Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Askeland, Bjarte
"Uturvanderegelen" i naboloven § 2 første ledd. JUSSENS VENNER. Red. Borge,
Ole Christian; Skjerdal, Nicolai V.; Andreassen, Ole Egil D.
UNIVERSITETSFORLAGET 31 5/6, 326-374 1996. ISSN 0022-6971

2
Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David R.
JUSS, SAMFUNN OG RETTSANVENDELSE En introduksjon til rettsvitenskapen. Red.
Andersen, Rune. - Ad Notam Gyldendal 5-473 1996. ISBN 82-417-0677-4

3
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) av 10. febr. 1967. KARNOV norsk kommentert lovsamling
1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag
AS s. 1223-1267 1996. ISBN 82-91511-54-3

4
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om endring i kommunal inndeling av 21. des. 1956 nr. 3.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 830-833 1996. ISBN 82-91511-54-3

5
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer
av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover av 19. juni
1969 nr. 54. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1336-1336 1996. ISBN
82-91511-54-3

6
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) av 25.
sept. 1992 nr. 107. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 2883-2913 1996.
ISBN 82-91511-54-3

7
Bernt, Jan Fridthjof
Kommentarer til lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 3215-3240 1996. ISBN 82-91511-54-3

8
Bernt, Jan Fridthjof
Lov om universiteter og høgskoler - Med kommentarer. Red. Bernt, Jan
Fridthjof. - ALMA MATER FORLAG AS 1-175 1996. ISBN 82-419-0194-1

9
Bernt, Jan Fridthjof
Rettssikkerhet i den kommunaliserte velferdsstat. LOV OG RETT. Red.
Kjønstad, Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 10/1996, 625-626 1996. ISSN
0024-6980

10
Bårdsen, Arnfinn
Kommentar til eksamensbesvarelse Teori nr. 1 høsten 1994. Eksamensoppgaver
og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 108-114 1996. ISBN 82-7674-209-2

11
Doublet, David R.
Det kommunale selvstyres legitimitet i en nasjonal rettsstat. LOV OG RETT.
Red. Kjønstad, Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 10/1996, 645-653 1996. ISSN
0024-6980

12
Doublet, David R.
Kontraktslemping som rettsteoretisk beslutningstype. LOV OG RETT. Red.
Kjønstad, Asbjørn; Krüger, Kai. UNIVERSITETSFORLAGET 2/1996, 69-77 1996. ISSN
0024-6980

13
Doublet, David R.
Kunnskapsteoretisk refleksjon over Luhmanns systemteori*. SOSIOLOGI IDAG. Red.
Rasmussen, Terje. Novus forlag 26 1/1996, 71-86 1996. ISSN 0332-6330

14
Doublet, David Roland; Bernt, Jan Fridthjof
JUSS, SAMFUNN OG RETTSANVENDELSE En introduksjon til rettsvitenskapen. Red.
Andersen, Rune. - Ad Notam Gyldendal 5-473 1996. ISBN 82-417-0677-4

15
Einarsen, Terje
Mass Flight: The Case for International Asylum. International Journal of
REFUGEE LAW. Red. Goodwin-Gill, Guy S. Oxford University Press 551-578 1996.
ISSN 0953-8186

16
Einarsen, Terje
Mass movements of refugees - in search of new international mechanisms. The
Living Law of Nations Essays in memory of ATLE GRAHL-MADSEN. Red.
Alfredsson, Gudmundur; Macalister-Smith, Peter. N.P. Engel, publisjer -
Kehl-Strasbourg-Arlington 17-33 1996.

