie av
vann-dekan og en langkjedet forbindelse. Red. Høiland, Harald (veileder). -
UiB 88 s. : ill 1996.

40
Fluge, Øystein; Gilje, K.; Sletten, Einar; Kvalheim, Olav Martin; Skaarland,
E.; Halvorsen, Jan F.; Farstad, Mikael; Søreide, O.
Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy of serum from patients with
colorectal neoplasia. Eur J Surg Oncol. 22: 78-83 1996. ISSN 0748-7983

41
Fossen, T.; Andersen, Ø.M.
Antocyaner i løkplanter. Norsk Kjemisk Selskap. Fefor 1996.

42
Friberg, S.E.; Al-Bawab, A.; Sjøblom, Johan; Farrington, G.; Nie, W.
A reaction between aluminium chloride and octyldimethylmethoxysilane.
Colloids and Surfaces. A 105: 251-256 1996. ISSN 0166-6622

43
Friberg, S.E.; Sjøblom, J.
Silica Gels from Microemulsions. Surfactants in Solution Series. Red.
Chattopadhyay, A.; Mittal, K. C. Marcel Dekker, New York 135-146 1996.

44
Førdedal, Harald; Midttun, Bjørn Øivind; Sjøblom, Johan; Kvalheim, Olav
Martin; Schildberg, Yannick; Volle, J.L.
A multivariate analysis of w/o emulsions in high external electric fields,
as studied by means of dielectric time domain spectroscopy. Part II. Model
emulsions stabilised by interfacially active fractions from crude oils.
Journal of Colloid and Interface Science. 173: 396-405 1996. ISSN 0021-9797

45
Førdedal, Harald; Midttun, Bjørn Øivind; Sjøblom, Johan; Kvalheim, Olav
Martin; Schildberg, Yannick; Volle, J.L.
A multivariate analysis of w/o emulsions in high external electric fields,
as studied by means of dielectric time domain spectroscopy. Journal of
Colloid and Interface Science. 182: 117-125 1996. ISSN 0021-9797

46
Førdedal, Harald; Sjøblom, Johan
Percolation behaviour in water-in-oil emulsions stabilized by interfacially
active fractions from crude oils in high external electric fields. Journal
of Colloid and Interface Science. 181: 589-594 1996. ISSN 0021-9797

47
Førdedal, Harald; Schildberg, Yannick; Sjøblom, Johan; Volle, J.L.
Water-in-crude-oil emulsions in high electric fields, as studied by
dielectric spectroscopy-interactions between indigenious and commercial
surfactants. Colloids and Surfaces. A 106: 33-47 1996. ISSN 0166-6622

48
Førland, Geir M.; Rahman, Tanizur; Høiland, Harald; Børve, Knut J.
Adsorption of sodium sulfate and butanol onto acidic and basic alumina.
Journal of Colloid and Interface Science. 182: 348-355 1996. ISSN 0021-9797

49
Førland, Geir M.; Libnau, Fred Olav; Høiland, Harald; Børve, Knut J.
Self-association of medium chain alcohols in n-decane solutions.
Journal of Applied Spectroscopy. 50: 1264-1272 1996. ISSN 0021-9037

50
Førland, Geir Martin; Rahman, Tamizur; Høiland, Harald; Børve, Knut
Adsorption of Sodium Dodecyl Sulfate and Butanol onto Acidic and Basic
Alumina. Journal of Colloid and Interface Science. Academic Press 182:
348-355 1996.

51
Førland, Geir Martin; Libnau, Fred Olav; Kvalheim, Olav Martin; Høiland,
Harald
Self-Association of Medium-Chain Alcohols in n-Decane Solutions. Applied
Spectroscopy. Society for Applied Spectroscopy 50: 10, 1264-1272 1996-10.

52
Garoufis, A.; Perlepes, S.P.; Frøystein, Nils Åge; Sletten, Jorunn;
Hadjiliadis, J.
Mercuration of acetone in the acetone-mercury(II)
perchlorate2-('2-pyridyl)quinoxaline(L) system. Polyhedron. 15: 1035-1039
1996. ISSN 0277-5387

53
Gerhard, Margarete
Prekusorar til eit Syntetisk Fotosenter. Red. Francis, George W. (veileder). -
UiB 1996.

54
Gjerde, Magne Ivar; Nerdal, Willy; Høiland, Harald
A NOESY NMR study of the interaction between sodium dodecyl sulphate and
poly(ethylene oxide). Journal of Colloid and Interface Science. 183: 285-288
1996. ISSN 0021-9797

55
Grahl-Nielsen, Otto
Early detection of oxidation of marine oils by chemometric determination of
changes in fatty acid composition. Dijon, Frankrike 1996-09-19. Meeting of
European Section of AOCS. 1st.

56
Gramstad, T.; Husebye, S.; Lindeman, S. V.
-oxo-Bis[Tris(Pyrrolidino-N)Phosphonium Trifluoromethanesulfonate, a salt
with a Diphosphonium Ion With a Non-linear P-O-P Sequence. Phosphorus,
sulfur and silicon. 115: 183-199 1996. ISSN 1042-6507

57
Grove, Hilde
Synteser og karakterisering av kopper(II)-komplekser med
tris(benzimidazol-2-ylmetyl)amin som ligand. Red. Sletten, Jorunn (veileder).
- UiB III, 141 s. : fig. 1996.

