Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Andersson, Mette
Understanding the other. Biographical interviews in or without context.
Likeverdighet og Utestengning. TemaNord, Copenhagen 18 s. Bergen 1996.
Nordisk migrasjonsforskerkonferanse; Likeverdighet og utestegning.
Forskningsmessige utfordringer.

2
Andersson, Mette
Understanding the Other Epistemologies and their consequences. -
Doktorgradsarbeid. - Sosiologisk inst., UiB 1996.

3
Birkelund, G.E.; Goodman, L.A.; Rose, D.
The latent structures of job characteristics  of men and women. Am. J. of
Sociology. 102: 1, 80-113 1996.

4
Birkelund, Gunn Elisabeth
Gender and employment relations. The case of Norway - work in progress.
Leicester, England 1996. Second seminar on the project "Geuder relations,
employment and occupational segregation - A cross national study".

5
Birkelund, Gunn Elisabeth
Klassestruktur, lønnsulikhet og klasseidentifikasjon i Norge. En kommentar.
Tidsskrift for samfunnsforskning. Red. Gjestland, Dag. Universitetsforlaget
37 37: 3, 406-421 1996. ISSN 0040-716x

6
Birkelund, Gunn Elisabeth
Kvinner og Ledelse - Norge på bunn. Intervju i Kvinner og Klær 01-96. 1996.

7
Birkelund, Gunn Elisabeth
Kvinner som leiarar - Norge ei sinke? Intervju i Lederinfo. Forum for
ledelse i Telenor. nr. 4 1996. 1996.

8
Grønmo, Sigmund
Time Perspectives: Distinctions and Relationships. 6 Bergen/Voss 1996-09-07.
National Conference in Sociology.

9
Gåsdal, Odd
Atkomst til lokale naturområder og deltakelse i friluftsliv blant byfolk. -
NINA Fagrapport Red. Framstad, Erik. - Norsk institutt for naturforskning
021: 54 1996. ISBN 82-426-0718-4

10
Hjellbrekke, Johs.
Begrepet og sosiologien om det "kollektive minnet". Roskilde Univ. Center,
Danmark 1996. Sommerskole om "Kollektiv erindring".

11
Hjellbrekke, Johs.
"Cultural theory": Ei kritisk vurdering med utgangspunkt i Bourdieu sin
konstruktivistisk-strukturolistiske praksisteori. Kultur som levemåte. Red.
Grendstad, Gunnar; Selle, Per. Det norske Samlaget 113-182 1996. ISBN
82-521-4752-6

12
Hjellbrekke, Johs.
On "Collective Memory". Sosiologisk Inst. UiB Voss, Norge 1996. Nasjonal
fagkonferanse i sosiologi.

13
Isaksen, Lise Widding
Den ubehaglige kroppsligheten. Sociologisk forskning. Sveriges
Sociologforbunds Forlag, Göteborg 2-3: 71-86 1996. ISSN 0038-0342

14
Isaksen, Lise Widding
Kjønn, seksualitet og kjærlighet. Bergens Tidende. 30 1996-10-03.

15
Isaksen, Lise Widding
Kroppen er en ekkel ting. 1996-07-10.

16
Isaksen, Lise Widding
Vart tog själva kroppen vägen? Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1: 1, 87-88
1996. ISSN 0348-8365

17
Knudsen, K.; Wærness, Kari
'Barnet lider av at mor er yrkesaktiv...' Betydning av kjønn og andre
forklaringsfaktorer for syn på kvinners mors- og yrkesrolle. Sosiologisk
tidsskrift. 1, 3-24 1996.

18
Knudsen, K.; Wærness, Kari
Er ekteskapet som institusjon på vei ut i Skandinavia? Tidsskrift for
samfunnsforskning. 3, 299-327 1996. ISSN 0040-716x

19
Korsnes, Olav
Industri og samfunn. Framlegg til et program for studiet av norsk
arbeidsliv. - dr.philos. - Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 675
s. 1996. ISBN 82-578-0139-9

20
Korsnes, Olav
The Firm in Society and the Society in the Firm. Comparative organization
analysis as an element in the exploration of the multidimentional reality of
industrial working life. - Småskrifter. - Sosiologisk institutt,
Universitetet i Bergen 63 1996. ISBN 82-578-0138-0

21
Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune
The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. The
Changing European Firm. Limits to Convergence. Red. Whitley, Richard;
Kristensen, Peer Hull. Routledge 305-328 1996. ISBN 0-415-12999-0

22
Møen, Atle
Bokomtale: Sverre Moe (1995) Sosiologisk betraktning. Sosiologisk tidsskrift.
Red. Martiniussen, Willy. Universitetsforlaget 4 1: 77-79 1996.

