Psykologisk fakultet

Program for læringsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Red. Dysthe, Olga. -
Cappelen Akademisk forlag 1996.

2
Dysthe, Olga
Det skrivna ordet skapar dialog før flera røster. Pedagogiska Magasinet. 3:
6 s. 1996.

3
Dysthe, Olga; Kjeldsen, Jens
Hovudoppgåveskriving - ei situasjonsskildring              .
Delrapport 2 (av 3). - Skriving på hovudfag - Ei universitetspedagogisk
utfordring. - Program for læringsforskning, UiB 20 s. 1996.

4
Dysthe, Olga
Innledning. Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Red. Dysthe,
Olga. Cappelen Akademisk forlag 16 s. 1996.

5
Dysthe, Olga
"Jeg vet hva jeg kan bra, hva jeg kan bedre og hva jeg kan mindre bra" .
Forsøk med mappevurdering i norskfaget i ungdomsskolen. Karakterboka. Om
karakterer og vurdering i ny skole. Red. Skagen, Kaare. Universitetsforlaget
3: 1996.

6
Dysthe, Olga
Læring gjennom dialog - kva inneber det i høgare utdanning? Ulike perspektiv
på læring og læringsforskning. Red. Dysthe, Olga. Cappelen Akademisk forlag
31 s. 1996.

7
Dysthe, Olga; Kjeldsen, Jens
Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen - organisering og opplegg av
skrivetilbod for hovudfagsstudentar . Delrapport 1 (av 3). - Skriving på
hovudfag - Ei universitetspedagogisk utfordring. - Program for
læringsforskning, UiB 35 s. 1996.

8
Dysthe, Olga
The multivoiced classroom. Written communication. Sage Publications, USA 13:
3, 40 s. 1996. ISSN 0741-0883

9
Gulbrandsen, Arild
Paradigemskifte i lærerutdanningen? - En utdyping. Norsk pedagogisk
tidsskrift. 2: 112 1996. ISSN 0029-2052

10
Gulbrandsen, Arild
Utgangspuntet er praksis - hva ellers? Ulike syn på læring og
læringsforskning. Red. Dysthe, O. Cappelens Akademiske Forlag 1996.

11
Kjeldsen, Jens; Dysthe, Olga
Skrivegrupper på hovudfagsnivå - analyse av responssamtalar. Delrapport 3
(av 3). - Skriving på hovudfag - Ei universitetspedagogisk utfordring. -
Program for læringsforskning, UiB 25 s. 1996.

12
Kleven, E.; Dille, K.; Gjerland, U.; Lien, I.; Pedersen, T. T.; Raaheim,
Arild
Analyseredskap til bruk ved kartlegging av forståelsesvanskenes natur hos
autister og mennesker med Asperger syndrom. - Det najonale Autismeprogrammet
1996.

13
Raaheim, Arild; Hauge, H.
Educational Counselling: experiences from a Norwegian university. Cardiff
1996-12. Society for research into higher education annaul conference:
Working in higher education. The staff experience.

14
Raaheim, Arild
Helsepsykologi. Innføring i psykologi. Red. Raaheim, K.; Nielsen, G. H.
Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 1996.

15
Raaheim, Arild
Informasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeid. Om ergonomi. 2: 6-7
1996. ISSN 0803-0111

16
Raaheim, Arild; Raaheim, K.
Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk (ny utgave). - Sigma Forlag,
Bergen 1996.

17
Raaheim, Arild; Raaheim, K.
Universitetspsykologisk forsknings- og utviklingsarbeid. Ulike perspektiv på
læring og læringsforskning. Red. Dysthe, Olga. Cappelen Akademiske Forlag,
Oslo 1996.