58
Grung, Bjørn
Det matematiske grunnlaget for latent variabel-metoder. Anvendelse av
kjemometri innen forskning og industri. (Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe
for Kjemometri, Svenska Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt, Ragnar; [et al.],.
Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 121-128 1996. ISBN 82-91294-01-1

59
Grung, Bjørn
Kvantifisering av kjemiske blandinger uten standarder. Anvendelse av
kjemometri innen forskning og industri. (Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe
for Kjemometri, Svenska Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt, Ragnar; [et al.],.
Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 193-206 1996. ISBN 82-91294-01-1

60
Grung, Bjørn
Multikomponentanalyse. Avdeling for analytisk kemi, Stockholms universitet,
Stockholm. 1996.

61
Grung, Bjørn
Principal Component Analysis with Missing Data. Tarragone, Spain 1996-06.
Chemometrics in Analytical Chemistry.

62
Grung, Bjørn
Principal Component Analysis with Missing Data. Oxford, England 1996-08.
Gordon Research Conference on Statistics in Chemistry and Chemical
Engineering.

63
Grung, Bjørn
SIMCA-klassifisering. Geilo 1996-04. Norsk Kjemometrisymposium.

64
Grung, Bjørn; Nortvedt, Ragnar; Toft, Jostein; Westad, Frank
Termer, symboler og algoritmer (appendiks). Anvendelse av kjemometri innen
forskning og industri. (Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kjemometri,
Svenska Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt, Ragnar; [et al.],.
Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 569-578 1996. ISBN 82-91294-01-1

65
Grønli, Janne
Vekselvirkninger mellom polyelektrolytt og ioniske surfaktanter i vandig
fase og på -alumina studert ved ledningsevnemålinger og
adsorpsjonsisotermer. Red. Blokhus, Anne Marit (veileder). - UiB 141 s. :
fig. 1996.

66
Gudbrandsen, Oddrun Anita
Én- og todimensjonale 1H-NMR-spektre av plasma fra kreftpasienter
og en kontrollgruppe. Red. Sletten, Einar (veileder). - UiB IX, 110 s. :
fig. 1996.

67
Harraz, F.M.; Pedersen, Atle Tvedt; Andersen, Øyvind Moksheim; Verotta, L.;
Tato, M.
Acylated flavenoids from Blepharis cilaris. Phytochemistry. 43:
521-525 1996. ISSN 0031-9422

68
Harraz, F.M.; Pedersen, Atle Tvedt; Andersen, Øyvind Moksheim
Anthocyanins from the parasitic medical plant Cynomorium
coccineum. Alex. Journal of Pharmaceutical Sciences. 10: 159-160 1996.
ISSN 0022-3549

69
Hauge, Sverre; Marøy, Kjartan
Syntheses and crystal structures of phenyltrimethylammonium salts of
hexabromoselenate (IV), [C6H5(CH3)3N]2(SeBr6], and
catena-poly[Di--bromobis-{tetrabromotellurate(IV)}) --bromine,
[C6H5(CH3)3N]2[Se2Br10·Br2]n. Acta Chemica Scandinavica. 50:
399-404 1996. ISSN 0904-213x

70
Hauge, Sverre; Marøy, Kjartan
Syntheses and crystal structures of phenyltrimethylammonium salts of
hexaclorotellurate (IV), [C6H5(CH3)3N]2(TeCl6], and
catena-poly[Di--chlorobis-{tetraclorotellurate(IV)})
--bromine], [C6H5(CH3)3N]2[Te2CL10Br2]n, and
Di--chlorobis{pentachlorotellurate(IV)}--iodine(I). Acta Chemica
Scandinavica. 50: 1095-1101 1996. ISSN 0904-213x

71
Hedvig, G.R.; Hastie, J.D.; Høiland, H.; Høgseth, E.
Partial Molar Isentropic and Isothermal Compressibilites of some Glycyl
Dipeptides in Aqueous solution. Osaka 1996. IUPAC Conference on Chemical
thermodynamics 14th.

72
Hedvig, G.R.; Hastie, J.D.; Høiland, Harald
Properties of peptide solutions. Part 14. Partial molar expansibilities and
isothermal compressibilities of some glycyl dipeptides in aqueous solution.
Journal of Solution Chemistry. 25: s. 615 1996. ISSN 0095-9782

73
Hedvig, G.R.; Høiland, Harald; Høgseth, Einar Arnold
Thermodynamic properties of peptide solutions. Part 15. Partial molar
compressibilities of some glycyl dipeptides in aqueous solution at 15 and
35 °C. Journal of Solution Chemistry. 25: s. 1041 1996. ISSN 0095-9782

74
Heenan, D.M.; Friberg, S.E.; Høgseth, Einar Arnold
Phase equilibra of methoxydimethyloctylsilane, tetramethyldioctyldisiloxane
in organic solvents. Journal of Dispersion Science and Technology. 17: 607
1996. ISSN 0193-2691

75
Heenan, D.M.; Friberg, S.E.; Høgseth, Einar Arnold
Phase equilibra of tetramethyldioctyldisiloxane water and organic solvents.
Journal of Dispersion Science and Technology. 17: 793 1996. ISSN 0193-2691

76
Holt, Øystein
Dynamics and Stability of Nonionic Microemulsions and Dilute Emulsions,
ANMR Spectroscopic and Video Enhances Microscopic Investigation. Red.
Sjøblom, Johan (veileder). - UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

77
Horvath-Szabo, G.; Høiland, Harald
Compressibilitiy determination of silica particles by ultrasound velocity
measurement of their suspension. Journal of Colloid and Interface Science.
177: 568 1996. ISSN 0021-9797

78
Hovland, Anne Røed
Effekter av reaksjonsmiljø på dannelse av vannløselige organiske syrer fra
oljer. Red. Barth, Tanja (veileder). - UiB VII, 164 s. : fig. 1996.