17
Frantzen, Torstein
Kan ugjenkallelighet innfortolkes i et testament? Tidsskrift for
Rettssvitenskap 1-2/96. Red. Lassen, Birger Stuevold; Aarbakke, Magnus.
SCANDINAVIAN UNIVERSITY PRESS 85-122 1996. ISSN 0040-7143

18
Frantzen, Torstein
Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 1 våren 1993. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 254-258 1996. ISBN 82-7674-209-2

19
Giertsen, Johan
Pliktmessig avhold. - UNIVERSITETSFORLAGET 175 (inkl.reg.) 1996. ISBN
82-00-22523-2

20
Giertsen, Johan
Selskapsfinansierte aksjeerverv. Kan et selskap stille midler til råd ighet
for erverv av aksjer i selskapet?. - UNIVERSITETSFORLAGET 248 (inkl.reg.)
1996. ISBN 82-00-22763-4

21
Holgersen, Gudrun
Kommentarer til Folketrygdloven kap. 5a Ytelser under medisinsk
rehabilitering m.v. og kap. 5b Ytelser under yrkesrettet attføring. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s.1162-1170 1996. ISBN 82-91511-54-3

22
Holgersen, Gudrun
Kommentarer til Folketrygdloven kap. 8 Uførepensjon m.v. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1178-1184 1996. ISBN 82-91511-54-3

23
Holgersen, Gudrun
Trygderetten i søkelyset. Injuria. Red. Bakke, Øyvind; Taule, Kjersti.
Juristforeningen i Bergen 24 3/96, 22-26 1996. ISSN 0802-0051

24
Husabø, Erling Johannes
Anmeldelse over Nils Jareborg: Straffrättens gärningslära. Tidsskrift for
Rettsvitenskap. Red. Lassen, Birger Stuevold; Aarbakke, Magnus. SCANDINAVIAN
UNIVERSITY PRESS 109 4, 743-748 1996. ISSN 0040-7143

25
Husabø, Erling Johannes
Juridiske og etiske aspekt ved oppstart og avslutning av livsforlengande
behandling. Faglig seminar, Landsgruppen for intensivsykepleiere 1996. 1-31
Ålesund 1996-05-24. Faglig seminar, Landsgruppen for intensivsykepleiere
1996.

26
Kjelby, Gert Johan
Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede -
straffeprosessuelle forlik? KRITISK JUSS nr. 4 1996. Red. Østberg, Øivind.
Rettspolitisk Forening 227-256 1996. ISSN 0804-7375

27
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum våren 1993. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer. 3. avd. jus. Red. Lunde, Tore. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 144-148 1996. ISBN 82-7674-208-4

28
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale
kjøpsforhold - kunngjort 8. juli 1988 nr. 553. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Karnovs Forlag AS s. 2573-2579 1996. ISBN 82-91511-54-3

29
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentarer til lov om chekker av 27. mai 1932 nr. 3. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 572-585 1996. ISBN 82-91511-54-3

30
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for
lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996.
Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s.
1055-1058 1996. ISBN 82-91511-54-3

31
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentarer til lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 555-572 1996. ISBN 82-91511-54-3

32
Konow, Berte-Elen Reinertsen
Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til
ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale
løsørekjøp, vedtatt 11. apr. 1980 (nr. 426). KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Karnovs Forlag AS s. 2508-2524 1996. ISBN 82-91511-54-3

33
Krüger, Kai
ETIKK I RETTSVITENSKAPEN - NOEN SYNSPUNKTER OG STANDPUNKTER - OG FIRE
PRAKTISKE OPPGAVER. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultets
skriftserie 65, 1-39 1996. ISSN 0801-809X

34
Krüger, Kai
Kommentarer til Lov om mortifikasjon av skuldbrev m.v. av 18. desember 1959
nr. 1. Fagredaktør kontraktsrett og selskapsrett. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Karnovs Forlag AS s.884-886 1996. ISBN 82-91511-54-3

35
Krüger, Kai
Komparativ rettsmetode - observasjoner vedrørende prinsipper for
rettsanvendelse i Europa nord og sør - illustrert ved tilfellet Norge og
Italia. JUSSENS VENNER. Red. Borge, Ole Christian; Skjerdal, Nicolai V.;
Andreassen, Ole Egil D. UNIVERSITETSFORLAGET 31 5/6, 281-312 1996. ISSN
0022-6971

36
Krüger, Kai
Avtaleloven § 36 - vital tenåring. LOV OG RETT. Red. Kjønstad, Asbjørn;
Krüger, Kai. UNIVERSITETSFORLAGET 2/1996, 65-68 1996. ISSN 0024-6980