23
Møen, Atle
Det frisette og autonome individ i Webers samfunnsteori. Sosiologisk
tidsskrift. Red. Martinussen, Willy. Universitetsforlaget 4 2: 119-138 1996.

24
Måseide, Per
Sosiologi og kognisjon. Sosiale aspekt ved kognisjon og kognitive
perspektiv i sosiologien. - Skriftserien. - Sosiologisk Inst., UiB 48 s.
1996. ISBN 82-578-0115-1

25
Måseide, Per
Sosiologiske perspektiv på helse og sjukdom. Helsetjenesten i
samfunnsvitenskapens lys. Red. Lian, Olaug. Tano Aschehoug 201-220 1996. ISBN
82-518-3490-2

26
Nilsen, Ann
Bokanmeldelse av Marianne Gullestad:"Everyday Life Philosophers".
Sosiologisk tidsskrift. Scandinavian University Press 305-315 1996. ISBN
0804-0486

27
Nilsen, Ann
Exploring Men's Biographies in Late Modernity. 23 Tampere, Finland 1996.
Crossroads in cultural Studies.

28
Nilsen, Ann
Stories of Life - Stories of Living. Womens Narratives and Feminist
Biography. NORA. Nordic Journal of Women's Studies. Scandinavian University
Press 4 1: 16-30 1996. ISBN 0803-8740

29
Nilsen, Ann; Skarsbø, Anne Marit
Undersøkelse om likestilling ved fem utdanningskontorer. En studie av
likestilling og integrering av kjønns prespektiv i organisasjonen. -
Sosiologisk institutt 100 1996. ISBN 82-587-0137-2

30
Olsen, Ole Johnny; Seljestad, Lars Ove
Utdanning som utvikling - ambisjoner og erfaringer i yrkesfaglig opplæring.
Utdanning for alle?. Tano 240-261 1996. ISBN 82-518-3493-7

31
Olsen, Ole Johnny
Yrkesutdanning og fagopplæring under en moderniseringsoffensiv. Opplegg for
evaluering av Reform 94. - AHS Serie B. - AHS Gruppe for flerfaglig
arbeidslivsforskning 1, 82 s. 1996.

32
Sakslind, Rune
Det industrielle univers. Kultur og sosiale konfigurasjoner i analysen  av
endring. - Arbeidsliv - Historie - Samfunn. AHS-serie B. - AHS - Gruppe for
flerfaglig arbeidslivsforskning, UiB 2, 123 s. 1996.

33
Sundback, Susan
New Age och religiositetens forandring i Norden. Sosiologia. Red.
Kovalainen, Anne. Westermark-samfundet 33 1996: 3, 216-226 1996. ISSN
0038-1640

34
Syltevik, Liv Johanne
Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap : en studie av
alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten. -
Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 447 s. Bergen 1996.

35
Sæbøe, Randi
Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske
betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. Terminologi
­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Red. Myking, Johan; Sæbøe,
Randi; Toft, Bertha Bergen 1996-06. Nordisk minisymposium i terminologi
1996.

36
Wærness, Kari
Er det mulig å organisere offentlig omsorg på basis av omsorgsrasjonalitet.
Sosialpolitikk, aldring og omsorg. Red. Solem, P. E.; Dyb, H.; Guntvedt, O.
H.; Slagsvold, B. NGI, Oslo 43-52 1996.

37
Wærness, Kari
Familieendringer og alderdom. Familie for tiden. Stabilitet og forandring.
Red. Brandth, B.; Moxnes, K. Tanum Aschehoug, Trondheim 196-208 1996.

38
Wærness, Kari
Ideali e realta nella divisione del lavoro tra genitore. Inchiesta. XXVI III:
1996. ISSN 0046-8819

39
Wærness, Kari
'Omsorgsrationalitet'. Reflexioner over ett begrepps karriar. Omsorgens
skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen. Red. Eliasson, R.
Studentlitteratur, Lund, Sverige 203-220 1996.

40
Wærness, Kari
The rationality of caring. Caregiving. Red. Gordon, S.; Benner, P.;
Noddings, N. PENN, Philadelphia 231-255 1996.


<- forrigeinnholdneste ->