79
Huseby, Berit
A study of pophyrins in petroleum source rocks. Red. Barth, Tanja (veileder).
- UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

80
Huseby, Berit; Barth, Tatjana; Ocampo, R.
Porphyrins in Upper Jurassic source rocks and correlations with other
source rock descriptors. Organic Geochemistry. 25: 283-294 1996. ISSN
0146-6380

81
Husebye, B.; Ocampo, R.; Bauder, C.; Callot, H. J.; Rist, K.; Barth, T.
Study of the pophyrins released from the Messel oil shale kerogen by hydrous
pyrolysis experiments. Organic Geochemistry. 24: 691-703 1996. ISSN
0146-6380

82
Husebye, S.; Kudis, S.; Lindeman, S. V.
Bis(diethylidithiocarbamato)(iodo)-(4-methoxyphenyl)telluriu (IV),
p-MeoC6H4Te(Et2NCS2)2I and its Isomorphous Partially Bromine-Replaced
Analogue, p-MeOC6H4Te(Et2NCS2)2Br0.41I0.59. Acta
Crystallographica. C52: 424-429 1996. ISSN 0567-7394

83
Husebye, S.; Engebretsen, T.; Rudd, M. D.; Lindeman, S. V.
Bromobis(diethylidithiocarbamato)-(4-methoxyphenyl)tellurium (IV). Acta
Crystallographica. C52: 2022-2024 1996. ISSN 0567-7394

84
Husebye, S.; Kudis, S.; Lindeman, S.V.
Bromobis(diethylidithiocarbamato)-(4-methoxyphenyl)tellurium
(IV)Dicloromethane Hemisolvate, p-MeoC6H4Te(Me2NCS2)2Br0.5 CH2Cl2.
Acta Crystallographica. C52: 429-432 1996. ISSN 0567-7394

85
Håland, Tore Bjerga
Klatrathydratdannelse i vann-i-olje emulsjoner studert ved hjelp av
tidsavhengig dielektrisk spektroskopi (TDS). Red. Sjøblom, Johan (veileder). -
UiB 77 bl. : fig 1996.

86
Jakobsen, Thorvald; Ruoff, Peter
Clathrate Hydrate Formation in Water-in-Oil Emulsions - A Kinetic Study of
the Model System Trichlorofluoromethane and Model Oil/Water/Nonionic
Surfactant by Means of Dielectric Spectroscopy. 2nd International Conference
on Natural Gas Hydrate. 1996-08-25. 2nd International Conference on Natural
Gas Hydrate. Toulouse.

87
Jakobsen, Thorvald
Clathrate Hydrates Studied by Means of time-Domain Dielectric Spectroscopy.
Red. Sjøblom, Johan (veileder). - UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

88
Jakobsen, Thorvald; Sjøblom, Johan; Ruoff, P.
Kinetics of gas hydrate formation in w/o emulsions. The model system
trichlorofluore methane/water/nonionic surfactant as studied by means of
dielectric spectroscopy. Colloids and Surfaces. A 112: 73-84 1996. ISSN
0166-6622

89
Johnsen, Rita Iren
Environmental and nutritional aspects in cultivation of Atlantic salmon
(Salmo salar) evaluated by fatty acids. Red. Grahl-Nielsen, Otto (veileder). -
UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

90
Julshamn, K.; Grahl-Nielsen, Otto
Distribution of trace elements from industrial discharges in the
Hardangerfjord, Norway. A multivariate  data analysis of saithe, flounder
and blue mussel as sentinel organisms. Marine Pollution Bulletin. 32:
564-571 1996. ISSN 0025-326X

91
Kallevik, Harald
Kjemometrisk studie av D-glucose og D-mannose i vannløsning. Red. Kvalheim,
Olav M. (veileder). - UiB 69 bl. : fig. 1996.

92
Kidøy, Linda
Acylerte plantepigment : stabilitetsundersøking, isolering og
karakterisering. Red. Bøe, Bjarne (veileder). - UiB IV, 81 s. : ill. 1996.

93
Kimtys, L.; Aksnes, D.W.
Application of high-field multinuclear magnetic resonance in the
investigation of phase transitions and molecular motions in organic solids.
Book of abstracts. 49-50 Canterbury, UK 1996. Congress Ampere. 28th.

94
Kimtys, L.; Aksnes, D.W.
Application of multinuclear magnetic resonance in the investigation of
phase transitions and molecular motions in hydrogen bonded organic systems.
Miedzyzdroje. Poland 1996. International Conference on Hydrogen Bond.

95
Kimtys, L.; Balevicius, V.; Aksnes, Dagfinn W.
Molecular diffusion and premelting in hydrogen bonded organic solids.
Journal of Molecular Structure. 381: 193-197 1996. ISSN 0022-2860

96
Klokk, Kenneth
Polymer-surfactant interactions in aqueous surroundings studied by the
means of conductance and gel permeation chromatography. Red. Blokhus, Anne
Marit (veileder). - UiB 114 s. : fig. 1996.