37
Krüger, Kai
Kommentarer til lov om pakkereiser av 25. august 1995 nr. 57. Fagredaktør
Kontraktsrett og selskapsrett. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red.
Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS
s.3257-3264 1996. ISBN 82-91511-54-3

38
Krüger, Kai
Kommunale anbudskonkurranser etter EØS-reglene. LOV OG RETT. Red. Kjønstad,
Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 10/1996, 627-644 1996. ISSN 0024-6980

39
Krüger, Kai
Public procurement in the European Union. Aspects and academic challenges.
NEW DIRECTIONS in BUSINESS LAW RESEARCH. Red. Dahl, Børge; Nielsen, Ruth.
GADJURA Publishers, Copenhagen 137-169 1996. ISBN 87607-0381-1

40
Krüger, Kai
Vil norsk juridisk metode overleve i et integrert Europa? JURISTKONTAKT. Red.
Storrødvann, Tove. Norges Juristforbund 2/96, 2-6 1996.

41
Lunde, Tore
Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes? LOV OG RETT. Red. Kjønstad,
Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 244-258 1996. ISSN 0024-6980

42
Lunde, Tore
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer. 3. avd.jus. Red. Lunde, Tore. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 25-31 1996. ISBN 82-7674-208-4

43
Matningsdal, Magnus
Inndragning av utbytte. Hvitvasking og inndragning av utbytte. Red. Broch,
Lars Oftedal. ØKOKRIM 26-51 SAS-Scandinavia Hotel, Oslo. 6.-7.12 1994 1996.
Kriminalitet skal ikke lønne seg.

44
Matningsdal, Magnus
Kommentar til Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden av
22. mai 1902 nr. 11. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS 179-180 1996. ISBN
82-91511-54-3

45
Matningsdal, Magnus
Kommentarer til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 50-179 1996. ISBN 82-91511-54-3

46
Matningsdal, Magnus; Broch, Lars Oftedal; Kvande, Kjerstin; Smedsrud, Knut;
Jacobsen, Anne Liv; Smith, Merete
Mer effektiv inndragning av vinning NOU 1996:21. - STATENS
FORVALTNINGSTJENESTE 7-154 1996. ISBN 82-683-0409-7

47
Matningsdal, Magnus
Straffansvar for foretak. JUSSENS VENNER. Red. Auren, Ervin B.; Andreassen,
Ole Egil. UNIVERSITETSFORLAGET 31 2, 98-115 1996. ISSN 0022-6971

48
Matningsdal, Magnus
TO-INSTANSREFORMEN. - UNIVERSITETSFORLAGET AS 7-151 1996. ISBN 82-00-22634-4

49
Matre, Hugo P.
Kommentarer til Lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976 nr. 59 kap. 12-19.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS 1667-1691 1996. ISBN 82-91511-54-3

50
Meidell, Andreas
Kommentar til eksamensbesvarelse teori våren 1995. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer. 3. avd. jus. Red. Lunde, Tore. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 49-52 1996. ISBN 82-7674-208-4

51
Mellbye, Halfdan
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 42-44 1996. ISBN 82-7674-209-2

52
Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn; Gussgard, Karenanne; Myhrer,
Tor-Geir; Ysen, Heidi
Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. - STATENS
FORVALTNINGSTJENESTE 9-53 1996. ISBN 82-583-0406-2

53
Mæland, Henry John
Hva skjer med injurievernet? LOV OG RETT. Red. Mæland, Henry John; Kjønstad,
Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 1, 1-2 1996. ISSN 0024-6980

54
Mæland, Henry John
Om mortifikasjon og krav om rettsstrid. LOV OG RETT. Red. Mæland, Henry John;
Kjønstad, Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 1, 22-37 1996. ISSN 0024-6980

55
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3.
juli 1992 nr. 93. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 2847-2857 1996.
ISBN 82-91511-54-3

56
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25.
juni 1936 nr. 4. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 605-606 1996. ISBN
82-91511-54-3