97
Kowalewski, T.; Nilssson, T.; Törnroos, K.W.
Silicon-29 ands oxygen-17 relaxation in
H8Si8O12 in solution. Journal of the
Chemical Society. Dalton Transactions, Inorganic Chemistry. 1597-1599 1996.
ISSN 0300-9246

98
Kvalheim, Olav M.
Analysis of evolving systems - applications to multicomponent profiles from
diode array detection and infrared analysis. Seattle 1996-02-23. CPAC,
University of Washington.

99
Kvalheim, Olav M.
Analysis of evolving systems - applications to multicomponent profiles from
diode array detection and infrared analysis. Hong Kong 1996-03-06. Hong Kong
Baptist University.

100
Kvalheim, Olav M
Kan kjemometrien hjelpe Norge til å bli "Europas Japan"? Kjemi. spesial,
15-18 1996. ISSN 0023-1983

101
Kvalheim, Olav M
Kjemometri - en metodikk for generering og analyse av data. Kjemi. 8, 33-35
1996. ISSN 0023-1983

102
Kvalheim, Olav M.
Multicomponent analysis of dynamic systems. Stockholm 1996-06-10.
Analysdagarna.

103
Kvalheim, Olav M.
The third wave: Convergence of chemometrics, information and quality into
an inductive approach for complex real-world problems. Hong Kong 1996-03-06.
Hong Kong Baptist University.

104
Kvalheim, Olav M.
The third wave: Convergence of chemometrics, information and quality  into
an inductive approach for complex real-world problems. Tarragona 1996-06-25.
CAC'96.

105
Kvalheim, Olav Martin
Chemometrics, quality, information and "The Third Wawe". Chemometrics and
Intelligent Laboratory Systems. 33: 1-2 1996. ISSN 0169-7439

106
Kvalheim, Olav Martin
Fra data til informasjon. Anvendelse av kjemometri innen forskning og
industri. (Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kjemometri, Svenska
Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt, Ragnar; [et al.],. Tidsskriftforlaget
Kjemi AS, Oslo 53-65 1996. ISBN 82-91294-01-1

107
Kvalheim, Olav Martin; Brakstad, F.
Kartlegging av komplekse industriprosesser for total prosesskvalitet.
Anvendelse av kjemometri innen forskning og industri. (Norsk Kjemisk
Selskaps Faggruppe for Kjemometri, Svenska Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt,
Ragnar; [et al.],. Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 481-498 1996. ISBN
82-91294-01-1

108
Kvalheim, Olav Martin
Kvalitet, organisasjon og psykososialt arbeidsmiljø. Anvendelse av
kjemometri innen forskning og industri. (Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe
for Kjemometri, Svenska Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt, Ragnar; [et al.],.
Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 535-551 1996. ISBN 82-91294-01-1

109
Kvalheim, Olav Martin
Taksonomi og kvantifisering av blandinger. Anvendelse av kjemometri innen
forskning og industri. (Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kjemometri,
Svenska Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt, Ragnar; [et al.],.
Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 481-498 1996. ISBN 82-91294-01-1

110
Kvam, Per Inge; Engebretsen, Thoralf; Maartmann-Moe, Knut; Songstad, Jon
Crystal structures of Bu4N[Pt(ppy)Cl2],
Et4N[Pt(tpy)Cl2] and Cl (ppy=N,C'-chelated
2-phenylpyridinate, (tpy=N,C'-chelated 2-(2'-thienyl)pyridinate,
en=N,N'-chelated 1,2-diaminoethane). Acta Chemica Scandinavica. 50: 107-113
1996. ISSN 0904-213x

111
Kvam, Per Inge; Puzyk, Michael V.; Cotlyr, Vladimir S.; Songstad, Jon
Spectroscopic and Electrochemical Properties of Cyclometalated Platinum
(II) Compounds Containing cis-1, 2-Dicyano-1, 2-dithiolatoeth ene. Acta
Chemica Scandinavica. 50: 6-11 1996.

112
Kvam, Per Inge; Puzyk , M.V; Kotlyr, V.S.; Songstad, Jon; Balashev, K.P.
Spectroscopic and Electrochemical Properties of Cyclometalated Platinum
(II) Compounds Containing cis-1,2-Dicyano-1,2-ditiolatoethene. Acta Chem.
Scand. 50: 6-10 1996.

113
Kvamme, Kristin
Effekt og fortrengingsmekanismar og faseoppførsel på oljeutvinning ved
surfaktantfløymingar og polymer-assistert-surfaktantfløymingar. Red.
Høiland, Harald (veileder). - UiB 1996.

114
Liang, Y.-Z.; Kvalheim, Olav Martin
Methods for multivariate analysis. Chemometrics and Intelligent Laboratory
Systems. 32: 1-10 1996. ISSN 0169-7439

115
Libnau, Fred Olav; Christy, Alfred Antony
Applikasjoner av 2D-teknikker på systemer analysert med IR spectroscopy.
Praktisk anvendelse av kjemometri innen forskning og industri. Red. [et
al.],. Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 265-281 1996.

116
Libnau, Fred Olav; Christy, Alfred Antony; Kvalheim, Olav Martin
Infrarød spektroskopi og kjemisk analyse. Anvendelse av kjemometri innen
forskning og industri. (Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kjemometri,
Svenska Kemistsamfundet). Red. Nordtvedt, Ragnar; [et al.],.
Tidsskriftforlaget Kjemi AS, Oslo 265-282 1996. ISBN 82-91294-01-1

117
Libnau, Fred Olav; Christy, A.A.; Kvalheim, Olav Martin
Surface layer and multilayer laminate analysis by chemometrics and and
infrared spectroscopy. Surface characterization. A practical approach. 1996.

118
Lie, Eivind
Solubilisering av alkoholar i Tetradecyltrimetylammoniumbromid. Red.
Høiland, Harald (veileder). - UiB 63 bl. : fig. 1996.

119
Lygren, Sture
Pyretrolon : syntetiske studier. Red. Francis, George W. (veileder). - UiB
104 s. : fig. 1996.

120
Magne Ivar Gjerde; Willy Nerdal; Harald Høiland
A NOESY NMR Study of the Interaction between Sodium Dodecyl Sulfate and
Poly(Ethylene Oxide). Journal of Colloid and Interface Science. Academica
Press, Inc. 1996 183: 285-288 1996.

121
Maldal, Trygve
Study of Flood Processes for Improved Oil Recovery. Red. Høiland, Harald
(veileder). - UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

122
Massart, B.; Libnau, Fred Olav; Kvalheim, Olav Martin; Ugland, K.I.;
Tjessem, K.; Bryne, K.
Projective modelling by SIMCA - a new dynamic strategy for cost-efficient
environmental monitoring around offshore installations. Aquatic Sciences.
58: 120-138 1996. ISSN 1015-1621

123
Milter, Jess
Improved oil recovery in chalk Spontaneous Imbibition affected by
Wettability, Rock Framework and Interfacial Tension. Red. Høiland, Harald
(veileder). - UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

124
Misheuk, N. A.; Sjøblom, J.; Dukhin, S.S.
Influence of Retardation and Screening of van der Waals Attractive forces
on Reverse Coagulation of Emulsions in the secondary Minimum. Kolloidi
Zhurnal. 57: 829-836 1996.

125
Misheuk, N. A.; Sjøblom, J.; Dukhin, S.S.
The Effect of Retardation and Screening of van der Waals Attractive Forces
on the Breaking of a Doublet of Drops during Sedimentation. Kolloidi Zhurnal.
58: 220-223 1996.

126
Mjøs, Svein Are
Effekter på fettsyresammensetningen i egg fra atlantisk torsk (Gadus
morhua) : bruk av gasskromatografi og multivariate metoder. Red.
Grahl-Nielsen, Otto (veileder). - UiB 106 s. : ill. 1996.

127
Moen, Linda Kristin
Effekter av reaksjonsmiljø på dannelse og nedbrytning av organiske syrer i
olje. Red. Barth, Tanja (veileder). - UiB 1996.

128
Moge, M.; Hellberg, J.; Törnroos, Karl Wilhelm; Schmitt, H; Schütz, J.U.
von
New dihydroxatiino-fused unsymmetrical tetrathiafulvalences: Synthesis and
cation radical salts. Synthetic Metals. 86: 1877-1878 1996. ISSN 0379-6779

129
Moge, M.; Hellerg, J.; Törnroos, K.W.; Schütz, J.-U. von
Synthesis and crystal structure of a new unsymmetrical oxygen containing
ITF. Advanced Materials. 8: 807-808 1996. ISSN 0935-9648

130
Mungaroo, Rajesh
Ring-opening of some 2,2-dibromocyclopropanecarboxylic acids catalyzed by
silver ion. Red. Sydnes, Leiv K. (veileder). - UiB 126 s. : fig. 1996.

131
Naves de Brito, A.; Björnholm, O.; Neto, J.S.; Machado, A.B.; Svensson, S.;
Ausmees, A.; Osborne, S.J.; Sæthre, L.J.; Aksela, H.; Sairanen, O.-P.;
Kivimäki, A.; [et al.],
Fast Dissosiation of Resonantly Core Excited H2S Studies by
Vibrational and Temporal Analysis of the Auger Spectra. MAX-LAB Activity
Report. s. 194 Lund University 1996-09. Annual Meeting of the Organization
for Users of Synchrotron Radiation at MAX. 9th.

132
Nielsen, S.B.; Barth, T.; Dahl, L.C.
Inverse estimations of parameters in petroleum reaction networks. Inverse
methods; interdisciplinary elements of methodology, computation and
applications. Springer 166-177 1996.

133
Nodland, Egil; Libnau, Fred Olav; Kvalheim, Olav M; Luinge, H.J.; Klæboe,
Peter
Influence and correction of peak shift and band broadening observed by rank
analysis on vibrational bands from variable-temperature measurement.
Vibrational Spectroscopy. 10: 2, 105-123 1996. ISSN 0924-2031

134
Nodland, Egil; Libnau, Fred Olav; Kvalheim, Olav Martin
Resolution of infrared profiles from variable temperature experiments on
mixtures and conformers in rapid equilibrum by compensating for thermal and
solvent effects. Vibrational Spectroscopy. 12: 163-176 1996. ISSN 0924-2031

135
Osborn, S.J.; Sundin, S.; Ausmees, A.; Svensson, S.; Sæthre, L.J.; Sværen,
O.; Vègh, J.J.; Sørensen, S.L.; Karvonen, J.; Aksela, S.; Kikas, A.
The Vibrationally Resolved Cls Core-Photoelectron Specta of Methane and
Ethane. MAX-LAB Activity Report. s. 196 Lund University 1996-09. Annual
Meeting of the Organization for Users of Synchrotron Radiation at MAX. 9th.