57
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om forpaktning av 25. juni 1965 nr. 1. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1112-1115 1996. ISBN 82-91511-54-3

58
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Karnovs Forlag AS s. 957-959 1996. ISBN 82-91511-54-3

59
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 783-784 1996. ISBN 82-91511-54-3

60
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 2191-2193 1996. ISBN 82-91511-54-3

61
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934
nr. 5. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen,
Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 592-592 1996. ISBN
82-91511-54-3

62
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars 1985 nr. 11. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 2294-2307 1996. ISBN 82-91511-54-3

63
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1007-1010 1996. ISBN 82-91511-54-3

64
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1108-1111 1996. ISBN 82-91511-54-3

65
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i
grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1492-1492 1996. ISBN 82-91511-54-3

66
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v. av 3.
juni 1938 nr. 4. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 612-612 1996. ISBN
82-91511-54-3

67
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og
utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster
av 21. juni 1963 nr. 12. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red.
Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s.
1026-1027 1996. ISBN 82-91511-54-3

68
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr.
20. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen,
Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 2307-2307 1996. ISBN
82-91511-54-3

69
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til mellombels lov om innførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 29.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 681-681 1996. ISBN 82-91511-54-3

70
Nordtveit, Ernst
Kommentarer til mellombels lov om utførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 30.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Perter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 682-682 1996. ISBN 82-91511-54-3

71
Nygaard, Nils
Kommentar til lov om ansvar for skade på bufe ved hund av 9. juli 1926 nr. 4.
KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 467-468 1996. ISBN 82-91511-54-3

72
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av
ustemplet kjøtt og skinn av tamrein av 31. mai 1935 nr. 5. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 594-594 1996. ISBN 82-91511-54-3

73
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om ansvar for skade som motorvogner gjer
(Bil-ansvarslova) av 3. febr. 1961. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996.
Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s.
916-936 1996. ISBN 82-91511-54-3

74
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om atomenergivirksomhet av 12. mai 1972 nr. 28. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1451-1459 1996. ISBN 82-91511-54-3

75
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om jernbaneansvar overfor reisende
(jernbaneansvarslova) av 10. juni 1977 nr. 73. KARNOV norsk kommentert
lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar.
Karnovs Forlag AS s. 1786-1788 1996. ISBN 82-91511-54-3

76
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om produktansvar av 23. des.1988 nr. 104. KARNOV norsk
kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland,
Steinar. Karnovs Forlag AS s. 2579-2592 1996. ISBN 82-91511-54-3

77
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjøl
m.m. av 16. juni 1939 nr. 10. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. Red.
Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s.
644-644 1996. ISBN 82-91511-54-3

78
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 1312-1334 1996. ISBN 82-91511-54-3

79
Nygaard, Nils
Kommentarer til lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65. KARNOV
norsk kommentert lovsamling 1996. Red. Lødrup, Peter; Kaasen, Knut;
Tjomsland, Steinar. Karnovs Forlag AS s. 2634-2642 1996. ISBN 82-91511-54-3

80
Nygaard, Nils; Holgersen, Gudrun
Trygderett Lovforståelse-analysemetode og begrep. 2. utg. - Alma Mater 283
1996. ISBN 82-419-0196-8

81
Oma, Arild
Eksamensbesvarelse teori nr. 3 våren 1994. Eksamensoppgaver og besvarelser
med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 148-159 1996. ISBN 82-7674-209-2

82
Oma, Arild
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum våren 1994. Eksamensbesvarelse
teori nr. 3 våren 1994. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4.
avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS
135-146 1996. ISBN 82-7674-209-2

83
Oma, Arild
Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 2 høsten 1994. Eksamensoppgaver
og besvarelser med kommentarer. 3. avd. jus. Red. Lunde, Tore.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 102-109 1996. ISBN 82-7674-208-4

84
Pharo, Lise Gro
Kommentar til eksamensbesvarelse teori høsten 1992. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer. 3. avd. jus. Red. Lunde, Tore. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 199-203 1996. ISBN 82-7674-208-4