136
Pedersen, Atle
Structure analysis of isolated plant pigments- homo- and heteronuclear
NMR-techniques applied on anthocyanins and other flavonoids. Red. Andersen,
Øyvind M. (veileder); Aksnes, Dagfinn W. (veileder); Nerdal, Willy
(veileder). - UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

137
Perlepes, S.P.; Garoufis, A.; Sletten, Jorunn; Bakalbassis, E.G.;
Plakatouras, G.; Katsarou, E.; Hadjiliadis, E.
Preparation,structural characterization and physical properties of
palladium(II) and platinium(II) complexes of the biheteroaromatic ligand
2-(2'-pyridyl)-quinoxaline (L). Inorganica Chimica Acta. 261: 93-102 1996.
ISSN 0020-1693

138
Pettersen, Bjørnar; Sjøblom, Johan
Sedimentation of silica and alumina suspensions as studied by means of
dielectic spectroscopy. Colloids and Surfaces. 113: 175-189 1996. ISSN
0166-6622

139
Reksten, Merete
Kation - anion interaksjoner i tetraalkylammonium- og
tetraalkylfosfoniumsalter. Red. Songstad, Jon (veileder). - UiB 135 bl. :
ill. 1996.

140
Rudd, M.D.; Lindeman, S.V.; Husebye, Steinar
Structural characteristics of three-coordinate arylhalide tellurium(II)
complexes with chalcogen ligands. Synthesis, Spectroscopic characterization
and X-ray structural studies of bromo[N-methylbenzothiazole-2(3-
H)-selone]p bromophenyl[tris(dimethylamino)phosphaneselenide]tellurium-
(I and tris(dimethylamino)phosphanesulfide. Acta Chemica Scandinavica. 50:
759-774 1996. ISSN 0904-213x

141
Sandberg, Marcel; Sydnes, Leiv K.
Nukleofile reaksjoner med noen acylaler. Fefor 1996-01-11. Oranisk Kjemisk
Vintermøte. 11.

142
Selle, M.E.; Fredriksen, F.; Sjøblom, J.; Christy, A.A.; Friberg, S.E.
Hydrolysis and condensation in systems of silicon alkoxide and hydrated
calcium and nickel nitrate in alcohols as followed by means of FT-IR. Acta
Chemica Scandinavica. 50: 12-17 1996. ISSN 0904-213x

143
Siggel, M.R.F.; Field, C.; Sæthre, Leif J.; Børve, Knut; Thomas, T.D.
High resolution photoelectron spectroscopy of sulfur 2p electrons in
H2S, SO2, CS2 and OCS. The Journal of
Chemical Physics. 105: 9035-9039 1996. ISSN 0021-2606

144
Sjøblom, J.; Førdedal, H.; Skodvind, T.
Flocculation and coalescence in emulsions as studied by dielectric
spectroscopy. Emulsions and emulsions stability (Surfactant Science Series).
Red. Sjøblom, J. Marcel Dekker, New York 61: X, 474 s. 1996. ISBN
0-8247-9689-6

145
Sjøblom, Johan; Lindberg, R.; Friberg, S.E.
Microemulsions-ohase-equilibria characterization, structures and
application. Advances in Colloid and Interface Science. 95: 125-287 1996. ISSN
0001-8686

146
Skodvin, Tore; Sjøblom, Johan
Dielectric spectroscopy on w/o emulsions under influence of shear forces.
Colloid and Polymer Science. 274: 754-762 1996. ISSN 0303-402x

147
Skodvin, Tore; Sjøblom, Johan
Models for the dielectric properties of flocculated emulsions. Journal of
Colloid and Interface Science. 182: 190-198 1996. ISSN 0021-9797

148
Sletten, Einar
NATO ASI, Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potentials of Heavy Metals
related to Human environment. Prezesieka, Poland 1996.

149
Sletten, Einar; Frøystein, Nils Åge
NMR studies of oligonucleotide - metal ion complexes. Metal ions in
biological systems. Red. Sigel, H.; Sigel, S. Marcel Dekker, N.Y. 32: Chap.
11, s. 397-418 1996. ISSN 0161-5149

150
Sletten, Einar; Frøystein, Nils Åge
NMR Studies of Oligonucleotide-Metal Ion Interactions. Metal Ions in
Biological Systems. Red. Sigel, Helmut; Sigel, Astrid. Marcel Dekker, Inc.
1996 32: 397-415 1996. ISBN 0-8247-9549-0

151
Sletten, Einar
Transition metal binding to DNA oligonucleotides. Proceedings. Red. Feiters,
M.C.; Hagen, W.R.; Veeger, C. B4- Noordwijkerhout, Nederland 1996-08-11. ISBN
92-9163-000-4 3rd European Conference on Bio-inorganic Chemistry.

152
Sletten, J.; Grove, H.
Copper(II) complex of tris(2-benzimidazolylmethyl)amine and its bonding to
a sulfar ligand of thiolate character. Karrebæksminde, Denmark 1996-09-06.
European Research Conference Inorganic Chemistry (EICS VI). Biocoordination
Chemistry, Inorganic Compounds with Framework Structures.

153
Sletten, Jorunn; Julve, M.; Lloret, F.; Castro, I.; Seitz, G.; Mann, K.
Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the first
structurally characterized 1,2-dithiocroconato-containing CU(II) complex,
{[Cu(bpca)(H2O]2[Cu( 1,2-dtcr)2]}·2H-
2O. Inorganica Chimica Acta. 250: 219-225 1996. ISSN 0020-1693

154
Slimestad, R.; Andersen, Ø.M.
Analyse av flavonoider og stilbener fra gran. Norsk Kjemisk Selskap. Fefor
1996.

155
Slimestad, Rune; Andersen, Øyvind Moksheim
Flavonoids in flowers and needles of Picea abies. Polyphenols
Communications. 96: 167-168 1996.

156
Songstad, Jon
Design and Study of Mixed-Ligand Cyclometalated Pt(II) Complexes with
Long-Lived Excited states. København 1996-06-18. Nordic symposium on
coordination Chemistry. 7th.

157
Spildo, Kristine
Kompleksdannelse mellom cyclodextriner og polare organiske molekyl studert
ved hjelp av volum og kompressibiliteter. Red. Høiland, Harald (veileder). -
UiB 101 bl. : fig. 1996.

158
Spildo, Kristine; Buckley, Jill S.
Mixed Wetting in Square Capillaries. Proceedings of the 5th International
Symposium on Wettability and its Effect on Oil Recovery. 12 s. 1996-06-22.
5th International Symposium on Wettability and its Effect on Oil Recovery.
Trondheim, Norway.

159
Steinkopf, S.L.; Nerdal, Willy; Kolstad, A.; Sletten, Einar
Sequence-selective interaction between mercury(II) ions and the DNA
dodecamer [d(GCCGATATCGGC]2 studied by 1H-NMR spectroscopy. Acta Chemica
Scandinavica. 50: 775-782 1996. ISSN 0904-213x

160
Steinkopf,S.; Nerdal, W.; Kolstad, A.; Sletten, E.
Sequence-Selective Interaction Between Mercury(II) Ions and the DNA
Dodecamer [d(GCCGATATCGGC]2 Studied by H NMR Spectroscopy. Acta Chem. Scand.
1996 50: 775-782 1996.

161
Steinkopf, Signe
DNA - Metal Ion Interactions. NMR Studies of the Interaction between
Oligodeoxyribonucleotides and Pt(II), Od(II), Mn(II) and Hg(II) Ions. Red.
Sletten, Einar (veileder). - UiB-MatNat: Kjemisk institutt 1996.

162
Suissa, Michael R.; Sydnes, Leiv K.
Laboratoriearbeid i organisk kjemi. Teori og praksis. - Høgskolen i
Stavanger 109 s. 1996.

163
Sværen, O.; Reksten, M.; Sæthre, L.J.; Osborne, S.J.; Svensson, S.; Thomas,
T.D.; Jauhiainen, J.; Nõmmiste, E.; Aksela, S.
Chemical Reactivity of Monosubstituted Halobenzenes from Cls Photoelectron
Spectroscopy and Ab Initio Calculations. MAX-LAB Activity Report. s. 210
Lund University 1996-09. Annual Meeting of the Organization for Users of
Synchrotron Radiation at MAX. 9th.

164
Sydnes, L.K.
Organisk kjemi i Bergen - fagprofilering. Bergen 1996-09-04. PROSMAT-møte,
Norges Forskningsråd.

165
Sydnes, Leiv K.
Asbjørn Hordvik til minne. Kjemi. 1, 12 1996. ISSN 0023-1983

166
Sydnes, Leiv K.
C60 - en ny form for karbon. Populærforelening. Bergen, 2. februar 1996.
Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen.

167
Sydnes, Leiv K.
European Chemist - en ny fagtittel tilgjengelig for norske kjemikere. Kjemi.
2, 22 1996. ISSN 0023-1983

168
Sydnes, Leiv K.; Bakstad, Einar
Formation of acetylenic acetals by ring opening of
1,1,2-trihalocyclopropanes under phase-transfer conditions. Acta Chemica
Scandinavica. 50: 446-453 1996. ISSN 0904-213x

169
Sydnes, Leiv K.
Forskning, ideer og nyskapning. På Høyden. 7, 6 1996.

170
Sydnes, Leiv K.
Hvor går NKS? Vyer og muligheterulærforelening. 22. februar 1996. Nord-Norge
avdeling av Norsk Kjemisk Selskap.

171
Sydnes, Leiv K.
Kjemien, livet, miljøet - et daglig trekantdrama. Bergen, 5. oktober 1996.
Åpne dager, Universitetet i Bergen.

172
Sydnes, Leiv K.
Kjemiens utvikling globalt og lokalt. Stavanger, 6. desember 1996. Rogaland
avdeling, Norsk Kjemisk Selskap.

173
Sydnes, Leiv K.
Mangan i organisk kjemi - mer enn permanganat. Forskningssenteret, Nycomed
Imaging, Oslo 1996-04-19.

174
Sydnes, Leiv K.
Photoreduction of Halogenated Cyclopropanes. Department of Chemistry,
University of Western Ontario, London, Canada 1996-10-16.