85
Pharo, Lise Gro
Reformer innen injurielovgivningen. LOV OG RETT. Red. Mæland, Henry John;
Kjønstad, Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 1, 55-58 1996. ISSN 0024-6980

86
Stavang, Per; Fosnes, Dag Roar
Materialsamling i statsrett. - Alma Mater Forlag AS 5-90 1996. ISBN
82-419-0210-7

87
Stavang, Per
Parlamentarisme og folkestyre. Utvalde statsrettslege emne 2. utg. - ALMA
MATER FORLAG AS 9-194 1996. ISBN 82-419-0198-4

88
Stornes, Audun
Eksamensbesvarelse teori nr. 1 våren 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser
med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 46-56 1996. ISBN 82-7674-209-2

89
Stornes, Audun
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum våren 1994. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer. 3. avd. jus. Red. Lunde, Tore. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 63-70 1996. ISBN 82-7674-208-4

90
Stornes, Audun
Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 2 høsten 1993. Eksamensoppgaver
og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 210-218 1996. ISBN 82-7674-209-2

91
Strandbakken, Asbjørn
Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 1 våren 1995. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 57-61 1996. ISBN 82-7674-209-2

92
Strandbakken, Asbjørn
Kommentar til Røvdommen - Rt. 1994 s. 348. LOV OG RETT. Red. Mæland, Henry
John; Kjønstad, Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 1, 38-54 1996. ISSN 0024-6980

93
Strandbakken, Asbjørn
Løsning av praktikum- og teorioppgaver til 4. avdeling. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 4.avd.jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 9-25 1996. ISBN 82-7674-209-2

94
Sæbø, Rune
Generalklausulene i formuerettlovgivningen i et rettskildeperspektiv.
JUSSENS VENNER. Red. Borge, Ole Christian; Skjerdal, Nicolai V.; Andreassen,
Ole Egil D. UNIVERSITETSFORLAGET 31 5/6, 313-325 1996. ISSN 0022-6971

95
Sæbø, Rune
Innsidehandel med verdipapir. - Fagbokforlaget 650 s. 1996. ISBN
82-7674-162-2

96
Sæbø, Rune
Ugyldighet og krav om avtalerevisjon som grunnlag for separatistrett i
konkurs. LOV OG RETT. Red. Kjønstad, Asbjørn; Krüger, Kai.
UNIVERSITETSFORLAGET 2/1996, 123-141 1996. ISSN 0024-6980

97
Tande, Knut M.
Foreldelse av krav på personskadeerstatning etter 10 års-regelen i
foreldelseslovens § 9, 2 ledd. - Det juridiske fakultets skriftserie. - Det
juridiske fakultet nr. 62, 52 1996.

98
Vike, Anne Kristin
Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 3 våren 1994. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 160-165 1996. ISBN 82-7674-209-2

99
Vike, Anne Kristin
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum høsten 1992. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer. 3. avd. jus. Red. Lunde, Tore. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 183-190 1996. ISBN 82-7674-208-4

100
Vike, Anne Kristin
Kommentar til mønsterbesvarelsen. Injuria. Red. Bakke, Øyvind; Taule,
Kjersti. Juristforeningen i Bergen 24 3/96, 71-71 1996. ISSN 0802-0051

101
Vikenes, Else-Kristin Foss
Menighetsrådet som forvaltningsorgan. - Det juridiske fakultets skriftserie. -
Det juridiske fakultet nr. 63, 42 1996.

102
Østenstad, Bjørn Henning
Eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser med
kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn. FAGBOKFORLAGET
Vigmostad & Bjørke AS 30-41 1996. ISBN 82-7674-209-2

103
Østenstad, Bjørn Henning
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum høsten 1994. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. Red. Strandbakken, Asbjørn.
FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS 80-93 1996. ISBN 82-7674-209-2

104
Østenstad, Bjørn Henning
Likskapsprinsippet og delegasjon til kommunedelsutval. LOV OG RETT. Red.
Kjønstad, Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET 10/1996, 693-714 1996. ISSN
0024-6980


<- forrigeinnholdneste ->