175
Sydnes, Leiv K.; Bakstad, Einar
Preparation and subsequent reactions of halo- and alkoxyhalocyclopropanes.
Advances in strain in organic chemistry. 5: 85-119 1996. ISSN 1061-8902

176
Sydnes, Leiv K.
Synthesis [of cyclopropanes] by reaction of C-C double bond systems with
arylcarbenes. Carbocyclic three- and four-membered ring compounds. Methods
of organic chemistry (Houben-Wyl). Red. Meijere, Armin de. Georg Thieme
Verlag, Stuttgart Vol. E17a: 326-404 1996. ISBN 3-13-218704-6

177
Sydnes, Leiv K.
Synthesis [of cyclopropanes] by functional group interconversions.
Carbocyclic three- and four-membered ring compounds. Methods of organic
chemistry (Houben-Wyl). Red. Meijere, Armin de. Georg Thieme Verlag,
Stuttgart Vol. E17b: 1701-1847 1996. ISBN 3-13-798204-9

178
Sydnes, Leiv K.
Synthesis [of cyclopropanes] without cleavage of a cyclopropyl-carbon bond
[by] substitution reactions. Carbocyclic three- and four-membered ring
compounds. Methods of organic chemistry (Houben-Wyl). Red. Meijere, Armin de.
Georg Thieme Verlag, Stuttgart Vol. E17b: 1255-1431 1996. ISBN 3-13-798204-9

179
Sæter, Ø.; Sjøblom, J.; Dukhin, S.S.; Holt, Ø.
Investigations of Doublet of Miniemulsion Droplets and its Measurement by
the Use of Video Microscopy. Kolloidnyj Zurnal. 57: 793-799 1996. ISSN
0023-2912

180
Sæther, Øystein
Videoforsterket mikroskopi (VEM) i kolloidkjemiske anvendelser : VEM i
bestemmelsen av dråpestørrelsesfordelingen i tynne emulsjoner og VEM i
studiet av reversibel brownsk flokkulering i tynne emulsjoner. Red. Sjøblom,
Johan (veileder). - UiB 74 bl : fig. 1996.

181
Sæthre, L.J.; Sværen, O.; Svensson, O.; Osborne, S.J.; Thomas, T.D.;
Nõmmiste, E.; Jauhiainen, J.; Aksela, S.
High Resolution CIs Photoelectron Spectra of Methane, Ethene, Propene, and
2-Methylpropen. MAX-LAB Activity Report. s. 198 Henniker, New Hampshire,
U.S.A. 1996-06. Gordon Research Conference on Electron Spectroscopy.

182
Sæthre, L.J.; Sværen, O.; Svensson, O.; Osborne, S.J.; Thomas, T.D.;
Nõmmiste, E.; Jauhiainen, J.; Aksela, S.
High Resolution CIs Photoelectron Spectra of Methane, Ethene, Propene, and
2-Methylpropen. MAX-LAB Activity Report. s. 198 Lund University 1996-09.
Annual Meeting of the Organization for Users of Synchrotron Radiation at
MAX. 9th.

183
Sævild, Signe Rigmor
Endring i fettsyresammensetningen i marine oljer ved oksidasjon : bruk av
kromatografi og kjemometri til detektering av oksidasjon ved et tidligere
tidspunkt enn tradisjonelle målemetoder. Red. Grahl-Nielsen, Otto (veileder).
- UiB 117 s. : ill 1996.

184
Sødergren, S.; Siegbahn, H.; Engebretsen, T.; Sæthre, L.J.
The liquid-vapor interface studies by electron spectroscopy at BL51;
surface composition of solutions of fatty acid alkali salts. MAX-LAB
Activity Report. s. 214 Lund University 1996-09. Annual Meeting of the
Organization for Users of Synchrotron Radiation at MAX. 9th.

185
Tjomsland, T.; Hilland, J.; Christy, A. A.; Sjöblom, J.; Riis, M.; Friisø,
T.; Folgerø, K.
Comparison of infrared and impedence spectra of petroleum fractions. Fuel.
75: 322-332 1996. ISSN 0016-2361

186
Wang-Andersen, Jarle
Fettsyre- og fettalkoholsammensetningen i marine copepoder. Red.
Grahl-Nielsen, Otto (veileder). - UiB 105 s. : fig. 1996.

187
Wiik, Anders
Studier av noen 2-aryl-1,1,2-trihalosyklopropaner. Red. Sydnes, Leiv K.
(veileder). - UiB 102 bl. : fig. 1996.

188
Øvrebø, Hans Henrik
Fotokjemisk reduksjon av noen fenylsubstituerte gem-dibromsyklopropaner. -
UiB 92 bl. : fig. 1996.

189
Øvstedal, Dag Olav; Fossen, Torgils; Andersen, Øyvind M.; Pedersen, Atle T.;
Raknes, Åse
Characteristic Anthocyanin Pattern from Onions and other Allium spp. Journal
of Food Science. 61: 4, 703-706 1996. ISSN 0022-1147

190
Øvstedal, Dag Olav; Haaland, Inger Margrethe
On the origins of Carex x liidi (Cyperaceae) from Spitzbergen. Symbolae
Botanicae Upsalienses. 31: 3, 69-74 1996. ISSN 0082-0644

191
Øye, Gisle
Hydrolysis and condensation rates of tetramenthyl orthosislicat in alcohol
solutions of hydrated metal salts as determined by means of FT-IR
spectroscopy. Red. Sjøblom, Johan (veileder). - UiB 60 bl. : fig. 1996.


<- forrigeinnholdneste ->